BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Duspatal® retard 200
mebeverinehydrochloride

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOORVOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN
DIT GENEESMIDDEL.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven,geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld,raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Duspatal en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat moet u weten voordat u Duspatal gebruikt
3. Hoe wordt Duspatal gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Duspatal?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Duspatal en waarvoor wordt het gebruikt

Duspatal hoort tot de synthetische anticholinergica. Dit zijn geneesmiddelen, die bestemd zijn voor behandeling van het prikkelbare darmsyndroom.

Duspatal wordt gebruikt bij:

Het prikkelbare darmsyndroom.
Klachten die hierbij kunnen optreden, zijn: darmkrampen, buikpijn, verstopping of diarree, een opgeblazen gevoel en/of winderigheid.

2. Wat moet u weten voordat u Duspatal gebruikt
Gebruik Duspatal niet wanneer u:
Overgevoelig bent voor mebeverine of één van de andere bestanddelen van Duspatal (zie rubriek 6 Aanvullende informatie “Wat bevat Duspatal”)

Wees extra voorzichtig zijn met Duspatal Er zijn geen bijzondere voorzorgen bekend.

Gebruik met andere Geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Duspatal bij zwangerschap en borstvoeding.
Duspatal mag alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en alleen na overleg met uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Duspatal heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

3. Hoe wordt Duspatal gebruikt

Hoe moet ik Duspatal gebruiken?

Volg bij het gebruik van Duspatal nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Bij voorkeur 's ochtends en 's avonds innemen met voldoende water en de capsule niet doorbijten maar in zijn geheel doorslikken.

Hoeveel Duspatal moet ik gebruiken?

Tenzij uw arts anders voorschrijft: 2 x daags 1 capsule.

Wanneer het gewenste effect is bereikt, kan de dosering na enige weken geleidelijk worden verlaagd. Overleg altijd eerst met uw arts.

Wat moet u doen als u meer Duspatal heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Duspatal is ingenomen. Meestal treden er geen effecten op, maar effecten die op kunnen treden zijn: duizeligheid, angst, slechtziendheid, geheugenverlies, bevingen en oorsuizen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Duspatal in te nemen

Wacht tot u de volgende dosis zou nemen. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Duspatal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
-zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
-vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
-soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten;
-zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
-zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De bijwerkingen bij gebruik van Duspatal kunnen zijn:

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: (ernstige) overgevoeligheidsreactie

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio oedeem).

Als u last krijgt van deze symptomen waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Ook kunnen netelroos, huiduitslag, vochtophoping in het gezicht optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Duspatal

• Buiten het bereik en het zicht van kinderen.

• Beneden de 25°C en in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht
• Gebruik Duspatal niet meer na de vervaldatum op de verpakking. Op de strip staat deze datum achter de aanduiding EXP.
Medicijnen mogen niet door de gootsteen worden gespoeld of met huishoudafval worden weggegooid. Vraag uw apotheker hoe de medicijnen vernietigd moeten worden wanneer u ze niet meer nodig heeft. Deze maatregelen helpen tegen vervuiling van het milieu.

6. Aanvullende informatie Wat bevat Duspatal

Het werkzame bestanddeel is: 200 mg mebeverinehydrochloride per capsule.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat (E470B), co-polymeer van ethylacrylaat en methyl methacrylaat, talk (E553B), hypromellose (E464), co-polymeer van methacrylzuur, co-polymeer van methacrylzuur-ethyl acrylate coploymeer (1:1), natrium laurylsulfaat en polysobaat 80, glycerol triacetaat (E1 518)
Harde gelatine capsule gekleurd met titaandioxide (E171)
Inkt: shellac (E904), zwart ijzer oxide (E172), soy lecithin (E322), antifoam DC.
Hoe ziet Duspatal er uit en wat is de inhoud van de verpakking Harde witte capsules met gereguleerde afgifte met opdruk: 245 Ieder doosje bevat vier doordrukstrips met elk 15 capsules

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Solvay Pharma B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:
Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel. (0294) 46 59 09
E-mail: nl.pharma@solvay.com.

Fabrikant
Solvay Biologicals BV, Nederland

Duspatal retard 200 staat in het register ingeschreven onder RVG 11657.

Deze bijsluiter is ook te vinden op de website van het CBG-MEB: www.cbg-meb.nl
Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Duspatal.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: september 2008