BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Alfuzosinehydrochloride 10 PCH, tabletten met verlengde afgifte 10 mg
alfuzosine hydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of ais er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Alfuzosinehydrochloride 10 PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Alfuzosinehydrochloride 10 PCH inneemt
3. Hoe wordt Alfuzosinehydrochlonde 10 PCH ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Alfuzosinehydrochloride 10 PCH
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE 10 PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep
Alfuzosinehydrochlonde 10 PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen, die alfa-blokkers genoemd worden.

Gebruiken
Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen als gevolg van een vergrote prostaatklier, een ziekte die ook wel prostaathyperplasie wordt genoemd. Vergrote prostaatklieren kunnen urineproblemen veroorzaken, zoals vaak en moeilijk plassen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE 10 PCH INNEEMT
Neem Alfuzosinehydrochloride 10 PCH niet in

als u allergisch (overgevoelig) bent voor alfuzosine, andere quinazolines (bv. terazosine, doxazosine) of voor één van de andere bestanddelen van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH; als u lijdt aan ziekten die een sterke bloeddrukdaling veroorzaken als u gaat staan. als u een leverfunctiestoornis heeft.


Wees extra voorzichtig met Alfuzosinehydrochloride 10 PCH
als u ernstige nierproblemen heeft.
als u andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk gebruikt. In dat geval zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren, vooral aan het begin van de behandeling. als u bij het opstaan een plotselinge bloeddrukdaling krijgt, die zich manifesteert als duizeligheid, zwakte of zweten binnen enkele uren na het innemen van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH. Als u een bloeddrukdaling ervaart moet u gaan liggen met uw benen en voeten omhoog, totdat de symptomen verdwenen zijn. Meestal duren deze effecten maar kort, en ze treden aan het begin van de behandeling op. Gewoonlijk hoeft de behandeling niet gestopt te worden.
als u in het verleden een aanzienlijke bloeddrukdaling heeft ervaren na het innemen van een ander geneesmiddel uit de groep van de alfablokkers. In dat geval zal uw arts de behandeling met alfuzosine met een lage dosering beginnen en de dosis geleidelijk verhogen.
als u lijdt aan acuut harttalen.
als u lijdt aan pijn op de borst (angina pectoris) en wordt behandeld met een nitraat, aangezien dit de kans op een bloeddrukdaling kan vergroten. U moet met uw arts bespreken of u met Alfuzosinehydrochloride 10 PCH wilt doorgaan, vooral ais de pijn op de borst terugkeert of verergert.
Als u een oogoperatie moet ondergaan voor grauwe staar (troebel worden van de lens), stel uw oogarts dan voor de operatie op de hoogte van het feit dat u Alfuzosinehydrochloride 10 PCH gebruikt of heeft gebruikt. Dit is nodig omdat Alfuzosinehydrochloride 10 PCH complicaties kan veroorzaken bij de operatie, die aangepakt kunnen worden als uw oogarts weet dat ze kunnen optreden.
inname met andere geneesmiddelen
Verfel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of korf geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Alfuzosinehydrochloride 10 PCH en bepaalde andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Deze geneesmiddelen zijn:
ketoconazol en itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties) en ritonavir (voor de behandeling van HIV)
ander geneesmiddelen uit de groep van de alfablokkers.
bepaalde antibiotica (clarithromycine, erythromycine)
geneesmiddelen die u krijgt voorafgaande aan een operatie (algemene verdovingsmiddelen). Uw bloeddruk kan aanzienlijk dalen. Als u een operatie moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u Alfuzosinehydrochloride 10 PCH gebruikt.

Inname van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH met voedsel en drank
De tabletten moeten elke dag meteen na dezelfde maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding
Alfuzosinehydrochloride 10 PCH is alleen bedoeld voor mannen.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aan het begin van de behandeling met Alfuzosinehydrochlodde 10 PCH kunt u een licht gevoel in uw hoofd krijgen, duizelig zijn of zich slap voelen. Rijd geen auto, bedien geen machines en voer geen gevaarlijke werkzaamheden uit totdat u weet hoe uw lichaam op de behandeling reageert.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH
Dit geneesmiddel bevat lactosemonohydraat. Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3. HOE WORDT ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE 10 PCH INGENOMEN

Volg bij het innemen van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering
De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag. Neem de eerste tablet voor het slapengaan. Neem de tabletten elke dag meteen na dezelfde maaltijd in en slik ze in hun geheel door met voldoende vocht. U mag de tabletten niet fijnmaken, erop kauwen of ze in stukken breken.

De dosering hoeft bij ouderen (ouder dan 65 jaar) niet te worden aangepast.
De gebruikelijke dosering bij patiënten met lichte tot matige nierproblemen is 1 tablet (10 mg alfuzosine). Neem de eerste tablet voor het slapengaan.

Wat u moet doen als u meer van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u grote hoeveelheden Alfuzosinehydrochloride 10 PCH heeft ingenomen kan uw bloeddruk plotseling dalen en kunt u zich duizelig gaan voelen of zelfs flauwvallen. Als u zich duizelig begint te voelen, ga dan zitten of liggen totdat u zich beter voelt. Als de symptomen niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts, aangezien de bloeddrukdaling een behandeling in het ziekenhuis kan vereisen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Alfuzosinehydrochloride 10 PCH in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, aangezien dit een plotselinge bloeddrukdaling kan veroorzaken, vooral als u bloeddrukverlagende geneesmiddelen gebruikt. Neem de volgende tablet volgens voorschrift in.

Als u stopt met het innemen van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH

U mag het gebruik van Alfuzosinehydrochloride 10 PCH niet onderbreken of stoppen zonder eerst met uw arts te overleggen.

Als u nog vragen heeft over het innemen gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Alfuzosinehydrochloride 10 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten):
- duizeligheid, vermoeidheid; vertigo
bloeddrukdaling als u vanuit een liggende houding gaat staan (vooral als de behandeling met een te hoge dosering wordt gestart en bij hervatten van de behandeling)
spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, maagpijn, diarree, droge mond
gevoel van zwakte, malaise.

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten):
slaperigheid
gezichtsstoornissen
snellere hartslag, hartkloppingen (het hart klopt sneller dan normaal en dat is ook voelbaar), flauwte ontsteking van het neusslijmvlies
huidstoornissen zoals huiduitslag of jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)
roodheid in het gezicht, vochtophoping (oedeem), pijn op de borst.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten):
- verergering of hernieuwd optreden van pijn op de borst (angina peetons) Quincke-oedeem (opzwellen van het gezicht, de lippen, tong en/of keel)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ALFUZOSINEHYDROCHLORIDE 10 PCH

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Alfuzosinehydrochloride 10 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje of de blisterverpakking.
De blisterstrips in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht Bewaren beneden 30°C


Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Alfuzosinehydrochloride 10 PCH
- Het werkzame bestanddeel is alfuzosine-hydrochloride. Eén tablet met verlengde afgifte bevat 10 mg alfuzosine-hydrochloride.

De andere bestanddelen zijn lactose monohydraat, hypromellose (E464), povidon K25 en magnesium stearaat.

Hoe ziet Alfuzosinehydrochloride 10 PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking Alfuzosinehydrochloride 10 PCH is een ronde witte tablet in een blisterverpakking (PVC/PVDC).
De tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking á 28, 30, 50 of 100 stuks en in eenheidsafleververpakkingen é 50 stuks
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem
1
In het register ingeschreven onder
RVG 35125, tabletten met verlengde afgifte 10 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen FR: Alfuzosine Teva LP 10mg, comprimé á libération prolongée
AT: Alfuzosin Teva 10mg tablets
DE: Alfuzosin-TEVA 10 mg Retardtabletten
DK: Alfuzosin Teva 10 mg depottabletter
EE: Alfuzosin-Teva
EL: Alfuzosin Teva 10mg SR tablets
ES: Alfuzosina Teva 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Fl: Alfuzosin hydrochloride Teva 10mg depottabletti
HU: Alfuzosin- Teva 10 mg retard tabletta
IE: 'Tevax 1 Omg Prolonged Release Tablets'
IT: Alfuzosina Teva 10 mg compresse a rilascio prolungato
LT: Alfuzosin-Teva 10 mg pailginto atpalaidavimo tabletés
LV: Alfuzosin-Teva

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2007