BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Calmurid OTC
ureum

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Calmurid OTC zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Calmurid OTC en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Calmurid OTC gebruikt
3. Hoe wordt Calmurid OTC gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Calmurid OTC
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CALMURID OTC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Calmurid OTC behoort tot de zogenaamde keratolytica. De ureum in Calmurid OTC breekt een te grote hoeveelheid verhoornde cellen af en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid.

Calmurid OTC wordt gebruikt bij huidaandoeningen die gepaard gaan met een droge sterk verhoornde huid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CALMURID OTC GEBRUIKT
Gebruik Calmurid OTC niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor ureum of voor één van de andere bestanddelen van Calmurid OTC (zie rubriek 6: “Wat bevat Calmurid OTC”).

Wees extra voorzichtig met Calmurid OTC
als u open wonden of een acute ontsteking van de huid heeft. Gebruik Calmurid OTC niet op open wonden of een acute ontsteking van de huid
Calmurid OTC is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing op de huid, op de plaats waar de huid is aangedaan. Calmurid OTC is niet bestemd voor aandoeningen in en nabij de ogen. Vermijd contact met de ogen en de oogomtrek. Indien dit toch gebeurt, spoel dan overvloedig met water.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn geen interacties (onderlinge beïnvloedingen) met andere geneesmiddelen bekend. Echter op de behandelde huid mag u niet gelijktijdig andere geneesmiddelen of cosmetica aanbrengen, omdat daardoor de stabiliteit en opname in de huid van deze laatstgenoemde producten kan veranderen.
Zwangerschap en borstvoeding

Bij gebruik volgens het advies in deze bijsluiter kan Calmurid OTC, voor zover bekend, zonder gevaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit geneesmiddel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

3. HOE WORDT CALMURID OTC GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Calmurid OTC nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt:

- Reinig de huid met water en breng daarna een dunne laag crème twee- tot driemaal per dag op de huid aan.

- Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, brengt u de crème met grotere tussenpozen aan.

Bij het wassen van de behandelde huid wordt de crème verwijderd en dan moet u de crème opnieuw aanbrengen.

Wat u moet doen als u meer van Calmurid OTC heeft gebruikt dan u zou mogen

Calmurid OTC is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid moet u de crème afspoelen met veel water.

Het is niet te verwachten dat het per ongeluk innemen van de crème gevolgen heeft.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calmurid OTC te gebruiken

Als u Calmurid OTC vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem dan geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Calmurid OTC

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Calmurid OTC stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Calmurid OTC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- op die plaatsen waar de crème is aangebracht kunnen irritatie, branderig gevoel en roodheid optreden. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, dat wil zeggen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CALMURID OTC

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Calmurid OTC niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Calmurid OTC

- Het werkzame bestanddeel is ureum. Elke gram crème bevat 100 mg ureum.

- De andere bestanddelen zijn: melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E47 1),
betaïnemonohydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Calmurid OTC er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Calmurid OTC is een witte, gladde crème, en wordt geleverd in LDPE-tubes met een inhoud van 50 of 100 gram.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
2870 Puurs
België

Fabrikant
Laboratoires GALDERMA Zone Industrielle Montdésir F- 74540 Alby Sur Cheran Frankrijk
Voor informatie in Nederland Galderma Nederland
Avelingen-West 3
4202 MS Gorinchem
telefoon: 0183 - 691919

RVG nummer
Calmurid OTC is in het Register ingeschreven onder RVG 20297.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008