BIJSLUITER VOOR DE PATIËNT
AIROMIR 200 INHALATOR, AEROSOL, SUSPENSIE, 200 MICROGRAM PER DOSIS

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Wat is Airomir 200 Inhalator en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Airomir 200 Inhalator gebruikt
3. Hoe wordt Airomir 200 Inhalator gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Airomir 200 Inhalator?

AIROMIR 200 INHALATOR, AEROSOL, SUSPENSIE, 200 MICROGRAM PER DOSIS

* Het werkzame bestanddeel is salbutamol sulfaat. Elke dosis bevat een hoeveelheid salbutamol sulfaat overeenkomend met 200 microgram salbutamol.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: tetrafluorethaan (HFA-134a) en ethanol. Tetrafluorethaan (HFA-134a) is een nieuw drijfgas dat drijfgassen met chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) vervangt. Uw inhalator bevat geen CFK's. Dit betekent dat de inhalator niet van CFK's gebruik maakt om de werkzame stof te vernevelen. Tetrafluorethaan (HFA-134a) is, in tegenstelling tot CFK, niet schadelijk voor de ozonlaag. Omdat de inhalator tetrafluorethaan (HFA- 1 34a) in plaats van CFK's als drijfgas gebruikt, zult u misschien merken dat het geneesmiddel anders smaakt dan u gewend bent. Deze smaakverandering is volledig toe te schrijven aan het andere drijfgas, en heeft geen enkele consequentie voor de werking van het geneesmiddel.

Registratiehouder:
IVAX Farma B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 28235.

1. WAT IS AIROMIR 200 INHALATOR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Airomir 200 Inhalator bestaat uit een patroon, een houder en een stofkapje (dit tesamen heet aërosol). Bovendien is een extra losse patroon bijgesloten voorzien van een etiket en een beschermingskapje. Het geheel is verpakt in een omdoos. Elke omdoos bevat 1 aërosol en 1 extra patroon. Elke patroon bevat 100 doses salbutamol. Totaal zijn dus 2 x 100 doses salbutamol beschikbaar.

Geneesmiddelengroep
Salbutamol behoort tot de zogenaamde bèta-sympathicomimetica.
Salbutamol geeft verwijding van de luchtwegen. De werking treedt snel in.

Toepassing van het geneesmiddel
Airomir 200 Inhalator wordt gebruikt bij:

- Bestrijding van luchtwegkrampen en benauwdheid zoals die voorkomt bij alle vormen van bronchiaal astma, chronische luchtwegontsteking (bronchitis) en bij longemfyseem (uitrekking van de longblaasjes).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AIROMIR 200 INHALATOR GEBRUIKT
Gebruik Airomir 200 Inhalator niet:

* Wanneer u overgevoelig bent voor salbutamol of voor één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Airomir 200 Inhalator:

* Wanneer u lijdt aan verhoogde bloeddruk, slechte hartwerking of een verhoogde schildklierwerking. Raadpleeg in dit geval uw arts.
* Wanneer u lijdt aan een verminderde glucosetolerantie of suikerziekte.
* Wanneer u gelijktijdig hartglycosiden (zoals digoxine, geneesmiddel tegen onvoldoende hartwerking) gebruikt.
* Wanneer u steeds meer Airomir 200 Inhalator nodig hebt voor de bestrijding van uw klachten.
Dit duidt op een verslechtering van uw ziekte. Raadpleeg in dit geval uw arts.
* Indien de werking minder dan 3 uur aanhoudt. In dit geval moet u niet de dosis of het aantal inhalaties per dag verhogen doch uw arts waarschuwen. Geadviseerd wordt in dit geval een andere behandeling te volgen.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Over het gebruik van salbutamol in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Bij zwangerschap Airomir 200 Inhalator uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Over het gebruik van salbutamol tijdens de periode van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Bij het geven van borstvoeding Airomir 200 Inhalator uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Gebruik bij kinderen Raadpleeg de rubriek "Dosering".

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hierover zijn onvoldoende gegevens bekend. Indien u echter last krijgt van trillingen van de handen of spierkrampen wordt het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine afgeraden.

Gebruik van Airomir 200 Inhalator in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

De werking van Airomir 200 Inhalator kan worden verminderd door gelijktijdig gebruik van bèta-blokkers (groep geneesmiddelen die worden gebruikt bij ondermeer verhoogde bloeddruk, hartkramp en hartritmestoornissen, zoals atenolol, propranolol, metoprolol). Gelijktijdig gebruik dient daarom te worden vermeden.

De werking van Airomir 200 Inhalator kan worden versterkt door andere geneesmiddelen die tot dezelfde geneesmiddelengroep als salbutamol behoren (zogenaamde sympathicomimetica) en door theofylline (geneesmiddel dat wordt gebruikt bij astma, bronchitis en emfyseem).

toe indien u gelijktijdig wordt behandeld met corticosteroïden (sterke ontstekingsremmende geneesmiddelen) toegediend via de mond of per injectie. De kans op het ontstaan van een te lage kaliumspiegel neemt toe bij gelijktijdig gebruik van theofylline en/of plasmiddelen (zoals hydrochloorthiazide) en bij zuurstofgebrek.

3. HOE WORDT AIROMIR 200 INHALATOR GEBRUIKT?

Dosering

Volg de onderstaande doseringsinstructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

Volwassenen:
Bij acute perioden van benauwdheid: 100 tot 200 microgram per keer, maximaal 800 microgram (= 4 inhalaties) per dag. Een dosering van 200 microgram is 1 inhalatie, doseringen van 100 microgram per keer zijn met Airomir 200 Inhalator niet mogelijk.
Bij het voorkomen van inspanningsastma: 200 microgram (= 1 inhalatie).

Kinderen:
Dit product is niet geschikt voor gebruik bij kinderen.
Voor een goed resultaat, moet u Airomir 200 Inhalator gebruiken volgens het voorschrift van uw arts.

In geval u bemerkt dat Airomir 200 Inhalator te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In ieder geval mag men nooit de dosering zelf verhogen of verlagen!

Wijze van gebruik:
Hieronder staat nauwkeurig beschreven hoe u de Inhalator moet gebruiken. Lees deze instructies van tevoren aandachtig door.
Wanneer u twijfelt over hoe of wanneer u de inhalator moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Indien u problemen heeft de inhalator met één hand te bedienen, zoals in de plaatjes wordt getoond, gebruik dan twee handen.

Gebruiksaanwijzing van de inhalator:

1.Neem het afsluitdopje van de inhalator. Controleer of het mondstuk schoon is
en of er geen stof of vuil in zit.
Houd de inhalator rechtop.
met uw duim aan de onderkant en uw wijsvinger bovenop het spuitbusje. Schud de inhalator krachtig op en neer.

2.Adem rustig uit zo ver u kunt maar zonder te forceren.
Neem vervolgens het mondstuk stevig tussen uw lippen.

3. Adem langzaam en diep in.
Druk bij het begin van de inademing
het spuitbusje van de aërosol in met uw wijsvinger zodat het geneesmiddel vrijkomt, en vervolg rustig de inademing.

4. Neem de inhalator uit uw mond en houd gedurende 10 seconden uw adem in, of zo lang u kunt zonder te forceren.

5. Indien u meer dan één inhalatie nodig hebt, wacht dan ongeveer één minuut en begin dan opnieuw bij stap 1.
Plaats na gebruik het afsluitdopje terug op de inhalator.


Voer de stappen 2 en 3 niet te snel uit. Het is belangrijk dat u langzaam begint in te ademen alvorens de aërosol te gebruiken. Oefen de eerste paar keren voor de spiegel. Als u "nevel" bovenuit de inhalator of uit uw mondhoeken ziet komen, dient u opnieuw te beginnen bij stap 1.

Het schoonmaken van de inhalator:
Maak de inhalator tenminste elke 3 dagen schoon. Dit is erg belangrijk omdat anders de inhalator verstopt kan raken!. Neem het metalen spuitbusje uit de plastic houder en spoel de houder en het afsluitdopje in warm, maar niet al te heet, water af.
Droog de houder en het afsluitdopje grondig, maar zonder gebruik te maken
van een directe hittebron.
Schuif dan het spuitbusje terug in de houder en doe het dopje er weer op.
Houd het metalen spuitbusje buiten het water.Bij een nieuwe patroon of bij een patroon die langer dan 5 dagen niet is gebruikt, wordt aangeraden om met de patroon eenmaal in de lucht te spuiten voordat wordt geïnhaleerd.
Zodra het spuitbusje leeg is kunt u dit als volgt vervangen door een nieuw spuitbusje: neem het lege spuitbusje van de houder. Maak de houder en het afsluitdopje schoon volgens bovenstaande schoonmaakinstructie. Zorg dat houder en dopje droog zijn. Schuif vervolgens het volle spuitbusje in de houder en doe het dopje er weer op.

De lege patroon niet weggooien doch inleveren bij uw apotheek.
Afbeelding E toont de binnenkant van de inhalator waarbij het spuitbuisje in de juiste positie is. NB: Het ventiel van het metalen spuitbusje dient te worden geplaatst in de smalle ruimte van de houder.
Afbeelding F toont de binnenkant van de inhalator waarbij het spuitbusje niet goed zit. Als dit gebeurt zal uw inhalator geen verstuiving produceren als u de inhalator indrukt. Dit komt omdat het ventiel van het spuitbusje niet correct past in de smalle ruimte van de houder.

Wat u moet doen wanneer u teveel Airomir 200 Inhalator heeft gebruikt

Indien u meer inhalaties heeft toegediend dan aan u was voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen die kunnen optreden bij overdosering zijn: vaatverwijding, warm rood gezicht, versnelde hartslag, hartkloppingen, verlaagde of verhoogde bloeddruk, beklemd gevoel op de borst, verhoogde kans op hartritmestoornissen bij patiënten die een te lage kaliumspiegel van het bloed hebben, hoofdpijn, trillingen van handen, opgewondenheid, onrustig gevoel, angst, slapeloosheid, hallucineren (men neemt dingen waar die er in werkelijkheid niet zijn), zweten, misselijkheid en braken.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Airomir 200 Inhalator te gebruiken

Dien nooit een dubbele dosis van Airomir 200 Inhalator toe om zo de vergeten dosis in te halen. Indien u vergeten bent om te inhaleren, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de volgende inhalatie. In het laatste geval moet u de vergeten inhalatie niet meer toedienen, doch overgaan op het door uw arts voorgeschreven doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Indien het gebruik van Airomir 200 Inhalator wordt gestopt, kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen. Stop niet abrupt met het gebruik van Airomir 200 Inhalator, doch overleg altijd eerst met uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Airomir 200 Inhalator bijwerkingen veroorzaken.

Met name bij gebruik van doseringen die hoger zijn dan normaal (zie de rubriek "Hoe wordt Airomir 200 Inhalator gebruikt?"), kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
trillingen van de skeletspieren (vooral van de handen) en voorbijgaande spierkrampen.
Verder kunnen soms voorkomen: irritatie van mond en keel, vaatverwijding en (licht) versnelde hartslag. Patiënten die lijden aan een te lage kaliumspiegel in het bloed hebben een vergrote kans op het ontstaan van hartritmestoornissen.

In zeldzame gevallen kunnen voorkomen: hoofdpijn, zweten, overgevoeligheidsreacties (zoals vochtophoping, netelroos, benauwdheid, te lage bloeddruk en verlies van bewustzijn), overdreven activiteit en hallucinaties bij kinderen.

Indien na gebruik van Airomir 200 lnhalator een verergering van de benauwdheid optreedt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en uw arts waarschuwen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U AIROMIR 200 INHALATOR?

Bewaar Airomir 200 lnhalator niet boven een temperatuur van 25 °C en in de originele verpakking. Blootstelling aan direct zonlicht, warmte en vorst moet worden vermeden.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Wanneer de patroon koud is, zal de werking minder goed zijn. Warm in dit geval de patroon eerst op met behulp van uw handen (gebruik geen andere manier van opwarmen!).
De patroon mag niet worden doorgestoken, gebroken of in het vuur worden geworpen, zelfs niet wanneer de patroon leeg schijnt. De patroon staat namelijk onder druk.

Airomir 200 Inhalator buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Airomir 200 Inhalator niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2006.