DTP vaccin

Bijsluiter voor de patiënt

Lees deze bijsluiter aandachtig door voordat u of uw kind dit vaccin krijgt toegediend.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is DTP-vaccin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u DTP-vaccin krijgt toegediend
3. Hoe wordt DTP-vaccin toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u DTP-vaccin?

DTP-vaccin, , suspensie voor injectie Difterie-, Tetanus-, Poliomyelitisvaccin

DTP-vaccin

De werkzame bestanddelen zijn: (per dosis van 1 ml DTP-vaccin) tenminste 5 internationale eenheden (IE) difterie vaccin (difterietoxold), tenminste 20 IE tetanus vaccin (tetanustoxoïd) en 40, 4 en 7,5 eenheden geïnactiveerd poliovaccin (poliovirus) van respectievelijk type 1, 2 en 3. Difterie- en tetanus toxoide zijn geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumsulfaat, fenolrood, calciumchloride, aluminiumfosfaat, water voor injectie, 2-fenoxyethanoi en formaldehyde.

Registratiehouder:

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 11
3720 AL Bilthoven

Voor inlichtingen:
Afdeling Verkoop,
postbus 457,
3720 AL Bilthoven,
tel.: 030 2748010

in het register ingeschreven onder RVG 17641.

1. Wat is DTP-vaccin en waarvoor wordt het gebruikt? Farmaceutische vorm en inhoud

DTP-vaccin is verkrijgbaar in injectieflacons met 1-ml vaccin (1 dosis) en in injectieflacons met 10 ml vaccin (10 doses) en in spuiten met 1 ml vaccin (1 dosis).

DTP-vaccin is een suspensie (niet-heldere oplossing) voor injectie in een spier (intramusculair). DTP-vaccin behoort tot de geneesmiddelengroep van vaccins.

De meeste geneesmiddelen bestrijden de gevolgen van een ziekte. Een vaccin daarentegen wordt toegediend aan gezonde personen en helpt beschermen tegen infectieziektes en de daarbij optredende complicaties. DTP-vaccin is bedoeld voor bescherming tegen de ziektes difterie, tetanus en polio.

Elk van deze ziektes wordt veroorzaakt door een specifieke bacterie dan wel virus (polio). Het DTP-vaccin bevat elk van deze ziekteverwekkers in een geïnactiveerde en daardoor onschadelijke vorm. Als reactie op het contact met de geïnactiveerde ziekteverwekkers gaan de cellen van het afweersysteem antistoffen produceren die de ziekteverwekkers onschadelijk maken. Bovendien onthoudt het afweersysteem de kenmerken van de ziekteverwekkers en hoe zij bestreden kunnen worden. Op die manier ontstaat na vaccinatie een langdurige bescherming tegen difterie, tetanus en polio. Op het moment dat een gevaccineerde persoon door een natuurlijke besmetting in contact komt met de echte ziekteverwekkers, worden zij herkend door het afweersysteem en tijdig bestreden.

Toepassing van het geneesmiddel

DTP-vaccin wordt gebruikt voor vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. DTP-vaccin wordt zowel gebruikt voer de eerste vaccinatie van personen vanaf 5 jaar (bijvoorbeeld reizigers) als voor het hervaccineren van kinderen en volwassenen.

2. Wat u moet weten voordat u DTP-vaccin krijgt toegediend

DTP-vaccin mag niet gebruikt worden:

* Bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen. Als u of uw kind aan een ernstige ziekte lijdt, dient de vaccinatie met DTP-vaccin te worden uitgesteld.

Bij inenting van kinderen jonger dan 4 jaar. De samenstelling van het DTP-vaccin maakt het hiervoor ongeschikt

Extra voorzichtigheid wordt in acht genomen:

* Als u of uw kind een aangeboren of verworven afweerstoornis heeft- In dit geval kan de gewenste bescherming uitblijven.
* Als u of uw kind problemen heeft met de bloedstolling of snel bloeduitstortingen heeft.
* Als u of uw oudere kind wordt gevaccineerd daar oudere kinderen en volwassenen kunnen flauwvallen na vaccinatie. Dit gebeurt meestal korte tijd na de vaccinatie. Indien flauwvallen bij eerdere vaccinaties is opgetreden kan worden overwogen zittend/liggend te vaccineren.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Volgens gegevens over een groot aantal gevallen van blootstelling tijdens de zwangerschap heeft een DTP-vaccin geen nadelige effecten op de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat dit vaccin wordt toegediend.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over inenting met DTP-vaccin van vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat dit vaccin wordt toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van vaccinatie met DTP-vaccin op het rijvermogen of het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van DTP-vaccin in combinatie met andere geneesmiddelen

DTP-vaccin kan gelijktijdig met andere vaccins worden toegediend, mits op verschillende injectieplaatsen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DTP vaccin
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. in wezen `natriumvrij', Dit geneesmiddel bevat kalium, minder dan 1 mmol (39 mg) per dosis, d.w.z. in wezen 'kaliumvrij'.

3. Hoe wordt DTP-vaccin toegediend?

Inenting dient altijd te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Een dosis bestaat uit 1 ml oranje rode vloeistof die langzaam in een spier van de bovenarm of het bovenbeen wordt gespoten. DTP-vaccin mag nooit in een ader worden gespoten.

Een basisvaccinatie wordt gegeven door een serie van twee doses, met ten minste 1 maand tussentijd, gevolgd door een derde dosis ten minste 6 maanden na de tweede dosis. Volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen die een volledige basisvaccinatie met DKTP-vaccin (4 doses) hebben ontvangen, met DTP-vaccin gehervaccineerd op de leeftijd van ca. 4 en ca. 9 jaar.

Ingeval u bemerkt dat DTP-vaccin te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan DTP-vaccin bijwerkingen veroorzaken.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Treedt zwelling van het gezicht of het strottenhoofd op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis, Deze reactie is een zeer ernstige bijwerking. In geval dat deze reactie bij u optreedt dan is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op het DTP-vaccin. Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden voor. In een zeldzaam geval treden andere, minder ernstige, allergische reacties op zoals netelroos (urticaria), jeuk of roodheid over een groot deel van het lichaam (exantheem). In dat geval dient u uw arts te waarschuwen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak treden na inenting reacties op de plaats van de injectie op, zoals roodheid, zwelling en pijn op de plaats van de injectie.
Soms kan temperatuursverhoging, hangerigheid, slaperigheid of algehele malaise optreden.

Oudere kinderen en volwassenen kunnen flauwvallen na vaccinatie Dit treedt meestal op korte tijd na de vaccinatie, zie rubriek 2.

Bloed- en Lymfestelselaandoeningen:

Heel zelden kunnen de lymfeklieren opgezet zijn (lymfadenopathie).

Ingeval er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u DTP-vaccin?

DTP-vaccin buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren bij 2-8 °C (in de koelkast).
Houdbaarheid
Gebruik DTP-vaccin niet meer na de datum op de verpakking achter "exp."
Gebruik DTP-vaccin niet meer wanneer u waarneemt dat de kleur van het vaccin duidelijk geel of violet is.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 6.JUN 2005