BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Calmurid Crème
ureum

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Calmurid Crème en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Calmurid Crème gebruikt
3. Hoe wordt Calmurid Crème gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Calmurid Crème
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CALMURID CRÈME EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Calmurid Crème behoort tot de zogenaamde keratolytica. De ureum in Calmurid Crème breekt een te grote hoeveelheid verhoornde cellen af en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid.

Calmurid Crème wordt gebruikt bij huidaandoeningen zoals de visschubbenziekte (ichthyosis).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALMURID CRÈME GEBRUIKT
Gebruik Calmurid Crème niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor ureum of voor één van de andere bestanddelen van Calmurid Crème (zie rubriek 6: “Wat bevat Calmurid Crème”).

Wees extra voorzichtig met Calmurid Crème
als u open wonden of een acute ontsteking van de huid heeft. Gebruik Calmurid Crème niet op open wonden of een acute ontsteking van de huid
Calmurid Crème is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing op de huid, op de plaats waar de huid is aangedaan. Calmurid Crème is niet bestemd voor aandoeningen in en nabij de ogen. Vermijd contact met de ogen en de oogomtrek. Indien dit toch gebeurt, spoel dan overvloedig met water.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er zijn geen interacties (onderlinge beïnvloedingen) met andere geneesmiddelen bekend. Echter op de behandelde huid mag u niet gelijktijdig andere geneesmiddelen of cosmetica aanbrengen, omdat daardoor de stabiliteit en opname in de huid van deze laatstgenoemde producten kan veranderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebruik volgens het advies in deze bijsluiter kan Calmurid Crème, voor zover bekend, zonder gevaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit geneesmiddel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

3. HOE WORDT CALMURID CRÈME GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Calmurid Crème nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt:

- Reinig de huid met water en breng daarna een dunne laag crème twee- tot driemaal per dag op de huid aan.

- Bij ernstige vormen van visschubbenziekte brengt u de crème in een dikke laag aan op de huid en laat u deze gedurende 3 tot 5 minuten inwerken. Daarna smeert u de crème uit en verwijdert u eventueel resterende crème. Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, brengt u de crème met grotere tussenpozen aan. Bij het wassen van de behandelde huid wordt de crème verwijderd en dan moet u de crème opnieuw aanbrengen.

Vóór gebruik van de 500g verpakking dient het beschermkapje van de pomp verwijderd te worden. Daarna de pomp enige malen aan de bovenzijde indrukken.

Wat u moet doen als u meer van Calmurid Crème heeft gebruikt dan u zou mogen
Calmurid Crème is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid moet u de crème afspoelen met veel water.

Het is niet te verwachten dat het per ongeluk innemen van de crème gevolgen heeft.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calmurid Crème te gebruiken

Als u Calmurid Crème vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem dan geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Calmurid Crème

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Calmurid Crème stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Calmurid Crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- op die plaatsen waar de crème is aangebracht kunnen irritatie, branderig gevoel en roodheid optreden. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, dat wil zeggen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CALMURID CRÈME

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Calmurid Crème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Calmurid Crème

- Het werkzame bestanddeel is ureum. Elke gram crème bevat 100 mg ureum. - De andere bestanddelen zijn: melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E47 1),
betaïnemonohydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Calmurid Crème er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Calmurid Crème is een witte, gladde crème, en wordt geleverd in LDPE-tubes met een inhoud van 50 of 100 gram, of in een polypropyleen fles van 500 g met polyethyleen doseersysteem.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
2870 Puurs
België

Fabrikant
Laboratoires GALDERMA Zone Industrielle Montdésir F- 74540 Alby Sur Cheran Frankrijk

Voor informatie in Nederland Galderma Nederland
Avelingen-West 3
4202 MS Gorinchem
telefoon: 0183 - 691919

RVG nummer
Calmurid Crème is in het Register ingeschreven onder RVG 06423.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008