Registratiehouder:

Celitech Pharmaceuticals Limited,
208 Bath Road, Slough,
Berkshire SL1 3WE, UK.

Gelieve in geval van klachten het partijnummer te vermelden (zie verpakking).

informatie voor de patiënt
Uitvoerige gegevens staan ter beschikking van artsen en apothekers (bijv. Repertorium). Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg uw arts of apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft. Wij raden u aan de bijsluiter van iedere verpakking altijd te lezen, omdat de informatie erin kan zijn veranderd.

Samenstelling

Iedere capsule Dipentum bevat 250 mg olsalazinedinatrium.

Eigenschappen

Olsalazinedinatrium wordt in de maag en de dunne darm vrijwel niet geabsorbeerd en meer dan 98% bereikt de dikke darm. In de dikke darm wordt het onwerkzame olsalazinedinatrium door de darmbacteriën vrijwel volledig omgezet tot de werkzame stof mesalazine ( 5-aminosalicylzuur).

Te gebruiken bij

Dipentum capsules worden toegepast bij de behandeling van lichte tot matige acute colitis ulcerosa, een ontstekingsachtige darmziekte, en als onderhoudsbehandeling ter voorkoming dat deze aandoening terugkeert.

Niet te gebruiken bij

Dipentum capsules mogen niet gebruikt worden door patiënten die overgevoelig zijn voor salicylaten (zoals bijv aspirine) en ernstige lever- en nierfunctiestoornissen hebben.

Bijwerkingen

Soms treden bij de toediening van de capsules maagdarmklachten op zoals misselijkheid, diarree, buikpijn en maagklachten. Daarnaast is melding gemaakt van hoofdpijn, huiduitslag en gewrichtspijn.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid bij het gebruik van Dipentum is gewenst als u aan astma lijdt, of last heeft van zweren aan maag of twaalfvingerige darm. Bij langdurige behandeling is tevens regelmatige controle van de nierfunctie gewenst. Raadpleeg hierover uw arts.

Gebruik tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding
Bij zwangerschap en wanneer u borstvoeding geeft slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Invloed van dit product op het reactievermogen is echter niet waarschijnlijk.

wisselwerking met andere geneesmiddelen

Er is nog geen onderzoek gedaan naar een mogelijke wisselwerking
tussen olsaiazine en andere geneesmiddelen, zoals orale anticoagulantia en sulfonviureumderivaten.

Dosering en wijze van gebruik

voor volwassenen

Actieve ziekte: 3 tot 4 capsules per dag, driemaal daags. Onderhoudsdosering: 2 capsules, tweemaal daags.

Het verdient de voorkeur de capsule direct na de maaltijd in te nemen. De maximale inname is 4 capsules per keer. Indien geen effect wordt bereikt met 8 capsules per dag bij goede tolerantie van het geneesmiddel mag de dosering tot maximaal 12 capsules verhoogd worden.

Indien u voor het eerst Dipentum krijgt, dan wel enige tijd niet gebruikt heeft, zal de arts u een begindosis voorschrijven van 2 capsules per dag.

Vervolgens zal de arts de dosis geleidelijk verhogen met maximaal 2 capsules per dag. Indien tijdens dit geleidelijke verhogen van de dosis ernstige diarree optreedt, zal de arts de dosis verlagen tot de dosis die wel goed verdragen werd. Deze dosis wordt dan gedurende twee dagen aangehouden, waarna opnieuw de dosering geleidelijk wordt verhoogd.

Voor kinderen

Er is onvoldoende ervaring bij kinderen met hogere dagdoseringen (2 g en hoger), daarom dient zo laag mogelijk gedoseerd te worden.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar Dipentum bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten het bereik van
kinderen in de verpakking, waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Op de verpakking is de uiterste gebruiksdatum aangegeven.

Verpakkingsvorm
Potten met 100 capsules Dipentum 250 mg.

RVG nummer
Dipentum capsules 250 mg, in het register ingeschreven onder het RVG
nummer 11790.

Algemene wenken

* Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. U dient zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker die u dit
geneesmiddel verstrekt heeft.

* De combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts op de hoogte is wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt.
* laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf
nooit het geneesmiddel van een ander.

• Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
Voor inlichtingen: Celitech Pharmaceuticals,
Postbus 2046,
2130 GE Hoofddorp.
Tel: 023-5M3, Fax 023-5689111

In Nederland worden de belangen van patiënten die langdurig lijden aan colitis ulcerosa behartigd door de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging. Het adres is: Wilhelminastraat 45, 3621 VG Breukelen