PATIËNTENBIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI gebruikt?
3. Hoe wordt Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen,
5. Hoe bewaart u Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI?

BETAXOLOL oogdruppels 5 mg/ml PSI, oogdruppels oplossing

• Het werkzame bestanddeel is betaxolol in de vorm van 5.6 mg betaxololhydrochloride, overeenkomend met 5 mg betaxolol per milliliter oogdruppel oplossing

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumchloride en water

Registratiehouder:
PSI nv
Kraanlei 27
9000 Gent
België

In het register ingeschreven onder RVG 29157

1. Wat is Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI en waarvoor wordt het gebruikt?

• Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI is een geneesmiddel dat de oogboldruk verlaagt. Het is een oplossing voor oogdruppels.

• Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI oogdruppels zitten in een 5 ml doorschijnend plastic flesje met druppelaar voor meervoudig gebruik.

• Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI wordt voorgeschreven omdat uit onderzoek is gebleken dat de druk in de oogbol te hoog is (bijvoorbeeld glaucoom). Dit betekent dat het gevaar bestaat dat de oogzenuw langzamerhand bekneld raakt. Uiteindelijk kan dit tot gevolg hebben dat u slecht gaat zien.

2. Wat u moet weten voordat u Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI gebruikt.
Gebruik Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI niet

• Als u overgevoelig bent voor betaxolol of één van de hulpstoffen. Wanneer u na gebruik van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, roodheid of jeuk aan het oog, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig bent voor Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI. Treden deze verschijnselen op, stop dan het gebruik van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI en raadpleeg uw arts.

• Als u last heeft of heeft gehad van aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma).

• Als u bepaalde hartklachten of een heel langzame polsslag heeft.

Wees extra voorzichtig met Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI

• Als u algemene verdoving moet ondergaan bij een operatie, voorafgaand moet de dosering betaxolol geleidelijk aan afgebouwd worden

• Als u diabetes heeft.

• Als u zachte contactlenzen draagt; de lenzen moeten voor het indruppelen worden verwijderd en niet eerder worden ingebracht dan ten minste 15 minuten na het gebruik

• Als u een ernstige langdurige vernauwing van de luchtwegen (CARA) heeft.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI in combinatie met voedsel en drank Er zijn geen bijzondere voorzorgen.

Zwangerschap

Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI mag tijdens de zwangerschap gebruikt worden als uw arts het voorschrijft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI mag tijdens de borstvoeding gebruikt worden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI kan voorbijgaande oogirritatie, wazig zien en traanafscheiding veroorzaken. Bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines dient u hiermee rekening te houden

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI
Kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met zachte contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het terugplaatsen. Kan zachte contactlenzen doen verkleuren.

Gebruik van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Bepaalde bloeddrukverlagende middelen gebruikt of middelen tegen bepaalde hartklachten kunnen versterkt worden in werking als ze samen met Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI gebruikt worden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI gebruikt?

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat uw aandoening kan verergeren als u stopt.
Zorg ervoor dat het puntje van het flesje niet in aanraking komt met het oog of de omgeving van het oog. Het oog kan besmet raken met bacteriën wat kan leiden tot ernstige schade aan het oog, zelfs gezichtsverlies. Laat het puntje van het flesje ook niet in contact komen met andere oppervlakken om besmetting van het flesje te voorkomen.

Belangrijk: de zijkant van het flesje niet inknijpen.
• Schroef het dopje eraf zonder de zijkant van het flesje in te knijpen. Houd het flesje ondersteboven tussen duim en middelvinger vast.
• Plaats de top van de wijsvinger op de uitholling van de bodem van het flesje.
• Breng een druppel in het oog op de volgende manier:
- Trek met uw wijsvinger het ooglid voorzichtig omlaag waardoor een soort zakje ontstaat. Breng uw hoofd naar achteren en kijk naar uw wenkbrauw.
- Oefen met uw wijsvinger voldoende druk uit op de bodem van het flesje om 1 à 2 druppels in het oogzakje aan te brengen.
- Sluit hierna uw oog en houd gedurende ca. 30 seconden de traanbuis dicht door hierop te drukken. Dit zorgt ervoor dat de druppel in het oog zèlf wordt opgenomen en niet via de traanbuis naar de neus wordt afgevoerd.
• Sluit het flesje.

In geval u bemerkt dat Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI heeft gebruikt:

Als u teveel druppels in uw oog hebt gedruppeld of de inhoud van het flesje geheel of gedeeltelijk hebt ingeslikt, kunt u licht in uw hoofd worden, moeilijkheden krijgen met ademhalen, of merken dat uw hartslag is vertraagd.
Raadpleeg uw dokter dan onmiddellijk
Spoel het oog met lauw water als u teveel Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI ingedruppeld heeft.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis van Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI wordt gestopt:

Geen bijzondere effecten.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI bijwerkingen veroorzaken.

Vaak (1% tot 10%) U kunt last krijgen van voorbijgaande oogirritatie zoals een brandend en stekend gevoel, tranende ogen, jeuk, droge ogen, roodheid van het oog of veranderingen in het zien, zoals dubbel of wazig zien.
U kan het gevoel krijgen dat er iets vreemds in uw oog zit . Een oppervlakkige ontsteking van het hoornvlies met vorming van grijze stipjes kan voorkomen.
Puntvormig verkleuring van het hoorvlies, angst voor licht (fotofobie).


Soms (0,1% tot 1%): Allergische reacties en een verminderde gevoeligheid van het hoornvlies kunnen niet worden uitgesloten. Het niet meer verdragen van contactlenzen kan ook voorkomen.

Zelden (0,01% tot 0,1%): Algemene reacties na lokale toediening van betaxolol werden zelden gerapporteerd. Dit waren vertraging van de hartslag, kortademigheid, astma, slapeloosheid, hoofdpijn en depressie.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI?

Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C in de omverpakking.
Als de druppelcontainer eenmaal geopend is mag hij maximaal één maand bij 30°C bewaard worden.

Gebruik Betaxolol oogdruppels 5 mg/ml PSI niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”. De laatste dag van de vermelde maand is de laatste dag dat het product gebruikt mag worden.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 25 januari 2008