BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
* Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
* Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:

1. Wat is EMEND en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat moet u weten voordat u EMEND gebruikt
3. Hoe wordt EMEND gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u EMEND
6. Aanvullende informatie

EMEND 125 mg harde capsules EMEND 80 mg harde capsules

De werkzame stof is aprepitant.

Elke harde capsule 125 mg bevat 125 mg aprepitant. Elke harde capsule 80 mg bevat 80 mg aprepitant.

De andere bestanddelen zijn: sucrose, microkristallijne cellulose (E 460), hydroxypropylcellulose (E 463), natriumlaurylsulfaat, gelatine, titaandioxide (E 171), schellak, kaliumhydroxide en zwarte ijzeroxide (E 172). De harde capsule 125 mg bevat ook rode ijzeroxide (E 172) en gele ijzeroxide (E 172).

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road,
Hoddesdon
Hertfordshire EN1 1 9BU
Verenigd Koninkrijk

De fabrikant is:

Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39,
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nederland

1. WAT IS EMEND EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Waarvoor wordt EMEND gebruikt

EMEND wordt SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN gebruikt om misselijkheid en braken als gevolg van een chemokuur te voorkomen.

EMEND is een neurokinine 1 (NK1)-receptorantagonist.

Hoe ziet EMEND eruit en hoe wordt het geleverd

De harde capsule 125 mg is ondoorschijnend, wit/roze met ‘462‘ en ‘125 mg’ opgedrukt met zwarte inkt. De harde capsule 80 mg is ondoorschijnend, wit met ‘461’ en ‘80 mg’ opgedrukt met zwarte inkt.

EMEND 125 mg en 80 mg harde capsules worden in de volgende verpakkingsgroottes geleverd:

* Verpakking voor drie dagen met een capsule EMEND 125 mg en twee capsules EMEND 80 mg
* Verpakking voor twee dagen met twee capsules EMEND 80 mg
* Blisterverpakking met een capsule EMEND 125 mg
* Blisterverpakking met vijf capsules EMEND 125 mg
* Blisterverpakking met een capsule EMEND 80 mg
* Blisterverpakking met vijf capsules EMEND 80 mg.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes op de markt worden gebracht.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EMEND GEBRUIKT

Informeer uw arts als:

* U een leverziekte heeft

Gebruik EMEND niet

* Als u allergisch bent voor aprepitant of een van de andere bestanddelen

* Met geneesmiddelen met pimozide (gebruikt voor de behandeling van psychische aandoeningen), terfenadine en astemizol (gebruikt voor hooikoorts en andere allergische aandoeningen), cisapride (gebruikt voor de behandeling van stoornissen aan de spierbewegingen in het spijsverteringskanaal). Als u deze producten gebruikt moet u dat uw arts melden, omdat uw behandeling moet worden aangepast voordat u met EMEND begint.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, is het belangrijk dat u dat aan uw arts meldt voordat u EMEND gebruikt.
Mogelijk werkt de anticonceptiepil minder goed; tijdens behandeling met EMEND en tot 2 maanden na gebruik van EMEND moet een andere vorm van anticonceptie worden toegepast.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, is het belangrijk dat u dat uw arts meldt voordat u EMEND gebruikt.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Naar verwachting zal EMEND geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen. Maar de reactie op geneesmiddelen kan van persoon tot persoon verschillen.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Geef EMEND niet aan patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruik bij oudere patiënten

Voor oudere patiënten hoeft de dosering niet te worden aangepast.

Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van EMEND
EMEND bevat sucrose. Als u van uw arts te horen heeft gekregen dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u met uw arts contact opnemen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik van EMEND samen met andere geneesmiddelen

Zowel tijdens als na behandeling met EMEND kan EMEND invloed hebben op andere geneesmiddelen. Er zijn geneesmiddelen die niet samen met EMEND mogen worden gebruikt of waarvan de dosering moet worden aangepast (zie ook Gebruik EMEND niet:). Als u al vele andere medicijnen slikt, moet EMEND voorzichtig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk dat u vóór de behandeling uw arts informeert over alle andere medicijnen of kruidenpreparaten die u gebruikt, onlangs heeft gebruikt, of van plan bent te gebruiken, ook die welke zonder recept verkrijgbaar zijn.

3. HOE WORDT EMEND GEBRUIKT

Volg bij gebruik van EMEND nauwgezet de instructies van uw arts.

De aanbevolen dosering van EMEND is één capsule 125 mg, via de mond ingenomen, een uur voor u uw chemokuur begint en één capsule 80 mg ‘s ochtends op de twee dagen na uw chemokuur.

EMEND kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

EMEND moet in zijn geheel worden doorgeslikt.

Wat moet u doen als u meer van EMEND heeft gebruikt dan u zou mogen

Gebruik niet meer capsules dan uw arts aangeeft. Als u te veel capsules inneemt, neem dan direct contact op met uw arts.

Wat moet u doen als u EMEND vergeet te gebruiken

Als u een dosis heeft overgeslagen, vraag uw arts dan om advies.

4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan EMEND bijwerkingen hebben. In onderzoek zijn deze bijwerkingen over het algemeen licht of matig geweest.

De meest voorkomende bijwerkingen (die waarschijnlijk zullen voorkomen bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) zijn:
boeren, verstopping, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, de hik, slechte spijsvertering, verlies van eetlust, en hogere concentratie leverenzymen.

Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen (die waarschijnlijk bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten voorkomen) zijn: abnormaal dromen, acne, angst, bacteriële infectie, opgeblazen gevoel, bloed in de urine, pijn op de borst, hoest, moeilijk denken, niet meer kunnen oriënteren, droge mond, afscheiding uit de ogen en jeuk, verhoogd gevoel van welzijn (euforie), buitensporig zweten, buitensporige dorst, koorts met hogere kans op infectie, schimmelinfectie, zuurbranden, hoge concentratie suiker in het bloed, opvliegers, pijnlijk of moeilijk plassen, lage concentratie kalium in het bloed, minder rode bloedcellen, slijm achterin de keel, spierkramp of –pijn, misselijkheid, olieachtige huid, winden laten, uitslag, roodheid in het gezicht, oorsuizen, gevoeligheid voor licht, langzame hartslag, niezen, keelpijn, maagpijn, maagzweer, zwelling, abnormale smaak, braken en gewichtstoename of -verlies.
Er zijn incidentele meldingen van: Stevens-Johnson syndroom (een ernstige overgevoeligheidsreactie van de huid), angio -oedeem (zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan geven) en urticaria (galbulten).

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U EMEND

Houd buiten het bereik en zicht van kinderen.

Geen speciale instructies voor opslag.

Haal de capsule pas uit de blister als u deze gaat innemen.

Niet gebruiken na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.