PATIENT INFORMATION
DIPHANTOINE-Z

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen.
Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Samenstelling
De werkzame stof is fenytoïne. Diphantoïne-Z 25, 50, 75 en 100 tabletten bevatten resp. 23 mg, 46 mg, 69 mg, en 92 mg fenytoïne per tablet. Als hulpstoffen zijn gebruikt: melksuiker, maiszetmeel, polyvinylpyrrolidon, natriumzetmeelglycolaat, talk en magnesiumstearaat.

Uiterlijk
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:
Alle Diphantoïne-Z tabletten zijn wit, rond en voorzien van de inscriptie "D". De tabletten zijn groter naarmate ze meer werkzame stof bevatten.
Diphantoïne-Z 25, 50 en 75 tabletten hebben bovendien een breukstreep.
Diphantoïne-Z 100 tabletten hebben een breukkruis.

Verpakkingsvorm
De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 50 stuks en in flaconverpakkingen.

Hoe werkt Diphantoïne-Z
Diphantoïne-Z behoort tot de groep van de zogenaamde anti-epileptica. Het onderdrukt epileptische aanvallen en verbetert de werking van het hart bij bepaalde hartritmestoornissen.

Het is nog niet precies bekend op welke manier fenytoïne dit doet, maar er bestaat een verband tussen de hoeveelheid fenytoïne in het bloed en het onderdrukken van de aanvallen.

Als u voor het eerst dit geneesmiddel gebruikt is het raadzaam de hoeveelheid fenytoïne in uw bloed te laten controleren. Uw arts kan bepalen wanneer en hoe vaak dit moet gebeuren.

De opname van fenytoïne in het lichaam wordt beïnvloed door voedsel en de zuurgraad van de maag.

Inschrijving
De registratiehouder van dit geneesmiddel is
Apotex Europe BV,
Darwinweg 20,
2333 CR, Leiden, Nederland.

Voor informatie: Apotex Nederland BV,
Postbus 408,
2300 AK, Leiden,
Nederland, Tel.nr.: 071 524 3100

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 02975 Diphantoïne-Z 25, tabletten 23 mg
RVG 08050 Diphantoïne-Z 50, tabletten 46 mg
RVG 08051 Diphantoïne-Z 75, tabletten 69 mg
RVG 02976 Diphantoïne-Z 100, tabletten 92 mg

Voor wie is Diphantoïne-Z bestemd

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten:

- met epilepsie, behalve voor die patiënten die last hebben van absences (korte periodes van bewustzijnsverlies)

- met een onregelmatige hartslag, vooral als dit wordt veroorzaakt doordat er teveel digitalis (een bepaald hartmiddel) is gebruikt


Wanneer mag u Diphantoïne-Z niet gebruikenDit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn:

- overgevoeligheid voor fenytoïne of soortgelijke geneesmiddelen
- bloedafwijkingen
- afwijking in de aanmaak van een onderdeel van de rode bloedlichaampjes

Voorzichtigheid is geboden bij de volgende aandoeningen:
- lever- en nierziekten
- plotselinge geelzucht, veroorzaakt door een virus
(zie ook 'waarschuwingen en voorzorgen')
Diphantoïne-Z bij zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn aanwijzingen dat fenytoïne schadelijk is voor de vrucht. Er is een 2 tot 3 maal zo hoge kans op kinderen met een aangeboren afwijking. Daarom dienen zwangere patiënten zo min mogelijk middelen tegen epilepsie te gebruiken. Vooral het combineren met andere middelen tegen epilepsie moet worden vermeden. Dit moet echter afgewogen worden tegen het risico van aanvallen tijdens de zwangerschap.
Het aantal aanvallen kan tijdens de zwangerschap toenemen. De dosering moet dan aan de hand van de hoeveelheid fenytoïne in het bloed worden aangepast.
Wanneer tijdens de zwangerschap fenytoïne is gebruikt kan het kind last hebben van calciumtekort en langdurige spierkrampen.
Vanwege mogelijke afwijkingen in de bloedstolling wordt aangeraden om voor de bevalling vitamine K toe te dienen.

Borstvoeding

Fenytoine komt gedeeltelijk in de moedermelk terecht. Er zijn onvoldoende gegevens om te kunnen nagaan of dit schadelijk is.
Wanneer u borstvoeding wilt geven moet u daarom contact opnemen met uw arts.

Beïnvloedt Diphantoïne-Z de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Het reactie- en concentratievermogen kan verminderd zijn door het gebruik van Diphantoïne-Z. Maar de epilepsie zelf kan een nog groter probleem vormen voor de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het wordt afgeraden om bij gebruik van fenytoïne een motorvoertuig te besturen of gevaarlijke machines te bedienen.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen

Licht altijd uw arts in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt. Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.
Er zijn vrij veel medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van fenytoïne kunnen beïnvloeden of waarvan fenytoïne de werking kan beïnvloeden.

De meest belangrijke wisselwerkingen zijn die met chlooramfenicol (middel bij ontstekingen), isoniazide (middel bij tuberculose) en disulfiram (middel bij alcoholisme). De werking van fenytoïne kan hierdoor versterkt worden.

Fenytoïne heeft een wisselwerking met de volgende andere middelen bij epilepsie:
carbamazepine, fenobarbital, primidon, valproïnezuur, feneturide, clonazepam, diazepam, ethosuximide, sulthiam en acetazolamide.
Geneesmiddelen die de hoeveelheid fenytoïne in het bloed kunnen verhogen zijn:
- bepaalde antistollingsmiddelen (cumarine-derivaten)
- bepaalde middelen bij maagklachten (cimetidine, omeprazol)
- fenylbutazon (een middel bij pijn en ontstekingen)
- dexamethason (een middel bij o.a. ontstekingen)
- sulfonamiden (middelen bij o.a. blaasontsteking)
- amiodaron (een middel bij hartaandoeningen)
- imipramine (een middel bij ernstige neerslachtigheid)
- fluconazol (middel bij schimmelinfecties)

Geneesmiddelen die de hoeveelheid fenytoïne in het bloed kunnen verlagen zijn:
- foliumzuur (een B-vitamine)
- diazoxide (middel bij ernstig verhoogde bloeddruk)
- rifampicine (een middel bij tbc en lepra)
- bepaalde ontstekingsremmende pijnstillers (salicylaten)
- bepaalde middelen bij de behandeling van kanker
- antacida (middelen tegen maagzuur)
- calciumzouten
- alcohol, als hier langdurig gebruik van wordt gemaakt
- Sint Janskruid (Hypericum perforatum): zie ook de rubriek ‘Waarschuwingen en voorzorgen’.

Fenytoïne kan het effect verminderen van:
- furosemide (plasmiddel)
- ciclosporine (een middel bij o.a. huidafwijkingen (psoriasis))
- cimetidine (een middel bij maagklachten)
- corticosteroïden (middelen bij o.a. ontstekingen)
- theofylline (middel bij astma)
- levodopa (middel bij de ziekte van Parkinson)
- lidocaïne (middel voor plaatselijke verdoving of hartaandoeningen)
- mebendazol (middel tegen worminfecties)
- metyrapon (middel om stoornissen in de hormoonaanmaak vast te stellen)
- bepaalde middelen bij hartaandoeningen (mexiletine, disopyramide, kinidine, digitalis-glycosiden,
procaïnamide)
- orale anticonceptiva ("de pil")
- methadon (middel bij pijnbestrijding of onderdeel van een ontwenningskuur)
- doxycycline (middel bij ontstekingen)
- tricyclische antidepressiva (middelen bij ernstige neerslachtigheid)
- pyridoxine (een B-vitamine)
- haloperidol (een middel bij o.a. psychische stoornissen)
- benzodiazepines (middelen bij o.a. slaapstoornissen)
Fenytoïne kan het effect doen toenemen van:
- thyroxine (schildklierhormoon)

Waarschuwingen en voorzorgen

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals DiphantoÏne-Z, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Het verhogen van de begindosering mag met hooguit 46 mg fenytoïne (= 1 tablet Diphantoïne-Z 50) per 7 - 10 dagen gebeuren. Kleine verhogingen kunnen namelijk al een sterk effect hebben.

Het stoppen met het gebruik mag niet plotseling gebeuren. Wanneer dit toch nodig is, moet dit worden opgevangen door het gebruik van een ander middel tegen epilepsie.

De werking van een lichte pil (sub-50 anticonceptiepil) kan verminderd zijn. Daarom zal uw arts u vaak een zwaardere pil voorschrijven.

Bij lever- of nierziekten of plotselinge geelzucht door een virus is voorzichtigheid nodig. Vaak moet een lagere dosering worden gebruikt.

Gelijktijdig gebruik van fenytoïne met Sint Janskruid (Hypericum perforatum) dient vermeden te worden, aangezien de werking van fenytoïne verminderd kan worden. De werking van fenytoïne kan tot tenminste twee weken na het gebruik van Sint Janskruid verminderd zijn. In geval u reeds Sint Janskruid gebruikt dan dient het gebruik ervan te worden gestaakt en de concentratie van fenytoïne in het bloed te worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn dat de dosering van fenytoïne aangepast moet worden.

Aanwijzingen voor het gebruik

De tabletten moeten worden ingenomen met een ruime hoeveelheid (half glas) water. Wanneer u last heeft van maagklachten kunnen de tabletten tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.

Dosering
Uw arts heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Epilepsie Volwassenen:
beginnen met 1 tablet Diphantoïne-Z 75 tweemaal daags;
de dosis elke 7-10 dagen verhogen met Diphantoïne-Z 50 tot het gewenste effect is bereikt. Onderhoudsdosering: 2-4 tabletten Diphantoïne-Z 100 per dag.

Kinderen:
beginnen met 5 mg per kg lichaamsgewicht; de dosis elke week verhogen tot het gewenste effect is bereikt.
Onderhoudsdosering: 5 -10 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Hartritmestoornissen

Volwassenen:
10 tabletten Diphantoïne-Z 100 op de eerste dag, 3-6 op de tweede en derde dag.
Onderhoudsdosering: 2-4 tabletten Diphantoïne-Z 100 per dag, in 1 tot 4 doses.

Kinderen:
aanvankelijk 10-15 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 2-3 doses. Onderhoudsdosering: 5-10 mg per kg lichaamsgewicht per dag in 2-3 doses.

Verschijnselen en behandeling van overdosering

Verschijnselen die duiden op een te hoge dosering zijn: draaiende beweging van de ogen, coördinatiestoornissen, bewusteloosheid, verlaagde bloeddruk, vertraagde ademhaling of ademhalingsstilstand.
Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u direct contact opnemen met uw arts.

Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan.

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling, ook niet als u klachten heeft.

Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of uw dosering moet worden gewijzigd of gestopt, en hoe u dat moet doen.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Diphantoïne-Z

Bij (te) hoge doseringen kunnen hersenstoornissen, zoals onwillekeurige bewegingen en oogtrillingen, bevingen, spraakstoornissen en verwardheid optreden.

Deze verdwijnen in de loop van enkele dagen als de dosering verlaagd wordt.
Misselijkheid, braken en maagdarmstoornissen kunnen worden voorkómen door de tabletten tijdens of na de maaltijd in te nemen.

Extra tandvleesgroei, vooral tijdens de groei, kan bij langdurig gebruik optreden. Dit kan verminderd worden door een goede mondhygiëne.

Als u overgevoelig bent voor fenytoïne zijn de volgende verschijnselen mogelijk; zwelling van de lymfeklieren, vergroting van de lever, vermeerdering van de witte bloedlichaampjes en vergroting van de milt. Dit gebeurt meestal binnen zes weken nadat met het gebruik is begonnen. Vaak gaat dit samen met koorts en roodheid van de huid. Soms wordt dit verward met de ziekte "rode hond". Neem meteen contact op met uw arts als u denkt dat u overgevoelig bent.

Door fenytoïne kan de hoeveelheid suiker in het bloed toenemen. Patiënten met suikerziekte of een grote kans hierop moeten hiermee rekening houden.

Bij langdurig gebruik van fenytoïne kunnen er veranderingen in het bloed ontstaan.

Huidreacties, zoals afschilferen en rode vlekken, vooral op de hand- en voetrug en de oogleden zijn mogelijk. Neem dan meteen contact op met uw arts.

Door een verhoogde afbraak van vitamine D in de lever kan een tekort aan calcium ontstaan. Dit is te herkennen aan witte vlekjes onder de nagels. De botten kunnen hierdoor zachter worden.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter, of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Diphantoïne-Z bewaard worden

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen!

Bewaar de tabletten op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-250C).
Bewaar geneesmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking.
Hoe lang kan Diphantoïne-Z bewaard worden
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar).
Op de strips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp".
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

Epilepsie Vereniging Nederland
In Nederland worden de belangen van mensen met epilepsie landelijk behartigd door:
Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105
6710 AC Ede
Tel: 0318-672772
Epilepsie advieslijn: 0318-672777

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009