BIJSLUITER VOOR PATIËNTENINFORMATIE

APO-go
5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit
apomorfine hydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddelen kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, gebruikt?
3. Hoe wordt APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen?
5. Hoe bewaart u APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit en waarvoor wordt het gebruikt?

Apomorfine hydrochloride behoort tot de groep van medicijnen, bekend als dopamine agonisten die gebruikt worden bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het zorgt er voor dat de tijdsduur van een “off”-periode, waarin u immobiel bent, te bekorten, als u in het verleden voor de ziekte van Parkinson bent behandeld met levodopa en/of andere dopamine agonisten. Uw arts zal u helpen de signalen, die u aangeven dit medicijn te gebruiken, te herkennen.

2. Wat u moet weten voordat u APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, gebruikt?

Gebruik APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, niet
• Als u jonger bent dan 18 jaar
• Als u problemen hebt met ademhalen of leidt aan astma
• Als u leidt aan dementie of de ziekte van Alzheimer
• Als u leidt aan verwarring, hallucinaties of vergelijkbare symptomen
• Als u leverproblemen heeft
• Als u aan ernstige dyskinesie (bewegingsstoornis) en/of dystonie (spierverkramping) leidt, als gevolg van behandeling met levodopa.
• Als u allergisch bent voor apomorfine of een van de hulpstoffen van APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit (voor de lijst van overige hulpstoffen zie rubriek 6).
• Als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden
• Als u borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit,
• Wanneer u nierproblemen heeft
• Wanneer u longproblemen heeft
• Wanneer u hartproblemen heeft
• Wanneer u een lage bloeddruk heeft, bijvoorbeeld u wordt duizelig bij opstaan of u heeft het gevoel flauw te vallen
• Wanneer u geneesmiddelen gebruikt tegen hoge bloeddruk
• Wanneer u vaak misselijk bent of u vaak moet overgeven
• Wanneer u een ernstige geestesziekte heeft nadat de behandeling met APO-go 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, is gestart
• Waneer u op leeftijd bent en weinig weerstand hebt
• Wanneer u auto rijdt of machines bedient, aangezien apomorfine slaperigheid en plotselinge slaapaanvallen veroorzaakt (u mag geen auto rijden of machine bedienen als APO-go 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit u slaperig maakt).
• Wanneer u levodopa gebruikt (een ander geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) en apomorfine, moet de arts regelmatig uw bloed controleren.

Als een van de bovenstaande situaties voor u van toepassing is, informeert u dan uw arts of apotheker.

Gebruik van andere geneesmiddelen
Wanneer u apomorfine gebruikt in combinatie met andere medicijnen (in het bijzonder neuroleptica zoals clozapine, medicijnen om uw bloeddruk te verlagen of medicijnen voor de ziekte van Parkinson) zal het effect van uw medicijnen veranderen. Uw arts of apotheker zal u adviseren als u de dosering van de apomorfine of de andere medicijnen moet aanpassen.

Vertel uw arts of apotheker als u (recent) andere medicijnen (heeft) gebruikt, ook medicijnen gekocht zonder voorschrift.

Gebruik van APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, met
voedsel en drank

Voedsel en drank hebben geen effect op APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit.

Zwangerschap en borstvoeding

U dient geen APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit te gebruiken als u zwanger bent, u denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden.
U dient geen borstvoeding te geven als u APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag niet rijden als APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit u slaperig maakt. U mag geen machines of gereedschap gebruiken, als APO- go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, u slaperig maakt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit

Zelden veroorzaakt natriummetabisulfiet een ernstige allergische reactie en moeilijkheden bij het ademhalen.
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per 10 ml en is dus zo goed als natriumvrij.

3. Hoe wordt APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, gebruikt.

De infusie dient subcutaan toegediend te worden (dus in het gebied onder de huid). Gebruik de spuit niet als de vloeistof groen verkleurd is.

Gebruik APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, precies zoals door uw arts is voorgeschreven Als u niet zeker bent over het gebruik, vraag uw arts of apotheker.
APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, is ontworpen om te gebruiken als continue infusie met een injectiespuit-drijver. Het wordt niet gebruikt voor discontinue infusie. Uw arts zal besluiten welke pomp of injectiespuitdrijver en welke dosering u moet gebruiken.
Zowel de hoeveelheid APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, die u moet gebruiken als de periode dat u dit toegediend krijgt, is afhankelijk van uw specifieke behoefte. Uw arts zal met u overleggen hoe veel u van het geneesmiddel moet toedienen. De hoeveelheid die voor u optimaal is zal worden vastgesteld na het bezoek aan de specialist van het ziekenhuis. De gemiddelde toediening is 1 mg tot 4 mg apomorfine hydrochloride per uur. Deze zal worden toegediend terwijl u wakker bent en wordt gestopt voordat u gaat slapen. De hoeveelheid apomorfine per dag mag maximaal 100 mg bedragen. De arts zal bepalen welke dosis voor u optimaal is.

Elke 12 uur moet er een andere infuus-plaats worden genomen. Het geneesmiddel mag niet toegediend worden in een ader.
Het is niet noodzakelijk APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, te verdunnen. Ook dient het niet gemengd te worden met andere medicijnen.

Wat u moet doen als u meer van APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit heeft gebruikt dan u zou mogen

• Neem direct contact op met uw arts of neem contact op met het dichtstbijzijnde ziekenhuis

• Het is belangrijk om niet meer toe te dienen dan u is voorgeschreven. Hogere doseringen kunnen een vertraagde hartslag, ernstig braken, ernstige slaperigheid en/of ademhalingsproblemen veroorzaken. U kunt zich duizelig voelen of flauwvallen als u opstaat, vanwege lage bloeddruk. Ga liggen en leg uw voeten hoog, om de lage bloeddruk te verhelpen.

Wat u moet doen als u vergeten bent APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit te gebruiken

• Gebruik het als u het nodig heeft
• Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit

• Neem contact op met uw arts voordat u stopt met de behandeling en overleg of dit voor u geschikt is.

Verdere vragen over het gebruik van dit product, kunt u stellen aan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Neem contact op met de arts als de medicijnen u onwel maken of u last krijgt van het onderstaande:


Zeer vaak optredende bijwerkingen (meer dan 1 geval per 10 gebruikers)
• Bultjes onder de huid op de plaats van de injectie die pijnlijk, vervelend en soms rood zijn en jeuken. Om deze bultjes op de injectieplaats te voorkomen wordt aangeraden ieder keer een andere plaats voor de injectie te kiezen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 gevallen per 100 gebruikers)
• Misselijk voelen of misselijk zijn, vooral bij het starten met APO go, 5 mg/ml in een voorgevulde spuit. Het toedienen van domperidon moet tenminste 2 dagen voor APO go, 5 mg/ml in een voorgevulde spuit, gestart worden om misselijkheid te voorkomen. Als u domperion gebruikt en nog steeds misselijk bent of geen domperidon gebruikt en misselijk bent neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.
• Als u zich moe voelt of ernstig slaperig. U dient speciale
voorzorgsmaatregelen te nemen als u gaat rijden of machines gaat gebruiken. Als u vermoeidheid ondervindt, is het belangrijk rijden en activiteiten waarbij extra alertheid gewenst is, te vermijden.
• Verwarring en hallucinaties.

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 gevallen per 1000 gebruikers)
• Zweverig en draaierig voelen bij het opstaan.
• Toename van onwillekeurige bewegingen of de toename van
ongecontroleerde bewegingen tijdens de “on-peride”.
• Bloedarmoede of bloedstoornissen. Dit is een ongebruikelijke bijwerking bij patiënten die ook levodopa gebruiken (een ander geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson). Als u zowel levodopa gebruikt als APO go, 5 mg/ml in een voorgevulde spuit, moet de arts regelmatig bloedonderzoek doen.
• Rood worden van de huid
• Kortademigheid

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 gevallen per 10.000 gebruikers)
• Allergische reacties:
• Moeilijkheden met ademhalen of benauwdheid op de borst
• Zwelling van oogleden, gezicht of lippen.
• Zwelling en roodheid van de tong
Bijwerkingen met niet bekende kans (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
• Pathologische gokverslaving (onvermogen om de wil om te gokken te weerstaan, ondanks ernstige consequenties op persoonlijke en familiair vlak.
• Verhoogd libido.
• Hypersexualiteit (veranderde sexuele interesse en duidelijk veranderd gedrag van de patiënt of in het gedrag ten opzichte van anderen).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit ?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen

Gebruik APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, niet na de vervaldatum die vermeld staat op het etiket/verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. Bewaren beneden de 25° C
Eenmaal geopend dient APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, meteen gebruikt te worden.
Gebruik APO-go 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, niet indien de oplossing groen verkleurd is. Het dient alleen gebruikt te worden als deze helder, kleurloos en vrij van deeltjes is.
Gebruik de inhoud meteen na opening. Zorg ervoor dat u niets van de vloeistof morst op uzelf of op het vloerkleed, omdat het groen kan verkleuren. Als u klaar bent met het gebruik van de glazen voorgevulde spuit, moet de glazen voorgevulde spuit via de naalden-container worden afgevoerd net als de plastic slangen en de adapters.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit.

Het werkzame bestanddeel is: apomorfine hydrochloride. 1 ml bevat 5 mg apomorfine hydrochloride. Elke 10 ml voorgevulde spuit bevat 50 mg apomorfine hydrochloride.

Andere bestanddelen zijn: Natriummetabisulfiet (E223) Zoutzuur (37%)
Water voor injectie

Hoe ziet APO-go, 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, eruit en wat is de inhoud van de verpakking.
De APO-go 5 mg/ml, is een oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit. De oplossing is helder en kleurloos.
APO-go 5 mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit, wordt geleverd in een heldere glazen voorgevuld spuit. Ieder pak bevat 5 spuiten in een kartonnen omdoos

In het register ingeschreven onder RVG 35295

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Forum products Ltd.
Limited, 41-51 Brighton Road
Redhill Surrey
RH1 6YS Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
Federa S.C
Avenue Jean Jaurèslaan 71,
B-1030
Brussels
Belgium

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ApotheekZorg
Business park Stein 414-a
6181 MD ELSLOO
The Netherlands
Tel: 0800-73237836

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de volgende landen, aangesloten bij de EEA, onder de volgende namen:
Oostenrijk: APO-go 5 mg/ml Infusionslösung in einer Fertigspritze
Denemarken: APO-go til pumpe
Duitsland: APO-go 5 mg/ml Infusionslösung in einer Fertigspritze
Griekenland: APO-go PFS 5mg/ml
Ierland: APO-go PFS 5 mg/ml Solution for Infusion in Pre-filled Syringe
Zweden: APO-go för Pump
Nederland: APO-go 5 mg/ml, oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit
Groot-Brittanië: APO-go PFS 5 mg/ml Solution for Infusion in Pre-filled
Syringe

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd M M/YYYY