Deseril

Informatie voor de patiënt Juni 2000 Deseril

Informatie voor de patiënt

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Deseril en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat moet u weten voordat u Deseril inneemt/gebruikt?
Hoe moet Deseril worden ingenomen/gebruikt?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Deseril?

Naam van het geneesmiddel

Deseril

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van Deseril is methysergide.

1 dragee Deseril bevat methysergide waterstofmaleaat, overeenkomend met 1 mg
methysergide.

De overige bestanddelen zijn: Gelatine, maleïnezuur, stearinezuur, talk, maïszetmeel, lactose, colloïdaal siliciumdioxide, arabische gom, saccharose, titaniumdioxide (E 171), carnaubawas, zwart ijzeroxide (E172), shellac.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM

RVG-nummer
In het register ingeschreven onder:
Deseril, dragees 1 mg RVG 00562

1. Wat is Deseril en waarvoor wordt het gebruikt?

Deseril wordt afgeleverd in de vorm van witte, bolronde dragees voorzien van een zwarte opdruk van de letters DSL. De dragees hebben een doorsnede van ± 6 mm.
Elke verpakking bevat 30 dragees (3 doordrukstrips met elk 10 dragees).

Deseril behoort tot de groep ergotalkaloïden.

Door hun effect op de bloedvaten in de hersenen worden deze middelen gebruikt ter voorkoming van migraine aanvallen.

Waarvoor wordt Deseril gebruikt?

Deseril wordt gebruikt voor het voorkomen van herhaalde aanvallen van migraine en bepaalde vormen van hoofdpijn.
Bovendien wordt hardnekkige diarree, die optreedt bij een bepaald soort darmaandoening (carcinoïdsyndroom), gunstig beïnvloed.

2. Wat u moet weten voordat u Deseril gebruikt?

Gebruik Deseril niet in de volgende gevallen Deseril mag niet worden gebruikt
*bij bepaalde long-, nier-, lever-, hart- of vaataandoeningen
*ernstig verhoogde bloeddruk
*toenemende aderverkalking
*een ader- of bindweefsel- ontsteking in de benen
*vervorming en zwelling van bindweefsel
*indien bij u in het verleden woekering van bindweefsel is opgetreden ten gevolge van geneesmiddelgebruik
*ziekte van de urinewegen
*een sterk verslechterde lichamelijke conditie
*bloedvergiftiging

Tevens mag Deseril niet gebruikt worden bij zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Bovendien mag u Deseril niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen.

Mag Deseril door ouderen worden gebruikt?
Deseril mag door ouderen worden gebruikt.

Mag Deseril door kinderen worden gebruikt?
Deseril wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Gebruik tijdens zwangerschap
Tijdens zwangerschap mag u Deseril niet gebruiken. Wanneer u Deseril gebruikt en merkt dat u zwanger bent, moet u direct contact opnemen met uw arts.

Gebruik tijdens borstvoeding
In de periode dat u borstvoeding geeft, mag u Deseril niet gebruiken.

Invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deseril kan leiden tot duizeligheid en slaperigheid. U moet hiermee rekening houden bij eventuele deelname aan het verkeer en bij het gebruik van machines en dergelijke. Zo nodig moet van dit soort bezigheden worden afgezien.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Deseril.

Lactose
Eén dragee Deseril bevat 39,17 mg lactose. Door deze toevoeging is zijn Deseril dragees niet geschikt bij de volgende (aangeboren) aandoeningen:
*lactase insufficiëntie
*galactosaemie
*glucose/galactose malabsorptie syndroom.
Deze aandoeningen zijn meestal bekend bij de gebruiker, doordat bepaalde etenswaren dan niet goed worden verdragen. Als u twijfelt of u Deseril kan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Saccharose (sucrose)
Eén dragee Deseril bevat 28,32 mg saccharose. Saccharose kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.
Door de toevoeging van saccharose is Deseril niet geschikt bij de volgende (aangeboren) aandoeningen:
*glucose-galactose malabsorptie syndroom;
*erfelijke fructose intolerantie;
*sucrase-isomaltase deficiëntie.
Deze aandoeningen zijn meestal bij de gebruiker bekend doordat bepaalde etenswaren niet goed worden verdragen. Als u twijfelt of u Deseril kan gebruiken, neem dan contact op met uw arts.

Gebruik van Deseril in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van
geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt
mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Gelijktijdig gebruik van Deseril met vaatvernauwende geneesmiddelen bijvoorbeeld, verhoogt het vaatvernauwend effect.

Speciale waarschuwingen

Wanneer u last krijgt van koude, gevoelloze of pijnlijke handen of voeten, pijn in de borst of in de buik, wordt u geadviseerd direct met het gebruik van Deseril te stoppen en contact op te nemen met uw arts.

3. Hoe wordt Deseril ingenomen/gebruikt?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel dragees u per dag in moet nemen en op welk tijdstip.

U moet zich strikt aan deze aanwijzingen houden. De dragees moeten tijdens de maaltijd ingenomen worden.

In het algemeen is de dosering 1-2 dragees 2-3 maal daags.

Deze dosering moet geleidelijk in een paar dagen worden opgebouwd, waarbij begonnen wordt met 1 dragee per dag.

Wanneer Deseril wordt voorgeschreven bij hardnekkige diarree ten gevolge van een bepaalde darmaandoening, ligt de dosering veel hoger, namelijk tussen de 12 en 20 dragees per dag.

Er kunnen dan ook meer bijwerkingen optreden.
In geval u bemerkt dat Deseril te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u gezegd hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Na een periode van maximaal 6 maanden moet het gebruik van Deseril onderbroken worden en dient u 3-4 weken lang geen Deseril in te nemen.

Om het optreden van heviger hoofdpijn na plotseling staken van Deseril te voorkomen, moet de dosering in overleg met uw arts de laatste 2-3 weken van de behandelingsperiode geleidelijk worden verminderd.

Wat moet u doen als u teveel Deseril heeft gebruikt

Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van overdosering, dient allereerst onmiddellijk een arts gewaarschuwd te worden (probeer na te gaan hoeveel werd ingenomen). Volg diens aanwijzingen nauwgezet op. Indien geen arts onmiddellijk bereikbaar is, wordt aanbevolen, indien de patiënt bij kennis is, deze eerst wat water te laten drinken en daarna te laten braken.
Dit kan men doen door de patiënt een vinger of het stompe uiteinde van een bij voorkeur houten lepel achter in de keel te (laten)steken. Indien de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op zijn zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder eventueel kunstgebit).

Wat moet u doen als u vergeten bent Deseril in te nemen

Wordt per ongeluk een dragee vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende dragee op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende dragee, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan 4 uur vóór de volgende inname over is, moet u de vergeten dragee niet meer innemen. U neemt dan de volgende dragee op het gebruikelijke tijdstip. De dosis mag niet verdubbeld worden. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Deseril wordt
Gestopt

Als u plotseling stopt met het gebruik van Deseril loopt u het risico op het optreden van hevige hoofdpijn.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Deseril naast de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis als u één van de onderstaande verschijnselen ervaart:

*Een vernauwing in de bloedvaten. Dit kan zich uiten in pijn in de borst, pijn in de buik, koude, gevoelloze of pijnlijke handen of voeten of onjuiste gevoelsgewaarwordingen, b.v. een gevoel alsof er mieren over de huid kruipen.
Na maximaal 6 maanden dient een Deseril-vrije periode te volgen, omdat na langdurig ononderbroken gebruik van Deseril toename van het bindweefsel in de buikholte is gemeld.
Binnen 6 maanden is de kans hierop uiterst gering. De verschijnselen zijn:

*een gevoel van algehele malaise (onbehaaglijk gevoel)
*pijn in de rug, lendenen of in de zij
*moeilijkheden of pijn bij het plassen
*verminderde urineproductie
*koude, gevoelloze of pijnlijke benen

Bij een klein aantal patiënten is toename van het bindweefsel in het borstvlies rond de longen waargenomen. De verschijnselen hiervan zijn:
*pijn in de borst
*benauwdheid

Bovenstaande reacties zijn alle ernstige bijwerkingen. Zodra u één van deze verschijnselen opmerkt, dient u direct contact op te nemen met uw arts en met het gebruik van Deseril te stoppen. In de meeste gevallen verdwijnen de genoemde verschijnselen dan weer.

Informeer uw arts wanneer u één van onderstaande bijwerkingen heeft:
*slapeloosheid
*slaperigheid
*duizeligheid
*lichte veranderingen van de gemoedstoestand van voorbijgaande aard
*huiduitslag
*vochtophoping in de weefsels
*een toename van het gewicht
*rusteloosheid
*misselijkheid en braken. Dit kan echter grotendeels voorkomen worden door Deseril met voedsel in te nemen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Deseril?

Bewaar Deseril in de verpakking waarin uw apotheker het heeft afgeleverd. De dragees zijn houdbaar tot de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld. Deze datum heeft betrekking op originele, ongeopende verpakkingen, die onder de juiste omstandigheden, bij 15-25 °C, bewaard zijn. Op de strips wordt de vervaldatum voorafgegaan door de letters EXP, gevolgd door 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar weergeven.

Zoals alle geneesmiddelen moet u ook Deseril buiten bereik van kinderen houden.

Algemene wenken

*Bewaar geneesmiddelen in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd.
*Bewaar geneesmiddelen niet in een vochtige ruimte, zoals badkamer of keuken.
*Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik en zicht van kinderen.
*Overtuig u vóór gebruik steeds, of u het juiste geneesmiddel neemt. Neem nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
*Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is, welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een ongeluk van belang zijn, dat u deze gegevens bij u draagt.
*Gebruik dit geneesmiddel nooit voor een andere aandoening dan waarvoor de arts het u heeft voorgeschreven.
*Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken.
*De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker. Zonodig kunt u contact opnemen met Novartis Pharma B.V., Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, telefoon: 026 - 37 82 111.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in: juni 2000