Informatie voor de patiënt Cafergot

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Cafergot en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Cafergot gebruikt
3. Hoe wordt Cafergot gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cafergot?

Cafergot, zetpillen

* De werkzame bestanddelen van Cafergot zijn ergotaminetartraat en coffeine; I zetpil bevat 2 mg ergotaminetartraat en 100 mg caffeine.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn wijnsteenzuur, adeps solidus en lactose.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM
Telefoon: 026 - 37 82 I.11
E-mail: rnid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven order: Cafergot, zetpillen RVG 00566

1. Wat is Cafergot en waarvoor wordt het gebruikt?

Cafergot zetpillen zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 5 zetpillen (1 strip met 5 zetpillen).
Cafergot bevat ergotaminetartraat, dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend start als de ergotalkaloiden. Deze middelen werken op bepaalde gevoelige plaatsen (receptoren) in uw lichaam. Hierdoor ontstaat vernauwing van de bloedvaten in uw lichaam waardoor een antimigraine effect wordt bereikt. Het bevat eveneens coffeine, dat de opname van ergotamine in het lichaam versnelt en vergroot.
Cafergot wordt gebruikt voor het voorkowen van plotselinge aanvallen van migraine en bepaalde hierop lijkende vormen van hoofdpijn.

2. Wat moet u weten voordat u Cafergot gebruikt?

Gebruik Cafergot niet ...

* Als u denkt dat u allergisch bent voor soortgelijke producten (ergotalkaloiden), coffeine of voor een van de bestanddelen van Cafergot;

* Als u zwanger bent, of als u dat wilt worden. Als u zwanger wordt nadat Cafergot is voorgeschreven moet u dat uw arts vertellen voordat u een volgende dosis gebruikt;

* Als u borstvoeding geeft;

* Als u een aandoening heeft aan de bloedvaten en de hartkransvaten (waaronder aandoening waarbij het lichaam extreem reageert op een infectie, shock, onvoldoende behandelde hope bloeddruk);

* Wanneer u een ernstige lever- of nierfunctiestoornissen heeft;

* Wanneer uw schildklier te hard werkt (thyreotoxicose);

* Als u lijdt aan een ontstekingsachtige ziekte van de slagaderwand (arteriitis temporalis);

* Als u wordt behandeld voor een ernstige vorm van migraine met aura, waarbij tijdens de aura een halfzijdige verlamming (=hemiplegie) optreedt (hemiplegische migraine) of een andere vorm van migraine met aura, waarbij tij dens de aura fase dubbelzijdig krachtverlies, gevoelstoornissen in armen en benen, onduidelijke spraak duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies, dubbelzien en in het ergste geval zelfs een verminderd bewustzijn of coma optreden (basilaire migraine);

* Als u bepaalde andere geneesmiddelen (zelf gekocht dan wel voorgeschreven) gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk invloed hebben op uw behandeling, dus overleg met uw arts of apotheker voor u er een geneesmiddel bij gaat gebruiken. Uw arts moet in ieder geval weten of u een van de volgende middelen gebruikt:

* Bepaalde middelen ter bestrijding van bepaalde infecties (macrolide antibiotica);

* Bepaalde middelen die warden gebruikt voor de behandeling van HIV-positieve patiënten (HIV protease remmers of reversetranscriptaseremmers);

* Bepaalde anti-schimmelmiddelen (antimycotische azoolderivaten);

* Bepaalde middelen die bloedvatvernauwing veroorzaken, zoals andere
geneesmiddelen tegen migraine, bijvoorbeeld andere middelen die ergotamine bevatten en sumatriptan.

Zie "Gebruik van Cafergot in combinatie met andere geneesmiddelen" voor een volledige omschrijving van bovengenoemde geneesmiddelen, die uw behandeling kunnen beïnvloeden.

Wees extra voorzichtig met Cafergot

Wanneer u langdurig Cafergot gebruikt of meer Cafergot gebruikt dan aanbevolen; dit kan leiden tot vernauwing van de bloedvaten als gevolg van kramp met name in de onderbenen, wat pijn, bleke kleur en koud gevoel in de onderbenen (vasospasmen) kan veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u deze verschijnselen ervaart;

* Aangezien langdurig en overmatig gebruik van Cafergot en soortgelijke middelen (ergotalkaloiden) kan leiden tot een toename van het bindweefsel in organen zoals de longvliezen (pleurale fibrose) of buikvlies (retroperitoneale fibrose);

* Wanneer u tegen de aanbevelingen in, Cafergot gedurende jaren gebruikt, dient uw arts jaarlijks te beoordelen of Cafergot voor u nog het meest geschikte middel tegen migraine is;

* Wanneer u de volgende verschijnselen ervaart: kriebelingen, jeuk of tintelingen in vingers en tegen (paresthesie), terugkerende hoofdpijn (rebound), koudvuur (gangreen), misselijkheid en braken, anale of rectale zweren en plaatselijk tekort van bloedtoevoer aan de hartspier (myocardiale ischemie). Het kan zijn dat u te vaak en/of teveel Cafergot gebruikt (zie ook "Wat u moet doen als u te veel van Cafergot heeft gebruikt").

* Wanneer u een milde tot matige verstoorde functie van uw lever heeft, in het bijzonder een leverontsteking gepaard gaande met galstuwing (cholestatische hepatitis).

Aangezien de ervaring met het gebruik van Cafergot bij kinderen beperkt is, moet men extra voorzichtig zijn met het gebruik van Cafergot bij kinderen.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u. van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Cafergot mag u tijdens zwangerschap beslist niet gebruiken. Een van de werkzame bestanddelen, ergotamine, is schadelijk voor de vrucht, omdat het de bloedvaten van de moederkoek (placenta) en de navelstreng vernauwt. Hierdoor wordt het transport van voedingsstoffen en dergelijke verminderd. Wanneer u Cafergot gebruikt en merkt dat u zwanger bent of wanneer u zwanger wilt warden, moet u direct contact opnemen met uw arts.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
In de periode dat u horstvoeding geeft, mag u Cafergot niet gebruiken. Cafergot kan in de moedermelk terechtkomen en bijwerkingen veroorzaken bij uw kind zoals braken, diarree, zwakke pols, instabiele bloeddruk en stuipen/toevallen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Cafergot uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken zal beïnvloeden.

Gebruik van Cafergot in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kung kopen. Uw as en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Bovenstaande geldt in het bijzonder voor de hieronder vermelde middelen:

* Bepaalde middelen ter bestrijding van bepaalde infecties (macrolide antibiotica, zoals erytromycine, claritromycine en troleandomycine);

* Bepaalde middelen die worden gebruikt voor de behandeling van HIV-positieve patiënten (HIV protease remmers of reversetranscriptaseremmers, bijvoorbeeld indinavir, nelfinavir, ritonavir en delavirdine);

* Bepaalde anti-schimmelmiddelen (antimycotische azoolderivaten, bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol, voriconazol);

* Bepaalde middelen die bloedvatvernauwing veroorzaken, zoals andere geneesmiddelen tegen migraine, bijvoorbeeld andere middelen die ergotamine bevatten en triptanen (bijvoorbeeld sumatriptan);

* Bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bijvoorbeeld propanolol);

* Nicotine.

3. Hoe wordt Cafergot gebruikt?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel zetpillen u bij een aanval dient te gebruiken. U moet zich strikt aan deze aanwijzingen houden.
De dosering bedraagt bij volwassenen bij de eerste tekenen van een komende aanval 1 zetpil Cafergot. Wanneer er na minstens een uur onvoldoende verbetering optreedt, mag nog een zetpil warden gebruikt. Zo nodig kan dit minstens een uur later worden herhaald.
Het is van belang, dat u bij de eerste tekenen van een komende aanval met de toediening begint om de aanval in het beginstadium of te kunnen slaan.
De zetpil is alleen bedoeld voor rectaal gebruik. Haal de zetpil uit de folk en breng hem met de punt naar voren in de anus.
De volgende aanwijzingen dienen ten alle tijden te worden opgevolgd:
* Cafergot mag alleen gebruikt worden voor de behandeling van migraine-aanvallen en mag niet gebruikt worden ter voorkoming van deze aanvallen.

* De maximale dosering bij volwassenen bedraagt hoogstens 3 zetpillen per aanval en per dag.

* De maximale dosering per week is 5 zetpillen.

* Gebruik geen hogere dosering of gebruik Cafergot niet vaker dan door uw arts is voorgeschreven.

* Als uw migraine-aanvallen niet beter, of zelfs erger worden, vertel dit uw arts.

In geval u bemerkt dat Cafergot te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Wat moet u doen als u te veel van Cafergot heeft gebruikt?

Wanneer u te veel van Cafergot heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel zetpillen werden gebruikt. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
Een of meer bijwerkingen, die in ernstige mate kunnen optreden bij het gebruik van teveel Cafergot, zijn misselijkheid, braken, diarree, verwardheid, versnelde hartslag (tachycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), duizeligheid, gevoelloosheid, tintelingen en pijn in de extremiteiten, pijn op de borst, verminderde ademhaling en coma.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Cafergot bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Bijwerkingen die bij gebruik van Cafergot kunnen optreden zijn:
Niet aan migraine gerelateerde misselijkheid en braken.
Overgevoeligheidsreacties (zoals vochtophoping (oedeem) in het gezicht, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), kortademigheid (dyspnoe)), verhoogde bloeddruk, duizeligheid, buikpijn en diarree.
Door het vaatvernauwende effect van ergotamine kunnen symptomen optreden van verminderde bloeddoorstroming: koud gevoel in armen en benen, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), verminderde gevoeligheid (hypesthesie), pijn en gevoel van zwakte in armen en benen, beenkrampen en vernauwing van de bloedvaten ten gevolge van kramp.
Door jarenlang overmatig gebruik van geneesmiddelen die ergotamine bevatten, kan een toename van het bindweefsel in organen zoals de longvliezen (pleurale fibrose) of buikvlies (retroperitoneale fibrose) ontstaan. In zeldzame gevallen is een toename van bindweefsel van de hartkleppen gemeld.
Door de vaatvernauwende eigenschappen kan ergotamine een plaatselijk tekort van de bloedtoevoer aan de hartspier (myocard ischemie) of, in zeldzame gevallen, een hartinfarct (myocardinfarct) veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Cafergot?

Cafergot buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaar Cafergot in de originele verpakking op een donkere, koele en droge plaats. Niet bewaren boven 25°C

Gebruik Cafergot niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp" op de strip of buitenverpakking. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.

De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2005.