Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Depo-Provera® 500

Bijsluitertekst Nederland Depo-Provera® 500

Depo-Provera® 500 Medroxyprogesteronacetaat

Samenstelling

Depo-Provera® 500
per flacon suspensie voor injectie 500 mg medroxyprogesteronacetaat in 3,3 ml (150 mg/ml).

Eigenschappen

Farmacodynamie
Depo-Provera (medroxyprogesteronacetaat) is een progestageen dat na i.m. injectie een langdurige progestatieve werking heeft.

Depo-Provera remt de secretie van de hypofysaire gonadotrofinen, waardoor follikelrijping wordt voorkomen, wat bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd langdurige ovulatieremming veroorzaakt. Bij mannen onderdrukt Depo-Provera de functie van de cellen van Leydig, waardoor de endogene testosteronproduktie afneemt.

Het effect van farmacologische doses Depo-Provera bij hormoongevoelige neoplasmata kan mogelijk worden verklaard door de werking van dit preparaat op de hypofysaire gonadale as, op de oestrogeenreceptoren en op het steroïdenmetabolisme in de weefsels.
Studies geven aan dat hoge doses Depo-Provera een duidelijke objectieve en subjectieve verbetering kunnen bewerkstelligen bij patiënten met inoperabel, recidiverend of gemetastaseerd endometriumcarcinoom.
Hoge doses Depo-Provera geven een objectieve remissie bij 30 tot 40 % van de vrouwen in de menopauze met gemetastaseerd mammacarcinoom. Uit studies is gebleken dat dit voornamelijk geldt voor de behandeling van metastasen in de weke delen, de longen, de pleura of bot.

Farmacokinetiek

Resorptie

Depo-Provera heeft een goede depotwerking, dankzij de langzame resorptie vanuit de injectieplaats die tot 9 maanden kan aanhouden. De halfwaardetijd van nagenoeg 6 weken berust niet op de eliminatie- maar wel op de absorptiesnelheid. Bij wekelijkse injecties worden maximale serumspiegels na ongeveer 10 weken bereikt.
Geleidelijk stijgende plasmawaarden zijn waarschijnlijk het gevolg van de toediening van nieuwe depots en niet van een cumulatie van het geneesmiddel en stabiliseren zich gewoonlijk na ongeveer 6 maanden.

Verdeling

Medroxyprogesteronacetaat en zijn metabolieten zijn ruim verspreid in de weefsels, ondermeer in het zenuwstelsel, de nieren en de placenta en worden uitgescheiden in de moedermelk.

Metabolieten

Ten minste 11 metabolieten werden geïdentificeerd, sommige ervan doch niet alle zijn geconjugeerd. De voornaamste aangetoonde metaboliet is 6a-methyl-6ß, 17a, 21-trihydroxy-4-pregneen-3, 20 dion-17-acetaat.

Uitscheiding

Als geconjugeerd glucuronide wordt medroxyprogesteronacetaat voornamelijk uitgescheiden via de urine. Het medroxyprogesteronacetaat wordt voornamelijk via de faeces uitgescheiden waarbij de galsecretie waarschijnlijk een rol speelt.

Indicaties

Depo-Provera® 500 kan worden toegepast bij de behandeling van hormoongevoelige tumoren zoals inoperabel endometriumcarcinoom en gemetastaseerd mammacarcinoom bij vrouwen in de menopauze.

Contra-indicaties

1. Vaginale bloeding van onbekende genese.
2. Bloeding van de urinewegen van onbekende genese.
3. Afwijkingen in de mammae van onbekende genese.
4. Zwangerschap.
5. Ernstige insufficiëntia cordis.
6. Hypertensie en recidiverende trombo-embolische ziekten.
7. Overgevoeligheid voor medroxyprogesteronacetaat.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Bij patiënten die acute visusstoornissen, exophthalmus, diplopie of migraineachtige hoofdpijn krijgen dient een zorgvuldig oftalmologisch onderzoek te worden verricht om papilloedeem of retinale vaatlaesies uit te sluiten, alvorens de therapie mag worden voortgezet.

2. Na herhaalde injecties ontstaan amenorroea en anovulatie in de meeste gevallen die wel tot 18 maanden en soms langer na het staken van de therapie kunnen aanhouden.

3. Tijdens de behandeling met Depo-Provera zijn anafylactische en anafylactoïde reacties gemeld.

4. Bij hoge doses Depo-Provera (500 mg of meer) wordt vrijwel steeds remming van de bijnierschors gezien. Bij het staken van de behandeling moet daarom met de mogelijkheid van bijnierschorsinsufficiëntie rekening worden gehouden.

5. Aangezien progestagenen een zekere mate van vochtretentie kunnen veroorzaken, moeten patiënten met aandoeningen die hierdoor kunnen worden beïnvloed (bijv. epilepsie, migraine, astma, hart- of nierfunctiestoornissen) nauwlettend worden gecontroleerd.

6. Patiënten met depressie in de anamnese moeten zorgvuldig worden gecontroleerd; indien een ernstige depressie zich opnieuw mocht voordoen, dient de medicatie te worden stopgezet.

7. Bij patiënten die met progestagenen werden behandeld, is een daling van de glucosetolerantie waargenomen. De oorzaak van die daling is nog niet opgehelderd. Diabetici die met progestagenen worden behandeld, dienen daarom ook nauwlettend te worden gecontroleerd.

8. Bepaalde endocrine en mogelijk ook leverfunctietesten kunnen door de behandeling met Depo-Provera worden beïnvloed.

9. Het gebruik van Depo-Provera gaat frequent gepaard met een toename van het lichaamsgewicht.

10. De patholoog-anatoom die preparaten ter onderzoek krijgt aangeboden, moet van de behandeling met Depo-Provera op de hoogte worden gebracht.
Toediening en dosering

Endometriumcarcinoom: Als aanvangstherapie worden i.m. doses van 500 tot 1000 mg Depo-Provera per week aanbevolen. Indien binnen enkele weken of maanden verbetering intreedt en de ziekte gestabiliseerd lijkt, kan het mogelijk zijn de verbetering te handhaven met 500 mg per week of minder.
Mammacarcinoom: Alhoewel een optimale dosering nog niet bekend is, luidt het aanbevolen toedieningsschema 500 mg Depo-Provera i.m. per dag, gedurende 28 dagen.
Daarna dient overgeschakeld te worden naar een onderhoudstherapie bestaande uit 500 mg of meer tweemaal per week, en deze wordt aangehouden zolang respons op de behandeling wordt waargenomen. Bij mammacarcinoom kan de respons op een hormonale therapie (Depo-Provera) soms pas na 8 tot 10 weken behandeling manifest worden.
Indien een snelle progressie van de ziekte optreedt, dient de behandeling met Depo-Provera te worden gestaakt.

Bijwerkingen

Progestagenen kunnen volgende bijwerkingen geven: vochtretentie met stijging van het lichaamsgewicht, hypertensie, volle-maansgezicht, vaginale bloedingen, zenuwachtigheid, slapeloosheid, vermoeidheid.
De hierna volgende bijwerkingen werden minder vaak gezien: erytheem, hirsutisme, misselijkheid, gespannen borsten en galactorroe, verandering in de erosie en secretie van de cervix, trombophlebitis en longembolie,, anafylaxie en anafylactoïde reacties. Bij herhaalde injecties komt pijn frequent voor en bij 10-25% van de patiënten een gluteaal abces. Er kan dan overgeschakeld worden naar een orale behandeling met hoge doses medroxyprogesteronacetaat.

Afleveringsvormen

Depo-Provera® 500: vials à 3,3 ml (500 mg)

Formule

Depo-Provera® 500:
Medroxyprogesteron. acet. 500 mg – Polysorbat. 80 – Methyl. parahydroxybenz. – Propyl. parahydroxybenz. – Polyethyleenglycol 4000 – Natr. chlorid. – Aqua ad injectabil. q.s. ad 3,3 ml.

In het register ingeschreven onder RVG 09049

Houdbaarheidstermijn

Gelieve zich te houden aan de vervaldatum vermeld op de verpakking.
Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel