Bijsluiter Acuzide, filmomhulde tabletten


Informatie voor de patiënt
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Acupril of een soortgelijk geneesmiddel reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn..
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Acuzide en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Acuzide inneemt
3. Hoe moet Acuzide worden ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe moet Acuzide bewaard worden?


Acuzide ® 20/12,5
filmomhulde tabletten
•De werkzame stoffen van Acuzide zijn quinaprilhydrochloride, overeenkomend met 20 mg quinapril alsmede 12,5 mg hydrochloorthiazide per filmomhulde tablet.
•Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn magnesiumcarbonaat (E504i), lactose, polyvidon (E 1201), onoplosbaar polyvidon (E 1201), magnesiumstearaat (E470b), hydroxypropylmethylcellulose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), polyethyleenglycol, ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171) en candelilla-was (E902).


Registratiehouder
Pfizer bv, Rivium
Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel.

Voor vragen over dit geneesmiddel,
bel met Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Acuzide is in het register ingeschreven onder RVG 15835.


1. Wat is Acuzide en waarvoor wordt het gebruikt?
• Acuzide 20/12,5 heeft een breukgleuf aan één zijde.
• Acuzide wordt geleverd in verpakkingen met 30 tabletten in strips.
• Een tablet Acuzide 20/12,5 bevat twee werkzame stoffen: 20 mg quinapril, een stof uit de groep van de zogenoemde ACE-remmers met een bloeddrukverlagende werking en 12,5 mg hydrochloorthiazide, een stof die de urineproductie verhoogt. Beide stoffen versterken elkaars werking.
• Acuzide wordt gebruikt bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) als de stoffen quinapril of hydrochloorthiazide alleen onvoldoende resultaat hebben gegeven.


2. Wat u moet weten voordat u Acuzide inneemt

Gebruik Acuzide niet wanneer u:
• overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product of voor andere sulfonamiden (bepaalde geneesmiddelen tegen infecties);
• gedialyseerd wordt;
• een ernstige nierfunctiestoornis heeft;
• plotselinge ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag of plaatselijke zwelling van bijvoorbeeld keel, lippen, tong of gezicht (angioneurotisch oedeem) heeft gehad bij gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers);
• zwanger bent.

Het gebruik van Acuzide wordt ontraden bij kinderen, aangezien de werkzaamheid en veiligheid van Acuzide bij kinderen niet zijn onderzocht.


Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Acuzide

Wees extra voorzichtig met Acuzide:
• In geval van nierfunctiestoornissen of vernauwing van een nierslagader;
• Bij braken of diarree; dit kan aanleiding geven tot een daling van de bloeddruk; ook overdreven transpiratie en uitdroging kan leiden tot een overmatige bloeddrukverlaging; bij optreden ervan wordt de patiënt aangeraden de arts te raadplegen;
• Wanneer u tot het negroïde ras behoort; de bloeddrukverlagende werking van middelen zoals Acuzide is namelijk kleiner bij negroïde patiënten dan bij niet-negroïde patiënten;
• Wanneer u pijn in de onderbuik krijgt, al of niet gepaard gaande met misselijkheid en braken, wordt u aangeraden uw arts te raadplegen;
• Wanneer u een behandeling ondergaat met insectengiften om een allergie te verminderen (desensibilisatietherapie); u mag tijdens deze behandeling geen middelen zoals Acuzide gebruiken vanwege de kans op levensbedreigende reacties; opnieuw starten met Acuzide na deze behandeling dient voorzichtig te gebeuren;
• Wanneer u een zout- of een volumetekort of een zoutarm dieet heeft, of wanneer u plasmiddelen gebruikt of als uw de nieren of hart minder goed werken; in zeldzame gevallen kan dan een te lage bloeddruk optreden; informeer uw arts als u een licht gevoel in het hoofd krijgt, in het bijzonder gedurende de eerste dagen van de behandeling; u dient geen kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangende producten te gebruiken, zonder overleg met de arts;
• Wanneer u een nooddialyse of hemofiltratie moet ondergaan; attendeer het medisch personeel er op dat u Acuzide gebruikt; een high-flux membraan (zoals ALN 69) kan bij de behandeling met Acuzide een ernstige overgevoeligheidsreactie veroorzaken, waardoor een plotselinge sterke vaatverwijding optreedt, met als gevolg een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn (anafylactische shock);
• Wanneer uw lever slecht werkt, vanwege de kans op coma tengevolge van leverziekte (hepatisch coma;
• Wanneer u suikerziekte heeft en hiervoor geneesmiddelen gebruikt; bij gelijktijdig gebruik van Acuzide kan een te laag suikergehalte in het bloed optreden, gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglycaemie); de dosering van diabetesgeneesmiddelen kan worden aangepast;
• Wanneer u allergische of astmatische klachten heeft; er kunnen dan overgevoeligheidsreacties optreden;


Overige waarschuwingen
In geval van plotselinge ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag of plaatselijke zwelling van bijvoorbeeld keel, lippen, tong of gezicht (angioneurotisch oedeem), dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Negroïde patiënten en patiënten, die deze verschijnselen al eens vóór gebruik van middelen zoals Acuzide gehad hebben, hebben een grotere kans op deze bijwerking.
Tijdens de eerste dagen van de behandeling met Acuzide kan een licht gevoel in het hoofd optreden. In dat geval dient u contact op te nemen met de arts.
U dient zo spoedig mogelijk elke aanwijzing voor infectie (bijv. zere keel, koorts), die niet binnen enkele dagen overgaat, aan de arts te melden.
Hoest is waargenomen tijdens het gebruik van Acuzide. Het is over het algemeen een droge, aanhoudende hoest die verdwijnt na het stoppen van de behandeling;
Bij bepaalde patiënten kan bij gebruik van Acuzide jicht optreden.


Kinderen
Bij kinderen is de effectiviteit en veiligheid van Acuzide niet onderzocht.
Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden geweest is.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Over het gebruik van Acuzide tijdens zwangerschap is bij de mens onvoldoende onderzoek verricht om de mogelijke schadelijkheid goed te kunnen beoordelen. Er zijn evenwel gegevens over ernstige afwijkingen die bij de vrucht en de pasgeborene zijn opgetreden bij gebruik van bloeddrukverlagende middelen (ACE- remmers).
De schadelijkheid is met name te verwachten na gebruik van Acuzide tijdens de 4de t/m 9de maand van de zwangerschap. In die periode dient u dan ook geen Acuzide te gebruiken. Het is niet bekend of blootstelling alleen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap een schadelijk effect op de ongeboren vrucht heeft, maar gebruik van Acuzide in die periode wordt afgeraden.
Bij kinderwens en bij zwangerschap dient u onmiddellijk contact met de arts op te nemen, zodat andere behandelingsmogelijkheden kunnen worden geboden. De arts zal u bij het begin van de behandeling hierop wijzen.


Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Quinapril gaat over in de moedermelk. Acuzide dient niet te worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten van Acuzide bekend op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Vermijd het besturen van voertuigen en het bedienen van machines wanneer u last krijgt van duizeligheid; dit kan vooral in het begin van de behandeling voorkomen.


Gebruik van Acuzide in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het is mogelijk dat Acuzide een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.
• U dient uw arts op de hoogte te stellen van het gebruik van kaliumsupplementen of eventueel ander geneesmiddelgebruik, zoals plasmiddelen (diuretica), andere bloeddrukverlagende middelen (o.a. spironolacton, triamtereen, amiloride) en middelen tegen depressies (lithiumpreparaten), omdat aanpassing van de dosering noodzakelijk kan zijn.
• Als het anti-infectiemiddel tetracycline wordt gebruikt dient dit enige uren vóór of na het gebruik van Acuzide te worden ingenomen.
• Uit onderzoek is gebleken dat een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s) en Acuzide elkaars werking kunnen beïnvloeden.
• Bij patiënten die middelen tegen suikerziekte gebruiken kan bij gelijktijdig gebruik van Acuzide een te laag suikergehalte in het bloed, gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglycemie), optreden.
• Gelijktijdig gebruik van hydrochloorthiazide en alcohol, slaapmiddelen, middelen bij narcose en verdovende middelen, kan bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), versterken.
• Bij gelijktijdig gebruik van hydrochloorthiazide en bijnierschorshormonen (met o.a. een ontstekingsremmende werking) (corticosteroïden, ACTH) kan een tekort aan kalium in het bloed optreden, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).
• Bij gelijktijdig gebruik van hydrochloorthiazide en spierverslappende middelen (zoals tubocurarine) kan de spierverslappende werking versterkt worden.
• Bij gelijktijdig gebruik van hydrochloorthiazide en bloedvatvernauwende middelen (zoals epinefrine) kan de bloedvatvernauwende werking mogelijk minder sterk zijn.


3. Hoe moet Acuzide worden ingenomen?
Algemene aanwijzingen
Neem Acuzide tabletten in met een glas water, zonder te kauwen. Dit kan voor, tijdens of na de maaltijd.
De gebruikelijke onderhoudsdosering voor volwassenen is 1 tablet Acuzide 20/12,5 mg éénmaal daags. Uw arts zal u echter adviseren omtrent de juiste dosering en de duur van de behandeling. De begindosis kan variëren en is afhankelijk van de ernst van de te behandelen aandoening.

Dosering bij patiënten die geen plasmiddelen innemen
De gebruikelijke begindosering voor volwassenen is 1/2 tablet Acuzide 20/12,5 mg éénmaal daags. Daarna kan de dosis worden aangepast, afhankelijk van het effect op de bloeddruk tot 1 tablet Acuzide 20/12,5 mg éénmaal daags.

Dosering bij patiënten die reeds plasmiddelen innemen
Deze patiënten dienen eerst twee tot drie dagen te stoppen met het innemen van hun plasmiddel. Als dat niet mogelijk is, dient te worden begonnen met quinapril alleen met een aanvangsdosering van 5 mg. Afhankelijk van het effect op de bloeddruk kan de dosis aangepast worden.

Dosering bij patiënten met verminderde nierfunctie
Deze patiënten dienen eerst apart quinapril en een plasmiddel voorgeschreven te krijgen, voordat de arts Acuzide gaat voorschrijven. Afhankelijk van het effect op de bloeddruk kan de dosis aangepast worden. In het geval van gebruik van alleen quinapril is de aanvangsdosering 5 mg.

Dosering bij oudere patiënten (> 65 jaar)
Leeftijd op zich lijkt de werkzaamheid of veiligheid van quinapril niet te beïnvloeden. Aangezien de nierfunctie achteruit lijkt te gaan bij het ouder worden, is de aanbevolen begindosis bij deze patiënten 5 mg quinapril éénmaal daags. Deze dosis kan vervolgens worden verhoogd totdat het beste resultaat bereikt wordt.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u merkt dat Acuzide te sterk of juist te weinig werkt,


Wat moet u doen wanneer u te veel Acuzide heeft ingenomen?
Wanneer u te veel Acuzide heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Een overdosering kan een zeer sterke daling van de bloeddruk veroorzaken, wat kan leiden tot flauwte.


Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Acuzide in te nemen?
Neem zo spoedig mogelijk de vergeten dosis alsnog in, behalve als het inmiddels weer tijd is voor de volgende dosis.
Neem nooit een dubbele dosis van Acuzide om zo de vergeten dosis in te halen.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Acuzide bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen zijn meestal mild en voorbijgaand van aard. Informeer uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.
De mate van voorkomen van bijwerkingen is als volgt onderverdeeld: zeer vaak (meer dan 10%), vaak (tussen 1% en 10%); soms (tussen 0,1% en 1%) en zelden (tussen 0,01% en 0,1%).

Informeer uw arts onmiddellijk wanneer u
• plotseling een plaatselijke zwelling van bijvoorbeeld keel, lippen, tong of gezicht opmerkt.
De kans op het optreden van deze bijwerkingen is groter bij negroïde patiënten dan bij niet-negroïde patiënten.


De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Soms: bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie), afname van het aantal bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
Zelden: zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) of gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie), abnormaliteiten van witte bloedlichaampjes

Psychische stoornissen:
Vaak: slapeloosheid, slaperigheid
Soms: zenuwachtigheid, (ernstige) neerslachtigheid

Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn
Soms: plotseling verlies van bewustzijn die enkele seconden tot meerdere uren kan duren, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daartoe aanleiding is

Oogaandoeningen: Soms: slecht zien

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Vaak: evenwichtsstoornis gepaard gaande met misselijkheid en duizeligheid

Hartaandoeningen:
Vaak: pijn op de borst
Soms: hartkloppingen, versnelde hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)

Bloedvataandoeningen:
Vaak: verwijding van de bloedvaten
Soms: verlaagde bloeddruk waaronder enkele gevallen van bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), beroerte/herseninfarct, ook wel "attack" of hersenbloeding genoemd

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Vaak: hoesten, neusverkoudheid, infecties van de bovenste luchtwegen, keelontsteking, ontsteking van
de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis) Soms: ontsteking van de bijholten (sinusitis), kortademigheid
Zelden: longontsteking als gevolg van allergische reactie met verhoogde activiteit van een bepaald
soort bloedcellen genaamd eosinofielen (eosinofiele pneumonitis)

Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid, braken, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree, pijn in de onderbuik
Soms: verstopping, winderigheid, droge mond of keel, ontsteking van de maagwand, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)

Lever- en galaandoeningen:
Soms: leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), onvoldoende werking van de lever

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht, ernstige huidontsteking met verlies van huidcellen en haar (exfoliatieve dermatitis), huiduitslag, jeuk, haaruitval, blarenkoorts (pemphigus)
Zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: spierzwakte, spierpijn, rugpijn
Soms: gewrichtspijn

Nier- en urinewegaandoeningen:
Soms: urineweginfecties, moeilijk of pijnlijk plassen, vergrote drang om te plassen

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Soms: impotentie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: vermoeidheid, krachteloosheid
Soms: sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reactie), algemene vochtophoping of vochtophoping in de armen en benen, toename van transpiratie, koorts

Afzonderlijke effecten van hydrochloorthiazide waarmee rekening gehouden dient te worden zijn: spierspasmen, speekselklierontsteking (sialoadenitis), gebrek aan eetlust, geelzucht door galstuwing (cholestatische icterus), bloedbeeldafwijkingen door onvoldoende aanmaak van bloedcellen of te grote afbraak van het bloed (aplastische of hemolytische bloeddyscrasieën), activering van ontstekingsachtige verschijnselen in de huid, gewrichten, nieren en hart (systemische lupus erythematodes), opwinding, onvoldoende werking van de nieren, ontsteking van de nieren, gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), stoornis in het kleurenzien (xanthopsie), bloeduitstortingen in de huid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, ernstige vergevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ontsteking van de bloedvaten gepaard gaande met afsterving (necrotiserende vasculitis), longontsteking en longoedeem.


5. Hoe moet Acuzide bewaard worden?
• Niet bewaren boven 25 ºC.
• Bewaren in een droge omgeving.
• Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Acuzide niet meer na de datum op de doos achter "Niet te gebruiken na". Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum aangegeven na de letters "exp" gevolgd door maand en jaar.

Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari 2008