Cytomel® 0,025

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Cytomel 0, 025 en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Cytomel 0, 025 inneemt?
3. Hoe wordt Cytomel 0,025 ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cytomel 0,025?

Cytomel 0,025, tabletten 25 microgram
• Het werkzame bestanddeel is Liothyroninenatrium (25 microgram)
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn gedehydrateerd Calciumsulfaat, Gelatine, Saccharose, Stearinezuur en Talk.

Registratiehouder en Fabrikant
ACE Pharmaceuticals BV,
Schepenveld 41,
3891 ZK Zeewolde (NL).
T. 036-5227201, F. 036-5229096.

In het register ingeschreven onder RVG 02784.

1.Wat is Cytomel 0,025 en waarvoor wordt het gebruikt ?

Cytomel 0,025 is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. Cytomel 0,025 tabletten zijn wit en rond en hebben aan beide zijden een dubbele breukgleuf in de vorm van een kruis. De werkzame stof in Cytomel 0,025 is Liothyroninenatrium.

Een tablet Cytomel 0,025 bevat 25 microgram Liothyroninenatrium. Cytomel 0,025 is alleen op recept verkrijgbaar, in verpakkingen met 30 tabletten in doordrukstrip.

Geneesmiddelengroep
Cytomel 0,025 behoort tot de groep van geneesmiddelen die ‘thyreomimetica’ genoemd worden. Thyreomimetica oefenen dezelfde werking uit als schildklierhormoon en kunnen de gevolgen van een verminderde schildklierfunctie opheffen.

Wat is er aan de hand en hoe werkt Cytomel 0,025?

De menselijke schildklier maakt twee hormonen: tri jodium thyronine (T3 of liothyronine) en tetra jodium thyronine (T4 of thyroxine). Het inactieve T4 wordt in het lichaam omgezet in het actieve T3, dat zijn werking uitoefent en tegelijk de omzetting van T4 in T3 remt (waardoor een juiste regulering onstaat). T3 heeft in het lichaam vele functies: het is betrokken bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de groei en het regelt het niveau van de menselijke stofwisseling. Als uw schildklier niet of niet normaal meer functioneert, krijgt u te weinig actief schildklierhormoon. Cytomel 0,025 is hieraan gelijk en kan de gevolgen van het gebrek aan schildklierhormoon opheffen.



Therapeutische indicaties
Cytomel 0,025 wordt onder andere gebruikt:
• voor de behandeling van de gevolgen van een licht tot ernstig verminderde schildklierfunctie;
• om een vergrote schildklier (“struma”) te verkleinen;
• om de schildklierfunctie te kunnen testen (T3 suppressietest).

2.Wat u moet weten voordat u Cytomel 0,025 inneemt
Cytomel 0,025 mag niet gebruikt worden door patiënten:

• die overgevoelig zijn voor één of meer van de bestanddelen van Cytomel 0,025;
• met een gestoorde bijnierschorsfunctie;
• met een bepaalde nieraandoening (“nefrotisch syndroom”);
• met een onvoldoende ontwikkeling en functie van de geslachtsorganen. Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.

Wees extra voorzichtig met Cytomel 0,025
• Wanneer u na een behandeling met andere geneesmiddelen voor de schildklier (thyreoglobuline of levothyroxine) Cytomel 0,025 gaat gebruiken. Er moet rekening worden gehouden met de eventuele restwerking van deze geneesmiddelen en de snelle intrede van de werking van Cytomel 0,025 en de dosering dient hierop te zijn aangepast.

• Wanneer u lijdt aan een hart- en/of vaatziekte. Met name als u last heeft van een onvoldoende hartwerking, moet u uw arts hierover inlichten.

• Wanneer u een bepaalde huidaandoening en verlaagde stofwisseling (myxoedeem) als gevolg van het slecht functioneren van de schildklier heeft. Patiënten kunnen dan heftig reageren op geneesmiddelen voor de schildklier en daarom moet de behandeling voorzichtig worden begonnen.

• Wanneer uw bijnierschorsfunctie is verminderd door een langdurige en ernstige vermindering van de schildklierfunctie. Uw arts zal eerst de verminderde bijnierschorsfunctie behandelen, voordat hij begint met een behandeling met Cytomel 0,025.

• Wanneer u een vermindering van de functie van de voorkwab van de hypofyse (een bepaald centrum in de hersenen dat hormonen aanmaakt) heeft. Uw arts zal dan ook eerst de verlaagde bijnierschorsfunctie behandelen, voordat hij begint met een behandeling met Cytomel 0,025.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Cytomel 0,025 kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap kan de dosering worden aangepast. Wanneer u zwanger bent, kunt u Cytomel 0,025 gebruiken in goed overleg met uw arts. Als u leidt aan hypothyreoïdie wordt Cytomel 0,025 niet aanbevolen tijdens zwangerschap. Uw arts zal dan uw dan een ander geneesmiddel voorschrijven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Wanneer u borstvoeding geeft, kunt u Cytomel 0,025 gebruiken in goed overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt




Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cytomel® 0,025 bijsluiter ACE 20FEB08
Er zijn geen gegevens over de invloed van Cytomel 0,025 op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen, maar gezien de manier van werking wordt er geen invloed verwacht.

Gebruik van Cytomel 0,025 in combinatie met andere geneesmiddelen

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt, kan hij/zij hiermee rekening houden.
• Cytomel 0,025 mag niet worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen die op het zenuwstelsel werken (de “sympaticomimetica”), omdat deze combinatie zeer gevaarlijk kan zijn;

• Als Cytomel 0,025 aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op antistollingsmiddelen (anticoagulantia), kan uw arts een lagere dosering van het antistollingsmiddel voorschrijven.

• Cytomel 0,025 mag niet binnen 4 uur voor of na toediening van het geneesmiddel cholestyramine (tegen hoog cholesterolgehalte) worden ingenomen, aangezien dit de opname vermindert.

• Door de behandeling met Cytomel 0,025 kan de behoefte aan insuline en orale bloedsuikerverlagende geneesmiddelen toenemen.
• Als Cytomel 0,025 aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op anticonvulsiva (bijvoorbeeld Fenytoïne of Carbamazepine), kan uw arts een andere dosering voorschrijven. Fenytoïne-spiegels kunnen verhoogd worden door Cytomel 0,025.

• Als Cytomel 0,025 aan u wordt voorgeschreven en u reeds bent ingesteld op hartglycosiden, kan uw arts een andere dosering hartglycosiden voorschrijven.

• Cytomel 0,025 kan de werking van sommige antidepressiva versterken.

• Als u orale contraceptiva gebruikt, kan uw arts de dosering Cytomel 0,025 verhogen.

3. Hoe wordt Cytomel 0,025 ingenomen?

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem Cytomel 0,025 in gedurende de voorgeschreven periode en voorgeschreven wijze en tijdstippen.
Neem de tablet(ten) in met een glas water.

Stop nooit zelf met de behandeling zonder uw arts hierover te raadplegen, ook al voelt u zich goed. De dosering van Cytomel 0,025 wordt voor iedere patiënt individueel bepaald en is afhankelijk van de ernst van de symptomen, de leeftijd en de reactie op de behandeling.

Bij volwassenen is de gebruikelijke aanvangdosering bij de behandeling van een verminderde schildklierfunctie 25 microgram per dag (1 tablet Cytomel 0,025). De onderhoudsdosering bedraagt 25–75 microgram per dag (1–3 tabletten Cytomel 0,025). In het algemeen wordt de dosis geleidelijk verhoogd met een halve tot 1 tablet Cytomel 0,025 met een periode van 1 tot 2 weken tussen elke verhoging.

Bij kinderen en ouderen wordt steeds begonnen met een lage aanvangsdosering (kwart tablet), die dan geleidelijk kan worden verhoogd. De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald

In geval u bemerkt dat Cytomel 0,025 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Cytomel 0,025 heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Cytomel 0,025 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking van Cytomel 0,025 zien.
Als u meer tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, kunt u last krijgen van hoofdpijn, zenuwachtigheid, angst, opgewondenheid, bewegingsdrang, overmatig zweten en hartkloppingen. Als u last heeft van deze verschijnselen, is het belangrijk dat u direct contact opneemt met uw arts. Meestal verdwijnen de verschijnselen enkele dagen na het staken van de behandeling of bij een verlaging van de dosering

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Cytomel 0,025 in te nemen:

Als u vergeet uw tablet in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u daaraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit dubbele dosis om zo de vergeten dosering in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cytomel 0,025 wordt gestopt:

In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te raadplegen. Als u namelijk eerder stopt is het mogelijk dat uw klachten weer terugkeren.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Cytomel 0,025 bijwerkingen veroorzaken.
Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen.

Meestal zijn deze het gevolg van een te hoge dosering.
Dit uit zich in verschijnselen als:
• Hoofdpijn;
• Zenuwachtigheid;
• Angst;
• Opgewondenheid;
• Bewegingsdrang;
• Overmatig zweten;
• Hartkloppingen.

Deze verschijnselen verdwijnen enkele dagen na het staken van de behandeling of bij een verlaging van de dosering.

In enkele gevallen kunnen allergische huidreacties optreden.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Cytomel 0,025?

Cytomel 0,025 tabletten kunt u het beste in de originele verpakking niet boven 25°C bewaren.

Cytomel 0,025 buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Op het doosje en op de doordrukstrip kunt u achter “Exp” of “Niet te gebruiken na” de uiterste gebruiksdatum vinden. Gebruik Cytomel 0,025 na die datum niet meer, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2008.