BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Dridase 2,5, tabletten 2,5 mg
Dridase 5, tabletten 5 mg Dridase, stroop 5 mg/5 ml
Oxybutyninehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Dridase en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Dridase inneemt
3. Hoe wordt Dridase ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dridase
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS DRIDASE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Dridase wordt meestal gebruikt bij klachten, die het gevolg zijn van een te actieve blaasspier. Dit zijn b.v. het ongewild verliezen van urine of het zeer vaak moeten plassen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DRIDASE INNEEMT
Neem Dridase niet in

* bij overgevoeligheid voor oxybutynine of andere bestanddelen van Dridase
* moeilijk plassen veroorzaakt door afsluiting van de urinewegen
* vernauwingen in het maagdarmkanaal, neiging tot spierslapte van de darmen
* ernstige ontstekingen van de darmen (colitis ulcerosa of toxisch megacolon)
* spierslapte van de skeletspieren (myasthenia gravis)
* verhoogde oogboldruk (groene staar) (nauwe kamerhoekglaucoom)
* verhoogde drang tot plassen als gevolg van een hartziekte of nierziekte

Wees extra voorzichtig met Dridase
* bij verzwakte ouderen of bij kinderen
* als u een aandoening van het onwillekeurige zenuwstelsel heeft (autonome neuropathie)
* als u lijdt aan ernstige stoornissen van de beweeglijkheid van het maagdarmstelsel
* als u een verminderde lever- of nierwerking heeft
* als u een aandoening aan het hart heeft
* als u een vergrote prostaat heeft
* als u een middenrifsbreuk heeft (hiatus hernia)

In bovenstaande gevallen kunt u gevoeliger reageren op de effecten van het geneesmiddel.

* bij schildklieraandoeningen (hyperthyroïdie), hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis), hartritmestoornissen, versnelde hartslag (tachycardie), verhoogde bloeddruk (hypertensie) en vergroting van de prostaat; de symptomen hiervan kunnen verslechteren.

* Wanneer Dridase ingenomen wordt bij hoge temperaturen, volledige uitputting door hitte kan ontstaan, omdat de afvoer van zweet vermindert.

* Bij kinderen onder de 5 jaar, het gebruik van Dridase is bij deze leeftijdsgroep niet aanbevolen omdat niet vastgesteld is of Dridase bij deze leeftijdsgroep veilig gebruikt kan worden.

Vertel uw arts of apotheker wanneer één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Enkele geneesmiddelen zoals digoxine, anti-parkinsonmiddelen, bepaalde middelen voor de behandeling van psychosen (fenothiazines en butyrofenonen) en antidepressiva versterken het effect van Dridase.

Ook kan Dridase de opname van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap mag u Dridase niet gebruiken. Tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
De werkzame stof komt in de moedermelk. Dridase moet daarom niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich door het gebruik van Dridase suf voelt of wazig ziet, kunt u beter geen voertuig besturen of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dridase

Dridase stroop bevat per fles (250 ml stroop) 63,3 gram suiker en 67,4 gram sorbitol. Wanneer de maximale dosering (4 maal 5 ml per dag) genomen wordt, wordt 5 gram suiker en 5,4 gram sorbitol per dag ingenomen.
Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dridase tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT DRIDASE INGENOMEN

Volg bij het innemen van Dridase nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is
Volwassenen: 3 maal per dag 1 tablet Dridase 2.5, zonodig te verhogen tot 3 - 4 maal per dag 1 tablet Dridase 5, of 3 maal per dag 2,5 ml Dridase stroop, zonodig te verhogen tot 3 - 4 maal per dag 5 ml Dridase stroop.

Kinderen ouder dan 5 jaar:
Eerst 3 maal daags 1,5 ml Dridase stroop. Eventueel kan dit verhoogd worden. Voor doseringen vanaf 2,5 mg kunnen Dridase 2,5 tabletten gebruikt worden. De maximale en gewone dosering staan in de tabel hieronder:
Leeftijd: 5-9
maximale dosis: 7,5 mg per dag
gewone dosis: 3 x daags 1,5 mg

Leeftijd: 9-12
maximale dosis: 10 mg per dag
gewone dosis:
3 x daags 2 mg

Leeftijd: 12-18
maximale dosis: 15 mg per dag
gewone dosis: 3 x daags 2,5 mg

Ouderen: Eerst 2 maal per dag 1 tablet Dridase 2.5 of 2,5 ml Dridase stroop.

Afhankelijk van het effect eventueel de dosis verhogen naar 2-3 maal per dag 1 tablet Dridase 5 of 5 ml Dridase stroop. Dridase kan tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Hoelang moet u Dridase gebruiken:
Uw arts zal u vertellen hoelang u Dridase zult moeten gebruiken. Doorgaans zal dit gedurende langere tijd zijn.

Wat u moet doen als u meer van Dridase heeft ingenomen dan u zou mogen

Het is verstandig bij vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering contact op te nemen met uw arts. In geval van overdosering kunnen de hieronder genoemde bijwerkingen in ernstige mate optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dridase in te nemen

Wanneer u een dosis bent vergeten, kunt u deze eventueel inhalen. De volgende dosis kunt u op het normale tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Dridase
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. Er zijn geen speciale problemen te verwachten wanneer u plotseling stopt.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Dridase bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bij gebruik van Dridase kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Maagdarmstelselaandoeningen:
Misselijkheid, diarree, verstopping, droge mond, ongemak in de buikstreek, gebrek aan eetlust, overgeven, oprispingen van maagzuur (gastro-oesofageale reflux).

Aandoeningen van psychische aard
Opgewondenheid, het waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), nachtmerries, stoornissen van het denken (verwardheid, angst, waanideeën, waarbij star aan een idee wordt vastgehouden, bijvoorbeeld achtervolgingswaanzin).

Aandoeningen van het zenuwstelsel:
Hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, toevallen/stuipen (convulsies)

Aandoeningen van het hart:
Versnelde hartslag (tachycardie), hartritmestoornissen

Aandoeningen van de ogen:
Wazig zicht, verwijding van de pupillen (mydriasis), verhoogde oogdruk (intraoculaire hypertensie), optreden van verhoogde oogboldruk (groene staar) (nauwe kamerhoekglaucoom), droge ogen.

Aandoeningen van de nieren en urinewegen:
Achterblijven van urine in de blaas als gevolg van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

Aandoeningen van de huid en onderhuid:
Rood en warm gevoel in het aangezicht, droge huid, overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria), onmiddellijke of vertraagde overgevoeligheidsreacties zoals zwelling van de lippen, tong en keelholte (angio-oedeem).

5. HOE BEWAART U DRIDASE

Dridase bewaren beneden 25ºC in de originele verpakking. Een aangebroken flacon Dridase stroop kan het best in de koelkast worden bewaard.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Dridase niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos of etiket na “niet te gebruiken na”. Op de doordrukstrips staat deze datum na de aanduiding "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Dridase
* Het werkzame bestanddeel:
Een tablet Dridase 2.5 bevat 2,5 mg oxybutyninehydrochloride.
Een tablet Dridase 5 bevat 5 mg oxybutyninehydrochloride.
Een ml Dridase stroop bevat 1 mg oxybutyninehydrochloride.

* De andere bestanddelen:
tabletten: lactose, microkristallijne cellulose (E460), calciumstearaat.
stroop: citroenzuur (E330), natriumcitraat (E331), suiker, sorbitol (E420), glycerine, methylparabeen (E21 8), frambozensmaakstof

Hoe ziet Dridase er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Dridase 2.5 en Dridase 5: doos met 9 doordrukstrips à 10 witte tabletten met breukstreep en de opdruk D 2.5, respectievelijk D 5.
Dridase stroop: flacon met 250 ml stroop in kartonnen doos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Nycomed bv
Postbus 31
2130AA Hoofddorp

Dridase 2.5 is in het register ingeschreven onder RVG 17499.
Dridase 5 is in het register ingeschreven onder RVG 10527.
Dridase stroop is in het register ingeschreven onder RVG 10528.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2007