INFORMATIE VOOR DE PATIËNT


Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand
anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.


BENAMING
Beta Ophtiole, 0,1 % oogdruppels Beta Ophtiole, 0,3% oogdruppels Beta Ophtiole, 0,6% oogdruppels


WAT IS BETA OPHTIOLE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Beta Ophtiole behoort tot de geneesmiddelengroep van de bètablokkers. Het wordt door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van een langdurig bestaande “groene staar”(ook wel glaucoom genoemd). Hiermee wordt een verhoogde druk van de vloeistof in de oogbol bedoeld, die – indien onbehandeld – kan leiden tot een langzame achteruitgang van de gezichtsscherpte. Zelden zijn er andere klachten, hooguit wat spanning of pijn boven het aangedane oog. Bij nauwkeurig opvolgen van het voorschrift verlaagt Beta Ophtiole de verhoogde oogdruk al snel na het indruppelen. De spanning of pijn boven het oog, indien aanwezig, zal erdoor verlicht worden of verdwijnen. Bij sommige patiënten treedt staar op als bijkomstig verschijnsel van reeds bestaande oogaandoeningen.

De werkzame stof is metipranolol. Per milliliter bevat Beta Ophtiole metipranololhydrochloride, overeenkomend met 1 mg (0,1%), 3 mg (0,3%) respectievelijk 6 mg (0,6%) metipranolol.
De andere bestanddelen van Beta Ophtiole 0,1%, 0,3% en 0,6% zijn: benzalkoniumchloride (conserveermiddel), glycerol 85%, natriumchloride, dinatriumedetaat, polyvidon, zoutzuur en water voor injectie.

Beta Ophtiole 0,1%, 0,3% en 0,6% oogdruppels bevat per verpakking één of drie druppelflacons van 5 ml.


Wie maakt Beta Ophtiole?
De fabrikant is
Dr. Gerhard Mann GmbH, Berlijn.

Beta Ophtiole wordt in Nederland in de handel gebracht door
Tramedico B.V.,
Pampuslaan 186,,
1382 JS Weesp.


Beta Ophtiole is in het register ingeschreven onder RVG 10969 (0,1%), RVG 10012 (0,3%) en RVG 10013 (0,6%).


WAT U MOET WETEN VOORDAT U BETA OPHTIOLE GEBRUIKT

U mag Beta Ophtiole niet gebruiken wanneer:
- u overgevoelig (allergisch) bent voor metipranolol en/of benzalkoniumchloride. Dit uit
zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag en galbulten. Licht uw arts in als u overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen.
- u lijdt aan langdurige longaandoeningen of astma.
- u lijdt aan ongecontroleerde hartzwakte

Wees extra voorzichtig met Beta Ophtiole als:
- u lijdt aan diabetes en de ziekte niet stabiel is.
- u lijdt aan hartzwakte en ritmestoornissen van het hart.
- u last heeft van verminderde traanproductie; u kunt Beta Ophtiole dan beter niet
gebruiken.


Kan dit middel worden gebruikt bij zwangerschap of borstvoeding?
Meldt een eventueel bestaande zwangerschap altijd aan de behandelend arts, zodat deze hier rekening mee kan houden bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Er zijn onvoldoende gegevens bekend om een mogelijke schadelijkheid van Beta Ophtiole op de zwangerschap te beoordelen. Overleg met uw arts over het gebruik van Beta Ophtiole tijdens de zwangerschap en borstvoeding.


Rijvaardigheid en bediening van machines:
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Beta Ophtiole op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Beïnvloeding als gevolg van de werking van dit middel is niet waarschijnlijk. Echter, direct na inbrengen van de oogdruppels kan uw gezichtsvermogen korte tijd verminderd zijn in verband met wazig zien. Ook kan niet worden uitgesloten dat duizeligheid, vermoeidheid en slaperigheid optreden. Houdt dus rekening met het optreden van deze bijwerkingen bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.


Gebruik van Beta Ophtiole en het dragen van zachte contactlenzen:
Zachte contactlenzen mogen tijdens de behandeling met Beta Ophtiole niet worden gedragen: zorg ervoor, dat u de lenzen verwijdert vóór het indruppelen. De zachte contactlenzen kunnen niet eerder worden ingebracht dan 45 minuten na het indruppelen.


Gebruik van Beta Ophtiole in combinatie met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen recept noodzakelijk is. Wanneer u al een orale bètablokker gebruikt, bijvoorbeeld voor de behandeling van een hoge bloeddruk of pijn op de borst (angina pectoris), moet gecontroleerd worden op een eventuele versterking van het effect van dat middel.


HOE WORDT BETA OPHTIOLE GEBRUIKT?
Hoe vaak moet u Beta Ophtiole gebruiken?
Uw arts heeft voorgeschreven hoe vaak, welke concentratie en gedurende welke tijd u geacht wordt Beta Ophtiole te gebruiken. Dit is afhankelijk van het effect op de oogdruk.
Van Beta Ophtiole oogdruppels wordt meestal één druppel om de 12 uur in het aangedane oog gedruppeld. De maximale dagdosering is tweemaal daags één druppel Beta Ophtiole 0,6%. Als de oogdruk eenmaal op een bevredigend peil gekomen is, kan in het algemeen worden volstaan met éénmaal daags indruppelen of kan de concentratie verlaagd worden. Volg steeds het voorschrift van uw oog(arts) nauwkeurig op.

Als u de indruk heeft dat de werking van Beta Ophtiole te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.


Hoe moet u Beta Ophtiole toedienen?
Neem het onderste ooglid tussen duim en wijsvinger en trek het voorzichtig naar voren zodat er een klein zakje ontstaat. Laat nu de druppel voorzichtig in het zakje vallen. Om te voorkomen, dat de druppel te snel uit het oog naar de neus- en keelholte afvloeit verdient het aanbeveling meteen na het indruppelen het traankanaal bij de neus, vlak onder het oog, korte tijd dicht te drukken met een vingertop.
Wanneer u ook nog andere oogdruppels moet gebruiken is het beter de twee middelen niet tegelijkertijd in te druppelen, omdat dan een groot deel van de toegediende vloeistof over de rand van het ooglid op de wang terecht kan komen. Zorg dan voor een interval van tenminste een kwartier tussen de toediening van beide soorten oogdruppels.

Hoe lang moet u uw geneesmiddel gebruiken?
Beta Ophtiole moet worden gebruikt totdat uw arts zegt ermee te stoppen.


Wat u moet doen als u te veel oogdruppels gebruikt:
Als u teveel druppels in uw oog hebt gedruppeld of als u Beta Ophtiole per ongeluk hebt ingeslikt, kunt u licht in het hoofd worden, moeilijkheden krijgen met ademhalen, of merken dat uw hartslag is vertraagd. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.


Wat u moet doen als u Beta Ophtiole vergeet te gebruiken:
Als u vergeten bent uw oogdruppels te gebruiken, druppel dan in zodra u eraan denkt en schuif het tijdstip van eventueel resterende dosering(en) die dag op. Als u meerdere keren vergeten bent de oogdruppels te gebruiken, zeg dat dan tegen uw arts als u uw arts weer bezoekt.


WELKE BIJWERKINGEN KUNNEN ER OPTREDEN?
Zoals alle geneesmiddelen kan Beta Ophtiole bijwerkingen hebben.
Na het indruppelen van Beta Ophtiole oogdruppels kan tijdelijk een licht gevoel van branderigheid in het oog volgen, dat daarna evenwel vanzelf verdwijnt. Ook is het mogelijk, dat u rode ogen krijgt ná het druppelen van Beta Ophtiole. Dit is geen reden om de behandeling te staken, tenzij het branderige gevoel of de roodheid langer aanhoudt. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Soms kan ook kortdurend wazig zien na het indruppelen vóórkomen, waarmee u rekening moet houden in verband met lezen en autorijden. Over eventuele overgevoeligheidsreacties voor bestanddelen in Beta Ophtiole: zie onder “Wat u moet weten voordat u Beta Ophtiole gebruikt”.
In het begin van de behandeling kan wel eens hoofdpijn optreden. Deze is van voorbijgaande aard. Voorts kan de behandeling met Beta Ophtiole een verminderde traanvorming tot gevolg hebben. Ook zijn vermindering van de eetlust, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, slaperigheid, bloeddrukverlaging en een trage polsslag voorgekomen, hoewel een verband met Beta Ophtiole niet zeker was. Ditzelfde geldt voor verwardheid, angst en
geheugenverlies.
Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld of die u als ernstig ervaart, licht dan uw arts of apotheker in.


HOE BEWAART U BETA OPHTIOLE?
Beta Ophtiole dient u niet te bewaren boven de 25°C.
Beta Ophtiole kan worden gebruikt tot de datum, die op de verpakking is vermeld onder “Houdbaar tot: ....” Na die datum is het niet zeker, dat het de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk. Na opening van de druppelflacon: niet langer te gebruiken dan 1 maand.
Bewaar Beta Ophtiole op een veilige plaats buiten het bereik en het zicht van kinderen.