BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Concerta 18 mg,tabletten met verlengde afgifte
Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte
Concerta 36 mg,tabletten met verlengde afgifte
Concerta 54 mg,tabletten met verlengde afgifte
methylfenidaathydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Concerta en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u methylfenidaat gebruikt
3. Hoe wordt Concerta gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Concerta
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CONCERTA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Concerta wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij adolescenten en kinderen van 6 jaar en ouder, wanneer andere, niet-medicamenteuze maatregelen alleen onvoldoende zijn gebleken.
Concerta moet als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma worden gebruikt, in combinatie met andere vormen van behandeling. Een uitgebreid behandelprogramma omvat naast behandeling met geneesmiddelen vaak psychologische, opvoedkundige en sociale maatregelen, en is gericht op de stabilisatie van kinderen met ADHD met een lange voorgeschiedenis van verschijnselen als een korte aandachtsboog, snel afgeleid zijn, emotionele labiliteit, impulsiviteit, matige tot ernstige hyperactiviteit, lichte neurologische verschijnselen en een afwijkend elektro-encefalogram (eeg). Ook het leervermogen kan aangetast zijn, maar dat is niet altijd het geval. De diagnose mag niet uitsluitend op basis van de aanwezigheid van een of meer verschijnselen worden gesteld; voor een goede diagnose zijn medische en speciale psychologische, opvoedkundige en sociale middelen vereist.

Behandeling met Concerta mag alleen worden ingesteld en toegepast onder toezicht van een specialist op het gebied van gedragstoornissen bij kinderen en/of adolescenten.

Behandeling met Concerta is niet voor alle kinderen met ADHD geschikt. De beslissing om het geneesmiddel te gebruiken moet worden genomen op basis van een zeer grondige beoordeling van de ernst en duur van de verschijnselen in relatie tot de leeftijd van het kind. De toepassing van methylfenidaat moet altijd plaatsvinden overeenkomstig de goedgekeurde indicatie en de richtlijnen voor voorschrijven / diagnosestelling.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U METHYLFENIDAAT GEBRUIKT

Gebruik methylfenidaat niet als u of uw kind:
- allergisch (overgevoelig) bent voor methylfenidaat of voor één van de andere bestanddelen van Concerta;
- glaucoom (verhoogde druk in het oog) heeft;
- een feochromocytoom (een tumor van de bijnier) heeft;
- geneesmiddelen tegen depressie inneemt die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) worden genoemd, of de afgelopen 14 dagen MAO-remmers heeft gebruikt;
- schildklierproblemen heeft;
- anorexia nervosa of een anorectische stoornis heeft;
- lijdt aan depressie, stemmingsstoornissen, manie of gedachten aan zelfdoding heeft;
- lijdt aan psychotische verschijnselen of schizofrenie of psychopathische/borderline persoonlijkheidsstoornis;
- een diagnose of voorgeschiedenis heeft van ernstige episodische (type I) bipolaire (affectieve) stoornis;
- hartproblemen heeft, zoals een voorgeschiedenis van een hartinfarct, onregelmatige hartslag, pijn en een onaangenaam gevoel op de borst, hartfalen, hartziekte of aanzienlijke problemen met de structuur of de werking van het hart die bij de geboorte aanwezig waren;
- een zeer hoge bloeddruk of bloedvatvernauwing heeft, die kan leiden tot pijn in armen en benen;
- een aandoening van de bloedvaten in de hersenen (cerebrovasculaire aandoening) heeft gehad als een beroerte, een hersenaneurysma of vaatafwijkingen waaronder een vaatwandontsteking in de hersenen (cerebrale vasculitis).
Methylfenidaat is niet goedgekeurd voor toepassing bij volwassenen met ADHD.
Methylfenidaat mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar of bij ouderen, aangezien de veiligheid en voordelen van toepassing bij deze leeftijdsgroepen niet zijn vastgesteld.

Wees extra voorzichtig met methylfenidaat en vertel het een arts als u of uw kind:
• is verteld deze tabletten langer dan 12 maanden te gebruiken (zie rubriek 3 hieronder, over langdurig gebruik);
• in de puberteit (tienerjaren) komt;
• op het punt staat te stoppen met het innemen van methylfenidaat omdat uw arts uw kind wil controleren op depressie;
• een hartziekte of een ander ernstig hartprobleem heeft;
• epileptische aanvallen (convulsies, epilepsie) heeft doorgemaakt of EEG's (elektro encefalografische hersenscans) afwijkingen hebben vertoond;
• een hoge bloeddruk heeft;
• lever- of nierproblemen heeft;
• psychiatrische aandoeningen heeft;
• motorische of verbale tics heeft (lastig onder controle te houden, herhaalde trekkende bewegingen met een deel of delen van het lichaam of herhaaldelijk geluiden maken of woorden zeggen);
• dingen ziet, hoort of voelt die er niet zijn (hallucinaties);
• dingen denkt die niet waar zijn (wanen);
• ongewoon achterdochtig bent/is (paranoia);
• last heeft van stemmingswisselingen als gejaagde of impulsieve gedachten, gevolgd door prikkelbaarheid of emotioneel of sociaal teruggetrokken zijn;
• gedachten aan zelfdoding heeft of suïcidaal gedrag vertoont;
• zich terneergeslagen of schuldig voelt;
• zich onrustig, angstig of gespannen voelt;
• last heeft van voor het eerst optredend agressief of vijandig gedrag, of verergering hiervan.
• een vernauwing of blokkade van het maagdarmstelsel heeft (in de slokdarm, maag, dunne of dikke darm);
• een probleem heeft met slikken of met het doorslikken van hele tabletten.

Vertel vóór de behandeling aan de arts als een van de bovengenoemde omstandigheden of verschijnselen op u of uw kind van toepassing is.
Controles die uw arts zal uitvoeren voor aanvang van de behandeling met methylfenidaat:
Om te kunnen bepalen of methylfenidaat het juiste geneesmiddel is voor u of uw kind, zal uw arts het volgende met u bespreken:
• eventuele geneesmiddelen die u of uw kind inneemt;
• eventuele andere medische aandoeningen (zoals hartaandoeningen) die u, uw kind of familieleden mogelijk hebben;
• of er sprake is van een familiaire voorgeschiedenis van plotseling, onverklaard overlijden in de familie;
• hoe u of uw kind zich voelt, bijv. of u zich emotioneel voelt, vreemde gedachten heeft of als hier in het verleden sprake van is geweest;
• eventuele problemen met de geestelijke gezondheid/psychiatrische problemen/gedragsproblemen die u, uw kind of andere familieleden hebben of in het verleden hebben gehad. Uw arts zal met name bespreken of u of uw kind een risico van bipolaire (affectieve) stoornis heeft; dit houdt in dat hij/zij de psychiatrische voorgeschiedenis, waaronder een familiaire voorgeschiedenis van zelfdoding, bipolaire stoornis en depressie doorneemt;
• lengte en gewicht, hartslagfrequentie en bloeddruk van u of uw kind meten en de resultaten noteren op een kaart;
• of er sprake is van een familiaire voorgeschiedenis van tics.
Het is belangrijk dat u alle informatie verstrekt, zodat uw arts kan bepalen of methylfenidaat het juiste geneesmiddel is voor u of uw kind. Uw arts kan bepalen of er nog andere medische onderzoeken nodig zijn voordat u of uw kind dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen worden verkregen.

Als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt, kan methylfenidaat de werking van die andere geneesmiddelen beïnvloeden of bijwerkingen veroorzaken. Als u of uw kind een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat met het gebruik van methylfenidaat wordt begonnen:
• niet-selectieve, irreversibele, monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) (voor de behandeling van depressie).
• vasopressoren (geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen).
• geneesmiddelen voor verlaging van de bloeddruk, bijvoorbeeld clonidine, guanethidine, verapamil, propranolol, enz.
• sommige middelen tegen hoest en verkoudheid met bestanddelen die de bloeddruk kunnen beïnvloeden; het is dus belangrijk dat u dit bespreekt met uw apotheker wanneer u zulke middelen koopt.
• geneesmiddelen tegen depressie, waaronder amitriptyline, imipramine en fluoxetine, paroxetine.
• geneesmiddelen tegen epilepsie (anti-epileptica) (bijv. fenobarbital, fenytoïne, primidon, enz.).
• geneesmiddelen die het bloed verdunnen om het ontstaan van bloedstolsels te voorkomen (bloedverdunners, bijv. warfarine).
• dopaminerge geneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen tegen psychosen (antipsychotica).

Als er een operatie gepland staat waarbij een gehalogeneerd anestheticum (een bepaald type verdovingsmiddel) wordt gebruikt, mag u of uw kind op de dag van de ingreep methylfenidaat niet innemen, vanwege het risico van een plotselinge stijging van de bloeddruk tijdens de ingreep. Drugtests
Dit geneesmiddel kan een positieve uitslag geven wanneer op middelengebruik wordt getest.

Bij twijfel over de vraag of u of uw kind een geneesmiddel uit de bovengenoemde lijst inneemt, raadpleeg dan uw arts of apotheker alvorens methylfenidaat in te nemen.

Inname van methylfenidaat met alcohol

U of uw kind mag geen alcohol drinken zolang dit geneesmiddel wordt ingenomen, omdat alcohol de bijwerkingen hiervan kan verergeren. Bedenk dat sommige voedingsmiddelen en geneesmiddelen alcohol bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel voor inname van methylfenidaat aan uw arts of apotheker dat u of uw kind:
- seksueel actief is; uw arts zal het gebruik van anticonceptie met u bespreken;
- zwanger bent of denkt dat u zwanger bent of dat (u denkt dat) uw kind zwanger is; uw arts beslist of u of uw dochter methylfenidaat moet gebruiken;
- borstvoeding geeft of van plan bent/is borstvoeding te geven; er is beperkte informatie die erop duidt dat methylfenidaat wordt uitgescheiden in moedermelk; daarom beslist uw arts of u of uw dochter borstvoeding mag geven tijdens het gebruik van methylfenidaat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij inname van methylfenidaat kunnen zich duizeligheid, sufheid en problemen met het gezichtsvermogen voordoen. Als deze bijwerkingen optreden, kan het gevaarlijk zijn riskante activiteiten te verrichten, zoals besturen van voertuigen, bedienen van machines, fietsen of in bomen klimmen tot u er zeker van bent dat u of uw kind hier geen last van heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Concerta

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u of uw kind lactose-intolerantie heeft, moet u contact opnemen met uw arts voordat u of uw kind dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT CONCERTA GEBRUIKT

Voor aanvang van de behandeling, bij elke dosisaanpassing en vervolgens ten minste elke zes maanden of bij elk bezoek zal uw arts verschillende onderzoeken uitvoeren om te controleren of methylfenidaat nog steeds veilig genoeg is en een positief effect heeft. Deze onderzoeken houden onder meer in:
• meting van de bloeddruk en hartslagfrequentie en het noteren van deze uitkomsten op een kaart, steeds wanneer de dosis wordt aangepast en vervolgens ten minste elke zes maanden of bij elk bezoek;
• bepaling van lengte, gewicht en eetlust en het noteren van deze uitkomsten op een kaart, steeds wanneer de dosis wordt aangepast en vervolgens ten minste elke zes maanden of bij elk bezoek;
• beoordeling van psychiatrische verschijnselen, steeds wanneer de dosis wordt aangepast en vervolgens ten minste elke zes maanden of bij elk bezoek.

Hoeveel innemen
Concerta tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in vier doseringen: 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg.

Voor kinderen en tieners die niet met methylfenidaat worden behandeld of die overstappen van een ander opwekkend geneesmiddel, bedraagt de begindosis één tablet van 18 mg ’s ochtends. Voor kinderen en tieners die al met andere vormen van methylfenidaat worden behandeld, zal de arts de juiste begindosis bepalen.

De maximale dosis van Concerta bedraagt 54 mg per dag.

Wanneer en hoe moet u of uw kind Concerta innemen

Concerta moet eenmaal per dag 's morgens worden ingenomen met een glas water. De tablet moet in zijn geheel worden ingeslikt en mag niet gekauwd, gebroken of geplet worden. De tablet mag met of zonder eten worden ingenomen.
Als het 's morgens wordt ingenomen, houden de effecten van Concerta de hele dag aan tot de avond.
De tablet lost niet helemaal op nadat de inhoud (het eigenlijke geneesmiddel) is afgegeven en soms zijn restanten van het omhulsel van de tablet nog aanwezig in de ontlasting van u of uw kind. Dit is normaal.

Geleidelijke dosisverhoging
Bij aanvang van de behandeling met Concerta is zorgvuldige dosisverhoging (dosistitratie) noodzakelijk. Dosistitratie moet beginnen met de laagst mogelijke dosis.

Volg bij het innemen van methylfenidaat nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u of uw kind geen verbetering opmerkt met dit geneesmiddel, kan uw arts besluiten dat een andere behandeling nodig is. Zeg het de arts als er na één maand behandeling met methylfenidaat geen verbetering is opgetreden in de toestand van uw kind.

Langdurige behandeling

Behandeling met methylfenidaat hoeft niet voor onbepaalde tijd te worden voortgezet. Als methylfenidaat langer dan een jaar wordt ingenomen, moet uw arts eenmaal per jaar de behandeling met methylfenidaat voor korte tijd stopzetten, om te kijken of het geneesmiddel nog steeds nodig is. Het is mogelijk dat u of uw kind nog steeds een gunstig effect waarneemt wanneer methylfenidaat tijdelijk of blijvend wordt stopgezet. Deze stopzetting kan plaatsvinden tijdens een schoolvakantie.
Patiënten die langdurig worden behandeld (d.w.z. langer dan 12 maanden) moeten voortdurend zorgvuldig worden gecontroleerd, met name wat betreft de toestand van hart en bloedvaten, groei, eetlust, het voor het eerst optreden van psychiatrische verschijnselen of verergering hiervan.


Misbruik
Uw kind moet worden gecontroleerd op het risico van misbruik van methylfenidaat.

Langdurig misbruik van methylfenidaat kan leiden tot een opvallende tolerantie, psychische afhankelijkheid, abnormaal gedrag en psychotische episoden. Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor u of uw kind. Het moet altijd worden voorgeschreven door een arts en mag dan ook niet aan anderen worden doorgegeven. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor uw kind het geneesmiddel heeft gekregen.

Wat u moet doen als u of uw kind méér Concerta heeft ingenomen dan zou mogen

Als u of uw kind te veel tabletten heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts of met de dichtstbijzijnde afdeling Spoedeisende-Hulp. Vertel daar hoeveel tabletten zijn ingenomen.
Tekenen van een overdosis zijn onder meer: braken, onrust (agitatie), beven, verergering van ongecontroleerde bewegingen, spiertrekkingen, epileptische aanvallen (mogelijk gevolgd door coma), een extreem gelukkig gevoel, (ernstige) verwardheid, hallucinaties (zien, voelen of horen van dingen die niet echt zijn), zweten, 'flushing' (rood worden), hoofdpijn, hoge koorts, veranderingen in de hartslag (langzaam, snel of onregelmatig), hoge bloeddruk, verwijde pupillen en droge neus en mond.

Wat u moet doen als u of uw kind bent vergeten Concerta in te nemen

U of uw kind moet de volgende dosis op het geplande tijdstip innemen. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van Concerta

De toediening van de tabletten mag niet abrupt worden stopgezet. U moet nauwlettend het advies van uw arts opvolgen. Tijdens onthouding van het middel is zorgvuldig toezicht noodzakelijk, omdat dan depressie aan het licht kan komen, evenals langdurige (chronische) overactiviteit.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen, kan methylfenidaat bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt

De kans dat een bijwerking optreedt is als volgt:
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen)
Vaak (meer dan 1 op de 100 personen en minder dan 1 op de 10 personen) Soms (meer dan 1 op de 1.000 personen en minder dan 1 op de 100 personen)
Zelden (meer dan 1 op de 10.000 personen en minder dan 1 op de 1.000 personen) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)
Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens).

De meest voorkomende bijwerkingen zijn nervositeit, slapeloosheid en hoofdpijn.
Sommige bijwerkingen zouden ernstig kunnen zijn. Als bij u sprake is van een van de onderstaande bijwerkingen of als u zich hier zorgen over maakt, zeg dit dan tegen uw arts of apotheker:
• ernstige veranderingen in stemming of persoonlijkheid
• manie
• psychotische stoornissen, inclusief zien, voelen of horen van dingen die er niet zijn (visuele, tactiele of auditieve hallucinaties) of wanen
• hartkloppingen, onverklaard flauwvallen, pijn op de borst, kortademigheid (dit kunnen soms tekenen van hartziekte zijn)
• verlamming of bewegingsstoornis en verminderd gezichtsvermogen, spraakproblemen (kunnen verschijnselen zijn van een vaatwandontsteking in de hersenen [cerebrale vasculitis]).

Effecten op groei en rijping

Bij langdurig gebruik kan methylfenidaat bij sommige kinderen een verminderde groei (gewichtstoename en/of lengtegroei) veroorzaken. Uw arts zal daarom nauwlettend de lengte en het gewicht van u of uw kind in de gaten houden, en ook hoe goed u of uw kind eet. Als u of uw kind niet volgens verwachting groeit of aankomt, kan de behandeling met methylfenidaat van u of uw kind voor korte tijd worden stopgezet.

Andere bijwerkingen zijn onder meer:
Infecties en parasitaire aandoeningen
Vaak: ontsteking van de neus-keelholte (nasofaryngitis)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: bloedarmoede, verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie), verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), trombocytopenische purpura
Onbekend: vermindering van alle soorten cellen in het bloed (pancytopenie)

Immuunsysteemaandoeningen
Soms: overgevoeligheidsreacties als angioneurotisch oedeem, anafylactische reacties, zwelling van het oor, blaarvormende aandoeningen, schilferende aandoeningen, galbulten, jeuk, huiduitslag en andere huidverschijnselen

Voedings- en stofwisselingsstoornissen*
Vaak: anorexie, verminderde eetlust, matig verminderde gewichtstoename en lengtegroei bij langdurige toepassing bij kinderen*

Psychische stoornissen*
Zeer vaak: slapeloosheid, nervositeit
Vaak: verminderde eetlust, emotionele labiliteit, agressie*, onrust (agitatie)*, angstgevoelens*, depressie*, prikkelbaarheid, abnormaal gedrag
Soms: psychotische stoornissen*, zien, voelen en horen van dingen die er niet zijn (auditieve, visuele en tactiele hallucinaties)*, woede, denken aan en fantaseren over zelfdoding (suïcidale ideatie)*, veranderde stemming, stemmingswisselingen, rusteloosheid, huilerigheid, tics*, verergering van reeds bestaande tics of gilles-de-la-tourettesyndroom*, hyperalertheid, slaapstoornis
Zelden: manie*, desoriëntatie, libidostoornis
Zeer zelden: poging tot zelfdoding (inclusief geslaagde zelfdoding)*, voorbijgaande depressieve stemming*, abnormale gedachten, lusteloosheid (apathie), repetitief gedrag, te sterk focussen Onbekend: wanen*, gedachtestoornissen*, verwarde staat

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak: hoofdpijn
Vaak: duizeligheid, bewegingsstoornis (dyskinesie), psychomotorische hyperactiviteit, slaperigheid Soms: afgenomen bewustzijn (sedatie), beven (tremor)
Zeer zelden: stuipen (convulsies), onregelmatige onwillekeurige (choreoathetotische) bewegingen, omkeerbare neurologische uitval (reversible ischaemic neurological deficit, RIND)
maligne neurolepticasyndroom (NMS; meldingen waren slecht gedocumenteerd en in de meeste gevallen kregen patiënten ook andere geneesmiddelen, zodat de rol van methylfenidaat onduidelijk is). Onbekend: cerebrovasculaire stoornissen* (waaronder ontsteking van vaatwanden of slagaderwanden [cerebrale vasculitis of arteriitis], hersenbloedingen, cerebrovasculaire accidenten, afsluiting van de hersenslagader [cerebrale occlusie]), grand-mal-convulsies*, migraine

Oogaandoeningen
Soms: dubbelzien (diplopie), wazig zien
Zelden: moeite met scherpstellen, verwijding van de pupil (mydriase), gezichtsstoornis

Hartaandoeningen*
Vaak: hartritmestoornissen, verhoogde hartslag (tachycardie), hartkloppingen
Soms: pijn op de borst
Zelden: angina pectoris
Zeer zelden: hartstilstand, myocardinfarct
Onbekend: verhoogde hartslag die ontstaat boven de hartkamers (supraventriculaire tachycardie), verlaagde hartslag, voortijdige (ventriculaire) samentrekkingen van het hart ([ventriculaire] extrasystolen)

Bloedvataandoeningen*
Vaak: hypertensie
Zeer zelden: ontsteking van de slagaderwand in de hersenen en/of afsluiting van de hersenslagader (cerebrale arteriitis of occlusie), koude handen en voeten, syndroom van Raynaud

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Vaak: hoesten, keelpijn
Soms: kortademigheid (dyspneu)

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: buikpijn, diarree, misselijkheid, maagproblemen en braken, droge mond Soms: obstipatie (verstopping)

Lever- en galaandoeningen
Soms: verhoging van leverenzymen
Zeer zelden: abnormale werking van de lever, inclusief hepatisch coma

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: haaruitval (alopecia), jeuk (pruritus), huiduitslag, galbulten (urticaria)
Soms: angioneurotisch oedeem, blaarvormende aandoeningen, schilferende aandoeningen Zelden: overmatig zweten (hyperhidrose), vlekkerige huiduitslag, roodverkleuring (erytheem) Zeer zelden: erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis, erythema fixatum (overgevoeligheidsreactie van de huid op een gebruikt geneesmiddel)

Spier- en skeletstelsel-, bot- en bindweefselaandoeningen
Vaak: gewrichtspijn (artralgie)
Soms: spierpijn (myalgie), spiertrekkingen
Zeer zelden: spierkrampen

Nier- en urinewegaandoeningen
Soms: bloed in de urine (hematurie)

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zelden: overmatige ontwikkeling van de borstklieren bij de man (gynaecomastie)

Algemene aandoeningen en reacties op de toedieningsplaats:
Vaak: koorts (pyrexie), groeivertraging bij langdurige toepassing bij kinderen* Soms: pijn op de borst, vermoeidheid
Zeer zelden: plotselinge hartdood*

Onbekend: onaangenaam gevoel op de borst, zeer hoge koorts (hyperpyrexie)

Onderzoeken
Vaak: veranderingen in bloeddruk en hartslagfrequentie (doorgaans een toename)*, gewichtsverlies* Soms: hartgeruis*, verhoging leverenzymen
Zeer zelden: verhoging van alkalische fosfatase in bloed, verhoogd bloedbilirubine, verminderd aantal bloedplaatjes, abnormaal aantal witte bloedcellen

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt, of als u bijwerkingen bemerkt die niet in deze bijsluiter staan, vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CONCERTA

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Concerta niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30 °C.
Houd de flacon goed gesloten om te beschermen tegen vocht.
De droogmiddelen in de verpakking (één of twee zakjes) dienen om de tabletten droog te houden en mogen niet worden ingenomen.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Concerta
• Het werkzame bestanddeel is methylfenidaathydrochloride.
• Concerta 18 mg tabletten met verlengde afgifte bevatten 18 mg methylfenidaathydrochloride
• Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte bevatten 27 mg methylfenidaathydrochloride
• Concerta 36 mg tabletten met verlengde afgifte bevatten 36 mg methylfenidaathydrochloride
• Concerta 54 mg tabletten met verlengde afgifte bevatten 54 mg methylfenidaathydrochloride

• De andere bestanddelen zijn: butylhydroxytolueen (E321), celluloseacetaat 398-10, hypromellose 3 cp, geconcentreerd fosforzuur, poloxameer 188, polyethyleenoxides 200K en 7000K, povidon K29-32, natriumchloride, stearinezuur, dihydrofumaarzuur, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172, alleen in de 54 mg tablet).
Beschermlaag: hypromellose 15 cp, lactosemonohydraat, titaandioxide (E1 71), triacetine, geel ijzeroxide (E172, alleen in de 18 mg en de 54 mg tabletten), zwart ijzeroxide (E172, alleen in de 27 mg tabletten), rood ijzeroxide (E172, alleen in 54 mg tablet) en stearinezuur (alleen in de 18 mg tablet).
Heldere buitenlaag: carnaubawas, hypromellose 6 cp, macrogol 400.
Drukinkt: zwart ijzeroxide (E1 72), hypromellose 6 cp, isopropylalcohol, propyleenglycol (E490) en gezuiverd water.

Hoe ziet Concerta eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Concerta tabletten met verlengde afgifte zijn beschikbaar in vier doseringen: 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg. Elke capsulevormige tablet is gemerkt om gemakkelijk te herkennen:
• 18 mg tablet: geel, met de vermelding ‘alza 18’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde
• 27 mg tablet: grijs, met de vermelding ‘alza 27’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde
• 36 mg tablet: wit, met de vermelding ‘alza 36’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde
• 54 mg tablet: bruinrood, met de vermelding ‘alza 54’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde
Het geneesmiddel is beschikbaar in potjes met 28 of 30 tabletten. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:
Janssen-Cilag B.V.,
Dr. Paul Janssenweg 150,
5026 RH Tilburg.

Fabrikant:
Janssen Pharmaceutica NV,
Turnhoutseweg 30,
2340 Beerse, België.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2009.