23 JUN 2004
Bijsluiter Catapresan tabletten 0 150 m

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

* Bewaar deze bijsluiter, het km nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is CATAPRESAN tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u CATAPRESAN tabletten inneemt
3. Hoe wordt CATAPRESAN tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CATAPRESAN tabletten?

CATAPRESAN, tabletten 0,150 mg

* Het werkzame bestanddeel is clonidinehydrochloride. Een tablet bevat 0,150 mg clonidinehydrochloride.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, dicalciumfosfaat, maïszetmeel, colloidaal kiezelzuur, polyvinylpyrrolidon, stearinezuur en zetmeel.

Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: (072) 566 24 24

In het register ingeschreven onder RVG 05472.

1. WAT IS CATAPRESAN TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Een verpakking CATAPRESAN tabletten bevat 20, 50 of 250 tabletten a 0,150 mg. CATAPRESAN tabletten wordt voorgeschreven wanner uw bloeddruk te hoog is.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CATAPRESAN TABLETTEN INNEEMT

Gebruik CATAPRESAN tabletten niet

* Wanneer u een bepaalde hartaandoening heeft die gekenmerkt wordt door een vertraagde hartslag (bradyaritmieen als gevolg van sick sinus syndroom) of bepaalde hartritmestoornissen (tweede of derde graads AV-blok).
* Wanner u overgevoelig bent voor clonidine of een van de overige bestanddelen van CATAPRESAN tabletten.

Wees extra voorzichtig met CATAPRESAN tabletten

* Wanneer u een milde tot matige vorm van vertraagde hartslag (zoals sick sinus syndroom, sinusbradycardie en eerstegraads AV-blok) heeft, of een slechte hersendoorbloeding, neerslachtigheid (depressie), een bepaalde zenuwaandoening (autonome neuropathie, zoals bij suikerziekte) en verstopping (obstipatie).
* Wanneer u ernstige nieraandoeningen heeft. In dat geval wordt een regelmatige controle van de nierfunctie aanbevolen.
* Wanneer u last heeft van hartfalen of een slechte doorbloeding van het hart. De behandeling dient nauwkeurig gecontroleerd te worden.
* Wanneer u ernstige aandoeningen aan de bloedvaten van uw hersenen heeft. De behandeling zal dm met lage doseringen beginnen en onder verscherpte controle plaatsvinden.
CATAPRESAN tabletten heeft geen effect op de hoge bloeddruk die wordt veroorzaakt door een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom).
Wanneer u suikerziekte heeft, beïnvloedt CATAPRESAN tabletten in de voorgeschreven dosering de insulinebehoefte of de glucosetolerantie niet.
Wanneer de behandeling met CATAPRESAN tabletten abrupt wordt gestaakt, kunt u last krijgen van een plotselinge stijging van de bloeddruk, gepaard gaande met hoofdpijn, misselijkheid, opwinding, slapeloosheid, trillingen (tremor) en hartkloppingen. De behandeling dient alleen in overleg met uw arts te worden afgebouwd.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van CATAPRESAN tabletten tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Indien het gebruik van CATAPRESAN tabletten tijdens de zwangerschap noodzakelijk is, verdient inname via de mond de voorkeur boven injecties. Overleg hierover altijd met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Clonidine komt in de moedermelk terecht. Het geven van borstvoeding tijdens gebruik van clonidine wordt daarom afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

• Door het gebruik van CATAPRESAN tabletten kan uw reactiesnelheid beïnvloed worden en kunt u zich suf voelen. Verder kunnen duizeligheid, slaperigheid,
waarnemingsstoornissen en verwardheid als mogelijke bijwerking optreden. Houd hiermee rekening bij deelname aan het verkeer of wanner u machines gaat bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CATAPRESAN tabletten U mag CATAPRESAN tabletten niet gebruiken als u overgevoelig (allergisch) bent voor
clonidinehydrochloride of voor den van de hulpstoffen.

Gebruik van CATAPRESAN tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanner u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
* De werking van kalmerende middelen, slaapmiddelen en alcohol wordt door
CATAPRESAN tabletten versterkt.
* Bepaalde pijnstillers (NSAID's) kunnen het effect van CATAPRESAN tabletten verminderen.
• Het gelijktijdige gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen zoals "plaspillen" en geneesmiddelen die uw bloedvaten verwijden, kan het effect van CATAPRESAN tabletten beïnvloeden.
• Middelen bij bepaalde vormen van hoge bloeddruk (fentolamine) kunnen het effect van CATAPRESAN tabletten remmen.
• Gelijktijdige toediening van CATAPRESAN tabletten met stoffen die de hartslag
beïnvloeden kan de kans op een verlaagde hartslag en hartritmestoornissen verhogen. • Bij gelijktijdig gebruik van CATAPRESAN tabletten en bepaalde middelen bij hoge bloeddruk (beta-blokkers) bestaat er kans op veroorzaking of verergering van bepaalde vaataandoeningen (perifere arteriële vaatstoornissen).
• Gelijktijdig gebruik van CATAPRESAN tabletten met middelen tegen neerslachtigheid (depressie) en middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte) kan het effect van CATAPRESAN tabletten verminderen.
• Bij patiënten die bij een alcohol-onttrekkingssyndroom met hoge doses haloperidol worden behandeld, kan gelijktijdig gebruik van CATAPRESAN de kans op hartritmestoornissen verergeren.

3. HOE WORDT CATAPRESAN TABLETTEN INGENOMEN?

De tabletten in zijn geheel met water of melk doorslikken.
Uw arts zal de voor u meest geschikte dosering vaststellen. In het algemeen zal de behandeling met ongeveer driemaal een halve tablet per dag beginnen. Al naar gelang het effect en het optreden van bijwerkingen kan uw arts de dosering verhogen of verlagen.

In geval u bemerkt dat CATAPRESAN tabletten te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dm uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van CATAPRESAN tabletten heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van CATAPRESAN tabletten heeft ingenomen, kunnen zich de volgende verschijnselen voordoen: pupilverkleining, slaapzucht (lethargie), vertraagde hartslag, verlaagde lichaamstemperatuur, ademhalingsstoornissen (apneu), verlaagde bloeddruk of in sommige gevallen juist een verhoogde bloeddruk (paradoxale hypertensie) en in zeer ernstige gevallen coma.

Waarschuw in geval van overdosering altijd uw arts. De behandeling van
overdoseringen vereist zorgvuldige controle en richt zich vervolgens op het tegengaan van de overdoseringverschijnselen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CATAPRESAN tabletten in te nemen:
Wanneer u bent vergeten CATAPRESAN tabletten in te nemen, kunt u deze alsnog innemen, als u het zich dezelfde dag nog herinnert. Wanner het echter bijna tijd is voor de volgende tablet, kunt u de vergeten tablet overslaan en volgens het doseringsvoorschrift van uw arts verdergaan.

Neem nooit een dubbele dosis van CATAPRESAN tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met CATAPRESAN tabletten wordt gestopt:

Wanner de behandeling met CATAPRESAN tabletten wordt gestopt, kunt u last krijgen van een plotselinge stijging van de bloeddruk, gepaard gaande met trillingen (tremoren), hoofdpijn, misselijkheid, opwinding, slapeloosheid en hartkloppingen. Stop daarom alleen met de CATAPRESAN-medicatie na overleg met uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan CATAPRESAN tabletten bijwerkingen veroorzaken.
Vooral in de aanvang van de behandeling kunt u zich suf voelen, met hoofdpijn of
duizeligheid. Bij hoge doseringen kunt u zich vermoeid voelen. Deze bijwerkingen nemen doorgaans bij voortzetting van de behandeling af.
Sommige patiënten krijgen last van een droge mond en slaperigheid. Droogheid van de mond kan worden tegengegaan door op zuurtjes of pepermunt te zuigen.
Overige bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn:
verstopping, misselijkheid, gebrek aan eetlust, braken,
onrust, hoofdpijn, gevoel van onbehagen, duizeligheid na het rechtop gam staan (met name bij
injectie, minder bij capsules en tabletten), tintelingen van amen en benen, koude vingers of tenen (ziekte van Raynoud),
- verminderde seksuele behoefte, impotentie, abnormale ontwikkeling van de mannelijke borsten (gynaecomastie),
pijn aan de speekselklier (parotispijn), uitdrogen van de neusslijmvliezen, verminderde traanvochtproductie (waarschuwing voor contactlens dragers),
huidreacties zoals uitslag, netelroos, jeuk en kaalheid,
slaapstoornissen, nachtmerries, depressie, waarnemingsstoornissen, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid en moeite met zien (accommodatiestoornissen).
Bij hiervoor gevoelige patiënten is in zeldzame gevallen een schijnbare afsluiting van de dikke darm (pseudo-obstructie) waargenomen.

CATAPRESAN tabletten kan een hartblok en een vertraagde hartslag veroorzaken of verergeren.

In zeldzame gevallen zijn tijdelijke stijgingen van de bloedsuikerspiegel gezien.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CATAPRESAN TABLETTEN?

Bewaren beneden 25 °C.

CATAPRESAN tabletten buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik CATAPRESAN tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2004.