Dysport®, poeder voor injectievloeistof 500 E

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel!
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dysport en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Dysport gebruikt
3. Hoe wordt Dysport gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dysport
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Dysport en waarvoor wordt het gebruikt

Geneesmiddelengroep

Dysport behoort tot de groep van de spierverslappers: geneesmiddelen die zorgen voor spierontspanning. Een spierbeweging (samentrekken) ontstaat doordat er bij een spier, aan het uiteinde van een zenuw, een chemische stof vrijkomt (acetylcholine). Deze stof geeft de spier een prikkel waardoor de spier samentrekt. Komt de chemische stof doorlopend vrij dan ontstaat een toestand van spierkramp.

Dysport bevat een toxine (gifstof), afkomstig van een bacterie (clostridium botulinum). Dysport verhindert het vrijkomen van de chemische stof (acetylcholine), die de spier prikkelt. Daardoor wordt de spierkramp grotendeels of geheel opgeheven. Dit effect duurt meestal voor een bepaalde periode (ca. 3 maanden).

Toepassing van het geneesmiddel
Dysport wordt gebruikt voor de behandeling van blefarospasme, hemifacialisspasmen en spasmodische torticollis bij volwassenen.

Blefarospasme is een aandoening van de ooglidspieren die een oncontroleerbaar knipperen en sluiten van de ogen veroorzaakt. Hemifacialisspasmen is een aandoening, waarbij de spieren zich aan één kant van het gezicht samentrekken zonder dat u daar iets aan kunt doen. Spasmodische torticollis is een aandoening van hals- en nekspieren waardoor het hoofd steeds opzij gebogen wordt gehouden en ook de stand van de schouder verandert.

Dysport wordt ook gebruikt voor de behandeling van axillaire hyperhidrose (overmatig zweten via de oksels) en voor de behandeling van spasticiteit van de arm ten gevolge van een beroerte (CVA, herseninfarct) bij volwassenen.

Dysport mag niet worden toegepast bij kinderen onder de 12 jaar.

2. Wat u moet weten voordat u Dysport gebruikt
Gebruik Dysport niet:

• Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Dysport (zie boven voor de samenstelling).

Wees extra voorzichtig met Dysport:
• Wanneer u problemen heeft bij slikken of ademhaling, omdat deze problemen kunnen verergeren wanneer toxine zich verspreidt naar omliggende weefsels.
• Wanneer u in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een product dat botuline toxine type A bevat.
• Wanneer u wordt overgezet van het ene botuline toxine bevattende product naar het andere. Uw arts zal u opnieuw instellen voor een juiste dosering.
• Wanneer u last heeft van droge ogen, uw oog onvoldoende kunt sluiten of te weinig met uw ogen knippert. Neem contact op met uw arts voor advies.
• Wanneer u in het verleden eerder langdurige perioden van spierzwakte (zoals myasthenia gravis) heeft gehad. Laat het uw arts weten.
• Wanneer u meent dat uw verschijnselen erger worden of zijn veranderd. Neem contact op met uw arts voor advies.
• Bij het gebruik van Dysport, want in zeer zeldzame gevallen is voorgekomen dat er lichaamseigen vreemde stoffen zijn ontstaan tegen botuline toxine, waardoor het effect verminderd wordt. Vraag uw arts om advies.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Gebruik van Dysport in combinatie met voedsel en drank Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over Dysport tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding.
Dysport dient niet tijdens de zwangerschap te worden toegepast. Ook vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden dienen hiermede rekening te houden.
Dysport dient niet tijdens de borstvoeding te worden toegepast.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wanneer Dysport rond uw ogen werd ingespoten, kan het zijn dat u tijdelijk minder duidelijk ziet. Gezien deze bijwerking kan Dysport de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloeden. Beide activiteiten dienen te worden vermeden.

Gebruik van Dysport in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn verschillende geneesmiddelen die - bij gelijktijdig gebruik - de werking van Dysport kunnen versterken. Daartoe behoren bepaalde antibiotica (zoals polymyxine, tetracycline en lyncomycine), bezodiazepines (bepaalde groep middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen), lithiumzouten (geneesmiddel tegen manische depressiviteit (terugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid)) en corticosteroïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen). Dit geldt natuurlijk ook voor andere geneesmiddelen die, net als Dysport, zorgen voor spierverslapping.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Dysport gebruikt?

Dosering

Axillaire hyperhidrose
Uw arts zal bij de eerste behandeling 200 E Dysport per oksel injecteren.


Blefarospasme
Voor blefarospasme, waarbij één of beide ogen zijn aangedaan, bedraagt de eerste injectie ongeveer 120 eenheden per oog.

Hemifacialisspasmen
Als er bij u sprake is van hemifacialisspasmen (aan één kant van uw gezicht), dan krijgt u van uw arts injecties zoals bij blefarospasme, maar alleen aan de kant waar de aandoening zich voordoet.

Spasmodische torticollis
Als er bij u sprake is van spasmodische torticollis, bedraagt de eerste dosis Dysport ongeveer 500 eenheden.
Spasticiteit van de arm ten gevolge van een beroerte (CVA, herseninfarct)
De gebruikelijke aanvangsdosering voor deze toepassing bedraagt 1.000 eenheden Dysport, welke verdeeld over 5 spieren wordt geïnjecteerd.

Wijze van gebruik
Dysport dient te worden toegediend door een hiervoor speciaal opgeleide arts.

Axillaire hyperhidrose
De arts zal de 200 E Dysport per oksel verspreid injecteren op 10 verschillende plaatsen.

Blefarospasme
De injectie wordt op bepaalde plaatsen vlak onder de huid rond het oog gegeven. Uw arts bepaalt op welke plaatsen de injectie wordt gegeven en hoeveel Dysport u precies nodig heeft.

Hemifacialisspasmen Zie blefarospasme.

Spasmodische torticollis
Uw arts verdeelt de hoeveelheid Dysport over een aantal plaatsen in uw hals, in de 2 of 3 nekspieren die het meest zijn aangedaan. Uw arts bepaalt ook hoeveel er moet worden toegediend en in welke spieren de injecties moeten worden gegeven.
Spasticiteit van de arm ten gevolge van een beroerte (CVA, herseninfarct)
Uw arts bepaalt de dosering voor deze toepassing alsmede het aantal spieren dat moet worden geïnjecteerd en de hoeveelheid per spier.

Duur van de behandeling

Toediening van Dysport zal plaatsvinden zolang de arts dit noodzakelijk acht.

Axillaire hyperhidrose
Bij een overgrote meerderheid blijkt de voorgestelde dosering voldoende voor een tijdspanne van 48 weken. Echter, naar gelang het opnieuw optreden van de symptomen zal uw arts de verdere dosering en tijdsduur bepalen.

Blefarospasme
U krijgt elke 8-12 weken een injectie als de spierontspannende werking begint te verminderen. Tijdens de volgende bezoeken aan uw arts kan de hoeveelheid Dysport, die u krijgt, worden verlaagd tot 80 of 60 eenheden per oog.

Hemifacialisspasmen
Elke 8-12 weken krijgt u een injectie als de spierontspannende werking begint te verminderen.

Spasmodische torticollis
U krijgt ongeveer elke 8-12 weken een injectie, afhankelijk van de duur van de spierverslappende werking. Uw arts bepaalt wanneer u de volgende injectie nodig heeft en hoeveel Dysport er moet worden toegediend.
Spasticiteit van de arm ten gevolge van een beroerte (CVA, herseninfarct)
De injecties kunnen worden herhaald ongeveer iedere 16 weken, of zo vaak als nodig is om de werking te handhaven, doch niet vaker dan iedere 12 weken.

Wat u moet doen als u meer van Dysport heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer er te veel Dysport wordt ingespoten kan een verzwakking van de spieren optreden. Hiervoor is er geen specifieke tegengift. Een algemene ondersteunende verzorging wordt geadviseerd, het kan ook nodig zijn u aan beademingsapparatuur te leggen, totdat de verschijnselen verdwijnen.
Bij een te hoge dosis is er een verhoogd risico dat deze toxine in het bloed komt. Hierdoor kunt u moeilijkheden krijgen met slikken of stembanden.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Dysport te gebruiken:
Gezien de wijze van toediening is dit niet van betekenis.

Als u stopt met het gebruik van Dysport
De symptomen zullen terugkeren wanneer de behandeling met Dysport wordt gestopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dysport bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De frequentie van de gemelde bijwerking is als volgt gedefinieerd:
Zeer vaak: meer dan 10%
Vaak: 10% of minder, maar meer dan 1%
Soms: 1 % of minder, maar meer dan 0,1 %
Zelden: 0,1 % of minder, maar meer dan 0,01 %
Zeer zelden: 0,01% of minder, inclusief afzonderlijke gevallen

Algemeen
Vaak: algemeen ziektegevoel, vermoeidheid, griepachtige symptomen, pijn of zwelling op de plaats van toediening
Soms: jeuk
Zelden: huiduitslag, zenuwpijn ten gevolge van een vermindering van spierweefsel door het niet gebruiken van de spier of het niet meer kunnen gebruiken van een spier door een ziekte van het zenuwstelsel (amyotropische neuralgie)

Blefarospasme en hemifacialisspasmen

Zeer vaak: het omlaag hangen van het bovenste ooglid (ptosis)
Vaak: slappe gezichtsspieren, zwelling van de oogleden
Soms: verlamming van de gezichtszenuwen, dubbelzien, droge ogen, tranen
Zelden: verlamming van de oogspieren, het naar binnen gestulpt zijn van de ooglidrand waardoor de oogharen de oogbol raken

Spasmodische torticollis
Zeer vaak: slikstoornis
Vaak: stoornis in de stemvorming, verslapping van de nekspieren Soms: hoofdpijn, dubbelzien, wazig zien, droge mond
Zelden: ademhalingsaandoeningen

Axillaire hyperhidrose
Vaak: verhoogd zweten in andere huidgebieden
Spasticiteit van de arm ten gevolge van een beroerte (CVA, herseninfarct) Vaak: slikstoornissen, slappe armspieren, verwondingen na een ongeval of val.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dysport

Dysport buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Dysport bewaren in de koelkast (2 - 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dysport niet meer na de datum die staat vermeld op de verpakking. De datum verwijst naar de laatste dag van die maand.

6. Aanvullende informatie

Het werkzame bestanddeel in Dysport is clostridium botulinum type A toxinehemagglutinine-complex.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn humaan albumine (oplosbaar eiwit) en melksuiker (lactose).
Dysport bevat poeder voor injectievloeistof en is verkrijgbaar in een doos met 1 of 2 injectieflacons à 500 eenheden per 3 ml flacon. Na oplossen in 1 ml of 2,5 ml natriumchloride 0,9% oplossing bevat de gebruiksklare oplossing per ml 500 respectievelijk 200 eenheden clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
IPSEN FARMACEUTICA B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS Hoofddorp
Tel.: 023 5541600 Fax: 023 5541609

Fabrikant
IPSEN BIOPHARMA Ltd.
Ash Road, Wrexham Industrial Estate Wrexham,
LL 13 9UF United Kingdom

In het register ingeschreven onder RVG 17505

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2008.