BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BISOLVON® Elixer, 4 mg/5 ml drank
broomhexinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BISOLVON Elixer zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is BISOLVON Elixer en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u BISOLVON Elixer gebruikt
3. Hoe wordt BISOLVON Elixer gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BISOLVON Elixer
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS BISOLVON ELIXER EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

BISOLVON Elixer is een drank met broomhexinehydrochloride als werkzame stof.

BISOLVON Elixer is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON Elixer maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BISOLVON ELIXER GEBRUIKT
Gebruik BISOL VON Elixer niet

• Bij gebleken overgevoeligheid voor broomhexinehydrochloride of één van de overige bestanddelen.
• Bisolvon Elixer bevat onder andere de hulpstof vloeibare maltitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Maltitol kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde is 2,3 kcal /gram vloeibaar maltitol (2 ml Bisolvon elixer bevat 1 gram vloeibaar maltitol).

Wees extra voorzichtig met BISOL VON Elixer

• Indien uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Het is raadzaam om dan voor het gebruik uw arts te raadplegen.

• U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.

• Als de hoestklachten aanhouden of zich dikwijls herhalen. Het is verstandig dan contact op te nemen met uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Gelijktijdig gebruik van BISOLVON Elixer en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.
Raadpleeg uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van BISOLVON Elixer tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor de ongeboren vrucht.
Gebruik BISOLVON Elixer in geval van zwangerschap alleen na overleg met uw arts.
Broomhexinehydrochloride, het werkzame bestanddeel van BISOLVON Elixer, wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het gebruik van BISOLVON Elixer dient daarom tijdens het geven van borstvoeding vermeden te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het gebruik van dit product kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

3. HOE WORDT BISOLVON ELIXER GEBRUIKT

BISOLVON Elixer bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen.

BISOLVON Elixer

In de verpakking zit een maatschaaltje. Hierop zijn deelstrepen aangegeven in milliliters (1,25; 2,5 ml en 5 ml). U kunt hiermee de benodigde hoeveelheid afmeten. Het maatschaaltje gevuld tot aan de eerste deelstreep is 1,25 ml. Het maatschaaltje gevuld tot aan de middelste deelstreep is 2,5 ml; het maatschaaltje gevuld tot aan de bovenste deelstreep is 5 ml.

Kinderen van 5-10 jaar 3 maal daags 5-10 ml

Kinderen van 1-5 jaar 3 maal daags 21/2-5 ml BISOLVON Elixer begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm
de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker.

Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. U moet daarom het innemen van BISOLVON Elixer niet te vlug staken.

Naast BISOLVON Elixer zijn er voor zuigelingen en kinderen tot 10 jaar Bisolvon Druppels beschikbaar. Voor volwassenen en kinderen boven de 10 jaar is er

BISOLVON Elixer forte, voor kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen zijn BISOLVON Tabletten beschikbaar.

Wat u moet doen als uw kind meer van BISOL VON Elixer heeft gebruikt dan zou mogen

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht uw kind toch last krijgen, raadpleeg dan een arts.

Wat u moet doen wanneer uw kind vergeten is BISOLVON Elixer te gebruiken

Wanneer uw kind een dosis vergeet, kunt u gewoon met de volgende dosis doorgaan. Geef nooit een dubbele dosis van Bisolvon Elixer om zo de vergeten dosis in te halen.

Als uw kind stopt met BISOL VON Elixer
Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON Elixer veroorzaakt geen problemen.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLVON Elixer bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
• vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen
• soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen)
• zelden voorkomen ( bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 personen)

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaanklasse.

Immuunsysteem
Zelden kunnen allergische reacties en ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) voorkomen.

Zenuwstelselaandoeningen
Duizeligheid kan soms optreden.

Ademhalingsstelsel
Benauwdheid als gevolg van kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan zelden optreden.

Maagdarmstelsel
Vaak treden lichte bijwerkingen op van het maagdarmkanaal.
Soms kan misselijkheid, braken en diarree voorkomen.

Huid en onderhuid
Zelden kan huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) optreden. Zelden kan angioneurotisch oedeem optreden, met als verschijnselen plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie.

Algemene aandoeningen
Soms kan transpireren voorkomen.

In geval er bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die uw kind als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U BISOLVON ELIXER

BISOLVON Elixer buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur; niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.
Uiterste gebruiksdatum
BISOLVON Elixer is ongeopend houdbaar tot de aangegeven vervaldatum. Deze datum vindt u op de verpakking achter de aanduiding 'Niet te gebruiken na' of ‘exp’. Na openen kan het product gedurende 6 maanden gebruikt worden.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat BISOL VON Elixer

• Het werkzame bestanddeel is: 4 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml.

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vloeibaar maltitol (E965), sucralose (E955), benzoëzuur (E210), kersenaroma, chocola-aroma, levomenthol en gedeminiraliseerd water

Hoe ziet BISOL VON Elixer er uit en wat is de inhoud van de verpakking
BISOLVON Elixer is verkrijgbaar in bruine glazen flessen van 100, 125, 200 of 250 ml met een polypropyleen maatschaaltje.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: 0800– 2255889
e-mail: bisolvon.info@alk.boehringer-ingelheim.com

In het geneesmiddelenregister ingeschreven onder RVG 06053.

Fabrikant
Boehringer Ingelheim France
S.A.S. 12, Rue André Huet
51100 Reims
Frankrijk

Informatie voor de gebruiker
Uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid.
Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken, maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. Uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. 'Vastzittende hoest' is dus eigenlijk 'vastzittend slijm'. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2008