Dettol
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Sterilon applicatievloeistof zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dettol en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dettol gebruikt
3. Hoe wordt Dettol gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dettol?

Dettol, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 48 mg/mi
Het werkzame bestanddeel is chloroxylenol. Dit is aanwezig in een concentratie van 48 mg/mi. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn pijnboomolie, isopropylalcohol, castorolie, caramel en water.


Registratiehouder.
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.,
postbus 721,
2130 AS Hoofddorp.

In het register ingeschreven onder RVG 02035


1. Wat is Dettol en waarvoor wordt het gebruikt?
Dettol heeft een snelle bacterie-dodende werking. Dettol behoort tot de groep van antiseptica en desinfectantia. Dettol is werkzaam tegen verschillende soorten micro-organismes, waaronder Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, gisten en schimmels.
Dettol is een concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik in flacons van 100, 250, 500, 1000, 5000 en 25000 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Dettol wordt gebruikt voor:
Medisch: desinfectie van snijwonden, beten, schaafwonden, insectenbeten en handen Gynaecologisch: desinfectie van de uitwendige huid


2. Wat u moet weten voordat u Dettol gebruikt
Gebruik Dettol niet:
bij overgevoeligheid voor fenolische antiseptica.

Wees extra voorzichtig met Dettol in de volgende gevallen
Dettol is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Het gebruik van onverdunde Dettol op de huid en in het bijzonder op het gezicht, de slijmvliezen en de ogen kan irritatie veroorzaken en moet daarom vermeden worden. Als Dettol wordt ingeslikt dan de mond goed spoelen, veel water drinken en een arts raadplegen. Probeer braken te vermijden. Bij contact met de ogen, direct en grondig met water uitspoelen en een arts raadplegen.
Bij tekenen van overgevoeligheid het gebruik onmiddellijk stopzetten.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Er is voorzichtigheid geboden wanneer dit product wordt gebruikt tijdens de zwangerschap omdat er onvoldoende informatie bekend is over de effecten bij zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Er is voorzichtigheid geboden wanneer dit product wordt gebruikt tijdens het geven van borstvoeding omdat er onvoldoende informatie bekend is over de efffecten bij het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Geen invloeden bekend
Gebruik van Dettol in combinatie met andere geneesmiddelen Er zijn geen interacties bekend.


3. Hoe wordt Dettol gebruikt?
Dettol moet als volgt verdund worden voordat het gebruikt wordt.
Voor desinfectie van snijwonden, beten, schaafwonden, insectenbeten en handen: 5 ml Dettol aanvullen tot 100 ml met water (5% oplossing)
Voor gynaecologisch gebruik voor de desinfectie van de uitwendige huid: 3 ml Dettol aanvullen tot 100 ml met water (3% oplossing)
De verdunde Dettol voorzichtig aanbrengen, bijvoorbeeld door een gaasje gedrenkt in de verdunde oplossing aan te brengen op de te desinfecteren plaats.
U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
In geval u bemerkt dat Dettol te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat moet u doen als u teveel Dettol heeft gebruikt?
Wanneer Dettol wordt ingeslikt, kan dit leiden tot irritatie van de slijmvliezen van de mond, keel en het maag- darmstelsel. Misselijkheid, braken en diarree kunnen optreden. Irritatie van mond en keel kan leiden tot vochtophoping in het strottenhoofd (larynx oedeem), waardoor de ademhaling bemoeilijkt kan worden. Als Dettol wordt ingeslikt dan de mond goed spoelen, veel water drinken en een arts raadplegen. Probeer braken te vermijden.
Wanneer u teveel Dettol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Dettol bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen komen zeer zelden voor (<1/10.000) en betreft dan meestal irritatie van de huid (uitslag en brandplekken), soms als gevolg van het gebruik van het onverdunde product op de huid.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Dettol?
Dettol buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op de onderkant van de flacon. Gebruik Dettol niet na deze datum.

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in maart 2006