BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Duphalac® , stroop 667 mg /ml

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Duphalac stroop, waarvoor wordt het gebruikt.
2. Wat u moet weten voordat u Duphalac stroop gebruikt.
3. Hoe wordt Duphalac stroop gebruikt.
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Duphalac stroop.
6. Aanvullende informatie.

1. Wat is Duphalac stroop en waarvoor wordt het gebruikt.

Duphalac® stroop hoort tot de groep geneesmiddelen die de werking van de darmen op een natuurlijke wijze bevorderen en zorgen voor een zachtere en beter uit te scheiden darminhoud. Hierdoor wordt de stoelgang verbeterd.

Duphalac stroop wordt gebruikt bij:

Duphalac® stroop wordt gebruikt bij:
a Moeilijke stoelgang (obstipatie)

Eerst moet onderzocht worden wat de reden is van de moeilijke stoelgang. Veranderingen in de darmbewegingen kunnen veroorzaakt zijn door te weinig drinken, te weinig beweging, door andere voeding, een operatie of medicijnen. Zo mogelijk moet de oorzaak verholpen worden.

Duphalac® stroop kan gegeven worden als er sprake is van een vaak terugkerende of langdurig moeilijke stoelgang.

Duphalac® stroop is bijvoorbeeld bruikbaar bij:
• pijnlijke ontlasting;
• als de normale darmbewegingen hersteld moeten worden;
• na een operatie of bij patiënten die langdurig op bed moeten liggen; om te voorkomen dat de ontlasting indikt; en bij verstopping door bepaalde geneesmiddelen.

b Een leveraandoening (P. S. E.)
De lever is één van de belangrijkste organen in een
menselijk lichaam. Zo helpt de lever bij het verteren van voedsel, opslag van vitaminen en het verwijderen van schadelijke stoffen uit het bloed. De activiteit van de lever kan door verschillende oorzaken
verminderen. Werkt de lever onvoldoende, dan kunnen giftige stoffen zich opstapelen in het bloed. Het kan zelfs leiden tot bewusteloosheid als de patiënt niet behandeld wordt. In een eerder stadium van de ziekte kan het leiden tot vermindering van de coördinatie. Dit betekent dat de rijvaardigheid, het bedienen van machines e.d. nadelig beïnvloed kunnen worden.


Duphalac® stroop zorgt voor meer bewegingen van de dikke darm en het zuurder worden van de darminhoud. Hierdoor wordt de produktie van sommige schadelijke stoffen in de dikke darm en de opname daarvan in het bloed verminderd. Het blijft natuurlijk noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lever niet verder verslechtert. Volg de adviezen, die u hierover van uw arts krijgt, dan ook nauwkeurig op.

Hoe werkt Duphalac® stroop?

In het lichaam wordt Duphalac® stroop niet verteerd en niet opgenomen. Het komt onveranderd in de dikke darm aan. De dikke darm bevat veel bacteriën, een aantal daarvan breekt Duphalac® stroop af. De afbraakprodukten zijn in de natuur voorkomende zuren. Deze zuren zorgen voor het gunstige effect van Duphalac® stroop bij diverse aandoeningen. Zo zorgen ze voor een natuurlijk, bevorderend effect op de beweging van de dikke darm. Omdat er meer water wordt vastgehouden, is de ontlasting zachter en makkelijker uit te scheiden. Op deze manier verloopt de stoelgang makkelijker en worden de normale bewegingen van de darm hersteld. Pas als Duphalac® stroop in de dikke darm is aangekomen en is afgebroken door bacteriën, kan het effect hebben. Het kan 24 tot 48 uur duren voordat het gewenste effect optreedt.

2. Wat u moet weten voordat u Duphalac stroop gebruikt.
Gebruik Duphalac stroop niet:

Wanneer u een galactose-arm dieet moet volgen of als bekend is dat u overgevoelig bent voor lactulose. Duphalac® stroop bevat een kleine hoeveelheid galactose. Evenals andere laxantia mag u Duphalac stroop niet gebruiken bij plotseling optredende buikpijn of bij een afsluiting van het darmkanaal.
Wees extra voorzichtig met Duphalac stroop Duphalac® stroop bevat kleine hoeveelheden lactose en galactose. Wanneer u geen lactose of galactose kunt verdragen, moet u hiermee rekening houden. Wanneer Duphalac® stroop wordt gebruikt bij verstopping levert dit geen problemen op voor patiënten met suikerziekte (diabetes).

De grotere hoeveelheid Duphalac® stroop die wordt gebruikt door diabetespatiënten met een leveraandoening kan mogelijk een probleem
vormen (15 ml Duphalac stroop komt overeen met 14 kCal/59 kJ).

Gebruik van Duphalac stroop bij kinderen alleen onder toezicht van de arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen Duphalac® stroop heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

U kunt dit middel zonder bezwaar gebruiken met andere geneesmiddelen.
Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel, als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Voor zover bekend, kunt u zonder gevaar voor de vrucht of de baby Duphalac® stroop volgens voorschrift gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Duphalac® stroop heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Duphalac stroop

Duphalac stroop bevat lactose en galactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Duphalac stroop gebruikt.

Hoe moet ik Duphalac stroop gebruiken?
U kunt Duphalac® stroop het beste innemen bij het ontbijt. U kunt de Duphalac® stroop vermengen met water, vruchtensap, koffie, yoghurt, en dergelijke. Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik veel te drinken.

Hoeveel Duphalac stroop moet ik gebruiken?

Hoeveel Duphalac® stroop u moet gebruiken, is afhankelijk van de aard van uw klachten en van uw leeftijd. Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is
het gebruik als volgt:

a. Bij een moeilijke stoelgang: Aanvangsdosis (gedurende 3 dagen)
Volwassenen: 15-45 ml of 1-3 sachets à 15 ml
Kinderen van 7 - 14 jaar: 15 ml of 1 sachet à 15 ml
Kleuters van 1 - 6 jaar: 5-10 ml
Zuigelingen: 5 ml

Onderhoudsdosis:
Volwassenen: 10-25 ml of 1-2 sachets à 15 ml
Kinderen van 7 - 14 jaar: 10 ml
Kleuters van 1 - 6 jaar: 5-10 ml
Zuigelingen: 5 ml

Als regel kan reeds na enkele dagen de dosering worden verlaagd.
Wanneer na drie dagen gebruik van Duphalac® stroop geen verbetering optreedt in de stoelgang, moet u uw arts raadplegen.

Als diarree optreedt wordt aanbevolen minder Duphalac® in te nemen.

b. Bij leverfunctiestoornissen:
Aanvangsdosis: 3 x daags 30-50 ml.
Daarna zal uw arts bepalen hoeveel Duphalac® stroop u moet gebruiken, zodat maximaal 2 à 3 keer per dag een zachte ontlasting wordt verkregen.

In acute gevallen kan uw arts verdunde Duphalac® stroop als klysma voorschrijven.

Wat u moet doen als meer dan Duphalac stroop heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Duphalac® stroop is ingenomen.
Bekend is dat u bij overdosering met Duphalac® stroop, last kunt krijgen van buikpijn en diarree. Neem altijd de verpakking mee, de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat u moet ik doen wanneer ik ben vergeten Duphalac stroop in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen.
Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Duphalac stroop bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
• Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
• Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
• Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
• Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
• Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

De bijwerkingen bij gebruik van Duphalac stroop kunnen zijn:
Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen.
Tijdens de eerste dagen van de behandeling kunt u last hebben van winderigheid of een opgeblazen gevoel, misselijkheid, braken en duizeligheid. Deze klachten verdwijnen meestal na een paar dagen. Bij een hoge dosering kan diarree optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

5. Hoe bewaart u Duphalac stroop

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaar Duphalac® stroop bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie.

Wat bevat Duphalac stroop

Het werkzame bestanddeel: Een milliliter Duphalac® stroop bevat 667 mg lactulose, opgelost in water.

Andere bestanddelen (hulpstoffen: kleine hoeveelheden lactose en galactose. Dit zijn twee natuurlijke suikers.

Hoe ziet Duphalac stroop er uit en wat is de inhoud van de verpakking Sachets van 15 ml, fles van 300 ml, 500 ml, 1 liter en een container van 5 liter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Solvay Pharma B.V.
C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot: Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel. (0294) 46 59 09
email: nl.pharma@solvay.com

Fabrikant
Solvay Biologicals BV Veerweg 12
8121 AA Olst

Duphalac® stroop staat in het register ingeschreven onder RVG 01467

Heeft u nog meer vragen?
Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Duphalac® stroop.

De bijsluiter is voor de laatste herzien in: december 2008