ESTRADURIN

Poeder voor oplossing voor injectie

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Estradurin of een soortgelijk product reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Waaruit bestaat uw geneesmiddel?

De werkzame bestanddelen van Estradurin zijn polyestradiolfosfaat en mepivacáinehydrochloride.

ledere injectieflacon bevat 80 mg polyestradiolfosfaat en 5 mg mepivacainehydrochloride.

Andere bestanddelen zijn nicotinamide, natriumhydroxide en dinatriumfosfaat. Als oplosmiddel voor het poeder voor injectie wordt een ampul met 2 ml steriel water voor injecties bijgeleverd.

Wat voor soort geneesmiddel is Estradurin?

Polyestradiolfosfaat behoort tot de groep van oestrogenen, dit zijn vrouwelijke geslachtshormonen. Het effect van oestrogenen is onder andere het onderdrukken van de hoeveelheid van testosteron (een mannelijke geslachtshormoon) in het lichaam.
Mepivacainehydrochloride behoort tot de groep van plaatselijk pijnstillende verdovende middelen van het zogenaamde amidetype.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Estradurin in Nederland is: Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel

Estradurin is in het register ingeschreven onder RVG 03574

Wat is Estradurin en waarvoor wordt het gebruikt?

Estradurin wordt gebruikt bij mannen met prostaatkanker. Prostaatkanker groeit onder invloed van testosteron. Het verlagen van de hoeveelheid testosteron door Estradurin zal de groei van de prostaatkanker afremmen.
De pijnstiller mepivacaine is aan Estradurin toegevoegd om de pijn die bij het injecteren kan optreden, te verminderen. Mepivacaine heeft geen effect op prostaatkanker.

Wat u moet weten voordat u Estradurin krijgt toegediend
Wanneer mag u Estradurin niet gebruiken?

Gebruik Estradurin niet wanneer u last heeft van of lijdt aan:
* een aderontsteking of bloedstolsels;
* een hoge bloeddruk of een hartinfarct;
* een aandoening van de bloedvaten naar de hersenen;
* een verandering in de vetstofwisseling;
* ernstige leverfunctieafwijkingen en/of geelzucht;
* sikkelcelanemie.

Daarnaast mag u Estradurin niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor estradiol of mepivacaine of een andere pijnstiller uit de groep waartoe mepivacaine behoort.

Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Estradurin

Wees extra voorzichtig met Estradurin wanneer u in het verleden last heeft gehad van bepaalde bloedvataandoeningen (vaatvernauwingen, aderontstekingen of het optreden van kleine bloedstolsels) in hart, longen, ogen of hersenen. Dit geldt ook voor vetstofwisselingsstoornissen.

Omdat ten gevolge van een behandeling met oestrogenen een bloeddrukverhoging kan optreden, zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren.

Ook kan het voorkomen dat u door de behandeling met estradiolfosfaat vocht vasthoudt. Indien u last heeft van aandoeningen die hierdoor worden beïnvloed (zoals astma, epilepsie, migraine, hart-, nier- of leverfunctiestoornissen), zal uw arts uw conditie nauwgezet onder controle houden.
Oestrogenen worden onder normale omstandigheden in de lever afgebroken. Wanneer u nog andere oestrogenen slikt of wanneer u een leverfunctiestoornis heeft waardoor de afbraak van oestrogenen wordt verminderd, zal uw arts uw leverfunctie regelmatig controleren.
Oestrogenen kunnen de gevoeligheid voor glucose beïnvloeden. Bij suikerpatatten die estradiolfosfaat krijgen, zal de arts hier zorgvuldig op toezien.
De stofwisseling van calcium en fosfor (bouwstoffen voor de botten) kan worden beïnvloed. Daarom dient Estradurin, bij patiënten die last hebben van of lijden aan bepaalde botafwijkingen of een verminderde nierfunctie, met voorzichtigheid te worden toegepast.

De behandeling met Estradurin dient te worden gestopt wanneer zich bij u de volgende verschijnselen voordoen:
* een aderontsteking of een bloedstolsel;
* een vermindering in het zien;
* een bloeddrukstijging;
* migraine;
* een leverontsteking met verstopte galkanaaltjes;
* de periode van 6 weken voor een operatie met een verhoogd risico op het wanneer u langere tijd in bed moet liggen.
Raadpleeg uw arts indien en van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van Estradurin in combinatie met voedsel en drank
Er zijn geen bijzondere voorschriften voor voedsel en drank wanneer u Estradurin gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten op het vermogen om auto te rijden of machines te bedienen bekend.

Kan Estradurin gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?

Wanneer er tegelijkertijd met Estradurin middelen worden gebruikt zoals, barbituraten (slaapmiddelen), carbamazepine, fenytáine, primidon (middelen tegen epilepsie) en rifampicine (een middel tegen infecties door bacteriën), kan het effect van Estradurin afnemen.
Estradurin kan het effect van middelen tegen suikerziekte en van antistollingsmiddelen verminderen. Estradurin kan een effect hebben op bepaalde schildklierhormonen. De resultaten van bepaalde schildklierfunctietesten kunnen hierdoor worden beïnvloed.
Er zijn gevallen van leverfunctiestoornissen bekend bij gelijktijdig gebruik van Estradurin en andere hormonen. Dit kan zich uiten in een geelverkleuring van de huid en/of de ogen. U dient hierop bedacht te zijn en in dat geval contact op te nemen met uw arts.

Hoe moet Estradurin worden toegediend?

Estradurin wordt door uw arts in een hoeveelheid van 160 mg eenmaal in de maand toegediend via een injectie in een spier. Daarna kan de dosering mogelijk worden verlaagd tot 80 mg per vier weken. Uw arts zal bepalen hoe lang de behandeling kan worden voortgezet en of de dosering moet worden veranderd.

Wat moet u doen wanneer u te veel Estradurin is toegediend?

Aangezien de gehele inhoud van een injectieflacon door uw arts wordt geïnjecteerd, is het onwaarschijnlijk dat er een overdosering zal plaatsvinden. Mocht dit toch het geval zijn, is het mogelijk dat er verschijnselen van vervrouwelijking optreden. Deze effecten gaan echter over na het stoppen van de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Estradurin bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmkanaal: misselijkheid, braken, galstenen of geelzucht.

Hart en bloedvaten:hoge bloeddruk, bloedstolsels, aderontstekingen,

hartfalen en hartinfarct: Centraal zenuwstelsel: hoofdpijn, migraine, opgetogenheid of depressie.

Stofwisseling: het vasthouden van vocht en zout, overgevoeligheid voor glucose, veranderingen van het lichaamsgewicht en een verandering in de vetstofwisseling.

Hormonaal: borstontwikkeling, vervrouwelijking en verschrompeling van de testikels.

Gedrag: verandering van potentie of de lust tot seks.

Huid: uitslag.

Na injectie kunnen bepaalde ontstekingen op de injectieplaats ontstaan. Daarom dient het geneesmiddel goed te worden geschud voor toediening en in gezond weefsel te worden geïnjecteerd. Ten gevolge van mepivcaice kunnen er heftige overgevoeligheidsreacties optreden variërend van huiduitslag en benauwdheid tot anafylactische shock (een shock kan zich uiten in koorts, jeuk over het hele lichaam, misselijkheid, hartzwakte en acute bloeddrukdaling).

Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Estradurin bewaard worden ?

Estradurin moet beneden de 25`'C worden bewaard in de originele verpakking.
Gebruik Estradurin niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet gebruiken na:"
of "Exp.:"
Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 9 februari 2001.