Cacit® Vitamine D3 500/440 –
Cacit® Vitamine D3 1000/880

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Cacit Vitamine D3 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Cacit Vitamine D3 inneemt
3. Hoe wordt Cacit Vitamine D3 gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cacit Vitamine D3

Cacit Vitamine D3 500/440 en 1000/880 bruisgranulaat

* De werkzame bestanddelen van Cacit Vitamine D3 zijn calcium (kalk) en cholecalciferol (vitamine D3). Onthoud deze benamingen, dit kan u van pas komen in het buitenland. Elk zakje Cacit Vitamine D3 500/440 bevat 500 mg elementair calcium en 440 eenheden cholecalciferol. Elk zakje Cacit Vitamine D3 1000/880 bevat 1000 mg elementair calcium en 880 eenheden cholecalciferol.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) van Cacit Vitamine D3 zijn : watervrij citroenzuur, maleinezuur, gluconolacton, maltodextrine, natriumcyclamaat, saccharinenatrium, citroenaroma, rijstzetmeel, kaliumcarbonaat, a-tocoferol, plantaardige oliën, gelatine, sucrose, maïszetmeel.

Cacit Vitamine D3 bevat geen suiker, wel zoetstoffen en weinig zout : de 500/440 variant bevat 5 mg zout per zakje, de 1000/880 variant bevat 10 mg zout per zakje.

Registratiehouder

Procter & Gamble Pharmaceuticals Nederland B.V.
Postbus 2507
3000 CM Rotterdam
0800 - 099 33 25

Cacit Vitamine D3 500/440 is in het register ingeschreven onder RVG 19504
Cacit Vitamine D3 1000/880 is in het register ingeschreven onder RVG 19505

1 Wat is Cacit Vitamine D3 en waarvoor wordt het gebruikt ?

* Cacit Vitamine D3 is in twee sterkten beschikbaar : 500/440 en 1000/880. Het middel mag uitsluitend als drank ingenomen worden. De zakjes bevatten witte korreltjes die bij oplossen in water gaan bruisen (bruisgranulaat). Cacit Vitamine D3 wordt door uw apotheker afgeleverd in dozen met 30 zakjes.
* Cacit Vitamine D3 behoort tot de groep van de calcium en vitamine-mineraalsupplementen. Het middel wordt gebruikt om tekorten aan calcium en vitamine D bij ouderen te corrigeren. Het middel wordt ook toegepast als aanvulling bij een specifieke behandeling van osteoporose (botontkalking) bij personen die een tekort hebben aan calcium en aan vitamine D of risico lopen van zo'n gecombineerd tekort.

2. Wat u moet weten, voordat u Cacit Vitamine D3 gebruikt

Gebruik Cacit Vitamine D3 NIET :

* wanneer u last heeft van teveel calcium in het bloed (hypercalciemie) of in de urine (hypercalciurie) of wanneer u nierstenen heeft (nefrolithiasis)
* bij Iangdurige bedlegerigheid gepaard met een te hoog calciumgehalte in bloed en/of urine
1

* wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen (hulpstoffen) die eerder zijn vermeld.
Wees extra voorzichtig met Cacit Vitamine D3
wanneer een van de volgende waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest. Raadpleeg in deze gevallen uw arts VOORDAT u met Cacit Vitamine D3 start.
* bij langdurige behandeling kan controle van het calciumgehalte in uw bloed of urine nodig zijn.
Afhankelijk van de uitslag kan uw arts de behandeling beperken of tijdelijk onderbreken.
* bij gebruik van andere geneesmiddelen samen met Cacit Vitamine D3 moeten soms bepaalde voorzorgen worden genomen : zie "Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen".
* gelijktijdig gebruik van andere middelen die ook calcium en/of vitamine D bevatten, mag alleen als uw arts die heeft voorgeschreven.
* bij personen die aan sarcoidosis lijden, moet het calciumgehalte in bloed en urine worden gecontroleerd. Afhankelijk van de uitslag kan uw arts de Cacit Vitamine D3 behandeling beperken of tijdelijk onderbreken.
* bij slechte werking van de nieren moet het effect van Cacit Vitamine D3 regelmatig worden gecontroleerd.

Zwangerschap

U mag Cacit Vitamine D3 500/440 tijdens de zwangerschap gebruiken. De hoeveelheid calcium per dag mag echter niet groter zijn dan 1500 mg en de hoeveelheid vitamine D mag niet hoger zijn dan 600 eenheden per dag.
U mag Cacit Vitamine D3 1000/880 NIET gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

U mag Cacit Vitamine D3 500/440 tijdens de borstvoeding gebruiken. De hoeveelheid calcium per dag mag echter niet groter zijn dan 1500 mg en de hoeveelheid vitamine D mag niet hoger zijn dan 600 eenheden per dag. Vitamine D gaat over in de moedermelk.
U mag Cacit Vitamine D3 1000/880 NIET gebruiken tijdens de borstvoeding omdat de hoeveelheid vitamine D te hoog is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Cacit Vitamine D3 zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Cacit Vitamine D3 in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op : de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Meld altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt, ook als voor die middelen geen recept nodig is.
* als u ook een middel voor het hart inneemt (hartglycosiden van de digitalisgroep) zal een strikt toezicht noodzakelijk zijn, met mogelijkerwijs controle van electrocardiogram en calciumgehalte in het bloed.
* als u ook producten gebruikt die op de botten werken (bisfosfonaten of fluorzouten), dan moet Cacit Vitamine D3 gedronken worden 2 uur of langer voor of na die middelen. Anders worden die middelen niet goed opgenomen in het lichaam.
- als u ook middelen inneemt tegen hoge bloeddruk (thiazide-diuretica) kan de uitscheiding van calcium in de urine verminderen : controle van de hoeveelheid calcium in het bloed is daarom nodig.
- als u fenytoine (een middel tegen epilepsie en hartritmestoornissen), een barbituraat (een middel tegen epilepsie en voor de verdoving) of een glucocorticoid (een middel met ontstekingsremmende of anti-allergische werking) gebruikt, dan kan het effect van vitamine D verminderen.
* als u een tetracycline (een middel tegen infecties, antibioticum) moet gebruiken, moet de inname van Cacit Vitamine D3 minstens 3 uur verwijderd zijn van de inname van dat antibioticum, om te verzekeren dat het goed wordt opgenomen in het lichaam.

Mogelijkerwijs zijn er wisselwerkingen met sommige voedingsproducten; uw arts of apotheker zal u hierover inlichten.

3. Hoe wordt Cacit Vitamine D3 gebruikt ?

Hoe ?

Los de inhoud van een zakje op in een groot glas water. Niet tot de rand vullen in verband met sterk bruisen. Er ontstaat een nevelwitte oplossing met citroensmaak. Zodra er geen gasbelletjes meer ontstaan, goed roeren en daarna opdrinken. Er kan een lichte neerslag in het glas achterblijven. Cacit Vitamine D3 mag bij de maaltijden ingenomen worden, maar ook op een ander tijdstip, bijvoorbeeld 's avonds voor het slapen gaan.

Hoeveel ?

De gebruikelijke dosering is 1 zakje Cacit Vitamine D3 1000/880 per dag of 1-2 zakjes Cacit Vitamine D3 500/440 per dag. Volg steeds de richtlijnen van uw arts.

Hoelang ?

U moet de behandeling met Cacit Vitamine D3 niet zelf stoppen; neem dit geneesmiddel net zolang als uw arts het voorschrijft.

Wat u moet doen wanneer u teveel Cacit Vitamine D3 heeft ingenomen

Als per ongeluk een groot aantal zakjes ineens is ingenomen, moet snel een arts of apotheker worden geraadpleegd. Het is mogelijk dat misselijkheid, braken, dorst, veelvuldig plassen en verstopping optreden.
Langdurige overdosering zou kunnen leiden tot calciumafzetting in de bloedvaten en andere organen (hypercalciemie).

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Cacit Vitamine D3 in te nemen

Neem nooit een dubbele hoeveelheid in. Wacht gewoon tot het tijdstip waarop u het volgende zakje moet gaan gebruiken, inhalen hoeft dus niet.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Cacit Vitamine D3 bijwerkingen veroorzaken.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
- verstopping (obstipatie), winderigheid (flatulentie), misselijkheid, maagpijn en diarree kunnen voorkomen.
- bij langdurig gebruik kan, heel uitzonderlijk, een verhoogde hoeveelheid calcium in urine en bloed ontstaan.
- overgevoeligheid die gepaard kan gaan met huiduitslag (rash), vorming van bultjes (urticaria) of jeuk (pruritus) kan voorkomen.

5. Hoe bewaart u Cacit Vitamine D3 ?

Cacit Vitamine D3 zakjes moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden bewaard bij een temperatuur niet hoger dan 25°C.
Bewaar Cacit Vitamine D3 buiten bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum

De zakjes mogen worden gebruikt tot de datum vermeld op het doosje na "Niet te gebruiken na" en op de zakjes zelf na de letters "Exp :" maand/jaar (eerste dag van de aangeduide maand/jaar).

Als deze datum is verstreken brengt u het geneesmiddel best in zijn verpakking naar de arts of apotheker terug
.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2001.

Wat doen calcium en vitamine D in het lichaam ?

Calcium speelt een belangrijke rol bij de opbouw van het bottenstelsel. Calciumtekort vermindert de kwaliteit van de botten. Hierdoor treden breuken gemakkelijker op. Dit tekort aan calcium kan een gevolg zijn van ziekte, maar kan ook geleidelijk zijn ontstaan door onvoldoende calcium in het voedsel of omdat het lichaam ongewoon veel calcium gebruikt. Toevoer van extra calcium kan de kwaliteit van de botten gunstig beïnvloeden.

Vitamine D speelt een voorname rol bij de opname van calcium door het lichaam. Het grootste gedeelte vitamine D wordt aangemaakt in de huid onder invloed van zonlicht. Het resterende gedeelte wordt via de voeding opgenomen. Een vitamine D tekort kan gepaard gaan met een afname van de botkwaliteit. Vitamine D tekort kan onder andere ontstaan door onvoldoende aanwezigheid van vitamine D in het voedsel, te weinig blootstelling aan zonlicht, of omdat het lichaam op een afwijkende manier met vitamine D omgaat. Toevoer van extra vitamine D kan de opname van calcium uit het voedsel gunstig beïnvloeden.
Een onderzoek toonde aan dat inname van calcium en vitamine D door vrouwen van rond de 85 jaar, die in een verpleegtehuis verblijven, het krijgen van een heupfractuur kan beletten.