DANCOR® 10/20 bijsluiter

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Dancor en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dancor inneemt.
3. Hoe wordt Dancor ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Dancor?
6. Aanvullende informatie.

Dancor® 10, tabletten 10 mg Dancor® 20, tabletten 20 mg

1. Wat is Dancor en waarvoor wordt het gebruikt?

Dancor is een geneesmiddel uit de groep van de vaatverwijdende stoffen. Dancor verwijdt zowel de aders als de slagaders. Hierdoor wordt het hart ontlast. Bovendien wordt de doorbloeding van de kransslagader verbeterd.
Dancor wordt gebruikt bij de behandeling van klachten ten gevolge van vernauwing van de kransslagaders (angina pectoris), indien B-blokkeerders onvoldoende werkzaam zijn of niet gebruikt mogen worden.

2. Wat u moet weten voordat u Dancor inneemt
Gebruik Dancor niet:

• Bij overgevoeligheid voor nicorandil of voor de hulpstoffen in de Dancor tabletten.
• Bij shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) ten gevolge van een ernstig verminderde werking van het hart.
• Bij verlaagde bloeddruk.
• Bij slecht werkende hartkamers.
• Bij gebruik van bepaalde middelen bij erectiestoornissen (bijvoorbeeld sildenafil).

Wees extra voorzichtig met Dancor:
• Indien in de mond aften of andere ontstekingen ontstaan; u dient dan met Dancor te stoppen.

• Bij patiënten met een klein bloedvolume of een lage bloeddruk.
In het begin van de behandeling is het belangrijk dat u regelmatig contact heeft met de voorschrijvend arts.

Gebruik van Dancor in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Dancor kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Dancor in te nemen.

• Dancor kan het effect van andere vaatverwijders, bloeddrukverlagende middelen en bepaalde antidepressieve middelen (tricyclische antidepressiva) versterken, vooral in combinatie met alcohol.

• Gelijktijdig gebruik van een bepaald soort middelen bij erectiestoornissen (bijvoorbeeld sildenafil) kan leiden tot ernstige bloeddrukdaling.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van Dancor tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Als u zwanger bent geworden terwijl u Dancor gebruikt moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen
Tijdens het gebruik van Dancor moet het geven van borstvoeding worden gestaakt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gebruik van Dancor kan duizeligheid of een gevoel van zwakte optreden en in dat geval moet worden afgezien van het besturen van een motorvoertuig en het verrichten van potentieel gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden.

3. Hoe wordt Dancor ingenomen?

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden.

Een gebruikelijk doseringsadvies is:

Volwassenen:
Beginnen met tweemaal daags 5 mg (halve tablet van Dancor 10) gedurende enkele dagen. De minimaal werkzame dosis is 10 mg tweemaal daags, de gemiddelde onderhoudsdosering bedraagt tweemaal daags 20 mg. De maximale dosis is 40 mg tweemaal daags.

Bejaarden:
Bij bejaarden wordt uit voorzorg met de laagst mogelijke dosering begonnen.

Kinderen:
Toediening aan kinderen wordt afgeraden.

De tabletten kunnen het beste op een vast tijdstip met water, melk of een andere vloeistof worden ingenomen, bij voorkeur 's ochtends en 's avonds.

In geval u bemerkt dat Dancor te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dancor moet meestal langdurig worden gebruikt.

Wat u moet doen als u meer van Dancor heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Dancor heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
De volgende symptomen kunnen wijzen op overdosering: vaatverwijding in armen en benen waardoor bloeddrukdaling en versnelde hartslag kunnen optreden.Wat u moet doen wanneer u heeft vergeten Dancor in te nemen

Mocht een dosis vergeten zijn in te nemen, dan moet deze alsnog worden ingenomen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Als u stopt met het innemen van Dancor

Als de behandeling met Dancor moet worden gestopt, dient de dosis stap voor stap verlaagd te worden. De behandeling mag echter niet gestopt worden zonder de behandelend arts te raadplegen. Nooit plotseling stoppen met de behandeling met Dancor.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dancor bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen kunnen
• zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
• vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
• soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op 100 patiënten);
• zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
• zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.
De volgende bijwerkingen kunnen vaak optreden: Hoofdpijn bij het begin van de behandeling.

De volgende bijwerkingen kunnen soms optreden:
Afname van de bloeddruk en/of toename van de hartfrequentie kan voorkomen bij toediening van hoge doses. Verder misselijkheid, braken, duizeligheid,
hartkloppingen, een gevoel van zwakte en vaatverwijding van de huid met plotselinge roodheid van het gezicht en hals.

In zeldzame gevallen kunnen optreden: Aften of andere ontstekingen in de mond.

In enkele gevallen zijn geconstateerd: Spierpijn en rode huid (rash).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dancor?

Dancor buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in een droge omgeving in de originele verpakking.
Het droogmiddel moet niet worden verwijderd uit de dop of worden ingenomen. De Dancor tabletten pas kort voor inname uit de blister verwijderen. In verband met gevoeligheid voor vocht moet de blister na gebruik direct weer afgesloten worden. De houdbaarheid van de tabletten nadat de blister voor het eerst is geopend bedraagt 6 weken, vanwege het verbreken van de verzegeling van het droogmiddel. Gebruik Dancor niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp.”

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Dancor

Het werkzame bestanddeel is nicorandil, respectievelijk 10 en 20 mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, natriumcroscarmellose (E468), stearinezuur (E570) en mannitol (E421).

Hoe ziet Dancor er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tablet met breukstreep. Dancor tabletten zijn verpakt in Al/Al blisters met 10 tabletten. Een verpakking bevat 30 of 60 tabletten.
In de blister bevindt zich tegen vocht beschermend droogmiddel in de vorm van één tablet.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Merck BV
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam

Vrijgiftefabrikant
Merck KgaA
Frankfurter Strasse 250 D-64293 Darmstadt
Duitsland

In het register ingeschreven onder:
Dancor 10: RVG 15223
Dancor 20: RVG 15224

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2008