Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Betaserc ®, tabletten 8 of 16 mg

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze later nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Betaserc en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat moet u weten voordat u Betaserc gebruikt
3. Hoe wordt Betaserc gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Betaserc?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Betaserc en waarvoor wordt het gebruikt.

De groep geneesmiddelen waartoe Betaserc behoort, zijn de geneesmiddelen voor de behandeling van duizeligheid.

Betaserc wordt gebruikt bij:
de ziekte van Ménière (een bepaalde vorm van duizeligheid). Behalve van duizeligheid kunt u bij deze ziekte ook last hebben van oorsuizen, vermindering van het gehoor, hoofdpijn en misselijkheid.

2. Wat moet u weten voordat u Betaserc gebruikt
Gebruik Betaserc niet

wanneer u overgevoelig bent voor betahistine(dihydrochloride) of één van de andere bestanddelen van Betaserc.

Wees extra voorzichtig zijn met Betaserc
Let vóórdat u Betaserc gaat gebruiken op onderstaande punten en vertel uw arts:
* of u astma heeft
* of u leidt aan feochromocytoom (een zeldzame ziekte van de bijnier). Uw arts moet u dan regelmatig onderzoeken.
* of u klachten heeft die kunnen wijzen op een maagzweer of als u in het verleden een maagzweer heeft gehad.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is mogelijk dat Betaserc de werking van anti-histaminica beïnvloedt. Anti-histaminica zijn geneesmiddelen die vooral gebruikt worden bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts en bij wagenziekte. Informeer uw arts en apotheker wat u gebruikt of onlangs gebruikt heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Betaserc tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding zijn onvoldoende gegevens bekend.
Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft kunt u Betaserc beter niet gebruiken en éérst overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Betaserc heeft voor zover bekend geen invloed op het (auto)rijden of het gebruik van machines.

3. Hoe wordt Betaserc gebruikt

Hoe moet ik Betaserc gebuiken?

* Volg altijd het voorschrift van de arts.
* De dosering is in het algemeen 3 maal daags 1/2 à 1 tablet van 16 mg of 1 à 2 tabletten van 8 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen aan de hand van de resultaten.
* De verbetering kan geleidelijk verlopen, zodat deze pas na enkele weken merkbaar is.
* De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend.
* Stop niet zonder overleg met de arts.
* Toediening van Betaserc aan kinderen en jong volwassenen onder de 18 jaar wordt ontraden.
* Bij ouderen is een aanpassing van de dosering niet noodzakelijk
* Voor patiënten met een verminderde leverfunctie of verminderde nierfunctie is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk
Hoeveel Betaserc moet ik gebruiken?
Neem Betaserc in met water of een andere vloeistof . Kies een vast tijdstip. Dat geeft een regelmatig effect en voorkomt vergeten. U kunt Betaserc het beste ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds innemen. Als u maagklachten heeft, neem Betaserc dan bij voorkeur tijdens de maaltijd in.

Wat u moet doen als u teveel Betaserc heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem dan contact op met uw arts.

Wat u moet doen als u een keer vergeten bent Betaserc in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem nooit de dubbele hoeveelheid in.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Betaserc bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
* Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
* Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
* Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
* Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
* Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Het gebruik van Betaserc kan bij sommige patiënten leiden tot (milde) maagklachten. Neem in dit geval Betaserc tijdens de maaltijd in. Helpt dit niet, neem dan contact op met uw arts. Zo nodig kan de dosering verlaagd worden. Het gebruik van Betaserc kan ook leiden tot hoofdpijn.

Tijdens het gebruik van Betaserc kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
Immuunsysteem: allergische reacties, shock.

Zenuwstelsel: vaak: hoofdpijn

Maag/darm: maagklachten, vaak: misselijkheid, zuurbranden

Huid-en onderhuid: Overgevoeligheidsreacties zoals zwellingen van huid en slijmvliezen, in het gezicht en/of op handen of voeten, huiduitslag, jeuk en netelroos

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Betaserc?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen

Bewaar Betaserc niet boven 25 °C in de origenel verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
Niet meer gebruiken na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Betaserc

Het werkzame bestanddeel is 8 of 16 mg betahistine dihydrochloride.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn microkristallijne cellulose, mannitol, citroenzuur, siliciumdioxide en talk.

Hoe zit Betaserc eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Betaserc 8, tabletten 8 mg: Wit, rond, met breukstreep en aan de ene kant de opdruk 256 en aan de andere kant. Ieder doosje bevat 4 doordrukstrips met 30 tabletten.
Betaserc 16, tabletten 16 mg: Wit, rond, met breukstreep en aan de ene kant de opdruk 267 en aan de andere kant. Ieder doosje bevat 3 doordrukstrips met 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Abbott Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Abbott Producs B.V.,
Postbus 501,
1380 AM Weesp.
Telefoon: 0294 – 465 909 (of gratis: 0800 – 023 38 00)

Fabrikant
Abbott Biologicals BV Veerweg 12
8121 AA Olst

Betaserc 8 is in het register ingeschreven onder RVG 05852.
Betaserc16 mg is in het register ingeschreven onder RVG 13612.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2010.

Algemene informatie over de ziekte van Ménière.
Wat is de ziekte van Ménière?
De ziekte van Ménière is een aandoening van het binnenoor. De klachten zijn terugkerende, plotselinge aanvallen van duizeligheid, met misselijkheid en soms ook braken. Daarnaast is er oorsuizen en gehoorverlies. Vaak is er ook een drukgevoel in het oor.
Bij de meeste mensen komt de aandoening maar aan één oor voor. De oorzaak is een abnormale vochtophoping in het binnenoor, die op den duur kan leiden tot beschadiging van het gehoororgaan. Zonder behandeling verslechtert het gehoor van het aangetaste oor geleidelijk met de jaren.