PUBLIEKSBIJSLUITER

Benaming

ADVIL, dragees

Wat zit er in ADVIL dragees?

ADVIL bevat 200 mg ibuprofen per dragee.
Als hulpstoffen zijn gebruikt: maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, colloïdaal watervrij silicium, stearinezuur, sucrose, macrogol 6000, geacetyleerd aardappelzetmeel, povidone, polysorbaat 80, talk, calciumcarbonaat, ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), carnaubawas, zwarte inkt (ijzeroxide E172, schellack en propyleenglycol).

Verpakkingsvorm

ADVIL is verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 20 (10, 40, 50 en 100) dragees.

Welke werking heeft ADVIL?

ADVIL behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen
Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

Nummer van inschrijving in het register RVG 12471

Waarvoor wordt ADVIL gebruikt?

ADVIL wordt gebruikt in de volgende gevallen:
hoofdpijn, menstruatiepijn, spier- en gewrichtspijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie.

Wanneer mag ADVIL niet worden gebruikt?

Door patiënten met een maagdarmzweer of een voorgeschiedenis daarvan, met een maagdarmbloeding of een ontsteking van de dikke darm; personen die overgevoelig zijn voor ibuprofen of de overige bestanddelen van het product of voor andere ontstekingsremmende middelen zoals acetylsalicylzuur (bv. sommige astmapatiënten);

patiënten met een zeer slechte werking van nier en/of lever; patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld; patiënten die lijden aan bloederziekte.

Welke voorzorgen moet u nemen alvorens ADVIL te gebruiken?

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden, tenzij uw arts anders adviseert. Indien uw klachten langer dan 10 dagen aanhouden of terugkeren, raadpleeg dan een arts.

Mag Advil gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding?

Gebruik Advil in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts. Ibuprofen verschijnt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk. Als u ADVIL wilt gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, dient u eerst uw arts hierover te raadplegen.

Heeft Advil invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen?

In geval van duizeligheid bij het gebruik van ADVIL wordt het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van mogelijk gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden afgeraden.

Waar moet u op letten als u ook andere geneesmiddelen gebruikt?

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Bepaalde geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia: bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine en ticlopidine), bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen [ACE–remmers (Captopril),
(3-blokkers, angiotensine IIantagonisten], digoxine (hartpreparaat), fenytoïne (middel tegen vallende ziekte en bij hartritmestoornissen), lithium (middel tegen depressie), corticosteroïden (bijnierschorshormonen) en thiazide-diuretica (bepaalde plasmiddelen) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Waar moet u verder speciaal op letten bij het gebruik van ADVIL?

In verband met de mogelijkheid dat vochtophoping plaatsvindt, dienen patiënten met een hoge bloeddruk of hartaandoeningen ADVIL voorzichtig te gebruiken.
Ook patiënten die een maagdarmzweer hebben (of gehad hebben), dienen ADVIL voorzichtig te gebruiken.

Doordat ADVIL de ontstekingsverschijnselen remt, valt een eventuele infectie minder snel op.

Diabetici dienen er rekening mee te houden dat ADVIL per dragee 54 mg suiker bevat. Ook bejaarden, patiënten met bloedstollingsstoornissen of patiënten die een lever- of nierfunctiestoornis hebben, moeten voorzichtig zijn met het gebruik van dit geneesmiddel.

In geval maagdarmbloedingen optreden, moet het gebruik van ADVIL onmiddellijk gestaakt worden.

Geneesmiddelen zoals ADVIL kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct “) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (10 dagen voor OTC producten). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe en hoe vaak mag u ADVIL gebruiken?

Voor zover door de arts niet anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, de eerste dosis 2 dragees, zo nodig gevolgd door 1-2 dragees per keer; maximaal 6 dragees per etmaal.

Kinderen jonger dan 12 jaar met een lichaamsgewicht boven 30 kg: 20 mg per kg lichaamsgewicht verdeeld over 3-4 giften per dag: bv 30 kg: 3 maal daags 1 dragee
40 kg: 4 maal daags 1 dragee

ADVIL dragees in zijn geheel met een voldoende hoeveelheid water innemen. De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Wat moet u doen als u teveel heeft ingenomen?

Als er teveel is ingenomen kunnen de bijwerkingen in hevige mate voorkomen. U moet dan onmiddellijk een arts waarschuwen.

Welke bijwerkingen heeft ADVIL?

Maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, zuurbranden, onprettig gevoel in de buik, diarree, bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede). Bij een maagdarmbloeding dient het gebruik van ADVIL onmiddellijk te worden gestaakt. Duizeligheid, oorsuizen en slapeloosheid komen minder vaak voor dan de maagdarmeffecten.

Effecten op het oog zoals vermindering van het gezichtsvermogen, wazig zien en veranderingen in kleurwaarneming.

Ook de volgende effecten kunnen voorkomen: geestesstoornissen en neerslachtigheid, haaruitval (omkeerbaar) bij vrouwen van het negroïde ras, ernstige benauwdheid als u daar gevoelig voor bent, en verminderde nierwerking.

Overgevoeligheidsverschijnselen zoals bijvoorbeeld galbulten en huiduitslag, al dan niet met jeuk.

Het gebruik van ADVIL dient direct te worden gestaakt indien over het gehele lichaam weinig voorkomende overgevoeligheidsreacties optreden met als mogelijke bijverschijnselen koorts met huiduitslag, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken en slechte werking van de lever.

In hoge doseringen (meer dan 5 dragees per dag) kan ADVIL de bloedingstijd verlengen. Geneesmiddelen zoals ADVIL kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (‘hartinfarct”) of beroerte.

Vochtophoping, hoge bloeddruk en hartfalen zijn gerapporteerd in associatie met behandeling met NSAID’s.

In geval er bijwerkingen optreden die u als ernstig ervaart of die niet in de bijsluiter worden genoemd, dient u een arts of apotheker te waarschuwen.

Hoe en hoelang kan u ADVIL bewaren?

ADVIL moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15-25°C).
De uiterste gebruiksdatum is aangegeven op het doosje en na het woord ‘Exp.’ op elke strip.

Bewaar alle geneesmiddelen steeds buiten het bereik van kinderen.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien November 2008