Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

Wat is Corotrope en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat u moet weten voordat u Corotrope krijgt toegediend Hoe wordt Corotrope toegediend?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Corotrope?

Het werkzame bestanddeel van Corotrope is milrinon acetaat overeenkomend met milrinon 1 mg/ml.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
melkzuur, glucose, natriumhydroxide en water voor injectie.

Registratiehouder:

Sanofi-Synthelabo B.V.
Govert van Wijnkade 48
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5931300

In het register ingeschreven onder RVG 12820.

1. WAT IS COROTROPE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Hoe ziet Corotrope eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Corotrope is een geneesmiddel dat moet worden toegediend als infuus in een ader (intraveneus). Het wordt geleverd in de vorm van een injectievloeistof (kleurloos). Corotrope is verkrijgbaar in een doos met 10 ampullen à 10 mg/10 ml.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Corotrope?

Corotrope behoort tot de groep van geneesmiddelen die de slagkracht van de hartspier versterkt (cardiotonica).

Waarvoor wordt Corotrope gebruikt?

Corotrope wordt toegediend als u lijdt aan langdurige hartzwakte of aan hartzwakte die ontstaan is na een hartoperatie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U COROTROPE KRIJGT TOEGEDIEND

Corotrope mag niet worden toegediend:
* Als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel (milrinon) of één van de andere bestanddelen van Corotrope,
* Als u lijdt aan een ernstige stoornis van de functie van de lever of de nieren,
* Als uw bloeddruk sterk verlaagd is,
* Als u een acute hartaanval (hartinfarct) heeft.

Wees extra voorzichtig met Corotrope
Wanneer u een ernstige vernauwing aan de hartkleppen of onderaan de aorta heeft, dient Corotrope met voorzichtigheid te worden gebruikt, omdat Corotrope deze vernauwing nog kan versterken.
Wanneer uw bloeddruk ernstig daalt gedurende de behandeling met Corotrope, dient de behandeling te worden gestaakt totdat uw bloeddruk opnieuw normaal is.
Wanneer uw nieren minder goed werken, dient de dosering te worden aangepast.

Zwangerschap

Over het gebruik van Corotrope tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Als het gebruik van Corotrope tijdens de zwangerschap wordt gewenst, dient de behandelend arts de noodzaak tegen de mogelijke risico's te hebben afgewogen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Corotrope in de moedermelk wordt uitgescheiden. Als u borstvoeding geeft en onlangs Corotrope toegediend heeft gekregen, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u het geven van borstvoeding hervat.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing

Gebruik van Corotrope in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

De versterkende werking op de hartspiercontracties door beta-adrenerge agonisten (middelen gebruikt bij hartfalen) wordt nog versterkt door gelijktijdig toediening van Corotrope.
De bloedvatverwijdende effecten van Corotrope worden versterkt bij gelijktijdig gebruik van oubaïne (een middel dat de slagkracht van het hart versterkt).

3. HOE WORDT COROTROPE TOEGEDIEND?

Hoeveel Corotrope wordt toegediend?

De juiste dosering injectievloeistof wordt door uw arts bepaald op basis van de aard van uw klachten. Corotrope is bestemd voor gebruik in ziekenhuizen. Het wordt toegediend via een infuus in een ader.

Bij patiënten met verminderde nierwerking en bij bejaarden kan het noodzakelijk zijn om de dosering te verlagen.

Corotrope is niet geschikt voor gebruik bij kinderen.

Hoe lang duurt de behandeling met Corotrope?

Een Corotrope-infuus wordt toegediend gedurende maximaal 48 uur.

Wat u moet doen wanneer u teveel Corotrope is toegediend:

Wanneer er teveel van Corotrope bij u is toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Als u te veel Corotrope heeft toegediend gekregen, kunt u last krijgen van een verlaagde bloeddruk (te merken aan onder andere duizeligheid bij het opstaan).

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Corotrope bijwerkingen veroorzaken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Corotrope:
- stoornissen van het hartritme (onregelmatig of versneld kloppen van het hart), - verlaagde bloeddruk (te merken aan duizeligheid bij het opstaan), - hartkramp ("angina pectoris", ofwel pijn op de borst), - hoofdpijn.

In enkele gevallen kunnen optreden: misselijkheid, braken en diarree.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn: koorts, huiduitslag, verminderde urineproductie (minder plassen dan normaal), trillen, een verlaagd gehalte aan kalium in het bloed (te merken aan spierzwakte), een verminderd aantal bloedplaatjes (bijvoorbeeld te merken aan blauwe plekken of wondjes die langer bloeden dan normaal) en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme). In zeer zeldzame gevallen kan na toediening van Corotrope een shock (te herkennen aan sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotseling sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid (anafylactische shock) optreden. Na toediening van Corotrope kunnen leverfunctie-onderzoeken afwijkende uitslagen opleveren.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U COROTROPE?

Corotrope buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Corotrope dient bij 15-25° C bewaard te worden in de originele verpakking. Niet laten bevriezen.

Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Corotrope niet meer na de datum op de verpakking en op de ampul achter de woorden "niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op .