Lees eerst deze bijsluiter

Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.
Voordat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met het innemen van Clamoxyl.
Het kan zijn dat u tijdens de behandeling met Clamoxyl de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter gedurende de behandeling te bewaren. Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van deze bijsluiter kunt u zich tot uw arts of apotheker wenden.

Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Geef het ook nooit aan anderen dan aan uzelf of aan degene(n) aan wie de arts het voorgeschreven heeft. Gebruik zelf ook nooit geneesmiddelen van iemand anders.
Gooi oude of overgebleven geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij uw apotheek.

1.2. Naam van het geneesmiddel

Clamoxyl, Clamoxyl Forte en Clamoxyl DuoDispers.

1.3. Wat Is de samenstelling van Clamoxyl?

Werkzaam bestanddeel

Clamoxyl is beschikbaar in een aantal verschillende sterkten en toedieningsvormen.

Alle toedieningsvormen bevatten amoxicilline-trihydraat, overeenkomend met de volgende hoeveelheden amoxicilline:

capsules a 375 mg en 500 mg amoxicilline, suspensie (poeder ter bereiding van) a 100 mg amoxicilline per ml*, suspensie forte (poeder ter bereiding van) a 250 mg amoxicilline per 5 ml*, DuoDispers (tabletten) a 250 mg, 375 mg, 500 mg en 750 mg amoxicilline*.
* Clamoxyl suspensies en Clamoxyl DuoDispers bevatten o.a. aspartaam. De suspensies bevatten ook o.a. natriumbenzoaat en sorbitol (zie ook rubriek 3'Waar moat u op letten vOrdat u Clamoxyl gaat gebruiken?').

Hulpstoffen

Clamoxyl DuoDispers, tabletten
Magnesiumstearaat Aspartaam (E951)
(De tabletten a 250 mg, 375 mg, 500 mg en 750 mg bevatten respectievelijk 5 mg, 7,5 mg, 10 mg en 15 mg aspartaam).
Polyplasdon XL
Smaakstof: pepermunt.
Clamoxyl capsules Magnesiumstearaat
Capsulewand: gelatine, erythrosine (E127), indigotine (E132), geel ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).
Clamoxyl, suspensie (poeder ter bereiding van) Natriumbenzoaat (E211)
Saccharine-natrium
Natriumedetaat
Xanthan gom
Silicagel
Colloïdaal siliiciumdioxide
Aspartaam (E951)
(De suspensies (poeder ter bereiding van) a 250 mg/5 ml en 100 mg/ml bevatten respectievelijk 0,05 mg en 0,08 mg aspartaam per 1 ml suspensie).
Sorbitol
(De suspensies (poeder ter bereiding van) a 250mg/5ml en 100mg/ml bevatten respectievelijk circa 0,12 gram en 0,15 gram sorbitol per 1 ml suspensie). Smaakstoffen: perzik, aardbei, citroen.

1.4. Hoe ziet Clamoxyl er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Capsules
Rood-gele capsules met opschrift SB 2333. Verpakkingen van 20 of 50 capsules in
PVC/PVDC/AI-blisters.

Suspensies
Wit poeder in glazen flacons waaraan water is toegevoegd (bij uw apotheek).
Flacons met 22,5 of 100 ml suspensie.

Duo Dispers
Witte tabletten met breukgleuf, aanduiding van de sterkte en opschrift SB 2333.
Verpakkingen met 20 tabletten in PVC/PVDC/AI-blisters.

1.5. Tot welk geneesmiddelengroep behoort Clamoxyl?

Clamoxyl behoort tot de groep van de antibiotica. De werkzame stof amoxicilline is een bacteriedodend geneesmiddel van het penicilline-type. Amoxicilline is een zogenaamd breed-spectrum antibioticum. Dit wil zeggen dat dit geneesmiddel vele soorten bacteriën onschadelijk maakt.

1.6. Wie is verantwoordelijk voor het In de handel brengen van Clamoxyl in Nederland?

SmithKline Beecham Farma b.v.
Postbus 3120
2280 GC Rijswijk

1.7. Onder welk nummer is Clamoxyl in het Register ingeschreven?

Clamoxil, capsules 375 mg RVG 06495
Clamoxil, capsules 500 mg RVG 06549
Clamoxil, suspensie (poeder ter bereiding van) RVG 06528
100 mg/ml
Clamoxil, Forte, suspensie (poeder ter bereiding van) RVG 06499
50mg/ml
Clamoxil Duo Dispers 250 mg, tabletten RVG 08295
Clamoxil Duo Dispers 375 mg, tabletten RVG 08296
Clamoxil Duo Dispers 500 mg, tabletten RVG 08297
Clamoxil Duo Dispers 750 mg, tabletten RVG 06700

2. WAARVOOR WORDT CLAMOXYL GEBRUIKT?

Clamoxyl wordt door de arts voorgeschreven voor de behandeling van bepaalde infecties, die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor amoxicilline.
Clamoxyl kan ook worden gebruikt ter voorkoming van een ontsteking van het had of de hartkleppen (endocarditis) bij mensen die hiervoor een verhoogd risico !open.
Tevens kan Clamoxyl worden gebruikt bij de behandeling van beten door bepaalde teken (ziekte van Lyme).

3. WAAR MOET U OP LETTEN VOORDAT U CLAMOXYL GAAT GEBRUIKEN?

3.1. Wanner mag u Clamoxyl niet gebruiken?

* U mag Clamoxyl niet gebruiken als u overgevoelig bent voor antibiotica van het penicillin-type. Licht uw arts daarom altijd in als u overgevoelig bent voor penicillinen of andere antibiotica zoals cefalosporinen.
* Voorts mag u Clamoxyl niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de overige bestanddelen van het product (zie rubriek Wat is de samenstelling van Clamoxyl?').

* Voor patiënten die lijden aan een bepaalde stofwisselingsziekte (fenylketonurie= PKU) geldt het volgende:

Clamoxyl suspensies en Clamoxyl DuoDispers bevatten aspartaam.
Indien de dagelijkse aspartaamconsumptie de 45 mg overschrijdt, mag Clamoxyl DuoDispers niet worden gebruikt door kinderen met PKU en zwangeren met PKU.

3.2. Welke bijzondere voorzorgen gelden er bij het gebruik van Clamoxyl?

* Algemene voorzorgen

Als u overgevoelig bent voor Clamoxyl, hetgeen kan blijken uit rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong, dan dient u direct uw arts te waarschuwen. Dit geldt ook als er bij het gebruik van Clamoxyl ernstige diarree optreedt.

* Bij zwangerschap en borstvoeding
Clamoxyl kan, voorzover bekend, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt tijdens de zwangerschap overeenkomstig het voorschrift van uw arts.
Clamoxyl wordt in geringe mate met de moedermelk uitgescheiden. Het risico voor de zuigeling is te verwaarlozen, met uitzondering van de mogelijkheid van het ontstaan van overgevoeligheid.

* Ouderen
Voor ouderen gelden geen bijzondere voorzorgen.
* Kinderen
Voor kinderen gelden geen bijzondere voorzorgen.

* Rijvaardigheid en het bedienen van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat Clamoxyl invloed heeft op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

• Bepaalde patiëntengroepen
Als uw nieren niet goed werken of als u antistollingsmiddelen (anticoagulantia) gebruikt, dient u uw arts te raadplegen voordat u Clamoxyl gebruikt.
Bij patiënten die lijden aan een bepaalde stofwisselingsziekte (fenylketonurie = PKU) moet de hoeveelheid fenylalanine die door de aspartaam in Clamoxyl DuoDispers tabletten wordt geleverd, worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.

Een tablet Clamoxyl DuoDispers a 250 mg, 375 mg, 500 mg en 750 mg bevat respectievelijk 5 mg, 7,5 mg, 10 mg en 15 mg aspartaam.
(N.B. 45 mg aspartaam komt overeen met 25 mg fenylalanine).
De hoeveelheid aspartaam in Clamoxyl als suspensie is echter zo gering dat die geen consequenties heeft voor het voedingsvoorschrift.

Patiënten die lijden aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of Lymfatische leukemie (vermeerdering van witte bloedlichaampjes met klierzwellingen), hebben een grotere kans op huiduitslag. Uw arts kan u hierover nader informeren.
• Nadere informatie in verband met de aanwezigheid van hulpstoffen
De DuoDispers tabletten en de suspensies bevatten o.a. aspartaam (E951). Aspartaam wordt o.a. in fenylalanine omgezet.
De suspensies bevatten ook o.a. natriumbenzoaat (E211) en sorbitol.
Natriumbenzoaat is een conserveermiddel. Benzoaten irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Het kan het risico op geelzucht bij pasgeborenen verhogen.
1 flacon Clamoxyl druppels van 20 ml bevat circa 2,8 gram sorbitol.
Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering levert elke doseer-eenheid van 1 ml circa 0,14 gram sorbitol.
1 flacon Clamoxyl Forte suspensie van 100 ml bevat circa 11,9 gram sorbitol.
Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering levert elke doseer-eenheid van 5 ml circa 0,6 gram sorbitol.
Sorbitol mag niet gebruikt worden indien u of uw kind lijdt aan een bepaalde erfelijke aandoening waardoor u fructose (dit is een bepaalde vruchtensuiker) niet kunt verdragen. Sorbitol kan maag-darmklachten en een dunne ontlasting (diarree) veroorzaken.

3.3. Kunt u Clamoxyl samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts of uw apotheker hierover te informeren voordat u met de behandeling begint. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden

• De werking van Clamoxyl kan worden beïnvloed door gelijktijdig gebruik van sommige geneesmiddelen. Dit geldt in het bijzonder bij gelijktijdig gebruik van Clamoxyl met fenylbutazon, oxyfenbutazon, probenecide, indometacine, sulfinpyrazon en acetylsalicylzuur ( bepaalde geneesmiddelen tegen reuma en jicht). U mag Clamoxyl niet gelijktijdig gebruiken met tetracyclines, macroliden en chlooramfenicol (bepaalde middelen die bacteriën remmen) met name als sprake is van een acute infectie.
Als u orale anticonceptiva ('de pil') gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan verminderen. Daarom moet u tijdens de kuur en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen nemen bij de geslachtsgemeenschap, bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken. Dit om zwangerschap te voorkomen.
Informeer uw arts of apotheker dus nauwgezet over de geneesmiddelen die u gebruikt indien hij of zij hiervan niet volledig op de hoogte mocht zijn.

4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN CLAMOXYL

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem Clamoxyl in gedurende de voorgeschreven periode en op de voorgeschreven wijze en tijdstippen.
Meestal zullen uw klachten verdwijnen binnen enkele dagen nadat u Clamoxyl bent gaan gebruiken, echter: u moet de voorgeschreven kuur in zijn geheel afmaken. Als u namelijk eerder stopt, is het goed mogelijk dat nog niet alle schadelijke bacteriën zijn gedood. In dat geval kunnen deze bacteriën zich weer snel gaan vermenigvuldigen, waardoor u opnieuw ziek kunt worden. Stop dus nooit op eigen initiatief met de therapie zonder uw arts hierover te raadplegen, ook at
voelt u zich goed.

4.1. Wat is de dosering en de duur van de behandeling?

Dosering

Uw arts heeft u verteld hoeveel en hoe lang u Clamoxyl moet gebruiken. Met name voor kinderen van 12 jaar en jonger is de dosering afhankelijk van het gewicht en kan de voorgeschreven dosering afwijken van de hieronder vermelde richtlijnen.

De meest gebruikelijke doseringen zijn:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
2 x daags 500 - 750 mg of 3 x daags 375 - 500 mg
Kinderen van 5 tot 12 jaar:
2 x daags 375 mg of 3 x daags 250 mg
Kinderen van 2 tot 5 jaar:
2 x daags 250 mg o f3 x daags 125 mg
Kinderen van 0 tot 2 jaar:
2 x daags 150 mg of 3 x daags 100 mg

Ter voorkoming van een ontsteking van het hart of de hartkleppen (endocarditis)
Volwassenen en ouderen:

3 gram amoxicilline oraal, 1 uur voor de ingreep
Voor kinderen van 5 tot 10 jaar:

halve volwassenen dosering Clamoxyl plus gentamicine 2 mg/kg
Voor kinderen tot 5 jaar
kwart volwassenen dosering Clamoxyl

Bij gonorroe
1 x daags 3 gram amoxicilline, in combinatie met 1 gram probenecide.
In sommige gevallen zoals bijvoorbeeld bij ernstige en/of hardnekkige infecties en de behandeling van beten door teken (ziekte van Lyme), kan uw arts besluiten van de bovenstaande dosering of te wijken. Ook in het geval uw nieren minder goed werken, kan uw arts een andere dosering voorschrijven.

Duur van de behandeling
Bij niet- tot matig ernstige ontstekingen zal een behandelingsduur van 5-7 dagen in het algemeen voldoende zijn. Bij bepaalde bacteriële ontstekingen (Streptokokken) moet echter ten minste 10 dagen worden behandeld.
De behandelingsduur van ernstige of langdurige infecties, alsmede van ontstekingen op plaatsen die voor amoxicilline moeilijk te bereiken zijn, is afhankelijk van het ziektebeeld. In het algemeen zal de behandeling 48 tot 72 uur worden voortgezet nadat de klachten zijn verdwenen.

4.2. Gebruiksaanwijzing

U kunt Clamoxyl zowel voor, tijdens als na de maaltijd innemen. Het is belangrijk dat u de kuur volgens voorschrift van de arts, geheel afmaakt. Ook als de ziekteverschijnselen zoals koorts en pijn, na een paar dagen lijken te verminderen.

Capsules:
Clamoxyl capsules innemen met een glas water of limonade. Bijt de capsule niet door.

DuoDispers:
U kunt Clamoxyl DuoDispers op twee manieren innemen:
1. door de (hele of halve) tablet in te nemen met water.
2. door de (hele of halve) tablet onder goed roeren in een glas water uiteen te laten vallen en daarna op te drinken.

Suspensies:
100 mg/ml; schud eerst de flacon goed. Pak daarna de bijgeleverde pipet. Hierop staan vier merkstreepjes (0,25 -0,5 -0,75 en 1,0 ml) waarmee de voorgeschreven hoeveelheid kan worden afgemeten. Zuig deze hoeveelheid op in de pipet (eventueel in twee keer), breng dan de vloeistof uit de pipet op een lepeltje en laat het kind de vloeistof van de lepel happen. Laat het kind daarna een beetje limonade of vruchtensap drinken.

250 mg/5 ml, de flacon met Clamoxyl suspensie goed schudden voor gebruik. De voorgeschreven hoeveelheid suspensie afmeten met de bijgeleverde maatlepel. Houd de bijgeleverde maatlepel horizontaal en vul het '5m1' gedeelte van de lepel tot aan de rand. Laat het kind de suspensie van de lepel afhappen. Lukt dit niet, meng de afgemeten hoeveelheid suspensie dan door wat limonade of meng het door een hapje voedsel.

4.3. Wat moet u doen als u meer Clamoxyl heeft ingenomen dan is voorgeschreven? Waarschuw in dit geval een arts en/of apotheker. Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking Clamoxyl zien.

Wanneer u meer Clamoxyl heeft ingenomen dan is voorgeschreven, kunt u last krijgen van maag- en/of darmklachten zoals bijvoorbeeld misselijkheid, braken en diarree.

4.4. Wat moet u doen als u vergeten bent uw dosis Clamoxyl in te nemen?

Als u vergeten bent Clamoxyl in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door.

4.5. Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Clamoxyl?

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen. Als u namelijk eerder stopt, is het goed mogelijk dat nog niet alle schadelijke bacteriën zijn gedood. In dat geval kunnen deze bacteriën zich weer snel gaan vermenigvuldigen, waardoor u opnieuw ziek kunt worden.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN CLAMOXYL

Tijdens de kuur treden soms maag- en/of darmklachten op, zoals misselijkheid, braken, diarree en jeuk aan de anus.
Schimmelinfecties van de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld in de mond) zijn waargenomen.
Sommige patiënten reageren met overgevoeligheidsverschijnselen in de vorm van huidreacties, zoals rode vlekjes op de huid, galbulten en jeuk. Hevige overgevoeligheidsreacties, gewrichtspijnen en plaatselijke vochtophoping, van met name de huid en gewrichten, komen zelden voor, evenals hoofdpijn en duizeligheid. Indien u merkt dat uw oogwit of de huid geel wordt, of als uw urine donkerder is dan normaal, dient u uw arts te raadplegen.
Waarschuw uw arts ook als u last krijgt van ernstige diarree. Een oppervlakkige verkleuring van de tanden komt soms voor. Deze verkleuring kan worden verwijderd door de tanden te poetsen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien een bijwerking bij u optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

6. HOE MOET U CLAMOXYL BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN ?

Bewaar Clamoxyl in de originele verpakking op een droge plaats en bij kamertemperatuur (15-25°C). De klaargemaakte Clamoxyl suspensies kunt u bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren. De suspensies zijn dan 14 dagen houdbaar.

De uiterste gebruikstermijn van Clamoxyl staat vermeld op de verpakking achter de aanduiding 'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'.
'Exp' betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

7. WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD ?
Oktober 1999