DEXAMYTREX® OOGDRUPPELS DEXAMYTREX® OOGZALF

patiëntenbijsluiter Versie: januari 1995
DEXAMYTREX® OOGDRUPPELS
DEXAMYTREX® OOGZALF

Fabrikant:
Dr Gerhard Mann GmbH,

Berlijn Registratiehouder:
Tramedico B.V.,
Weesp

Samenstelling

DEXAMYTREX®, oogdruppels zijn steriel en bevatten per milliliter: gentamicine 3,0 mg en dexamethasondinatriumfosfaat 1,0 mg.

Overige bestanddelen: natriumdiwaterstoffosfaat, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumdisulfiet, glycerol, polyvidon, hypromellose, dinatriumedetaat, water voor injectie en als conserveringsmiddel: cetrimide 0,005%.

DEXAMYTREX®, oogzalf is een steriele zalf en bevat per gram: gentamicine 3,0 mg en dexamethasondinatriumfosfaat 0,3 mg. Oerige bestanddelen: myristylalcohol, vloeibare paraffine, wolvet, witte vaseline, oxynex en als conserveringsmiddel: chloorbutanolhemihydraat 0,31%.

Waarvoor wordt DEXAMYTREX® voorgeschreven?

DEXAMYTREX® wordt door uw (oog)arts voorgeschreven ter voorkoming of voor de behandeling van ontstekingsverschijnselen tengevolge van operaties aan het oog, onder strikt toezicht van de oogarts.

DEXAMYTREX® bevat het antibioticum gentamicine, dat bepaalde bacteriën, die infecties veroorzaken, doodt alsmede dexamethason dat tegen de ontstekingsverschijnselen werkzaam is.

Voordat u DEXAMYTREX® gebruikt

DEXAMYTREX® oogdruppels of oogzalf mogen niet worden gebruikt indien u overgevoelig bent voor gentamicine, dexamethason, of cetrimide (oogdruppels) en chloorbutanol (oogzalf). Wellicht bent u hiervan op de hoogte door een eerder onderzoek naar overgevoeligheid. Deze reactie uit zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag en galbulten. Licht uw (oog)arts in inzake de overgevoeligheid, die u voor sommige geneesmiddelen hebt.
DEXAMYTREX® dient u evenmin te gebruiken bij pusachtige oogontstekingen, tuberculose, syfilis, koepokken, verhoogde druk van de oogbol (staar) of ooginfecties door schimmels en virussen (zoals herpes). Hetzelfde geldt voor waterpokken en de periode na pokkenvaccinatie.

Bijwerkingen en problemen die zich kunnen voordoen

Na het indruppelen van DEXAMYTREX® oogdruppels of na het aanbrengen van de oogzalf kan tijdelijk een gevoel van branderigheid in het oog volgen, dat na korte tijd vanzelf verdwijnt. Dit is geen reden om de behandeling te staken. Ook wazig zien kan voorkomen na het indruppelen of aanbrengen van de zalf; bij lezen en autorijden dient u hiermee rekening te houden. Voor eventuele overgevoeligheidsreacties tegen de bestanddelen van DEXAMYTREX®: zie onder "Voordat u DEXAMYTREX® gebruikt".
Langdurig gebruik van DEXAMYTREX® kan bij uitzondering een verhoogde oogdruk tengevolge hebben. In dat geval zal uw (oog)arts uw oogboldruk controleren. De kans daarop is uiterst gering, omdat DEXAMYTREX® normaal slechts 2 weken achtereen gebruikt dient te worden. Indien deze reacties voorkomen en niet hinderlijk zijn, dient u de behandeling met DEXAMYTREX® voort te zetten. Zijn deze reacties wel hinderlijk dan is overleg met uw (oog)arts gewenst. Hetzelfde geldt voor het geval andere dan hier vermelde verschijnselen optreden. Laat uw (oog)arts dan beoordelen in hoeverre voortzetting van uw behandeling op deze wijze verantwoord is. Voor zover het uw (oog)arts niet bekend is moet u hem of haar inlichten over gebruik van andere geneesmiddelen, die u gelijktijdig gebruikt. Met name aan gentamicine verwante antibiotica als kanamicine, neomicine en tobramicine zijn van belang, omdat die de werking van DEXAMYTREX® oogdruppels en oogzalf kunnen verzwakken. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het niet voorkomen of genezen van de ontsteking.

Waarop u verder moet letten

Meldt een eventueel bestaande zwangerschap altijd aan de behandelend (oog)arts, opdat deze informatie kan worden betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

Over het gebruik van DEXAMYTREX® tijdens de zwangerschap of de borstvoeding bij de mens en in dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw (oog)arts. Ook gebruik tijdens de periode van borstvoeding wordt
ontraden.

Zachte contactlenzen mogen tijdens de behandeling met DEXAMYTREX® niet worden gedragen: vooroverleg met de (oog)arts is in dit geval gewenst.

Invloed op de rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van DEXAMYTREX® op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Beïnvloeding als gevolg van de werking van dit middel is echter niet te verwachten. Direct na het inbrengen van de oogdruppels of oogzalf kan het gezichtsvermogen korte tijd verminderd zijn in verband met wazig zien. Met het optreden van deze bijwerking moet dus rekening worden gehouden bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Hoe moet u DEXAMYTREX® gebruiken?

Uw (oog)arts heeft voorgeschreven hoe vaak en gedurende welke tijd u geacht wordt DEXAMYTREX® te gebruiken.

Oogdruppels:

Van DEXAMYTREX® oogdruppels wordt normaliter één druppel 4 tot 6 maal per
dag in het aangedane oog gedruppeld. Het is echter ook mogelijk dat de (oog)arts een ander voorschrift geeft. Volg in dat geval altijd het voorschrift van de (oog)arts op.

Een voorbeeld van 4 keer daags indruppelen is: 's morgens om 7 uur, 's middags om 5 uur en 's avonds om 10 uur.

Neem zo mogelijk het onderste ooglid tussen duim en wijsvinger en trek het voorzichtig een weinig naar voren zodat er een klein zakje ontstaat. Laat nu de druppel voorzichtig in het zakje vallen. Om te voorkomen dat de druppel te snel uit het oog naar de neus en keelholte afvloeit verdient het aanbeveling meteen na het indruppelen het traankanaal bij de neus, vlak onder het oog, korte tijd dicht te drukken met een vingertop.
Wanneer U ook nog andere oogdruppels moet gebruiken is het beter de twee middelen niet tegelijkertijd in te druppelen, omdat dan een groot deel van de toegediende vloeistof over de rand van het ooglid op de wang terecht kan komen. Zorg dus voor een interval van tenminste een kwartier tussen de toediening van beide soorten oogdruppels.

Oogzalf:

Van DEXAMYTREX® oogzalf wordt normaliter een strengetje oogzalf van circa 1
cm 2 tot 3 per dag in het aangedane oog ingebracht. Het is echter ook mogelijk dat de (oog)arts een ander voorschrift geeft. Volg in dat geval altijd het voorschrift van de (oog)arts op.

Een voorbeeld van 3 keer daags inbrengen is: 's morgens om 8 uur, 's middags om 3 uur en 's avonds om 10 uur.
Neem zo mogelijk het onderste ooglid tussen duim en wijsvinger en trek het voorzichtig een weinig naar voren zodat er een klein zakje ontstaat. Breng de oogzalf voorzichtig in het zakje. Wanneer het ooglid is aangedaan, dient U de zalf op en rond de plaats van de infectie aan te brengen.

Hoe moet DEXAMYTREX® worden bewaard?

DEXAMYTREX® dient bij kamertemperatuur (15C-25°C) te worden bewaard. Het flesje met oogdruppels moet in het donker bewaard worden; het is daarom van belang, dat u het flesje direct na gebruik telkens in het doosje terugsteekt. DEXAMYTREX® oogdruppels en DEXAMYTREN oogzalf kunnen, voordat U de druppelflacon of de tube opent, worden gebruikt tot de datum, die op de verpakking is vermeld onder "Houdbaar tot...". Na die datum is het niet zeker, dat DEXAMYTREX® de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk. Na opening van de druppelflacon of de tube: niet langer te gebruiken dan 1 maand.

Bewaar DEXAMYTREX® evenals andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Verpakkingen

DEXAMYTREX® oogdruppels in een druppelflacon (ophtiole) van 5 ml.
DEXAMYTREX® oogzalf in een tube met 3 gram zalf.

Inschrijving in het register

DEXAMYTREX®, oogdruppels en DEXAMYTREX®, oogzalf zijn ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder resp. RVG 11302 en RVG 11301.

Algemene wenken

Overtuig u voor het gebruik van DEXAMYTREX® steeds of u het juiste geneesmiddel neemt. U kunt dit vaststellen aan de hand van de hierboven onder "Samenstelling" vermelde gegevens over dit middel.

Het is raadzaam - ook bij langdurig of herhaald gebruik van DEXAMYTREX®-dat u deze bijsluiter steeds voor het gebruik van een nieuwe verpakking raadpleegt, omdat hierin informatie wordt verstrekt die aan nieuwe bevindingen of inzichten kan zijn aangepast. De (oog)arts, die u DEXAMYTREX® heeft voorgeschreven, en de apotheker die de verpakking heeft afgeleverd, worden door ons regelmatig op de hoogte gehouden van de eigenschappen of veranderingen van dit middel. Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van DEXAMYTREX®, wendt u zich dan tot uw (oog)arts of apotheker.

Draag er zorg voor dat aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.

Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Mocht u het land verlaten dan is het zinvol vooraf een schriftelijke verklaring van uw (oog)arts over uw geneesmiddelen mee te nemen, die u desgevraagd bij grensoverschrijdingen of in het buitenland kunt tonen.