BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

C1000 HOESTTABLETTEN BROOMHEXINE HCL 8 MG
Broomhexinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg gebruikt
3. Hoe wordt C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg
6. Aanvullende informatie

1. Wat is C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg en waarvoor wordt het gebruikt

Geneesmiddelengroep

Broomhexine maakt het vastzittende slijm in de longen minder taai en daardoor kunt u dit slijm gemakkelijker ophoesten. U kunt daardoor gemakkelijker ademhalen.

Toepassing van het geneesmiddel

Bij vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken wanneer dat ophoesten door taai slijm wordt bemoeilijkt.

2. Wat u moet weten voordat u C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg gebruikt
Gebruik C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor broomhexinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg.

Wees extra voorzichtig met C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg
- als u een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm heeft, of die vroeger heeft gehad;
- u dient de doseringen in deze bijsluiter beslist niet te overschrijden;
- broomhexinehydrochloride versterkt de slijmvloed vanuit de longen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.


Broomhexinehydrochloride kan, wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met bepaalde geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (antibiotica zoals amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim), de concentratie van deze antibiotica in de longen verhogen. Dit is geen nadelig effect, zodat U C1000

Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg en deze antibiotica gelijktijdig kunt gebruiken.

Gebruik van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg met voedsel en drank

Er zijn geen wisselwerkingen van broomhexinehydrochloride met bestanddelen uit voedsel of met drank bekend zodat de drank eventueel gelijktijding met voedsel en/of drank kan worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor het ongeboren kind volgens het voorschrift ingenomen worden.

Borstvoeding

Broomhexinehydrochloride wordt uitgescheiden in de moedermelk. U dient daarom tijdens de periode dat u borstvoeding geeft geen C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg te gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Broomhexinehydrochloride kan duizeligheid veroorzaken. U dient hierop bedacht te zijn bij het besturen van motorvoertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg

Lactose
C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg gebruikt Dosering

Volg de onderstaande instructies op. In het geval dat u dit geneesmiddel op recept van u arts gebruikt, volg dan nauwgezet de dosering zoals voorgeschreven door uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar.
• 3 maal daags 1/2 - 2 tabletten (4 tot 16 mg broomhexinehydrochloride)

Kinderen van 5 tot 10 jaar.
• 3 maal daags 1/2 - 1 tablet (4 tot 8 mg broomhexinehydrochloride)

De tabletten dienen met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen te worden.


Indien de klachten binnen 14 dagen na het begin van het gebruik van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg niet verdwijnen of terugkeren, dient u alsnog uw huisarts te raadplegen. Uw huisarts kan u dan verder adviseren over de behandeling van uw klachten.

Wat u moet doen als u meer van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij te hoge doseringen van broomhexinehydrochloride treden de verschijnselen op zoals beschreven onder 4 ‘Bijwerkingen’. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt, dient u een arts te raadplegen. Laat de arts de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg in te nemen

Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Dit kunt u als volgt bepalen:

- Als minder dan de helft van de tijd, die er tussen twee normale innamentijdstippen zit, verstreken is, kunt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk innemen.

- Als meer dan de helft van de tijd, die tussen twee normale innamentijdstippen zit, verstreken is, moet u de vergeten dosis niet meer innemen.
Neem nooit een dubbele dosis C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met inname van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg

Wanneer u stopt met het gebruik van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg zullen zich geen bijzonderheden voordoen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
- Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
- Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
- Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten) voorkomen;
- Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) voorkomen; - Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen.

De volgende bijwerkingen kunnen mogelijk voorkomen tijdens gebruik van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg:

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Soms: duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: maagklachten

Huid-en onderhuidaandoeningen
Soms: transpireren

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: allergische reacties inclusief huiduitslag; benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen); ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (deze overgevoeligheidsreactie wordt angio-oedeem genoemd); hevige algemene allergische reactie van het immuunsysteem (anafylaxie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.


Uiterste gebruiksdatum
Gebruik C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doordrukstrip en op het doosje na ‘Niet te gebruiken na’. De vervaldatum verwijst naar de laatse dag van de maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg
Het werkzame bestanddeel van C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg is broomhexinehydrochloride.
C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg bevat 8 mg broomhexinehydrochloride per tablet.

De andere bestanddelen zijn:
Maïszetmeel, lactose, gelatine (E485), talk (E553b) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg er uit en de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn wit, hebben een breukstreep en de inscriptie “8 mg” aan een kant en “BROOMHEXINE” aan de andere kant.
De tabletten zijn geregistreerd in doordrukstripverpakkingen van 30 en 500 stuks en in flaconverpakkingen van 500 stuks.
Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
Sameko Farma BV Bio Science Park,
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 101619 C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met bovengenoemde firma.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2007