B
ALGEMENE KENMERKEN

Benaming Duofilm®

Samenstelling
Duofilm®, bevat 167 mg/g salicylzuur en 167 mg/g melkzuur in een collodiumoplossing.

Farmaceutische vorm en inhoud

Oplossing voor gebruik op de huid.

Duofilm® wordt geleverd in een flacon met 15 ml oplossing voor gebruik op de huid.

Geneesmiddelengroep

Duofilm® is bedoeld voor de behandeling van wratten.

Het actieve bestanddeel salicylzuur heeft effect op de hoornlaag van de huid waardoor het weefsel van de wrat wordt aangetast en tijdens de behandeling geleidelijk loslaat.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Stiefel Laboratories BV.,
Strawinskylaan 2001,
Amsterdam.

Voor inlichtingen en correspondentie:
Stiefel Laboratories B.V.,
Postbus 65,
9640 AB Veendam.

In het register ingeschreven onder RVG Duofilm®, oplossing voor cutaan gebruik RVG 10867

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Duofilm® wordt gebruikt bij wratten.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

Gevallen waarbij het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Duofilm® mag niet worden gebruikt:

0 bij overgevoeligheid voor salicylaten
0 op moedervlekken, wijnvlekken of andere, vreemd uitziende wratten waar haar op groeit
0 in het gezicht of op de geslachtsdelen
0 op rode geïrriteerde of geïnfecteerde huid.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Duofilm® oplossing mag alleen op de wratten worden aangebracht. De actieve stof kan schade veroorzaken bij contact met gezonde huid. Als de oplossing toch op de omliggende gezonde huid komt dient deze direct met water en zeep te worden afgewassen. Was uw handen zeer zorgvuldig iedere keer nadat u de oplossing heeft aangebracht. Voorkom contact met de ogen en slijmvliezen. Indien u per ongeluk Duofilm® oplossing in uw oog mocht krijgen, spoel dan zeer goed met water en raadpleeg een arts.

Bij zwangerschap

Duofilm® oplossing voor gebruik op de huid, kan zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht volgens voorschrift tijdens de zwangerschap worden gegeven.

Rijvaardigheid

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen. Een nadelig effect is echter niet aannemelijk

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Speciale waarschuwingen

Voorzichtig gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Diabetici of personen met een slechte doorbloeding dienen Duofilm® te gebruiken in overleg met de arts.

Wratten zijn besmettelijk, daarom mogen de gebruikte materialen niet door anderen worden gebruikt. Loop bij een wrat op de voet nooit blootsvoets.

Net als andere geneesmiddelen dient Duofilm® buiten het bereik van kinderen bewaard te worden. Duofilm® mag niet bij open vuur worden gebruikt.

Wat te doen bij overmatig gebruik

Overmatig gebruik van Duofilm® op de huid kan vooral op de gezonde huid leiden tot verbranding. Indien dit het geval is dient u de behandeling te onderbreken en een verzachtende crème of lotion op te brengen.

Wat te doen bij onbedoelde inname

Duofilm® is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing. Indien Duofilm® echter toch wordt ingenomen dient u rekening te houden met misselijkheid, braken en buikpijn en dient direct een arts te worden gewaarschuwd. Toon de flacon en deze bijsluiter aan de arts.

BIJWERKINGEN

Er kan een branderig gevoel ontstaan, dat versterkt kan worden als Duofilm® meerdere malen na elkaar wordt opgebracht. Op de huid rondom de wrat kunnen huidveranderingen optreden. Daarom dienen deze huidgedeelten bij de therapie te worden vermeden. Na beëindiging van de therapie met Duofilm® verdwijnen deze huidveranderingen.

U dient uw arts of apotheker te waarschuwen wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet staat vermeld in deze bijsluiter of indien u een bijwerking als ernstig ervaart.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Gebruik de Duofilm® oplossing niet na de datum die op de verpakking staat genoemd bij "Niet gebruiken na" of "Exp.".

Bewaar Duofilm® oplossing voor gebruik op de huid bij kamertemperatuur (15-25°C) en sluit de dop goed af na gebruik.

Bewaar buiten bereik van kinderen.

Indien u na behandeling vloeistof overhoudt, gooi deze dan niet weg maar lever deze voor vernietiging in bij uw apotheek.

DATUM LAATSTE HERZIENING BIJSLUITER December 1999