Bijsluiter ATROVENT® Inhaletten®,

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs As de verschijnselen dezelfde zijn As waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is ATROVENT Inhaletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u ATROVENT Inhaletten gebruikt
3. Hoe wordt ATROVENT Inhaletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ATROVENT Inhaletten?

Atrovent® Inhaletten®, inhalatiepoeder in harde capsule 0,04 mg

* Het werkzame bestanddeel is ipratropiumbromide. Een capsule bevat 42 microgram ipratropiumbromide overeenkomend met 40 microgram watervrij ipratropiumbromide.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn glucose, gelatine capsules met de kleurstoffen titaandioxide (E171), indigotine (E132) en ijzeroxides geel en zwart (E172).

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim by
Comeniusstraat 6
1817 MS ALK:MAAR
Tel.: (072) 566 24 24

Atrovent Inhaletten, inhalatiepoeder in harde capsule 0,04 mg is in het register ingeschreven onder RVG 11565

1. WAT IS ATROVENT INHALETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

ATROVENT hoort tot de categorie van luchtwegverwijders. Een verpakking ATROVENT Inhaletten bevat 30 of 100 capsules.

ATROVENT behoort tot de groep geneesmiddelen die'anticholinerge luchtwegverwijders worden genoemd. Het werkt als volgt. Na inhalatie draagt de werkzame stof ipratropiumbromide bij aan het ontspannen van de spieren rondom de luchtwegen. Hierdoor kunnen de luchtwegen zich verwijden en kunt u gemakkelijker ademhalen.

Atrovent kan worden gebruikt voor het opheffen van een vernauwing van de luchtwegen, zoals bij (chronische) bronchitis, bronchitis met emfyseem of astma.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ATROVENT INHALETTEN GEBRUIKT

Gebruik ATROVENT Inhaletten niet

Wanner u last heeft of gehad heeft van:
* Overgevoeligheid voor ipratropiumbromide of voor stoffen die op ipratropiumbromide lijken (atropine-achtige stoffen) of voor een van de andere bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met ATROVENT Inhaletten

* Voor gebruikers met een bepaalde oogafwijking (nauwe-kamerhoekglaucoom) of met afwijkingen aan de prostaat (prostaathypertrofie) of een obstructie van de urineweg is voorzichtigheid geboden.
* Patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) die anticholinergica (ipratropiumbromide) gebruiken kunnen gevoeliger zijn voor maagdarmklachten.
* Wanneer per ongeluk wat van het product in het oog terechtkomt, kan verwijding van de pupillen (mydriasis) en wazig zien en verhoogde oogboldruk optreden; dit kan enkele uren aanhouden. Mocht dit toch gebeuren dan onmiddellijk de ogen gedurende enkele minuten spoelen met koud kraanwater. Indien roodheid van het oog, pijn of een onaangenaam gevoel in het oog optreedt, dan dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
* Oogpijn of wazig zien, gekleurde ringen zien of beelden in combinatie met rode ogen als gevolg van zwelling van het oogbindvlies of hoornvlies kunnen tekenen zijn van een bepaalde oogafwijking (acuut nauwe-kamerhoekglaucoom). Mocht een combinatie van de verschijnselen optreden, dan is medisch advies direct noodzakelijk.
* U dient daarom duidelijk geïnstrueerd te worden over de juiste toediening van de Atrovent Inhaletten. Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat het poeder in de ogen terechtkomt. Bij gebruik met de Inhalator Ingelheim is het niet waarschijnlijk dat het poeder in de ogen terechtkomt.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van ATROVENT in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Over het gebruik tijdens het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u ATROVENT gebruikt wanneer u borstvoeding geeft.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van duizeligheid als bijwerking. Wees voorzichtig totdat u weet hoe u op ATROVENT reageert.

Gebruik van ATROVENT Inhaletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Wanneer u ATROVENT samen met een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, kan het zijn dat het effect van een van beide geneesmiddelen wordt beïnvloed:
Geneesmiddelen uit bepaalde klassen van luchtwegverwijders (beta2-sympathicomimetica, xanthines) kunnen het luchtwegverwijdende effect van ATROVENT versterken.
Atrovent Inhaletten kan gelijktijdig worden toegediend met andere geneesmiddelen die vaak voor de behandeling van bepaalde longaandoeningen (bronchitis, astma) worden gebruikt (zoals beta2-sympathicomimetica, xanthines en steroïden).
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT ATROVENT INHALETTEN GEBRUIKT?

De dosering wordt individueel vastgesteld; tijdens de behandeling dient u onder medische controle te staan. Tenzij anders voorgeschreven, worden de volgende doseringen geadviseerd:
Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 6 jaar is 3 a 4 maal per dag een Inhalette van 40 µg•

Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen is het belangrijk dat u ATROVENT Inhaletten op vaste tijdstippen en op de juiste wijze inhaleert (zie de onderstaande gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing bij de Inhalator Ingelheim).
Indien de behandeling niet leidt tot een aanzienlijke verbetering, of als uw toestand verergert, dient u uw arts te raadplegen om een nieuw behandelingsplan op te stellen. In geval van plotselinge of snel verergerende ademhalingsmoeilijkheden dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
De Inhaletten dienen uitsluitend te worden gebruikt met de Inhalator Ingelheim. De capsules dienen niet te worden ingeslikt.

Gebruik van Atrovent inhaletten en inhalator

1. Openen van de inhalator Mondstuk (witte deel) openklappen.
2. Vullen van de inhalator Stop een capsule in de opening en sluit de inhalator.
3. Perforeren van de capsule Druk de witte knop helemaal in. Hierdoor wordt de capsule in de inhalator op twee plaatsen doorgeprikt. Laat de knop vervolgens los. Het poeder uit de capsule km nu geïnhaleerd worden. Belangrijk! Tijdens het perforeren van de capsule moet het mondstuk van de inhalator naar boven gericht zijn omdat anders de kans groot is dat er maar een gaatje in de capsule wordt geprikt in plaats van twee.
geprikt in plaats van twee.
4. Inhalatie
Adem zo volledig mogelijk uit. Steek het mondstuk tussen de lippen en adem door de inhalator langzaam, diep en krachtig in. Let er op dat u tijdens het inhaleren de schouders niet optrekt.
Herhaal deze procedure twee maal. De capsule is dan in het algemeen leeg. Niet door de inhalator uitademen, anders wordt deze van binnen vochtig.
5. Verwijderen van de lege capsule
Klap het mondstuk weer open. Houd de inhalator met de opening naar beneden en schud de capsule er uit. Sluit de inhalator vervolgens.
6. Schoonmaken van de inhalator
Van tijd tot tijd moet de inhalator met koud tot lauwwarm water worden schoongemaakt om achtergebleven poederresten te verwijderen. Tijdens het schoonmaken en het drogen moet de witte knop een aantal malen worden ingedrukt
zodat ook de perforatienaalden worden gereinigd en gedroogd. De inhalator niet gebruiken voordat hij geheel droog is. Met een haardroger (fohn) duurt dat ongeveer 2 minuten.

Wat u moet doen wanneer u te veel van ATROVENT Inhaletten hebt gebruikt

Wanneer u klachten heeft na overdosering van ATROVENT, dient u te stoppen met verdere toediening. Bij een overdosering ATROVENT kunnen bijwerkingen in het oog (accommodatiestoornissen), een verhoogde hartslag, hartkloppingen en een droge mond voorkomen. Deze symptomen zijn doorgaans niet ernstig. Bij ernstige overdosering kunnen naast een verhoogde hartslag, ook een versnelde ademhaling, hoge koorts, rusteloosheid, verwardheid en hallucinaties optreden. Raadpleeg in geval van ernstige overdosering onmiddellijk uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ATROVENT Inhaletten te gebruiken

Als u een inhalatie heeft vergeten, kunt u deze alsnog gebruiken. Als het echter bijna tijd is voor de volgende inhalatie kunt u de vergeten inhalatie overslaan en volgens het doseringsvoorschrift van uw arts verdergaan. Neem nooit een dubbele dosis van ATROVENT om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met ATROVENT Inhaletten wordt gestopt

Stop niet op eigen initiatief met ATROVENT. Overleg altijd met uw arts als u overweegt te stoppen. Als u in overleg met uw arts stopt, dm kunnen de klachten, die u had voor de behandeling met ATROVENT, terugkeren.

4. MOGELIJKE BIJWERHINGEN

Zoals alle geneesmiddelen km ATROVENT bijwerkingen veroorzaken.
Bij het gebruik van ATROVENT komen de volgende klachten voorkomen:
* Hoofdpijn
* Misselijkheid
* Droge mond
* Duizeligheid
Dit zijn de meest voorkomende bijwerkingen.
In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
* Hartritmestoornissen en hartkloppingen (bij hogere doseringen)
* Boezemfibrileren en versnelde hartslag bij patiënten die hiervoor gevoelig zijn.
* Bijwerkingen in het oog: accommodatiestoornis; (zie ook Wees extra voorzichtig met ATROVENT Inhaletten)
* Oogpijn of wazig zien, gekleurde ringen zien of beelden in combinatie met rode ogen als gevolg van zwelling van het oogbindvlies of hoornvlies kunnen tekenen zijn van een bepaalde oogafwijking (nauwe-kamerhoekglaucoom (zie ook Wees extra voorzichtig met ATROVENT lnhaletten))
* Maagdarmstoornissen
* vasthouden van urine, bij een obstructie van de urineweg is voorzichtigheid geboden (zie ook Wees extra voorzichtig met ATROVENT Inhaletten)
huidreacties of allergische reacties (huiduitslag, een acute plaatselijke zwelling van de tong, lippen en gezicht, netelroos, spasme van het strottenhoofd). Als u last heeft van de bijwerking acute plaatselijke zwelling van de tong, lippen en gezicht dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
Evenals bij andere inhalatietherapieën, waaronder luchtwegverwijders, is hoest en plaatselijke irritatie waargenomen. In zeldzamere gevallen treedt juist een vernauwing van de luchtwegen op als gevolg van inhalatie.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ATROVENT INHALETTEN?

Bewaren beneden 25°C. In de kartonnen omverpakking bewaren.
Het is belangrijk dat u de strips met capsules niet op warme plaatsen legt, zoals bijvoorbeeld in direct zonlicht, op de verwarming of in het dashboardkastje van de auto.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik ATROVENT Inhaletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

BUITEN HET BEREIK EN HET ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in Juni 2004