Calcium Sandoz® bruis 500/1000 mg, bruistabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Calcium Sandoz bruis zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Calcium Sandoz bruis en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Calcium Sandoz bruis gebruikt
3. Hoe wordt Calcium Sandoz bruis gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt Calcium Sandoz bruis bewaard?

Naam van de producten: Calcium Sandoz bruis 500 mg en Calcium Sandoz bruis 1000 mg.

• Het werkzame bestanddeel is: calciumcarbonaat 1250 mg (overeenkomend met 500 mg calcium) resp. 2500 mg (overeenkomend met 1000 mg calcium).

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Calcium Sandoz bruis 500 mg bevat: citroenzuur (E 330), appelzuur (E 296), natriumbicarbonaat (E 500), natriumcyclamaat (E 952), natriumcarbonaat (E 500), citroensmaakstof (bevat o.a. mannitol (E 421)) , saccharinenatrium (E 954).
Calcium Sandoz bruis 1000 mg bevat: citroenzuur (E 330), natriumcyclamaat (E 952), saccharinenatrium 2H2O (E 954), citroensmaakstof (bevat o.a. mannitol (E 421)).

Registratiehouder:
Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere

In het register ingeschreven onder: RVG 27646 (500 mg) en RVG 27647 (1000 mg).

1. WAT IS CALCIUM SANDOZ BRUIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Calcium Sandoz bruis 500 mg en 1000 mg bruistabletten zijn ronde, gladde, witte tabletten. Calcium Sandoz bruis wordt uitsluitend als drank ingenomen.

Calcium Sandoz bruis 500 mg en 1000 mg is verpakt in polypropyleen buisjes met 20, 30 en 60 tabletten in een kartonnen doosje.

Geneesmiddelengroep: calcium is de werkzame stof van Calcium Sandoz bruis 500 mg en 1000 mg. Calcium behoort tot de calciumzouten en speelt een belangrijke rol bij de opbouw van het skelet. Calciumtekort vermindert de kwaliteit van de botten. Toevoer van extra calcium kan de kwaliteit van de botten gunstig beïnvloeden.Verpakkingsgrootte:
Calcium Sandoz bruis 500 mg en 1000 mg zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 20, 30 en 60 tabletten.

Toepassing van het geneesmiddel:
Calcium Sandoz bruis wordt gebruikt bij:

- slechte verkalking van de botten zowel bij kinderen (rachitis) als bij volwassenen (osteomalacie).
- gestoorde calciumopname ter hoogte van het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal, zoals na verwijderen van gedeelten van maag of darm.
- aanvallen van spierkrampen (tetanie) veroorzaakt door te weinig calcium in het bloed en alleen nadat de ernstige symptomen door een intraveneus calciuminfuus onder controle zijn gebracht.
- als aanvullende behandeling bij botontkalking (osteoporose, gedurende en na de overgang bij de vrouw, op hoge leeftijd en bij door corticosteroïden (dit zijn bepaalde geneesmiddelen)veroorzaakte osteoporose).
- een verhoogde behoefte aan calcium, bijvoorbeeld bij kinderen in de groei, tijdens de zwangerschap, bij borstvoeding en bij ouderen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALCIUM SANDOZ BRUIS GEBRUIKT.
Gebruik Calcium Sandoz bruis niet

- wanneer u overgevoelig bent voor Calcium Sandoz bruis, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten.
- wanneer het calciumgehalte in uw bloed en urine te hoog is
- wanneer u nieren slecht werken
- wanneer u gedurende lange tijd het bed moet houden en het calciumgehalte in uw bloed en/of urine te hoog is.

Wees extra voorzichtig met Calcium Sandoz bruis
- wanneer uw nieren niet goed werken. Controle van het calciumgehalte in de urine kan nodig zijn
- wanneer u vroeger nierstenen heeft gehad. U moet veel drinken: bij het opstaan, bij elke maaltijd en voor het slapengaan een extra glas water gebruiken
- wanneer uw bijschildklier onvoldoende werkt. Regelmatige bloedcontroles zijn nodig
- bij gelijktijdige inname van grote hoeveelheden vitamine D. Regelmatige bloedcontroles zijn nodig
- wanneer u aan de nierdialyse bent. Raadpleeg uw arts voordat u Calcium Sandoz bruis gaat gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:
Calcium Sandoz bruis mag tijdens de zwangerschap gebruikt worden. De aanbevolen of voorgeschreven hoeveelheid niet overschrijden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:
Calcium Sandoz bruis mag tijdens de borstvoeding gebruikt worden. De aanbevolen of voorgeschreven hoeveelheid niet overschrijden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat uw een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Calcium Sandoz bruis op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Calcium Sandoz bruis: Natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt dieet.
Calcium Sandoz bruis 500 mg bevat 56,49 mg natrium per tablet. Calcium Sandoz bruis 1000 mg bevat 4,95 mg natrium per tablet.

Gebruik van Calcium Sandoz bruis in combinatie met andere geneesmiddelen:

Calcium Sandoz bruis en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:
- vitamine D (meer dan 400 eenheden) en/of middelen voor het hart (hartglycosiden van de digitalisgroep). Raadpleeg uw arts.
- antibioticum van de tetracyclinegroep of producten die op de botten werken (bifosfonaten, fluorzouten). Calcium Sandoz bruis moet minstens 3 uur vóór of na inname van die geneesmiddelen worden gedronken.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT CALCIUM SANDOZ BRUIS GEBRUIKT?

Dosering
Volwassenen en kinderen:
De gebruikelijke dagdosering is 500-1000 mg calcium. In ernstige gevallen van calciumverlies of - tekort kan 1,5 of 2 gram calcium nodig zijn.

Gebruik Calcium Sandoz bruis niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wanneer per dag meer dan 1 tablet nodig is, wordt de aanbevolen de dagdosering over meerdere innamen te verdelen.

Los de bruistablet op in een half glas water. Drink de oplossing op zodra geen gasbelletjes meer ontstaan.

In geval u merkt dat Calcium Sandoz bruis te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling:

Gebruik Calcium Sandoz bruis niet langer dan 2 weken onafgebroken.
Raadpleeg uw arts als de symptomen verergeren of als u de behandeling langer dan 2 weken wilt voortzetten

Wat u moet doen wanneer u te veel van Calcium Sandoz bruis heeft ingenomen:

Wanneer u teveel Calcium Sandoz bruis heeft ingenomen, kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: maagdarmklachten (verstopping) en dorst. In zeer ernstige gevallen kan de werking van de nieren verslechteren. Als een grote hoeveelheid werd ingenomen moet u veel (laten) drinken (nooit melk). Wanneer u teveel van Calcium Sandoz bruis heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calcium Sandoz bruis te gebruiken

Gebruik nooit een dubbele dosis van Calcium Sandoz bruis om zo de vergeten dosis in te halen, neem de volgende dosis op het normale tijdstip; inhalen hoeft niet.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN:

Zoals alle geneesmiddelen kan Calcium Sandoz bruis bijwerkingen veroorzaken. Lichte maagbezwaren of verstopping komen soms voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CALCIUM SANDOZ BRUIS?

Calcium Sandoz bruis 500 mg: In de goed gesloten originele verpakking bewaren zodat Calcium Sandoz bruis 500 mg beschermd wordt tegen vocht en licht. Na elk gebruik het buisje onmiddellijk sluiten. Geen speciale bewaartemperatuur.

Calcium bruis 1000 mg Hexal: In de goed gesloten originele verpakking en niet boven 30º C bewaren zodat Calcium Sandoz bruis 1000 mg beschermd wordt tegen vocht en licht. Na elk gebruik het buisje onmiddellijk sluiten.
Gebruik Calcium Sandoz bruis niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Exp.:’.

Geneesmiddelen buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op januari 2008.

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.