Patiëntenbijsluiter

ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank gebruikt
3. Hoe wordt Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank?

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank

De werkzame bestanddelen van het geneesmiddel zijn: 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C per sachet.

De andere bestanddelen van het geneesmiddel (de hulpstoffen) zijn: aspartaam (E951), citroenaroma, citroenzuur (E330), ethylcellulose (E462), sacharose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551).

Registratiehouder van het geneesmiddel:
Etos B.V.,
Rijnland 4,
1948 RL Beverwijk.

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank, poeder voor drank, is in Nederland ingeschreven onder RVG 101176.

1. Wat is Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank is een geneesmiddel in de vorm van een poeder voor drank, verpakt in sachets. Iedere sachet bevat een hoeveelheid poeder voor één dosis. De sachets zijn verpakt in een kartonnen omdoos. Iedere omdoos bevat 10 sachets.

Geneesmiddelengroep

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank bevat twee werkzame stoffen: paracetamol en vitamine C. Paracetamol behoort tot de pijnstillende en koortsverlagende middelen. Paracetamol remt de aanmaak van stoffen in het lichaam die pijn en koorts veroorzaken, waardoor u hiervan minder last heeft.

Toepassing van het geneesmiddel
Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid.

2. Wat u moet weten voordat u Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank gebruikt

Gebruik Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank niet:
• Als u overgevoelig bent voor één van de werkzame bestanddelen van het product, paracetamol en vitamine C.
• Als u overgevoelig bent voor één van de hulpstoffen (zie de lijst bovenaan).

Wees extra voorzichtig met Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank
• Aangezien langdurig of veelvuldig gebruik van paracetamol wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren dient u een arts te raadplegen.
• Indien u last heeft van een verminderde werking van de lever of de nieren.
• Indien u gedurende lange tijd grote hoeveelheden alcohol gebruikt; u mag in dat geval niet meer dan 2 gram paracetamol (= 4 sachets) per dag gebruiken.
• Aangezien het in één keer innemen van de totale maximale dagdosering paracetamol (3 gram = 6 sachets) de lever al ernstig kan beschadigen, zonder dat u dat direct kunt merken. De beschadiging van de lever is onomkeerbaar. U dient hierbij onmiddellijk een arts te waarschuwen. De arts kan u dan op de juiste manier behandelen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank in combinatie met voedsel en drank

Indien u gedurende lange tijd grote hoeveelheden alcohol gebruikt, mag u in dat geval niet meer dan 2 gram paracetamol (= 4 sachets) per dag gebruiken.

Zwangerschap

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank kan in de aanbevolen dosering worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Paracetamol wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Er zijn geen ongewenste effecten gemeld bij kinderen die borstvoeding kregen. Paracetamol kan worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Paracetamol en vitamine C hebben voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid of het reactievermogen. De bekwaamheid om machines te bedienen wordt niet beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (sacharose (sucrose)) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit product bevat 3,9 gram sacharose (sucrose) per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) indien 2 of meer sachets per dag worden gebruikt.

Dit product bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Gebruik van Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank in combinatie met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen de effecten van paracetamol op het lichaam beïnvloeden en omgekeerd. Wanneer u naast paracetamol nog andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt en geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

• Paracetamol kan de uitscheiding van chlooramfenicol (een middel tegen bepaalde bacteriën) uit het lichaam doen afnemen.

• Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van zidovudine (een middel tegen virusinfecties zoals AIDS) en paracetamol, neemt de kans op een tekort aan witte bloedcellen toe.

• Bij aanhoudend alcoholgebruik en gebruik van stoffen die de leverwerking beïnvloeden, zoals barbituraten (middelen tegen epilepsie), kan een overdosering met paracetamol ernstigere gevolgen hebben dan gewoonlijk.

3. Hoe wordt Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank gebruikt?

Indien dit geneesmiddel is voorgeschreven door de arts, dan moet het voorschrift van de arts worden opgevolgd. Anders gelden de volgende doseringen.

Volwassenen:
Gebruik 1 sachet (= 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C) per keer. U mag maximaal 6 sachets (= 3000 mg paracetamol en 300 mg vitamine C) per dag gebruiken.

De sachets zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen.
Tussen de opeenvolgende doseringen dient tenminste 4 uur te verstrijken. Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen, zoals koorts en pijn, kan een volgende dosering worden toegediend.

Wijze van innemen:
Schud de inhoud van het sachet in een glas of beker. Voeg vervolgens 150 ml warm water toe, roer goed en drink onmiddellijk op na roeren.

In geval u merkt dat Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank heeft ingenomen:

Voor paracetamol is er een risico op vergiftiging, met name bij
• ouderen
• kleine kinderen
• patiënten met leverziekten
• aanhoudend overmatig alcoholgebruik
• patiënten met aanhoudende ondervoeding
• patiënten die geneesmiddelen gebruiken die de leverwerking beïnvloeden, zoals barbituraten (middelen tegen epilepsie).
Overdosering kan fataal zijn. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt of indien u veel meer sachets hebt gebruikt dan voorgeschreven in deze bijsluiter dan dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. De eerste verschijnselen die u kunt waarnemen als gevolg van een overdosering met paracetamol zijn een gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken en buikpijn. Een overdosering leidt niet tot het verlies van het bewustzijn, wel kan de lever onherstelbaar beschadigd worden. Deze leverbeschadiging kan leiden tot coma en dood.
Laat de arts de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.
Een overmaat vitamine C zal met de urine uitgescheiden worden. Overdosering met vitamine C zal niet tot klachten leiden, behalve maagdarmstoornissen (diarree).
Wanneer u te veel van Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank in te nemen

U kunt een sachet Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank gebruiken als er minstens 4 uur tijdsverschil met de vorige inname is. Neem nooit een dubbele dosis van Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank bijwerkingen veroorzaken.

In normale dosering veroorzaakt paracetamol weinig bijwerkingen. Wel zijn overgevoeligheidsreacties gemeld: huiduitslag, netelroos en koorts.

In zeldzame gevallen zijn de volgende bijwerkingen gemeld: sterke daling van het aantal witte bloedcellen in het bloed (vooral na langdurig gebruik); tekort aan bloedplaatjes waardoor het bloed minder snel stolt, wat kan leiden tot bloedingen van de huid en slijmvliezen, zichtbaar als blauwe vlekken; bloedarmoede ten gevolge van afbraak van rode bloedcellen.

Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkel geval gemeld van ontsteking van de nier met verkleining ervan en verdikking van de wanden van bloedvaten.

6 gram paracetamol kan reeds een beschadiging van de lever geven; grotere hoeveelheden veroorzaken een onherstelbare afsterving van leverweefsel. Leverbeschadiging na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is gemeld.

In geval u last heeft van een bijwerking die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank?

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank bewaren in de originele verpakking.

Er geldt geen speciale bewaartemperatuur voor dit product.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Etos Paracetamol/Vitamine C 500/50 mg drank niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2007.