Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

• Heeft u nog vragen, raadpleeg dm uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is BEROTEC tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u BEROTEC tabletten gebruikt
3. Hoe wordt BEROTEC tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BEROTEC tabletten?

BEROTEC tabletten 2,5 mg

* Het werkzame bestanddeel is fenoterolhydrobromide. Een tablet bevat 2,5 mg fenoterolhydrobromide.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, lactose, colloïdaal siliciumdioxide en stearinezuur.

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: (072) 566 24 24

In het register ingeschreven onder RVG 06546.

1. WAT IS BEROTEC TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Een verpakking BEROTEC tabletten bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips a 10 tabletten) of 100 tabletten (10 doordrukstrips a 10 tabletten).
Fenoterol, de werkzame stof in BEROTEC behoort tot de groep van beta-sympathicomimetica.
Deze geneesmiddelen werken als luchtwegverwijders. Fenoterol is een luchtwegverwijder welke bij toediening per inhalatie sterk de vemauwing van de luchtwegen helpt verminderen.
BEROTEC wordt voorgeschreven om inspanningsgebonden astma te voorkomen, of bij aandoeningen waarbij sprake is van vemauwing van de luchtwegen, zoals aanhoudende luchtwegontsteking met benauwdheidsklachten (chronische obstructieve bronchitis).
De werking treedt geleidelijk in. Na innemen van de tablet is de werking na een tot twee uur maximaal en houdt in de regel vijf tot zeven uur aan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BEROTEC TABLETTEN GEBRUIKT

Gebruik BEROTEC tabletten niet
* bij bepaalde schildklierafwijkingen (thyreotoxicose, hyperthyreoidie);
* bij een te lage kaliumconcentratie in het bloed (hypokaliemie);
* bij een bepaalde aandoening aan de hartspier (hypertrofische obstructieve cardiomyopathie);
* bij een vemauwing in de hoofdslagader van het lichaam (subvalvulaire aortastenose);
* bij een verhoogde hartslag;
* bij overgevoeligheid voor fenoterol, het actieve bestanddeel van BEROTEC, of voor een van de andere bestanddelen van het product.
Wees extra voorzichtig met BEROTEC tabletten
* bij een niet goed ingestelde diabetes mellitus (suikerziekte);
* bij een recent doorgemaakt hartinfarct;
* bij ernstige aandoeningen aan hart of bloedvaten;
* bij een bepaalde afwijking aan de schildklier (hyperthyreoidie);
* bij een bepaalde tumor in de bijnieren (feochromocytoom).
In de bovenstaande situaties mag BEROTEC alleen worden gebruikt na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de behandeling, vooral wanneer hogere doseringen dm aangeraden worden gebruikt.

Verder:
* In geval van acute, snel verergerende benauwdheid dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.
* Wanneer u steeds vaker moet inhaleren om een aanval van benauwdheid op te heffen, dient u uw arts te raadplegen
* Het verdient aanbeveling BEROTEC te gebruiken op het moment dat u het benauwd krijgt in plaats van het met regelmaat te gebruiken. Uw arts kan voorschrijven om Berotec regelmatig te gebruiken in combinatie met inhalatie-corticosteroiden (beclomethason, budesonide).
* Ernstig tekort aan kalium kan mogelijk optreden bij het gebruik van beta-agonisten (zoals BEROTEC).
* De kans op een tekort aan kalium in het bloed kan worden verhoogd door het gelijktijdige gebruik van BEROTEC met andere luchtwegverwijders (xanthinederivaten), steroïden (hormonen) of bepaalde diuretica ("plaspillen"). In deze gevallen is het verstandig om regelmatig uw kaliumspiegels te laten bepalen.
* In het algemeen geldt dat voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hartaandoeningen, waarbij een verhoging van de hartslag ongewenst is.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van BEROTEC tabletten tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u BEROTEC tabletten inneemt.

Borstvoeding

Over het gebruik van BEROTEC tabletten en het geven van borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u BEROTEC tabletten inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Een effect hierop is echter niet waarschijnlijk. Wacht met het deelnemen aan het verkeer en het bedienen van machines tot u weet hoe u op BEROTEC reageert.

Gebruik van BEROTEC tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen
BEROTEC en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden.

Geneesmiddelen waarbij dit het geval is zijn:
* bepaalde luchtwegverwijders (xanthinederivaten, anticholinergica);
* bepaalde schildklierstimulerende middelen (thyreomimetica);
* bepaalde hormonen (steroiden);
* bepaalde geneesmiddelen tegen depressiviteit (tricyclische antidepressiva, MAO-remmers);
* bepaalde middelen die worden gebruikt bij narcose (halothaan, trichloorethyleen en enfluraan)
Het gelijktijdige gebruik van BEROTEC met bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk ((3-blokkers) wordt afgeraden.
Informeer uw arts of apotheker wanner u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT BEROTEC TABLETTEN GEBRUIKT?

In het algemeen geldt voor volwassenen drie maal daags 1 tablet om de acht uur. De tablet kan met wat melk of water worden doorgeslikt. Afhankelijk van uw reactie op dit geneesmiddel kan uw arts echter van deze algemene dosering afwijken. Houdt u zich daarom strikt aan zijn aanwijzingen.
Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.
Wat u moet doen wanneer u te veel van BEROTEC tabletten heeft gebruikt:
Bij overdosering kunnen de volgende symptomen voorkomen: verhoogdehartslag, hartkloppingen, misselijkheid, onrust, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, trillende vingers, veranderingen in de
bloeddruk, beklemd gevoel op de borst, hartritmestoornissen, opwinding en opvliegers. In deze gevallen dient u uw arts te raadplegen.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BEROTEC tabletten te gebruiken:
Neem nooit een dubbele dosis van BEROTEC tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met BEROTEC tabletten wordt gestopt:
Dan kunnen de klachten die u had voor het gebruik van BEROTEC terugkeren.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BEROTEC tabletten bijwerkingen veroorzaken.

Bij het gebruik van BEROTEC kunnen de volgende
klachten voorkomen:
fijne trillingen in de wingers en van de
hartkloppingen
skeletspieren
een tekort aan kalium
nervositeit
misselijkheid
onrust
braken
blozen
zweten
hoofdpijn zwakte
duizeligheid
spierpijn/spierkrampen
een verhoogde hartslag
hoest
lokale irritaties

In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
huidreacties of allergische reacties (vooral bij overgevoelige patienten) luchtwegvernauwingen psychologische veranderingen veranderingen in de bloeddruk (vooral bij hoge doseringen) - hartritmestoornissen (vooral bij hoge doseringen)

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die met wordt vermeld in de bijsluiter, of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart.

5. HOE BEWAART U BEROTEC TABLETTEN?

BEROTEC tabletten buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C.
De tabletten moeten op een droge plaats worden bewaard. Uiterste gebruiksdatum
Gebruik BEROTEC tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na of "exp.".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2004

BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN