INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

ALGEMEEN ADVIES

Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u ‘Dolocid’ gaat gebruiken of wanneer u aan een nieuwe verpakking begint, zelfs als u dit geneesmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens. Als er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT ZIT ER IN ‘DOLOCID’ EN HOE ZIET DIT GENEESMIDDEL ERUIT?

De werkzame stof in ‘Dolocid’ heet diflunisal.

Het is handig deze naam, diflunisal, te kennen wanneer u naar het buitenland gaat.

‘Dolocid’ bevat de volgende onwerkzame stoffen:
tabletten 250 en 500 mg: gepregelatineerd zetmeel, hydroxypropylcellulose (E463), microkristallijn cellulose (E460a), magnesiumstearaat (E572), hydroxypropylmethylcellulose (E464), oranjegeel S (E110), talk (E553b), titaandioxide (E171).

Farmaceutische vorm en inhoud

Tabletten 250 mg ‘Dolocid’ bevatten 250 mg diflunisal, zijn langwerpig van vorm, perzikkleurig, met een ingeslagen code ‘MSD 675’. Verpakking: doosje met tien blisters met 10 tabletten en 10 blisters met 5 tabletten.

Tabletten 500 mg ‘Dolocid’ bevatten 500 mg diflunisal, zijn langwerpig van vorm, oranje van kleur, met een ingeslagen code ‘MSD 697’ Verpakking: doosje met twee blisters met 10 tabletten.
MSD 675 MSD 697

WAT IS ‘DOLOCID’ VOOR EEN SOORT GENEESMIDDEL EN HOE WERKT HET?

‘Dolocid’ behoort tot de klasse van geneesmiddelen die prostaglandinesynthetaseremmers wordt genoemd. Het is een langwerkende pijnstiller (analgeticum) met ontstekingsremmende eigenschappen.

Tabletten ‘Dolocid’ worden in Nederland in de handel gebracht door

Merck Sharp & Dohme B.V.
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
Telefoon 023–5 153 153.

‘Dolocid’ is in het register ingeschreven onder RVG 07480 (tabletten 250 mg) en RVG 09258 (tabletten 500 mg).

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS ‘DOLOCID’ VOOR?

Uw arts heeft ‘Dolocid’ voorgeschreven ter verlichting van acute en chronisch terugkerende pijn zoals bij reumatische pijn, bij artrose (versleten gewrichten), bij spit, bij verrekkingen en verstuikingen, bij pijn na operaties en na tandheelkundige ingrepen. Ook ernstige menstruele pijn.

WANNEER MAG U ‘DOLOCID’ NIET GEBRUIKEN?

Als u allergisch bent voor één van de bestanddelen. Als u na het innemen van acetylsalicylzuur of een ander niet-steroïd anti-inflammatoir geneesmiddel last heeft gehad van een plotselinge astma-aanval; netelroos of loopneus.
U mag ‘Dolocid’ niet gebruiken als u een actieve maagbloeding heeft of andere bloedingen zoals hersenbloeding. Het middel mag ook niet worden gebruikt wanneer u een maagzweer heeft of een ernstig gestoorde nierfunctie.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

Daar ‘Dolocid’ de verschijnselen van een infectie kan verbergen, dient extra zorg te worden genomen als er al een infectie aanwezig is. Als u last krijgt van oogklachten tijdens de behandeling met ‘Dolocid’ neem dan contact op met uw arts. Tevens moet het geneesmiddel voorzichtig worden toegepast bij patiënten met een maagdarmbloeding of maagdarmzweer in de ziektevoorgeschiedenis. Daar dit geneesmiddel voornamelijk door de nieren wordt uitgescheiden, dienen patiënten met een sterk afgenomen nierfunctie nauwlettend te worden gevolgd.

‘Dolocid’ dient voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met hart-, nier- of leverproblemen; diabetes (suikerziekte); neiging tot bloeden of hoge bloeddruk.

Als u zonder aanwijsbare reden koorts krijgt, koude rillingen, pijnlijke gewrichten of spieren, huiduitslag, geel worden van de huid of ogen (geelzucht), of enige aanwijzing voor een allergische reactie, stop met het gebruik van ‘Dolocid’ en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

‘Dolocid’ bevat de kleurstof oranjegeel S (E110) welke een allergische reactie kan veroorzaken, waaronder astma. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij die personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

‘Dolocid’ wordt afgeraden voor gebruik bij kinderen.

KAN ‘DOLOCID’ SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?

Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, ook die welke zonder recept verkrijgbaar zijn. Sommige geneesmiddelen beïnvloeden elkaars werking. Vertel uw arts als u prostaglandinesynthetaseremmers, zoals indomethacine gebruikt, methotrexaat en ciclosporine (beide geneesmiddelen onderdrukken het immuunsysteem) daar gelijktijdig gebruik het schadelijk effect op het maagdarm-kanaal en nieren kan verhogen. Gelijktijdig gebruik met bloedverdunners (anticoagulantia) kan de bloedstolling beïnvloeden en gelijktijdig gebruik met furosemide (diuretica) kan leiden tot achteruitgang van de hartfunctie.

KAN DIT GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDEN BIJ ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING?

‘Dolocid’ dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap, anders dan na overleg met de arts; niet gebruiken tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Daar diflunisal in de moedermelk overgaat, wordt gebruik tijdens het geven van borstvoeding ontraden dan wel dient borstvoeding gestaakt te worden.

KAN DIT GENEESMIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEÏNVLOEDEN?

Bij sommige patiënten kan ‘Dolocid’ duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Zorg dat u van uzelf weet hoe u op ‘Dolocid’ reageert. Als u zich duizelig of slaperig voelt, moet u niet autorijden en geen machines bedienen.

HOEVEEL ‘DOLOCID’ IS GEBRUIKELIJK EN WANNEER?
Het is belangrijk dat u nauwkeurig het advies van uw arts opvolgt over hoeveel ‘Dolocid’ u moet gebruiken en hoe vaak u het moet innemen.
De gebruikelijke aanvangsdosis bij acute pijn is 500 mg, gevolgd door 2 50-500 mg tweemaal daags.

Voor de behandeling van chronische, terugkerende pijn is de aanvangsdosis 500 mg. Daarna tweemaal daags 250 mg met een maximum van 750 mg per dag.

Voor pijn en kramp gedurende de menstruele periode is de aanbevolen aanvangsdosis 1000 mg bij aanvang van de pijn en bloeding, gevolgd door 500 mg om de 12 uur. U kunt ‘Dolocid’ zolang nemen als de symptomen aanwezig zijn, echter niet langer dan 5 dagen.

U dient de tabletten in zijn geheel met water in te nemen, maak ze niet fijn en kauw er niet op. Voor uw behandeling is het van belang uw tabletten iedere dag in te nemen. Als u een dosis vergeet, neem dan geen extra dosis in maar houdt gewoon uw behandelingsschema aan.

OVERDOSERING

Als u of iemand anders meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts zodat u meteen adequaat behandeld kunt worden. De meest voorkomende objectieve en subjectieve symptomen zijn slaperigheid, overgeven, misselijkheid, diarree, hyperventilatie, snelle hartslag, zweten, oorsuizen, desoriëntatie, afgenomen bewustzijn en coma. Verminderde urineproductie en hart- en ademstilstand zijn ook gemeld.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: maagpijn, verteringsstoornissen, misselijkheid, diarree, huiduitslag en hoofdpijn. Sommige patiënten melden overgeven, verstopping, gasophoping in maagdarmkanaal, duizeligheid, slaperigheid, slapeloosheid, oorsuizingen en vermoeidheid. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn zweren of bloedingen van de maag of darmen, gebrek aan eetlust, geelzucht, lever- en maagontsteking, maagzweer en maagdarmbloedingen,
waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), nervositeit, depressie, hallucinaties, verwardheid, licht gevoel in het hoofd, huidafwijkingen, pijnlijke urinedrang, nierfunctiestoornis, bloedbeeldafwijkingen, wazig zien, overgevoeligheidsreacties (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen), hartkloppingen, flauwvallen, pijn op de borst, spier-krampen, zwakte en oedeem.

Indien een van de genoemde verschijnselen of verschijnselen die niet genoemd worden bij u optreedt en wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd.

HOE IS ‘DOLOCID’ HET BEST TE BEWAREN?

Bewaar ‘Dolocid’ beneden 30 °C; bewaren in de originele verpakking. Op het doosje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter ‘Niet te gebruiken na’ en op de doordrukstrip achter ‘exp’, gevolgd door maand en jaar. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u ‘Dolocid’ het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.

Berg het geneesmiddel zo op dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2000.