BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Ciclosporine IDL 25 mg, capsule, zacht
Ciclosporine IDL 50 mg, capsule, zacht
Ciclosporine IDL 100 mg, capsule, zacht
Ciclosporine

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat zijn Ciclosporine capsules en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Ciclosporine capsules inneemt.
3. Hoe worden Ciclosporine capsules ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ciclosporine capsules?
6. Aanvullende informatie

1. Wat zijn Ciclosporine capsules en waarvoor wordt het gebruikt?

* Ciclosporine behoort tot een groep van geneesmiddelen die immunosuppressiva worden genoemd (afweersysteemonderdrukkende middelen). Immunosuppressiva verminderen de reactie van uw lichaam op alles wat het beschouwt als “vreemd” – waaronder getransplanteerde organen of beenmerg. Daarnaast kunnen deze middelen ook helpen bij ziekten waarbij het natuurlijke afweermechanisme zich tegen het eigen lichaam keert

* Ciclosporine wordt gebruikt om te voorkomen dat uw lichaam het getransplanteerde orgaan of beenmerg afstoot. Ciclosporine wordt ook gebruikt voor de behandeling van zeer ernstige psoriasis (een huidziekte), ernstige, niet op een ander manier te behandelen atopische dermatitis (een huidziekte), het zogenaamde nefrotisch syndroom (een nierziekte) bij volwassenen en kinderen en ernstige reumatoïde arthritis (reuma) bij volwassenen. Bij deze ziekten speelt het afweermechanisme ook een rol.

2. Wat u moet weten voordat u Ciclosporine capsules inneemt?
Gebruik Ciclosporine capsules niet als:

* Als u overgevoelig (allergisch) bent voor ciclosporine of voor één van de hulpstoffen die vermeld zijn aan het begin van deze bijsluiter.
* Als u middelen die Sint Janskruid bevatten gebruikt. Plantaardige middelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, mogen niet tegelijkertijd met Ciclosporine capsules gebruikt worden, omdat deze middelen de hoeveelheid ciclosporine in het bloed kunnen verlagen, waardoor de werkzaamheid van Ciclosporine capsules vermindert. Sint Janskruid wordt toegepast bij depressiviteit.
* Als uw nieren niet goed werken. Ciclosporine dient met extra voorzichtigheid toegepast te worden.
* Als u wordt behandeld voor psoriasis, atopische dermatitis of reumatoïde arthritis mag u Ciclosporine capsules niet gebruiken wanneer uw nieren niet goed werken of wanneer u hoge bloeddruk, een infectie of bepaalde vormen van kanker heeft.


Wees extra voorzichtig met Ciclosporine capsules:

* Als u Ciclosporine capsules gaat gebruiken of al langere tijd gebruikt. Ciclosporine kan de werking van de nieren en lever verminderen. De werking van de nieren en lever moet daarom vóór, tijdens en na de behandeling regelmatig worden gecontroleerd. Het is zeer belangrijk dat u geen van de controles die uw arts van u vraagt overslaat (lever- en nierfunctietests en bloedonderzoeken inbegrepen).
* Als er bij u symptomen van infectie (bijvoorbeeld koorts, keelpijn, verkoudheid, griep, steenpuisten) optreden; in zulke gevallen moet u onmiddellijk uw arts informeren.
* Als u overmatig voedsel gebruikt dat veel kalium bevat (b.v. tomaten, vlees, aardappelen). Er bestaat een kans op teveel kalium in het bloed, dat zich soms uit in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie).
* Als u een vaccinatie dient te krijgen. Vraag vooraf advies aan uw arts.
* Ciclosporine kan het risico op goedaardige verhoogde druk in de schedel (benigne verhoogde intracraniële druk) doen toenemen. Deze aandoening uit zich door verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid en braken, soms dubbelzien, maar wat vooral van belang is: wazig zien Als deze aandoening optreedt, dient het gebruik van Ciclosporine capsules te worden gestaakt in verband met een mogelijk risico op permanent verlies van het gezichtsvermogen.
* Als bij u een zwelling van het tandvlees optreedt als gevolg van het gebruik van Ciclosporine capsules.
Omdat hierdoor het tandvlees sneller ontstoken kan raken, moet de tanden extra goed gepoetst worden. Als uw tandvlees ondanks goed poetsen toch ontstoken raakt, moet u uw tandarts vragen contact op te nemen met de arts die u behandelt.
* Als u Ciclosporine capsules gebruikt voor de behandeling van psoriasis of atopische dermatitis.
Huidafwijkingen die niet typisch zijn voor psoriasis of atopische dermatitis, maar waarvan vermoed wordt dat ze kwaadaardig kunnen zijn, moeten eerst onderzocht worden voordat gestart mag worden met de behandeling van Ciclosporine.
* Als u Ciclosporine capsules gebruikt voor de behandeling van psoriasis of atopische dermatitis. Omdat u een middel gebruikt dat het afweermechanisme onderdrukt, moet u behalve met de hierboven genoemde bijwerkingen ook rekening houden met een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker (met name in de huid). Dit geldt met name als u eerder bent behandeld met PUVA- of UVB-licht. U moet uw huid dan ook regelmatig laten controleren. U mag niet gelijktijdig worden behandeld met Ciclosporine en PUVA-, of UVB-licht. Wanneer de behandeling met Ciclosporine gestopt is dient 2 à 3 dagen gewacht te worden voordat een eventuele behandeling met PUVA-, of UVB-licht wordt gestart. Vanwege de ernst van de eventuele bijwerkingen zal uw arts bij psoriasis Ciclosporine capsules meestal niet voor ononderbroken gebruik voorschrijven.
* Als u Ciclosporine capsules gebruikt voor de behandeling van atopische dermatitis en u uw huid blootstelt aan zonlicht. Ciclosporine vermindert het afweersysteem van uw lichaam en daardoor is de kans op huidkanker groter. Daarom moet u uw blootstelling aan zonlicht en UV-licht beperken door het dragen van geschikte beschermende kleding en het regelmatig aanbrengen van een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
* Als u Ciclosporine capsules gebruikt voor de behandeling van atopische dermatitis. Voordat u met de behandeling met Ciclosporine kunt beginnen, moet een actieve infectie van koortsuitslag (herpes simplex) genezen zijn.
* Als u Ciclosporine capsules gebruikt voor de behandeling van reumatoïde arthritis. Net als bij de toepassing psoriasis en atopische dermatitis moet u rekening houden met een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker.
Het is noodzakelijk om regelmatig de bloeddruk te (laten) controleren; als verhoogde bloeddruk (hypertensie) ontstaat moet deze op de geëigende wijze behandeld worden.
Extra voorzichtigheid geboden is bij patiënten met verhoogde hoeveelheid urinezuur (hyperurikemie) in het bloed.
Bij de behandeling met Ciclosporine bestaat een verhoogde kans op afwijkingen gepaard gaande met woekeringen van het lymfevatstelsel (lymfoproliferatieve afwijkingen).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Ciclosporine capsules in combinatie met voedsel en drank:

Ciclosporine mag niet met grapefruitsap worden ingenomen, omdat de concentratie van Ciclosporine in het bloed bij gelijktijdige inname toeneemt, waardoor er meer kans op bijwerkingen ontstaat.

Zwangerschap en borstvoeding:

Zwangerschap:

Over gebruik van ciclosporine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver bij dierproeven geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij transplantatiepatiënten die met immunosuppressiva worden behandeld is de kans op te vroege (premature) geboortes vergroot. Ciclosporine passeert de placenta, maar het is niet bekend wat de klinische betekenis hiervan is.

Borstvoeding:

Omdat ciclosporine in de moedermelk terechtkomt, mag u bij gebruik van Ciclosporine capsules geen borstvoeding geven. Als u toch borstvoeding wilt geven, raadpleeg dan uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ciclosporine capsules:
* Glycerol: kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.
* Sorbitol: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
* Macrogolglycerol ricinoleaat: kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Gebruik van Ciclosporine capsules in combinatie met andere geneesmiddelen:
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).
De volgende middelen verhogen de hoeveelheid ciclosporine in het bloed:
* ketoconazol, fluconazol en itraconazol (anti-schimmelmiddelen)
* macrolide antibiotica zoals erytromycine en clarithromycine (tegen infecties)
* orale anticonceptiva (“de pil”)
* diltiazem, nicardipine en verapamil (zgn. calciumantagonisten, tegen hoge bloeddruk)
* metoclopramide (tegen misselijkheid)
* danazol (anti-hormoon)
* methylprednisolon (hormoon) in grote hoeveelheden
* allopurinol (ter voorkoming van een jichtaanval)
* amiodaron (wordt gebruikt bij hartkloppingen
* galzuur en –derivaten (vetstofwisseling).

De volgende middelen verlagen de hoeveelheid ciclosporine in het bloed:
* barbituraten (in sommige pijn- en kalmeringsmiddelen)
* fenytoïne (gebruikt bij o.a. epilepsie en hartaandoeningen)
* rifampicine en nafcilline (tegen infecties)
* carbamazepine (o.a. gebruikt bij epilepsie)
* octreotide (wordt o.a. gebruikt bij bepaalde tumoren en bij alvleesklieroperaties)
* probucol (wordt gebruikt bij de behandeling van cholesterolophopingen in de huid)
* orlistat (wordt gebruikt bij de behandeling van overgewicht)
* troglitazon (gebruikt bij suikerziekte)
* ticlopidine (gebruikt om trombose te voorkomen
* terbinafine (wordt gebruikt bij de behandeling van huid, voet en nagel schimmelinfecties
* via een ader ingespoten sulfadimidine (tegen infecties)
* plantaardige middelen die Sint Janskruid (hypericum perforatum) bevatten (bij depressiviteit). Deze middelen mogen niet gelijktijdig met ciclosporine gebruikt worden. De werking van ciclosporine kan tot tenminste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds Sint Janskruid gebruikt dan dient het gebruik ervan te worden gestaakt en de concentratie van ciclosporine in het bloed te worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn dat de dosering van ciclosporine aangepast moet worden. Vertel daarom uw arts of u Sint Janskruid gebruikt.
Zowel verhoging als verlaging van de hoeveelheid ciclosporine in het bloed kan ongunstig zijn.

Het gebruik van de volgende middelen met Ciclosporine capsules kan een slechte invloed hebben op de werking van de nieren:
* aminoglycosiden (inclusief gentamicine en tobramycine), ciprofloxacine, vancomycine en trimethoprim (+ sulfamethoxazol) (antibiotica)
* amfotericine B (middel tegen schimmels)
* melphalan (middel bij de behandeling van kanker)
* NSAIDs zoals diclofenac, naproxen en sulindac (anti-ontstekingsmiddelen).
Bij gelijktijdig gebruik van Ciclosporine en digoxine (middel om hartwerking te versterken) kunnen eerder bijwerkingen van digoxine ontstaan, zoals buikklachten, hartritmestoornissen, moeheid, duizeligheid, hoofdpijn en gezichtsstoornissen.

Gelijktijdig gebruik van Ciclosporine met nifedipine (calciumantagonist, tegen hoge bloeddruk, pijn op de borst) kan leiden tot een verhoogde kans op tandvleeszwelling.
Door gebruik van Ciclosporine heeft u meer kans op sommige bijwerkingen (spierpijn, spierzwakte en spierontsteking en af en toe afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine (rhabdomyolyse) van lovastatine, pravastatine, simvastatine en atorvastatine (tegen te veel cholesterol) en colchicine (tegen jicht).

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

3. Hoe worden Ciclosporine capsules ingenomen?
In geval u bemerkt dat Ciclosporine capsules te sterk of juist te weinig werk, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel Ciclosporine capsules u in moet nemen. Deze hoeveelheid staat op het etiket van de apotheek vermeld. Het is belangrijk dat u zich precies aan de aanwijzingen van uw arts houdt. Hiervan hangt namelijk het succes van de behandeling af.
De dagelijkse dosering dient altijd in twee verdeelde doses te worden ingenomen
De juiste hoeveelheid Ciclosporine wordt voor iedere patiënt individueel bepaald; daarbij kunnen verschillen optreden. Uw arts moet er van op aan kunnen dat u de voorgeschreven hoeveelheid werkelijk inneemt. Bloedonderzoek (zogenaamde bloedspiegelbepalingen) is een hulpmiddel voor het bepalen van de juiste dosering. Op de dag waarop zo’n bloedonderzoek plaatsvindt, mag Ciclosporine capsules pas na dat onderzoek ingenomen worden.

Gebruik bij kinderen
Bij het nefrotisch syndroom kan Ciclosporine door kinderen worden gebruikt. Bij andere aandoeningen is over het gebruik door jonge kinderen nog niet veel bekend.

Gebruik bij ouderen
De ervaring met het gebruik van Ciclosporine bij ouderen is eveneens beperkt, maar er zijn tot nu toe geen specifieke problemen gemeld bij gebruik in de aanbevolen dosering.

In geval u bemerkt dat Ciclosporine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Ciclosporine capsules kunnen ingenomen worden met een glas water, andere dranken zijn ook toegestaan, behalve grapefruitsap. Laat de capsules in de doordrukstrips totdat ze ingenomen worden. De capsules hebben een karakteristieke geur.

Duur van de behandeling
De behandeling met Ciclosporine duurt meestal meerder maanden of jaren. De behandeling van psoriasis met Ciclosporine dient getopt te worden indien na 6 weken onvoldoende resultaat is behaald. De behandeling van nefrotisch syndroom en reumatoïde arthritis met Ciclosporine dient gestopt te worden indien na 3 maanden onvoldoende resultaat is behaald.

Wat moet u doen als u meer van Ciclosporine heeft ingenomen dan u zou mogen?

Wanneer u te veel van Ciclosporine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel capsules of drank werden ingenomen en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
Na overdoseringen zijn de volgende bijwerkingen gemeld: nierfalen en verhoogde bloeddruk (hypertensie). Het kan gedurende de eerste paar uur na inname van belang zijn de patiënt te laten braken.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Ciclosporine capsules in te nemen:

Wordt per ongeluk een dosis Ciclosporine capsules vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende dosis op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende dosis Ciclosporine capsules, moet u de vergeten capsule niet meer innemen. U neemt dan de volgende dosis Ciclosporine capsules op het gebruikelijke tijdstip. De dosis mag niet verdubbeld worden.

Neem nooit een dubbele dosis Ciclosporine capsules om zo de vergeten dosis in te halen. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het innemen van Ciclosporine capsules:

Het stoppen van uw behandeling met Ciclosporine kan de kans op afstoten van het getransplanteerde orgaan vergroten. Stop niet met het innemen van het geneesmiddel tenzij uw arts u zegt om het te doen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciclosporine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 patiënten);
op de 1000

zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd ( inclusief cysten en poliepen)
Er is een hogere kans op afwijkingen van de lymfeklieren dan bij mensen die niet met immunosuppressieve geneesmiddelen die behandeld worden. De kans is echter even hoog bij patiënten die met andere immunosuppressieva behandeld worden.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Een tekort aan bepaalde bloedlichaampjes (trombocytopenie, anemie). Dit kan soms de werking van de nieren beïnvloeden.
Zelden: aandoening gekenmerkt door afbraakt van het bloed in combinatie met afwijkingen aan de kleine bloedvaten in nieren en andere organen (micro-angiopathische hemolytische anemie), syndroom met als verschijnselen, afbraak van het bloed, verhoogde bloedingsneiging,
nierfunctiestoornissen dat voornamelijk bij kinderen van 6 tot 24 maanden optreedt (hemolytisch uremisch syndroom).

Immuunsysteemaandoeningen
Soms: een lichte zwelling van het gezicht
Endocriene aandoeningen
Zwelling van de borsten bij mannen (gynaecomastie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zeer vaak: te hoog cholesterol- en/of triglyceridengehalte van het bloed (hyperlipidemie). Soms: te hoog urinezuurgehalte in het bloed (hyperurikemie), te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie), te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie).
Zelden: te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglycemie).

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak: beven (tremor) en hoofdpijn.
Vaak: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).
Soms: aandoening van de hersenen gekenmerkt door b.v. stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie), tekenen hiervan zijn: toevallen/stuipen (convulsies), verwardheid (desoriëntatie), verlaagd bewustzijn, opwinding, onrust (agitatie), slapeloosheid, storingen in het gezichtsvermogen, blindheid als gevolg van een beroerte (corticale blindheid), coma, verzwakte spierbewegingen (parese), coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang. Zelden: nagenoeg symmetrische aandoening van zenuwen aan de uiteinden van armen en benen die zich meestal eerst uit als gevoelsstoornissen aan voeten en onderbenen (motorische polyneuropathie).
Zeer zelden: vochtophoping op de plaats waar de oogzenuw het oog verlaat (optische schijf oedeem), waaronder vochtophoping in de blinde vlek van het oog (papiloedeem) met mogelijk risico op permanent verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van goedaardige verhoogde druk in de schedel (benigne verhoogde intracraniële druk), zie ook de rubriek “Wees extra voorzichtig met Ciclosporine” voor een beschrijving van de symptomen van deze laatstgenoemde aandoening.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Soms: doofheid ten gevolge van verminderde functie van de oren (perceptiedoofheid)

Hartaandoeningen
Zeer vaak: verhoogde bloeddruk (hypertensie)
Soms: bloedarmoede (anemie), verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

Ademhalingstelsel-, borstkas – en mediastinumaandoeningen
Zelden: shocklong, syndroom met als verschijnselen, ernstige kortademigheid en blauwe verkleuring van de huid (Acute respiratoire nood, ARDS), kortademigheid (dyspnoe), bemoeilijkte ademhaling met fluitend geluid (“wheezing”).

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: gebrek aan eetlust (anorexia), misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.
Zelden: ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

Lever- en galaandoeningen
Vaak: verminderde leverfunctie.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: toename van lichaamsbeharing (hypertrichose), zwelling van het tandvlees (tandvleeshyperplasie).
Soms: allergische huiduitslag.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Vaak: spierkrampen, spierpijn (myalgie). Zelden: spierzwakte, spierziekte (myopathie).

Nier- en urinewegaandoeningen Zeer vaak: verminderde nierfunctie.
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zelden: menstruatiestoringen (zoals een pijnlijke of uitblijvende menstruatie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: moeheid.
Soms: vochtophoping (oedeem), gewichtstoename.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Ciclosporine capsules?

Ciclosporine capsules buiten het bereik en zicht van kinderen houden Bewaren beneden 30°C.
De capsules mogen pas vlak voor gebruik uit de strip worden gehaald.
Gebruik Ciclosporine capsules niet meer na de vervaldag die staat vermeld op de doos na “EXP”..
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand..
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Ciclosporine capsules
* Het werkzame bestanddeel is ciclosporine. Ciclosporine capsules bevatten 25, 50 of 100 mg ciclosporine per capsule.
* Andere bestanddelen (hulpstofen) in de capsuleinhoud zijn: glyceryl monocaprylaat, macrogolglycerol ricinoleaat, trigliceriden van verzadigde vetzuren met middellange ketens, caprylocaproyl macrogolglyceride, vitamine E (E306). De capsulewand bestaat uit: gelatine (E485), glycerol (E422), sorbitol (E420), water (gezuiverd), ijzeroxide rood (E172) (enkel voor Ciclosporine 25 mg capsules), ijzeroxide zwart (E172) (enkel voor Ciclosporine 50 mg capsules), titanium dioxide (E171) (voor Ciclosporine 50 mg capsules en Ciclosporine 100 mg capsules). De inkt op de capsule bestaat uit alcohol (oplosmiddel), natuurlijke hars, was, amide hars en wit pigment (25 & 50 mg capsules) of alcohol (oplosmiddel), natuurlijke hars en zwart pigment (100 mg).

Hoe ziet Ciclosporine capsules er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Uw geneesmiddel is beschikbaar in de vorm van zachte capsules van respectievelijk 25, 50 en 100 mg ciclosporine.
Een verpakking bevat 30, 50, 60, 100, 250 capsules in Alu / Alu blister. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
IDL
Avenue Hoche 36
75008, Paris
Frankrijk

In het register ingeschreven onder :
Ciclosporine 25 mg, capsule, zacht : RVG 100382
Ciclosporine 50 mg, capsule, zacht : RVG 100384
Ciclosporine 100 mg, capsule, zacht: RVG 100385

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2007