Diamox® tabletten

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet iemand anders.
Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Diamox en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Diamox gebruikt
3. Hoe wordt Diamox gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Diamox?

Naam van het geneesmiddel Diamox, tabletten 250 mg Natriumacetazolamide

De werkzame stof is natriumacetazolamide overeenkomend met 250 mg acetozolamide per tablet.

De andere bestanddelen zijn polyvidon, calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, magnesiumstearaat.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Goldshield Pharmaceuticals Ltd.,
NLA Tower,
12-16 Addiscombe Road,
Croydon, Surrey, CR0 OXT, UK.
Tel.: 44 (0) 20 8649 8500
Fax: 44 (0) 20 8686 0807

RVG nummer
RVG 00643

1. WAT IS DIAMOX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Acetazolamide is een middel met een diuretische (vochtafdrijvende) werking. Het verlaagt de oogdruk bij glaucoom door vermindering van de hoeveelheid vocht in de oogkamer en vermindert oedeem (vochtophoping).
Het werkingsmechanisme van acetazolamide bij epilepsie is niet bekend.

Verpakkingsvorm

Diamox tabletten zijn verpakt per 250 tabletten in een flacon.
Diamox tabletten kunnen worden toegepast als bijkomende behandeling van verschillende vormen van groene staar (glaucoom) en als voorbereiding op een operatie bij acute groene staar. Door de daling van de druk in het oog kan het oog veiliger worden onderzocht en is het beter voorbereid op een operatie.

Diamox wordt in combinatie met andere plaspillen (diuretica) in bijzondere gevallen gebruikt bij de behandeling van ophoping van vocht (oedeem).
Diamox wordt ook gebruikt bij de behandeling van epilepsie, alleen of in combinatie met andere middelen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIAMOX GEBRUIKT

Voor en tijdens de behandeling met Diamox zal de dokter regelmatig uw bloed controleren. Als belangrijke veranderingen plaatsvinden, moet het gebruik van Diamox worden beëindigd.

Als u Diamox gebruikt voor de behandeling van vochtophoping (oedeem), mag u dat niet continu doen, omdat het effect dan afneemt. U moet dus afwisselend wel en geen Diamox nemen (zie Dosering en wijze van gebruik).

Diamox is van geringe waarde bij ernstige groene staar (glaucoom) die het gevolg is van vergroeiingen of bloedingen.

Gebruik Diamox niet :
* als u lijdt aan natrium -of kaliumtekort
* als uw nieren onvoldoende werken
* als uw lever onvoldoende werkt
* als uw bijnieren onvoldoende werken (ziekte van Addison)
* als uw bloed een te hoge zuurgraad heeft doordat het een te hoge concentratie chloor bevat (hyperchloremische acidose)
* als u overgevoelig bent voor sulfonamiden
* als uw hart vergroot is (cor pulmonale)

Pas goed op met Diamox :

U mag Diamox niet langdurig gebruiken als u chronisch groene staar hebt met afsluiting van de kamerhoek zonder bloedstuwing. Hierdoor kan nl. een afsluiting ontstaan, terwijl het verergeren van de groene staar wordt verborgen door een verlaging van de druk in het oog. De injecties zijn niet bestemd voor de behandeling van epilepsie.

Zwangerschap

Over het gebruik van Diamox in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij dieren blijkt acetozolamide, het actieve bestanddeel van Diamox, misvormingen bij de vrucht te veroorzaken.
Daarom mag u als u zwanger bent geen Diamox gebruiken.

Rijvaardigheid en bediening van machines :

Aangezien Diamox in hoge doses in zeldzame gevallen slaperigheid en verwardheid tot gevolg kan hebben, kunnen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig worden beïnvloed.

Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen/ouderen of speciale patiëntengroepen :

Diamox moet voorzichtig worden gebruikt door mensen met een neiging tot een te hoge zuurgraad van het bloed (acidose) of suikerziekte (diabetes mellitus).
Ook mensen bij wie een tekort aan kalium op kan treden (ziekte van Cushing, gebruik van diuretica) en mensen met bepaalde ademhalingsproblemen (gestoorde alveolaire ventilatie) moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Diamox.
Voorzichtigheid wordt ook aanbevolen bij jicht.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Diamox :

Gebruik van Diamox samen met andere geneesmiddelen :

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen recept noodzakelijk is.
De combinatie van Diamox met bepaalde middelen tegen pijn (acetylsalicylzuur) kan een overdosis van beide middelen veroorzaken omdat de afbraak van beide middelen wordt vertraagd. Ook de combinatie met bepaalde middelen tegen epilepsie en infecties (fenytoïne, primidon, fenobarbital, procaïne) kan tot problemen leiden (osteomalacie, vertraagde afbraak) Door het gebruik van Diamox wordt de urine enigzins basisch, dit kan gevolgen hebben voor de uitscheiding van verschillende andere stoffen (efedrine, kinidine, methadon). De hoeveelheid urinezuur in het bloed kan stijgen, vooral wanneer Diamox wordt gebruikt in combinatie met bepaalde zgn. ,,plaspillen" (thiazide - diuretica).

3. HOE WORDT DIAMOX GEBRUIKT?

Dosering en wijze van gebruik

Glaucoom
De aanbevolen dosering is 250 tot 1000 mg, verdeeld over de dag. De dosis wordt door uw arts precies voor u aangepast.

Epilepsie
De normale dosis varieert voor volwassenen van 375 tot 1000 mg per dag en voor kinderen 8 tot 30 mg/kg per dag, verdeeld over de dag. Als u overstapt van een ander middel op Diamox, moet dat geleidelijk gebeuren.

Oedeem
De normale dosis varieert voor volwassenen van 250 tot 375 mg, éénmaal per dag en is voor kinderen 5mg/kg, éénmaal per dag gedurende twee dagen, daarna één dag rust en dan een herhaling van dit schema.

Wat u moet doen als u meer van Diamox heeft gebruikt dan u zou mogen :

Een dosis van 1,5 gram per dag mag zowel voor kinderen als voor volwassenen niet
overschreden worden. Bij een matige overdosering kunnen slaperigheid, verwardheid en een tintelend gevoel in armen en benen optreden. Bij een ernstige overdosering kan het bloed te zuur worden (acidose) en de hoeveelheid bloed in de circulatie te laag worden.

Als u vermoedt dat iemand een te grote hoeveelheid Diamox heeft ingenomen of Diamox op een andere manier verkeerd heeft gebruikt, moet u direct contact opnemen met uw arts of apotheker. Bij een ernstige overdosering moet u direct naar de afdeling eerste hulp van een ziekenhuis gaan.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Diamox bijwerkingen hebben.
Bij een korte behandeling kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Niet goed voelen, vermoeidheid, neerslachtigheid, opwinding, hoofdpijn, gewichtsverlies, verandering van de smaak en maag-darmklachten. Slaperigheid, duizeligheid en een tintelend gevoel in armen en benen treden vooral bij een hoge dosis op. In zeldzame gevallen kunnen afwijkingen in het bloed ontstaan met bloedarmoede of een verhoogde neiging tot bloedingen.
Overgevoeligheidsreacties zijn mogelijk netelroos, koorts en huiduitslag. Diamox kan het optreden van gruis in de urine en nierstenen bevorderen.
Als bijwerkingen optreden, moet u uw arts waarschuwen, zodat het gebruik van het middel kan worden stopgezet en een passende behandeling kan worden ingesteld. Bij langdurige behandeling of bij hoge dosis kan soms de zuurgraad van het bloed stijgen (acidose) Dit kan worden opgeheven door de toediening van bicarbonaat.
Andere mogelijke bijwerkingen zijn een zwarte ontlasting, bloed in de urine, suiker in de urine, onvoldoende werking van de lever, oorsuizingen, gehoorstoornissen en stuipen.
Een voorbijgaande bijziendheid kan voorkomen. Deze neemt af bij verlaging van de dosis of onderbreken van de therapie.
Bij ernstige bijwerkingen is het belangrijk uw arts te waarschuwen.
Waarschuw uw arts of apotheker, wanneer u last ondervindt van één van de bovengenoemde bijwerkingen of indien bij u een bijwerking optreedt, die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

5. HOE BEWAART U DIAMOX?

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de vriezer bewaren.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.
Niet gebruiken na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum.

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd op 13 September 2000.