BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

COVERAM arg 5 mg/5 mg tabletten
COVERAM arg 10 mg/5 mg tabletten
COVERAM arg 5 mg/10 mg tabletten
COVERAM arg 10 mg/10 mg tabletten
perindopril arginine/amlodipine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is COVERAM arg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u COVERAM arg inneemt
3. Hoe wordt COVERAM arg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u COVERAM arg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS COVERAM ARG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

COVERAM arg wordt voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) en/of de behandeling van een stabiele coronaire hartziekte (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart afneemt of wordt geblokkeerd).

Patiënten die reeds perindopril en amlodipine via aparte tabletten innemen mogen in de plaats daarvan één tablet COVERAM arg, die beide bestanddelen bevat, innemen.

COVERAM arg is een combinatie van twee actieve bestanddelen, perindopril en amlodipine.

Perindopril is een ACE (angiotensine-converterend enzym) -remmer. Amlodipine is een calcium antagonist (behoort tot de groep geneesmiddelen die dihydropyridines worden genoemd). Ze werken samen om de bloedvaten te verwijden en te ontspannen zodat het bloed er makkelijker doorstroomt en vergemakkelijken een goede bloedcirculatie van het hart.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U COVERAM ARG INNEEMT
Neem COVERAM arg niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of een andere ACE-remmer, of voor amlodipine of andere dihydropyridines, of voor één van de andere bestanddelen van COVERAM arg,

- als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter COVERAM arg te vermijden bij een vroege zwangerschap – zie de rubriek zwangerschap),

- als u na eerdere behandeling met een ACE-remmer symptomen hebt gehad zoals piepend ademhalen, opzwelling van het gezicht of de tong, intense jeuk of ernstige huiduitslag, of als u of een familielid deze symptomen in andere omstandigheden heeft gehad (een stoornis die angio-oedeem wordt genoemd),

- als u een cardiogene shock hebt (wanneer het hart onvoldoende bloed naar het lichaam kan stuwen), als u een aortastenose hebt (een vernauwing van de belangrijkste slagader uit het hart) of als u onstabiele angina hebt (pijn in de borst die kan optreden wanneer u rust),

- als u ernstige hypotensie hebt (zeer lage bloeddruk),

- als u een hartfalen hebt na een acuut hartinfarct, tijdens de eerste 28 dagen.

Wees extra voorzichtig met COVERAM arg

Als één van de onderstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u COVERAM arg gaat gebruiken:
- hypertrofische cardiomyopathie (hartspierziekte) of stenose van de nierslagader (vernauwing van de ader die de nier van bloed voorziet),
- andere hartproblemen,
- leverproblemen,
- nierproblemen of als u dialyse ondergaat,
- collageen-vasculaire ziekte (ziekte van het bindweefsel) zoals systemische lupus erythematosus of scleroderma ,
- diabetes,
- als u een zoutarm dieet moet volgen of kaliumhoudende zoutvervangers gebruikt (een goede kaliumspiegel is essentieel).

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn (of gaat worden). COVERAM arg is niet aan te raden tijdens het begin van een zwangerschap en kan ernstig letsel aan uw baby veroorzaken als u meer dan 3 maanden zwanger bent (zie rubriek zwangerschap).

Als u COVERAM arg gebruikt, moet u uw arts of ander medisch personeel ook inlichten indien u:
- onder algemene verdoving gebracht wordt en/of een zware ingreep ondergaat,
- recentelijk last heeft gehad van diarree of gebraakt hebt (zich misselijk heeft gevoeld),
- LDL-aferese moet ondergaan (het verwijderen van cholesterol uit het bloed door middel van een machine),
- een behandeling ondergaat die u ongevoeliger maakt voor de gevolgen van een allergie voor bijen- of wespensteken.

COVERAM arg is niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en adolescenten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vermijd COVERAM arg met:
- lithium (gebruikt om een manie of een depressie te behandelen),
- Estramustine (gebruikt bij kankerbehandeling),
- kaliumsparende diuretica (spironolacton, triamtereen), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers.

De behandeling met COVERAM arg kan door andere geneesmiddelen worden beïnvloed.

Als u één of meer van de volgende producten gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen, omdat bijzondere maatregelen nodig kunnen zijn:
- andere geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, inclusief diuretica (geneesmiddelen die de urineafscheiding door de nieren verhogen),
- niet-steroïdaal ontstekingsremmende producten (bijv. ibuprofen) voor pijnbestrijding of hoge doses aspirine,
- geneesmiddelen ter behandeling van diabetes (zoals insuline),
- geneesmiddelen ter behandeling van geestelijke stoornissen zoals depressie, angst, schizofrenie enz.
(bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica , imipramine-achtige antidepressiva, neuroleptica),
- immunosuppressiva (geneesmiddelen die het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam onderdrukken) gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten of na transplantaties (bijv. ciclosporine),
- allopurinol (tegen jicht),
- procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag),
- vasodilatoren inclusief nitraten (producten die de bloedvaten verwijden),
- heparine (bloedverdunners),
- efedrine, noradrenaline of adrenaline (geneesmiddelen tegen lage bloeddruk, shock of astma),
- baclofen of dantroleen (infuus), beide gebruikt om spierstijfheid te behandelen bij ziekten zoals multiple
sclerose; dantroleen wordt ook gebruikt om maligne hyperthermie tijdens anesthesie te behandelen
(symptomen zoals zeer hoge koorts en spierstijfheid),
- bepaalde antibiotica zoals rifampicine,
- antiepileptica zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, fosfenytoïne, primidon,
- itraconazol, ketoconazol (geneesmiddelen tegen schimmelinfecties),
- alfa-blokkers gebruikt voor de behandeling van prostaatvergroting zoals prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin,
- amifostine (gebruikt om de bijwerkingen veroorzaakt door andere geneesmiddelen of stralingstherapie tegen kanker te voorkomen of te verminderen),
- corticosteroïden (gebruikt om verschillende aandoeningen te behandelen waaronder ernstige astma en reumatoïde artritis),
- goudzouten, vooral bij intraveneuze toediening (gebruikt om de symptomen van reumatoïde artritis te behandelen).

Gebruik van COVERAM arg met voedsel en drank

Het wordt aanbevolen om COVERAM arg voor de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

U moet uw arts inlichten als u denkt zwanger te zijn (of te worden). Uw arts zal u normaal gesproken adviseren te stoppen met het nemen van COVERAM arg voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en zal hij u adviseren om een ander geneesmiddel in plaats van COVERAM arg, te gebruiken COVERAM arg wordt niet aangeraden in het begin van de zwangerschap en dient niet ingenomen te worden als men meer dan 3 maanden zwanger is, aangezien dit ernstige schade kan toebrengen aan uw baby na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. COVERAM arg wordt niet aangeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby pasgeboren is of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

COVERAM arg beïnvloedt de alertheid niet, maar u kunt zich duizelig of zwak voelen door een lage bloeddruk. Dit kan een effect hebben op uw vaardigheid om een voertuig te besturen of een machine te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van COVERAM arg

COVERAM arg bevat lactose monohydraat (een soort suiker). Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3. HOE WORDT COVERAM ARG INGENOMEN

Volg bij het innemen van COVERAM arg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Slik uw tablet in met een glas water, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens, vóór een maaltijd. Uw arts zal bepalen wat voor u de juiste dosis is. De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.
COVERAM arg wordt doorgaans voorgeschreven aan patiënten die reeds perindopril en amlodipine innemen, maar via aparte tabletten.

Wat u moet doen als u meer van COVERAM arg heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of uw arts. Het meest waarschijnlijke effect bij overdosering is een lage bloeddruk, waardoor u zich duizelig of zwak kunt voelen. Als dat gebeurt, kan het helpen om te gaan liggen met uw benen omhoog.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten COVERAM arg in te nemen

Het is belangrijk om uw geneesmiddel elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling meer effect heeft. Maar als u een dosis COVERAM arg vergeten bent, neem dan de volgende dosis op de gebruikelijke tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van COVERAM arg

Aangezien de behandeling met COVERAM arg gewoonlijk een leven lang duurt, dient u uw arts te raadplegen voordat u stopt met het innemen van uw tabletten.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan COVERAM arg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u één van de onderstaande symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met het geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts:
- opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel, ademhalingsproblemen,
- ernstige duizeligheid of flauwvallen,
- een ongewone snelle of onregelmatige hartslag.Andere bijwerkingen omvatten:

- Vaak voorkomende bijwerkingen (treden bij minder dan 1 op 10 gebruikers op, maar bij meer dan 1 op 100): hoofdpijn, duizeligheid, vertigo, een tintelend gevoel in de ledematen, slaperigheid, gezichtsstoornissen, tinnitus (oorsuizen), palpitaties (zeer snelle, merkbare hartslag), opvliegers (koud of warm gevoel in het gelaat), licht gevoel in het hoofd door lage bloeddruk, hoesten, kortademigheid, misselijkheid, braken (overgeven), buikpijn, veranderde smaak, dyspepsie of verstoorde spijsvertering, diarree, constipatie, allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk), spierkrampen, vermoeid gevoel, oedeem
(zwelling van uw benen of enkels),

- Soms voorkomende bijwerkingen (treden bij minder dan 1 op 100 gebruikers op, maar bij meer dan 1 op 1000): stemmingswisselingen, slaapstoornissen, beven, syncope (tijdelijk bewustzijnsverlies), verminderde pijnwaarneming, rhinitis (verstopte neus of loopneus), veranderde darmtransit, haaruitval, rode of bleke vlekken op de huid, rug-, spier- of gewrichtspijn, pijn in de borst, verhoogde drang om te urineren, vooral ’s nachts, malaise, bronchospasmen (benauwd gevoel op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid), droge mond, angioedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, opzwelling van het gezicht of tong), nierproblemen, impotentie, transpiratietoename, borstgroei bij mannen, gewichtstoename of –verlies,

- Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers): verwardheid, cardiovasculaire aandoeningen (onregelmatige hartslag, angina pectoris, hartaanval en beroerte), eosinofiele pneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking), erythema multiforme (huiduitslag met rode, vochtige, jeukende, onregelmatige vlekken op het gelaat, de armen of de benen), bloedbeeldafwijkingen, pancreas, maag of lever, perifere neuropathie (een aandoening die een verminderd gevoel veroorzaakt, pijn, onvermogen om de spieren te controleren), hypertonie (abnormale verhoging van de spierspanning), vasculitis (ontsteking van bloedvaten van de huid), gezwollen tandvlees, hoge bloedsuikerspiegel.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.5. HOE BEWAART U COVERAM ARG

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik COVERAM arg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het flesje. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Hou het flesje goed gesloten ter bescherming tegen vocht. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat COVERAM arg

- De werkzame bestanddelen zijn perindopril arginine en amlodipine.
COVERAM arg 5 mg / 5 mg: een tablet bevat 5 mg perindopril arginine en 5 mg amlodipine. COVERAM arg 10 mg / 5 mg: een tablet bevat 10 mg perindopril arginine en 5 mg amlodipine. COVERAM arg 5 mg / 10 mg: een tablet bevat 5 mg perindopril arginine en 10 mg amlodipine. COVERAM arg 10 mg / 10 mg: een tablet bevat 10 mg perindopril arginine en 10 mg amlodipine.

- De andere bestanddelen van de tablet zijn: lactose monohydraat, magnesium stearaat (E470B), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551).

Hoe ziet COVERAM arg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

COVERAM arg 5 mg / 5 mg tabletten zijn witte, staafvormige tabletten met 5/5 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde.
COVERAM arg 10 mg / 5 mg tabletten zijn witte, driehoekige tabletten met 10/5 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde.
COVERAM arg 5 mg / 10 mg tabletten zijn witte, vierkantige tabletten met 5/10 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde.
COVERAM arg 10 mg / 10 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten met 10/10 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde.
De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120 of 500 tabletten.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
– Frankrijk

Fabrikant
Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran
45520 Gidy - Frankrijk
en
Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ierland en
Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Ul. Annopol 6B
03-236 Warschau – Polen

In het register ingeschreven onder
COVERAM arg 5 mg/5 mg tabletten:RVG 100139
COVERAM arg 5 mg/10 mg tabletten:RVG 100140
COVERAM arg 10 mg/5 mg tabletten:RVG 100141
COVERAM arg 10 mg/10 mg tabletten:RVG 100142

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België COVERAM
Bulgarije PRESTARIUM-CO
Cyprus COVERAM
Tsjechische Republiek PRESTANCE
Denemarken COVERSICAL
Estland COVERAM
Finland COVERAM
Frankrijk COVERAM
Griekenland COVERAM
Hongarije ARMIXXAM
IJsland COVERSICAL
Ierland ACERYCAL
Italië COVERLAM
Letland PRESTERAM
Litouwen PRESTERAM
Luxemburg COVERAM
Malta COVERAM
Nederland COVERAM arg
Polen Co-Prestarium
Portugal COVERAM
Roemenië PRESTANCE
Slowakije PRESTANCE
Slovenië PRESTANCE
Spanje COVERCOR
Verenigd Koninkrijk ACERYCAL

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2009