BIJSLUITERTEKSTLees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Daivonex crème, 50 microgram/g en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Daivonex crème, 50 microgram/g gebruikt
3. Hoe wordt Daivonex crème, 50 microgram/g gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Daivonex crème, 50 microgram/g?


Daivonex crème, 50 microgram/g

* Het werkzame bestanddeel is calcipotriol monohydraat overeenkomend met 50-microgram calcipotriol per gram crème.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn dinatriumedetaat, dinatriumfosfaat dihydraat, vloeibare paraffine, glycerol 85 %, witte zachte paraffine, macrogolcetostearylether, cetylstearyl alcohol, chloorallylhexaminium-chloride (Dowicil 200), gezuiverd water.

Registratiehouder:
LEO Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denemarken

Fabrikant:
LEO Laboratories Ltd
Cashel road, Dublin 12
Ierland

Voor inlichtingen en correspondentie
LEO Pharma BV
Hoge Mosten 16-20
4822 NH Breda

In het register ingeschreven onder RVG 17877.


1. WAT IS DAIVONEX CRÈME, 50 MICROGRAM/G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Daivonex crème is een crème voor gebruik op de huid.
De crème is wit.

Daivonex crème is verkrijgbaar in tubes van 30, 60, 120 en 240 gram
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Calcipotriol is een vitamine D-achtige stof. Calcipotriol behoort tot de groep van geneesmiddelen voor de plaatselijke behandeling van psoriasis.

Daivonex crème is bestemd voor de plaatselijke behandeling van milde tot matig ernstige plaque psoriasis (psoriasis vulgaris) alleen of in combinatie met corticosteroïden (bijnierschorshormonen) voor gebruik op de huid.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DAIVONEX CRÈME, 50 MICROGRAM/G GEBRUIKT.

Gebruik Daivonex crème niet:
* Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van de crème.
* Wanneer u bekend bent met stoornissen in de kalkhuishouding of wanneer u teveel kalk in het bloed hebt.

Wees extra voorzichtig met Daivonex crème:
* Wanneer u Daivonex crème gelijktijdig met UVB-lichttherapie gebruikt, omdat er een kleine kans bestaat dat de huid bruiner wordt op de plaats waar de crème werd aangebracht. Deze verkleuring verdwijnt weer zodra de behandeling wordt stopgezet.
* Wanneer u Daivonex crème gelijktijdig met UVB-lichttherapie gebruikt, omdat eczeem kan optreden.
* nadat u deze op de psoriasisplekken op uw lichaam heeft uitgesmeerd. U dient dan uw handen zorgvuldig te wassen om te voorkomen dat u per ongeluk de crème in uw gezicht brengt. Daivonex crème mag niet in het gezicht worden aangebracht omdat het daar aanleiding kan geven tot jeuk en roodheid.
* Wanneer u deze tegelijk gebruikt met zalven of crèmes die de doordringbaarheid van de huid verhogen (vb. met salicylzuur, ureum). Deze zalven of crèmes mogen niet tegelijk met Daivonex crème op dezelfde plek gesmeerd worden.
* Wanneer u de ingesmeerde plekken wenst af te dekken. U mag de ingesmeerde plekken niet langdurig afdekken met een afsluitende pleister. U mag wel een gewoon gaasverband aanbrengen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid tijdens de zwangerschap te beoordelen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid tijdens het geven van borstvoeding te beoordelen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard en het toepassingsgebied van het product, valt beïnvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken niet te verwachten

Gebruik van Daivonex crème in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een wisselwerking tussen Daivonex crème en zonlicht of UV-licht uit te sluiten. U mag dan ook na het gebruik van Daivonex crème niet uitgebreid gaan zonnen of onder de hoogtezon gaan zitten. Er is nog geen ervaring met het gelijktijdig toedienen van Daivonex crème en andere middelen tegen psoriasis op hetzelfde huidgebied.

Bij gelijktijdig gebruik van Daivonex crème en UVB-lichttherapie bestaat er een kleine kans dat de huid bruiner wordt op de plaats waar Daivonex crème wordt aangebracht. Deze verkleuringen verdwijnen weer zodra de behandeling wordt gestopt.
Bij gelijktijdig gebruik van Daivonex crème en UVB-lichttherapie kan er eczeem optreden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.


3. HOE WORDT DAIVONEX CRÈME, 50 MICROGRAM/G GEBRUIKT?

Dosering en wijze van gebruik
Daivonex crème moet dun op de psoriasisplekken worden aangebracht.
De Daivonex crème kan ook worden gecombineerd met corticosteroïden (bijnierschorshormonen) voor gebruik op de huid. Deze combinatie is efficiënt en wordt goed verdragen.
De crème mag niet in het aangezicht worden toegepast (zie “Wees extra voorzichtig met Daivonex crème …”).
Nadat u de psoriasisplekken op uw lichaam heeft ingesmeerd, moet u dan ook uw handen wassen. Dit om te voorkomen dat u per ongeluk de crème in uw gezicht brengt.
U mag niet meer dan 100 g Daivonex crème per week gebruiken.

Hoe vaak aan te brengen?

Daivonex crème moet twee keer per dag (‘s ochtends en ’s avonds) op de psoriasisplekken worden aangebracht. In het begin van de behandeling wordt er de voorkeur aan gegeven om de crème tweemaal per dag aan te brengen. Als onderhoudsbehandeling kan de dosering, afhankelijk van het effect, eventueel verminderd worden tot éénmaal per dag.

In geval u bemerkt dat Daivonex crème te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling wordt in overleg met u door uw dokter bepaald.

Het is belangrijk te weten dat Daivonex crème doorgaans eerst de schilfers verwijdert. Hierdoor kan het voorkomen dat de reeds aanwezige roodheid van de plekken beter zichtbaar wordt. Deze roodheid zal vervolgens bij voortzetting van de behandeling met Daivonex crème grotendeels of volledig verdwijnen. Doorgaans is het effect van Daivonex crème maximaal na ongeveer 6 weken. Voor een goede beoordeling van het effect valt het dus aan te raden in ieder geval 6 weken door te gaan met de behandeling.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Daivonex crème heeft gebruikt
Wanneer u teveel van Daivonex crème heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Wanneer u teveel Daivonex crème smeert (meer dan 100 gram crème per week) kan het kalkgehalte van het bloed te hoog worden. Symptomen hiervan kunnen zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, verstopping, depressie en soms sufheid of coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Daivonex crème te gebruiken
Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Daivonex crème smeren.

Neem nooit een dubbele dosis van Daivonex crème om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Daivonex crème wordt gestopt
Na het stoppen met Daivonex crème zal de psoriasis in de meeste gevallen geleidelijk terugkeren.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Daivonex crème bijwerkingen veroorzaken.

* Soms treedt in het begin irritatie op (bvb. een branderig gevoel, roodheid). Meestal is deze van voorbijgaande aard. (Zie ook: “Wat u moet doen wanneer u teveel van Daivonex crème heeft gebruikt”)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U DAIVONEX CRÈME, 50 MICROGRAM/G?

Daivonex crème buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven 25°C.
Gebruik Daivonex crème niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 25-11-2005.