Bijsluiter

Samenstelling

De werkzame stof in de tabletten is amoxicilline in de vorm van amoxicilline trihydraat.

Amoxicilline disper Rofold 250 mg, bevat 250 mg amoxicilline per tablet Amoxicilline disper Rofold 375 mg, bevat 375 mg amoxicilline per tablet Amoxicilline disper Rofold 500 mg, bevat 500 mg amoxicilline per tablet Amoxicilline disper Rofold 750 mg, bevat 750 mg amoxicilline per tablet

Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, smaakstof, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Afleveringsvormen
Amoxicilline disper Rofold 250, 375, 500 en 750 mg zijn verkrijgbaar in doosjes met doordrukstrip à 20 tabletten en in potten van 100 tabletten.

Eigenschappen

Amoxicilline is een penicilline dat in staat is veel soorten bacteriën te doden (een zogenaamd breedspectrum antibioticum).

Er zijn enkele bacteriesoorten waarop amoxicilline geen invloed heeft.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen International Pharmaceutical Services N.V.
Garden Square C
Laarstraat 16
B- 2610 Wilrijk / Antwerpen
België

Amoxicilline disper Rofold 250 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 18627
Amoxicilline disper Rofold 375 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 18628
Amoxicilline disper Rofold 500 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 18629
Amoxicilline disper Rofold 750 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 18630

Te gebruiken bij

Amoxicilline wordt toegepast bij de bestrijding van infecties die worden veroorzaakt door voor dit geneesmiddel gevoelige bacteriën, zoals bijvoorbeeld:

infecties van de luchtwegen, infecties van de nieren en de urinewegen, geslachtsziekten, infecties van het maagdarmkanaal en bepaalde huidinfecties.

Niet te gebruiken door
Patiënten die overgevoelig zijn voor amoxicilline of voor andere ß-lactam antibiotica (penicillinen en cefalosporinen). Overgevoeligheid voor een van de andere componenten van het product.

Waarschuwingen en voorzorgen

Patiënten met mononucleosis infectiosa (ziekte van Pfeiffer of klierkoorts) of lymfatische leukemie (vermeerdering van witte bloedcellen met klierzwelling) reageren met hoge frequentie (60 - 100%) met exanthemen (huiduitslag) waarvan de oorzaak niet berust op de karakteristieke penicilline overgevoeligheid. Wanneer u in het verleden deze vorm van huiduitslag heeft gehad, dan kunt u toch gewoon penicilline gebruiken.

Wanneer u overgevoelig bent voor amoxicilline, hetgeen kan blijken uit rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong, dient u direct de arts te waarschuwen.

Patiënten die overgevoelig zijn voor cefalosporines (bepaalde antibiotica) kunnen ook overgevoelig zijn voor penicillines.

Het is raadzaam de arts ook in te lichten over andere klachten die na 1-2 dagen niet overgaan.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Amoxicilline wordt in geringe mate met de moedermelk uitgescheiden. Het risico voor het kind is te verwaarlozen, met uitzondering van de mogelijkheid van het ontstaan van overgevoeligheid.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Amoxicilline heeft geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere vormen van wisselwerking

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van amoxicilline en probenicide, fenylbutazon, oxyfenbutazon en in mindere mate acetylsalicylzuur, indometacine en sulfinpyrazon waarbij de uitscheiding van penicillinen wordt geremd en daardoor de spiegels in het bloed verhoogd.

Tetracyclinen, macroliden en chlooramfenicol kunnen de werking van amoxicilline tenietdoen. Wanneer u dergelijke geneesmiddelen gebruikt moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Als u orale anticonceptie ("de pil") gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd. Daarom moet u tijdens de kuur en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan (vraag advies aan uw apotheker), om zwangerschap te voorkomen, extra voorzorgen nemen bij de geslachtsgemeenschap, bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken.

Dosering en wijze van gebruik

De dosering dient door de arts te worden vastgesteld. Algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar

Bij niet-ernstige tot matig ernstige infecties
2 x 500 - 750 mg per dag of
3 x 375 - 500 mg per dag

Bij ernstige of chronische infecties
3 x 750 - 1 g per dag

Bij gonorroe wordt 1 x 3 g gegeven, gecombineerd met 1 g probenicide.


Kinderen van 3 - 10 jaar:
Bij niet-ernstige tot matig ernstige infecties
30 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 2-3 doses 3 - 10 jaar: 2 x 375 mg of 3 x 250 mg per dag

Bij ernstige of chronische infecties
60 mg/kg lichaamsgewicht per dag

Bejaarden:
Individuele aanpassing van de dosering kan noodzakelijk zijn.

De arts zal duidelijke instructies geven omtrent het aantal in te nemen tabletten en het tijdstip waarop dit moet plaatsvinden.

Amoxicilline kan zowel vóór, tijdens als na de maaltijd worden ingenomen.
Amoxicilline disper 250 mg en 375 mg tabletten kunnen op twee manieren worden ingenomen.

1. heel doorslikken met een glaasje water.
2. onder goed roeren "suspenderen" (oplossen) in minimaal 20 ml water (1/2 kopje) en opdrinken.

Amoxicilline disper 500 mg en 750 mg tabletten alleen onder goed roeren"oplossen" in 20 ml water (1/2 kopje) en opdrinken.

De duur van de kuur is 5-10 dagen. De hele kuur moet worden afgemaakt, ook als de ziekteverschijnselen inmiddels zijn verdwenen. Wanneer het geneesmiddel niet op tijd is ingenomen moet dit alsnog gebeuren, behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende inname. Volg dan gewoon het oude schema.

Wat te doen als een dosis vergeten is

Wanneer u een dosering vergeten bent, dient u deze alsnog in te nemen. Echter, wanneer u de vergeten dosering opmerkt op het tijdstip waarop de daaropvolgende dosering in genomen dient te worden, hoeft u de vergeten dosering niet meer te nemen.

Verschijnselen bij en behandeling van overdosering

Na inname van een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: misselijkheid, braken en diarree.

Mocht u een overdosering vermoeden of bemerken, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.

Bijwerkingen
Maag- en darmklachten kunnen optreden, zoals misselijkheid, braken en diarree. Deze klachten gaan meestal vanzelf over.

Huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) vlekken kunnen optreden; neem in dit geval contact op met de arts.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaren niet boven 25°C op een droge plaats in de originele verpakking, zijn Amoxicilline disper Rofold tabletten houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum. Deze datum staat vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na" of "exp.".

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Voor alle geneesmiddelen geldt
- Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
- Bij onduidelijkheden kunt u zich wenden tot de arts of apotheker.
- Gebruik geen geneesmiddelen die voor een ander bestemd zijn.
- Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn.

Zorg ervoor dat de arts op de hoogte is van de andere geneesmiddelen die u gebruikt.

- Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

- Indien geneesmiddelen in strips verpakt zijn betekent de aanduiding "exp" op de strip: "niet te gebruiken na".

Mei 2008