BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Canesten gyno
Canesten gyno crème, crème voor vaginaal gebruik 10 mg/g Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik 100 mg

Werkzaam bestanddeel: clotrimazol


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dus
niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker


In deze bijsluiter:
1. Wat is Canesten gyno en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Canesten gyno gebruikt
3. Hoe wordt Canesten gyno gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Canesten gyno?
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS CANESTEN GYNO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Canesten gyno crème en tablet bevatten de werkzaam stof clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die bepaalde schimmels doodt of in de groei remt.
Canesten gyno wordt toegepast bij infecties van de vagina of hiermee gepaard gaande infecties rond de vagina, die veroorzaakt worden door bepaalde schimmelsoorten. De meest voorkomende veroorzaker van een schimmelinfectie is Candida albicans. Deze schimmel is normaal op de huid aanwezig maar kan onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken, zoals het ontstaan van vaginale afscheiding, bekend als witte vloed.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CANESTEN GYNO GEBRUIKT
Gebruik Canesten gyno niet
Bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof clotrimazol of de andere bestanddelen van de crème of tablet.
Raadpleeg uw arts als u denkt dat u overgevoelig bent voor clotrimazol of één van de andere bestanddelen.


Wees extra voorzichtig met Canesten gyno
Bij gebruik van rubberproducten zoals condooms en pessaria omdat Canesten gyno crème en tablet de werking en veiligheid hiervan kunnen verminderen. Het effect is tijdelijk, alleen tijdens de behandeling.
Bij voorkeur niet tijdens de menstruatie gebruiken, omdat dan niet helemaal op de werkzaamheid kan worden vertrouwd. Zorg er daarom voor dat de kuur vóór die tijd is beëindigd.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.


Zwangerschap en borstvoeding
Canesten gyno kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het gebruik van de applicator moet dan worden vermeden. Behandeling met Canesten gyno tabletten verdient dan de voorkeur. De tabletten kunnen met de hand worden ingebracht.
Canesten gyno kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de borstvoeding.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Canesten gyno
Canesten gyno crème mag niet worden toegepast bij overgevoeligheid voor cetylstearylalcohol, omdat deze stof als hulpstof in de crème is verwerkt. In dat geval kan Canesten gyno tablet worden gebruikt.


3. HOE WORDT CANESTEN GYNO GEBRUIKT?
Volg bij het gebruik van Canesten gyno nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Canesten gyno crème
Bij infecties van de vagina zal in het algemeen het voorschrift van uw arts zijn:
Gedurende zes opeenvolgende dagen eenmaal per dag - 's avonds vóór het slapen gaan - één applicatorvulling (ca. 5 gram) zo diep mogelijk in de vagina inbrengen. Voor iedere toediening moet een nieuwe applicator worden gebruikt, die daarna kan worden weggegooid.
De infectie kan zich ook buiten de vagina rond de schaamlippen hebben uitgebreid. De crème kan ook voor behandeling daarvan worden gebruikt. Breng de crème gedurende ongeveer één week tweemaal per dag dun aan op de aangedane plaatsen.


Canesten gyno tablet
Het voorschrift van de arts zal in het algemeen zijn:
Gedurende zes opeenvolgende dagen eenmaal per dag - 's avonds vóór het slapen gaan - één Canesten gyno tablet zo diep mogelijk in de vagina inbrengen.

Gebruiksaanwijzing
Het inbrengen van Canesten gyno crème en Canesten gyno tablet kan het beste in rugligging plaatsvinden, met enigszins opgetrokken en gespreide benen.

Crème
Canesten gyno crème wordt als volgt toegediend:
1. Tube openen door de sluitdop van de tube omgekeerd door de aluminium afsluiting te drukken.
2. Staafje van de applicator tot de aanslag uittrekken.
3. Applicator op de tube zetten, vast aangedrukt houden en volledig vullen door voorzichtig in de tube te knijpen.
4. Applicator van de tube nemen, zo diep mogelijk in de vagina inbrengen (het beste in rugligging) en leegmaken door het staafje in te drukken.
5. De applicator verwijderen en weggooien.

Tablet
Canesten gyno tablet wordt als volgt toegediend:
Houd de schaamlippen met de vrije hand uit elkaar en druk de tablet met de bolle kant naar boven en de vinger tegen de platte kant van de tablet voorzichtig zo diep mogelijk in de vagina naar binnen.

Hoe lang moet Canesten gyno worden gebruikt?
U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken. De klachten waarvoor u wordt behandeld, kunnen terugkomen als u de kuur niet afmaakt.
Als de klachten niet over zijn na een behandeling kan deze worden herhaald.


Wat u moet doen wanneer u meer van Canesten gyno heeft gebruikt dan u zou mogen Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer er teveel van Canesten gyno is gebruikt.


Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Canesten gyno te gebruiken
Wanneer u bent vergeten Canesten gyno te gebruiken kunt u de normale dosering op het volgende tijdstip van gebruik toepassen. Gebruik geen dubbele hoeveelheid Canesten gyno om zo de vergeten doses in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Canesten gyno
Het is belangrijk om de behandeling af te maken. Als u te vroeg stopt met de behandeling is het mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt.


Algemeen
De partner dient bij infectie van de penis behandeld te worden met een anti-schimmel- crème om besmetting wederzijds te voorkomen.
Bij hardnekkige infecties moet gedacht worden aan een mogelijke besmetting via het rectum, dat dan behandeld moet worden.
De tabletten hebben vocht in de vagina nodig om geheel te kunnen oplossen. Onopgeloste delen van de tablet kunnen uit de vagina worden uitgescheiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk de tablet zo diep mogelijk in de vagina in te brengen, vóór het slapen gaan. Indien de tablet niet in één nacht oplost, kan overwogen worden de crème te gebruiken.4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten gyno bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bij gebruik van Canesten gyno crème kan incidenteel overgevoeligheid optreden of irritatie van de vagina met jeuk, roodheid en een branderig of stekend gevoel. Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.

Bij gebruik van Canesten gyno tablet kan in een enkel geval een ernstigere overgevoeligheidsreactie optreden. In dat geval kunnen naast huidklachten, zoals jeuk, roodheid en een branderig gevoel ook andere bijwerkingen voorkomen, zoals kortademigheid, lage bloeddruk, flauwte, misselijkheid en diarree.
Bij de partner kan irritatie van de penis optreden.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U CANESTEN GYNO?
• Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen!
• Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking.
• Bewaar Canesten gyno crème niet in de koelkast en vries de crème niet in.
• Na opening van de tube is de crème nog 3 maanden houdbaar.
• Gebruik Canesten gyno niet meer na de vervaldatum die staat op het vouwdoosje, de tube (bij de crème) en de strip (bij de tablet) achter de letters EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Canesten gyno
Het werkzame bestanddeel is clotrimazol.
De andere bestanddelen zijn:
Canesten gyno crème: sorbitanstearaat (E 491), polysorbaat 60 (E 435), cetylstearylalcohol, cetylpalmitaat, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, water.
Canesten gyno tablet: calciumlactaat (E327), colloïdaal siliciumdioxide (E551), crospovidon (E1202), lactose, magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, melkzuur (E270), microkristallijne cellulose (E460 (i)), hypromellose (E464).

Hoe ziet Canesten gyno eruit en de inhoud van de verpakking
Canesten gyno crème is verkrijgbaar in een verpakking met een tube met 35 gram crème en 6 applicatoren.
Canesten gyno tablet is verkrijgbaar in een verpakking met 6 tabletten.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V., Divisie Farma,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht,
tel. 0297-280666


Canesten gyno crème, crème voor vaginaal gebruik, is in het register ingeschreven onder RVG 07856.
Canesten gyno tablet, tablet voor vaginaal gebruik, is in het register ingeschreven onder RVG 06517


Deze bijsluiter is voor de laatstee keer goedgekeurd in: juni 2008