INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER BRICANYL

Lees deze informatie goed door, ook als u Bricanyl al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen (Zie "Datum herziening bijsluiter"). Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

1. Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Bricanyl.

Samenstellinq: Bricanyl bevat als werkzame stof terbutalinesulfaat.

Hulpstoffen zijn: natnumchloride, zoutzuur en water voor injectie.

Farmaceutische worm en inhoud: iedere verpakking bevat 10 ampullen Bricanyl, injectievloeistof voor subcutane (= onderhuidse) injectie.
Kenmerken: heldere kleurloze vloeistof in glazen ampul.

Geneesmiddelengroep: luchtwegverwijder (sympathicomimetica).
Werking: De luchtwegen kunnen door allerlei oorzaken vernauwd worden. Bij Carapatiënten kan dit bijvoorbeeld gebeuren door overgevoeligheid voor o.a. huisstofmijt en kou, of door inspanning. Bricanyl heft deze vernauwing van de luchtwegen op. Dit gebeurt doordat Bricanyl de kramptoestand van de spiertjes in de luchtwegen vermindert.

Registratiehouder:
AstraZeneca B.V.
Postbus 599
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079 - 363.22.22.

Inschrijving: Bricanyl is ingeschreven in het register onder RVG 06017.

NB: Bricanyl mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Bricanyl voorgeschreven?

Bricanyl wordt gebruikt bij de acute behandeling van benauwdheid veroorzaakt door astma, chronische bronchitis, emfyseem (uitrekking van de longblaasjes) of andere ziekten waarbij de luchtwegen vernauwd zijn.

2. Belangrijke informatie vooraf

Wanneer mag u Bricanyl niet gebruiken?

U mag Bnicanyl niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit middel of als u een hartspierziekte heeft waardoor uw hart
vergroot is.

Kunt u Bricanyl gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

U mag Bricanyl tijdens de zwangerschap alleen in overleg met de arts gebruiken. In de periode dat u borstvoeding geeft mag Bricanyl worden gebruikt.

Beïnvloedt Bricanyl het reactievermogen?

Bricanyl beïnvloedt het reactievermogen niet, heel zelden komen spiertrekkingen of spierkrampen voor. In dit geval moet het besturen van voertuigen en het bedienen van machines afgeraden worden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt omdat ze elkaars werking beïnvloeden. Schrijf op een medicijnkaart welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Dat is belangrijk wanneer u een andere arts raadpleegt.

Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt.
Als u naast Bricanyl ook nog een theofylline preparaat (een ander geneesmiddel tegen benauwdheid), een thiazide (plastablet) preparaat of een corticosteroïden preparaat gebruikt dan moet u dit uw arts vertellen, zodat zo nodig de dosering kan worden aangepast.
Bij gelijktijdig gebruik van Bricanyl met een beta-blokker (geneesmiddel tegen verhoogde bloeddruk, pijnklachten op de borst, angina pectoris, of ritmestoornissen van het hart) kan het effect van Bricanyl minder worden.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Bricanyl?

* Neem bij regelmatig terugkerende benauwdheidklachten contact op met uw arts. Het kan nodig zijn een onderhoudsbehandeling met bijv. ontstekingsremmende middelen in te stellen of aan te passen.
* Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
• Wanneer u een hartaandoening hebt waarbij een versnelling van de hartslag ongunstig is, zal u arts de dosering van Bricanyl zorgvuldig bepalen.
* Bij suikerziekte is het verstandig de bloedsuikers extra te controleren na behandeling met Bricanyl injecties. Bricanyl kan (maar dit heeft niet) het bloedsuikergehalte beïnvloeden.
• Een enkele keer kunnen moeilijkheden met plassen optreden.

3. Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering
Uw arts heeft verteld hoe, hoe vaak en hoeveel en wanneer u Bricanyl injecties mag gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.

Subcutaan (volwassenen):
0,25 mg tot 0,5 mg, maximaal 4 x 0,25 mg per dag. 0,25 mg komt overeen met 0,5 ml (halve ampul). 0,5 mg komt overeen met 1 ml (hele ampul).

Gebruiksaanwijzing
Bncanyl injectievloeistof wordt subcutaan (onderhuids) ingespoten.
Hoe vaak moet u Bricanyl gebruiken?
Bricanyl is bestemd voor de behandeling van acute ernstige benauwdheid. Meestal zal de injectie door de arts of door een verpleegkundige worden toegediend. Een injectie is vaak voldoende, waarna de behandeling van de benauwdheid met tablet-
ten of met medicijnen die moeten worden geïnhaleerd kan worden voortgezet.

Duur van de behandeling

Meestal kortdurend. In de regel zijn een of enkele injecties voldoende.
Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Bricanyl heeft gebruikt?

Verschijnselen

Per injectie zal niet gauw te veel Bricanyl worden gegeven. Indien toch veel meer Bricanyl is gebruikt dan de maximale toegestane dosering dan kunnen de volgende verschijnselen optreden:
* snelle hartslag, hartkloppingen
* warm rood gezicht
* hoofdpijn, misselijkheid, braken
* onrust, angst, toegenomen transpiratie
* in ernstige gevallen: beklemd gevoel op de borst, te lage bloeddruk

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Bricanyl is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Bricanyl bij de hand.

Wat moet u doen als u een of meer doses van Brcanyl vergeten bent?

Dit is bij Bricanyl injectievloeistof niet van toepassing. Bricanyl injectievloeistof wordt alleen gebruikt voor de acute behandeling van ernstige benauwdheid.
Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Bricanyl?
De arts zal dan de behandeling van de benauwdheid zo nodig met andere medicijnen voortzetten.

4. Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kan Bricanyl hebben?
Bijwerkingen komen niet veel voor. Bijwerkingen als hoofdpijn, trillende handen, hartkloppingen, duizeligheid, huiduitslag of slaap- en gedragsstoornissen kunnen optreden. Deze gaan meestal van zelf weer snel over.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Indien bij u een bijwerking optreedt die niet in deze rubriek vermeld staat, of indien u een bijwerking als ernstig ervaart, waarschuw dan een arts. Ook bij andere klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

5. Aanwijzingen voor het bewaren van Bricanyl
Bricanyl wordt beneden 25°C bewaard. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum (niet te gebruiken na maand/jaar) staat op de doos.
Daarna mag u de eventueel overgebleven medicijnen niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Bricanyl, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter september 2001