7 JUN 4005
Betnelan Creme - Versie 4.3 (mei 2005)

Patienteninformatie

Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Betnelan gaat gebruiken. Als u
daarna nog vragen heeft kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS BETNELAN CREME?
Betnelan cr?me is een witte, niet vette cr?me en behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroiden (bijnierschorshormonen) bevatten. CorticosteroIden zorgen ervoor dat de klachten die gepaard gaan met huidaandoeningen verminderen. Betnelan cr?me bestrijdt op deze wijze de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen. De werkzame stof in Betnelan cr?me is betamethason. Elke gram cr?me bevat betamethasonvaleraat overeenkomend met 1 milligram (0,1 %) betamethason. Betnelan cr?me bevat de volgende hulpstoffen: macrogol cetostearyl ether, cetostearylalcohol, paraffine, vaseline, natriumdiwaterstoffosfaat (E 339), fosforzuur (E 339)Inatriumhydroxidc (E 524) en water. Ook bevat de cr?me per gram 1 milligram (0,1 %) chloorcresol als conserveermiddel. Dit laatst genoemde ingredi?nt kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Betnelan cr?me is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een tube met 30 of 100 gram cr?me.

Betnelan cr?me is in het register van specialit?s ingeschreven onder RVG 04519.

Betnelan wordt in Nederland op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U BETNELAN VOOR?
Uw arts heeft u Betnelan creme voorgeschreven om de specifieke huidaandoening waarvan u last heeft te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld psoriasis zijn of een bepaalde vorm van eczeem. Deze huidaandoening mag niet het gevolg zijn van een infectie en dient gevoelig te zijn voor corticosteroiden. Voor een beter resultaat kan soms het afdekken van de behandelde plaats nodig
WA1~hlEER MAC g] BE
Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor het actieve bestanddeel of een van de hulpstoffen van Betnelan cr?me mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken totdat u overleg heeft gehad met de arts.
13etnelan creme mag niet warden aangebracht op de geinfedeerde hold veroorzaakt door bacterien, virussen, schimruels en Osten, parasieten zoals bijvoorbeeld bij wratten, koortslip, schurft of ringworm. Ook mag de creme niet warden toegepast bij de behandeling van acne, op open enlof zwere:ade wonden en bij nog een aantal andere huidaandoeningen, zoals aangeboren schubvo:rmige huid, fragiliteit van de huidvaten of bij een zeer dunne huid. Niet toepassen in het geval van jeuk an de anus of an de geslachtsorganen. Bij hijwerkingen als gevoig van het gebraiik van corticosterolden, zoals huidontstekingen random de mond en strepen op de huid, mag Betnelan creme niet gehruikt warden. Uw arts is hiervan op de hoogte. WIauneer u ooit problemen heeft gehad met een gerreesaniddel voor de behandeling van huidklachteu, is het raadzaam dit aan uw arts te vertellen. Niet toepassen bij kinderen jonger clan I jaar, zelfs niet bij hnidontsteking of luieruitslag.
HET L N IN ZWANGEISC ]P OF IBrlR TVOED I~1G
his u zwanger bent cf borstvoeding geeft en u wilt Betnelan gebruiken, dan client n dit eerst met uw arts te overieggen.

Gegevens over toepassing tijdens de zwangerschap bij de mens zijn beperkt. Toepassing tijdens de zwangerschap dient op strikie indicatie van uw arts te gebeuren. Het geven van borstvoeding tijdens gebruik van Betnelan wordt ontraden.
WANNE1 R MOET U E iTI[t.~ OPLE'U1'I N?
De huid van de oogleden is heel dun en daardoor bijzonder gevoelig. Gebruik de creme daarom niet op de c'ogleden en zorg ervoor dat de creme niet in de ogen komt. U mag Betnelan creme alleen gebruiken op de plaatsen die u met uw arts heeft besproken. Slechts op uitdrukkelijk voorsrhrift van uw arts mag Betnelan creme in het gezicht worden toegepast; in het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet met Betnelan creme to behandelen. Wees terughoudenc. met langdurig dagelijks gebruik van Betnelan creme, met of zonder gebruik van afsluitende verbanden, in het bijzonder bij kinderen_ De groei kan worden geremd. Wanner uw arts Betnelan creme aan een jong kind voorschrijft is regelmatige controle noodzakelijk
1~]NT i7 BETNEL,AN SA N MET ANDEIE GENEESI~DELEN GEBRUL1C N? Voor zover bekend kan Betnelan creme in het algemeen goed warden gecombineerd met andere geneesmiddelen voor toepassing op de huid.
HOEVEEL ETNE;l ~,i~l CREME MOET U GEBit U Kll11~1 EN WANN1EER?
Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de creme aan moet brengen en op welke plaatsen_ Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw ldachten. Het is van groot belang dat u zich aan het voorschrift van uw ails houdt. Normaal gesproken dient de creme in het begin van de behandeling tweemaal per dag te worden aangebracht op de aangedane huid. Als de klachten verminderen is een rnaal per dag of nog minder vaak voldoende. Per week moet niet meer dan 60 gram creme worden gebruikt, tenzij uw arts u anders voorschrijft. U kunt de creme bet beste aanbrengen door deze rustig en gelijkrnatig in de huid te wrijven. Als u wilt douches, breng de creme dap pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw harden em eventuele rester creme te verwijderen.
WELKE B1LERKUNGEN ~IfJN V BETNE ICI BEND? Zoals alle geneesniiddelen kan Betnelan creme hijwerkingen veroorzaken.
De volgende bij werlgen kunnen optreden, vooral wanneer Betnelan creme langere tij d veelvuldig wordt geibruikt en/of op grote oppervlakken, in het bijzonder wanneer afdekkende verbanden worden gebruikt of bij gebruik in huidplooien:
Er kunnen plaatselijIL door verstopping van de huid oranje-gele korreltjes (milia) ontstaan. ilaak (minder dap 10%):
* Lokaal branderig gevoel van de huid en jeuk (pruritis).
Zeer zelden (minder dap 0,01%):
* ~vergevoeligheid voor Betnelan creme blijkt nit het roder en actiever worden van de behandelde plek na gebruik van de creme. Neem in zo'n geval aitijd direct contact op met uw arts.
* Onderhuidse bloedvaatjes burner verwijden (teleangiectasien).
- Verhoogd cortisoigehalte, wat gepaard kan gaan met o.a. vochtophoping, vetzucht, verhoogde bloeddruk (hypercortisalisme). Dit kan optreden wanneer de creme langdurig en in grote hoeveelhede n wordt gebruaikt. Het ligt in de verwachting dat dit speller kan optreden bij peuters en kinderen of wanneer afsluitende verbanden worden gebruikt_ Bij peuters kan de luier hetzelfde afsluitende effect geven.
- Onvoldoende werking van de hijnierschors (bijnierschors insufficientie), met als symptemen vochtverlies, lagebloeddruk, darmislachten en een verandethig in pigmentatie van de huid.

- Dunner worden van de huid (huidatrofic), l leurverandering van de huid (depigmentatie of purpera), streepvonnige lidtekens (striae), overmatige haargroei (hypertrichose), ontsteking van de huid (allergische contact dermatitis), verergerde vorm van de huidaa.ndoening of schubvormig eczeem met bultjes (psoriasis pustulosa).
- Huidziel~te met alp. symptomen roodheid, droogheid, branderig gevoel van de huid, vooral rond de mond (Rosecea-achtige en periorale dermatitis met en zonder huid atrofie).
* Terugkeren van de verschijnselen van de oorspronkelijke aandoening in versterkte mate bij langdurig gebruik bij chronische huidziekten. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van steroiden.
- Bij onjuist gebruik: kunnen bacteniele, parasitaire, schimmel en virus infecties worden gemaskeerd enlof verergerd.
* Verhoging van de interne oogdruk, verhoogde leans op grijze staar.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als errnstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
Overdose: accuut overdoseren is zeer onwaarschijulijk. Echter, bij langdurig overdoseren kunnen verschijnselen ontstaan veroorzaakt door een verhoogd cortisolgehalte (zie bijwerkingen).1J client de therapie of te bouwen onder begeleidimg van de arts.
HOE Ki<]NT 1<T BETNEIL.~ N C l HE'S' BEST BEWAREN?
Betnelan creme bewaart u het beste in de originele verpakkiug en niet boven 25 C. Leg de tube nooit in de zon. Het geneesmiddel is niet onbeperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum leant u op het doosje of op de rand van de tube lezen na de tekst "Niet te gebmiken na" of na "EXP.:". ~eha-ari Betnelan crime daarn a niet meet, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.
Copyright G1axo5mithKline B.V., mei 2005
??

??

??

??