BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Bezalip en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Bezalip inneemt
3. Hoe wordt Bezalip ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bezalip?

Bezalip®, 200 mg tabletten

• Het werkzame bestanddeel is 200 mg bezafibraat per tablet.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, gehydrolyseerd maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470B) in de inhoud van de tablet en in het omhulsel Eugradit NE30D, lactose monohydraat, macrogol 10000, kaoline (E559), talk (E553b), titaandioxide (E171), polysorbaat 80 (E433), natriumcitraatdihydraat (E33 1).

Registratiehouder:
Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 IS Hafnarfjordur, IJsland

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Actavis B.V.,
Baarnsche Dijk 1,
3741 LN Baarn.

Bezalip is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 15982.

1. WAT IS BEZALIP EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Bezalip is verkrijgbaar als ronde en witte tabletten met de opdruk BM-G6.

Bezalip is verpakt in verpakkingen met 30 of 100 tabletten in doordrukstrips.

Bezalip behoort tot de groep van de fibraten. Fibraten zijn lipidenregulerende stoffen om in te nemen. Bezalip verlaagt het aantal vetdeeltjes, zoals cholesterol en triglyceriden, in het bloed. Tevens verhoogt Bezalip het goede cholesterol HDL.

Bezalip wordt door de arts voorgeschreven aan patiënten met een verhoogd cholesterol- en/of triglyceridengehalte in het bloed wanneer een dieet of een andere behandeling (bijvoorbeeld lichaamsbeweging, gewichtsvermindering) onvoldoende geholpen heeft.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BEZALIP INNEEMT
Gebruik Bezalip niet:

• Wanneer u aandoeningen van de lever heeft.
• Wanneer u aandoeningen van de galwegen heeft.
• Wanneer u last heeft van galstenen.
• Wanneer u een ernstig gestoorde nierfunctie heeft.
• Wanneer u overgevoelig bent voor bezafibraat, andere fibraten (cholesterolverlagers) of voor een van de hulpstoffen in de tablet.
• Wanneer u bij gebruik van bezafibraat in combinatie met zonlicht huidreacties krijgt die anders zijn dan de normale reactie van uw huid op zonlicht.
• Wanneer u dialyse-patiënt bent.

Wees extra voorzichtig met Bezalip:

• Wanneer u problemen met de nieren heeft. Indien u een verminderde nierfunctie heeft, zal uw arts de dosis van Bezalip verminderen. Tevens zal regelmatig de werking van uw nieren worden gecontroleerd.

• Wanneer u onverklaarbare spierklachten heeft, zoals spierpijn, spierkramp of spierzwakte. In dat geval dient u onmiddellijk uw arts in te lichten. De kans hierop kan verhoogd zijn wanneer u een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van een bepaalde vorm van een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed (HMG-CoA syntheseremmers, ook wel cholesterolsyntheseremmers of statines genoemd), een nierfunctiestoornis heeft, een wond heeft, binnenkort een operatie moet ondergaan of een ernstige infectie heeft. U heeft dan een verhoogde kans op het krijgen van een bepaalde spierziekte (myopathie).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden is geweest.
Verder is het van belang om het volgende te weten:

• Uw arts zal het cholesterolgehalte in uw bloed regelmatig laten controleren in verband met het mogelijk ontstaan van cholesterolstenen in de galwegen.

• Uw arts zal tevens regelmatig het vetgehalte en de leverenzymen in uw bloed laten controleren.

• Uw arts zal regelmatig controleren of de therapie voldoende resultaat heeft. Indien het resultaat na 4-6
maanden therapie bij de aanbevolen dosering onvoldoende is, zal uw arts de therapie stopzetten.

• De risico’s die samenhangen met een verhoogd vetgehalte in het bloed, kunnen worden versterkt wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid of suikerziekte, of wanneer u rookt. Uw arts zal deze factoren in overweging nemen bij de behandeling met Bezalip.

• In verband met het mogelijk optreden van bloedbeeldafwijkingen ( zie 4. mogelijke bijwerkingen) wordt aanbevolen gedurende de eerste 12 maanden van de behandeling periodiek de bloedcellen te controleren.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Bezalip mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat hiermee nog geen ervaring is opgedaan.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Bezalip mag niet worden gebruikt tijdens de periode van de borstvoeding omdat hiermee nog geen ervaring is opgedaan. Bezafibraat wordt uitgescheiden in de moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De bijwerking duizeligheid kan zich voordoen. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient daarmee rekening te worden gehouden.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Bezalip.
Bezalip bevat 2,64 mg lactose per tablet. Bij gebruik van de maximale aanbevolen dosering per dag levert elke dosis 2,64 mg lactose, dat wil zeggen 3 x 2,64 mg per dag. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Bezalip in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.

• Bezalip kan de werking van bepaalde bloedverdunnende middelen (orale anticoagulantia) versterken. Uw arts kan daarom besluiten de dosis van deze middelen te verminderen.

• Bezalip kan de werking van bloedsuikerverlagende middelen van het sulfonylureum-type en insuline versterken. Een te laag bloedsuikergehalte is echter nog niet waargenomen. Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegels wordt aangeraden.

• Bij patiënten die een orgaantransplantatie hadden ondergaan en in verband hiermee een immuunsuppressietherapie kregen, veroorzaakte Bezalip in enkele gevallen een voorbijgaande vermindering van de nierfunctie. Daarom kan uw arts soms besluiten uw nierfunctie te controleren.

• Indien u naast Bezalip ook colestyramine of andere resinen gebruikt kan de opname van Bezalip verminderen. U kunt dan beide geneesmiddelen niet tegelijk innemen, er dient een tijdsverschil van tenminste twee uur te zitten tussen de inname van de geneesmiddelen.

• Perhexilinehydrogeen-maleaat of MAO-remmers mogen niet samen met Bezalip worden gebruikt.

• Gelijktijdig gebruik van Bezalip en een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van een bepaalde vorm van een verhoogd cholesterolgehalte van het bloed (HMG-CoA syntheseremmers, ook wel cholesterolsyntheseremmers of statines genoemd) kan het risico van het krijgen van een spierziekte (myopathie) of spierafbraak (rhabdomyolyse) verhogen.

• De bestanddelen in middelen om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiva), kunnen de werkzaamheid van Bezalip verminderen. Indien u tijdens uw behandeling met Bezalip start met het gebruik van middelen om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiva), dan zal uw arts, indien door hem noodzakelijk geacht, na 3-6 maanden het vetgehalte in uw bloed controleren.

3. HOE WORDT BEZALIP INGENOMEN?

Uw arts heeft u verteld hoeveel Bezalip u per dag moet gebruiken en wanneer u de tabletten moet innemen. Houdt u altijd aan dit voorschrift. Bezalip is verkrijgbaar als tabletten om in te nemen. U dient de tabletten met voldoende vloeistof, zonder te kauwen, tijdens of na de maaltijd in te nemen.

Volwassenen

De aanbevolen dosering is driemaal daags één tablet Bezalip. Indien u goed reageert op de tabletten, kan uw arts proberen de dosis te verlagen naar tweemaal per dag één tablet.

Ouderen
Uw arts zal het aantal tabletten Bezalip per dag verminderen tot tweemaal daags één tablet of eenmaal daags één tablet Bezalip, omdat de nierfunctie verminderd kan zijn boven een leeftijd van 70 jaar.

Kinderen
De werking van Bezalip is niet onderzocht bij kinderen.
Patiënten met nierfunctiestoornissen
Bij een verminderde nierfunctie zal uw arts het aantal tabletten Bezalip per dag verminderen tot tweemaal daags één tablet of eenmaal daags één tablet Bezalip. Bij een ernstige nierfunctiestoornis of wanneer u dialysepatiënt bent, mag u geen Bezalip gebruiken (zie: Gebruik Bezalip niet:)

Patiënten met leverfunctiestoornissen
Bezalip mag niet worden gebruikt wanneer u een leverfunctiestoornis heeft (zie: Gebruik Bezalip niet:).

Als u de indruk heeft dat de werking van Bezalip te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Bezalip heeft ingenomen

Indien u meer tabletten dan voorgeschreven heeft ingenomen, neem dan altijd meteen contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bezalip in te nemen

Raadpleeg altijd eerst uw arts of apotheker, indien u een of meerdere tabletten bent vergeten in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van Bezalip om zo de vergeten dosis in te halen

Wanneer en hoe dient de behandeling met Bezalip te worden beëindigd?

Bezalip is doorgaans bestemd voor langdurige toediening. Omdat alleen uw arts kan bepalen of en hoe lang de behandeling moet worden voortgezet, dient u met uw arts te overleggen als u wilt stoppen met de behandeling.
Indien de behandeling na 4 tot 6 maanden het vetgehalte in het bloed niet voldoende heeft verlaagd, zal uw arts de behandeling met Bezalip stoppen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Bezalip bijwerkingen veroorzaken. Tijdens het gebruik van Bezalip werden de volgende bijwerkingen gemeld:
Meer dan 10% zeer vaak
10% of minder, maar meer dan 1 % vaak
1 % of minder, maar meer dan 0,1 % soms
0,1 % of minder, maar meer dan 0,01 % zelden
0,01% en minder zeer zelden (inclusief incidentele meldingen)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen :
Zeer zelden: bloedbeeldafwijkingen die kunnen leiden tot verschijnselen zoals blauwe plekken, bloedingsneiging, vermoeidheid, verhoogde gevoeligheid voor infecties (pancytopenie, trombocytopenie).

Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: overgevoeligheidsreacties.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: verlies van eetlust.

Zenuwstelselaandoeningen:
Soms: duizeligheid, hoofdpijn.

Maagdarmstelselaandoeningen:
Soms: een vol gevoel in de maag, misselijkheid.

Lever- en galaandoeningen:
Soms: galstuwing (cholestase).
Zeer zelden: galsteenziekte (cholelithiase).

Huid en onderhuidaandoeningen:
Soms: jeuk (pruritis), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), haaruitval (alopecia).
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met hevige huiduitslag en/of koorts (trombocytopenische purpura, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndroom, toxisch epidermale necrolyse).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Soms: spierzwakte, spierpijn en kramp in de spieren.
Zeer zelden: afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts, roodbruine verkleuring van de urine (rhabdomyolyse).

Nier- en urinewegaandoeningen:
Soms: plotselinge vermindering van de nierfunctie (acuut nierfalen).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
Soms: potentiestoornissen.

Onderzoeken:
Soms: verhoogde creatinine fosfokinase bloedspiegel, verhoogde creatinine bloedspiegel, verhoogde alkaline fosfatase bloedspiegel.
Zeer zelden: verlaagd hemoglobine, verhoogd aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal witte bloedcellen, verhoogd gamma-glutamyl transferase, verhoogd transaminase.

Deze bijwerkingen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen na stoppen van de therapie. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

5. HOE BEWAART U BEZALIP

Bezalip dient in de originele verpakking en beneden 25 C te worden bewaard.
Bezalip tabletten niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking is vermeld onder "Niet te gebruiken na:" en op de doordrukstrip door "EXP.:".

Bewaar Bezalip, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juli 2008