BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Fareston en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Fareston inneemt
3. Hoe wordt Fareston ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fareston

FARESTON 60 mg tabletten Toremifen
- De werkzame stof is toremifencitraat

- De andere hulpstoffen zijn maïszetmeel, lactose, povidon, natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
ORION CORPORATION
Orionintie 1
FIN-02200 ESPOO
FINLAND

Fabrikant:
ORION Corporation
Tengströminkatu 6-8
FIN-20360 TURKU
FINLAND

1. WAT IS FARESTON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tabletten bevatten 60 mg toremifen.

Fareston is een anti-oestrogeen.

Verpakkingen van 30 en 100 tabletten.

Fareston wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde typen van borsttumoren bij postmenopauzale vrouwen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FARESTON INNEEMT

Neem FARESTON niet in voor langdurige behandeling:

- als u een verdikking van het baarmoederslijmvlies heeft
- als u een ernstige leveraandoening heeft
Indien u denkt dat dit voor u van toepassing is, raadpleeg uw arts.

Pas goed op met FARESTON:

Fareston moet met voorzichtigheid gebruikt worden als u een hartaandoening heeft, labiele diabetes of een ernstig verslechterde conditie. Als u botmetastasen (uitzaaiingen van een tumor naar het bot) heeft kan aan het begin van de behandeling hypercalciëmie (verhoogde concentratie calcium in het bloed)
optreden, daarom moet het calciumgehalte gecontroleerd worden.
Als u een voorgeschiedenis heeft van diepe veneuze trombose of longembolie, mag u doorgaans Fareston niet gebruiken.

Raadpleeg uw arts met betrekking tot de vraag of er bij u gynaecologisch onderzoek dient plaats te vinden aan het begin en na regelmatige tussenpozen terwijl u Fareston gebruikt.

Als u denkt dat dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap:

Fareston is bestemd voor postmenopauzale vrouwen. Het mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding:

Fareston is bestemd voor postmenopauzale vrouwen. Het mag niet worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Tijdens gebruik van Fareston mag u zonder beperkingen rijden en machines bedienen.

Inname van Fareston samen met andere geneesmiddelen:

Informeer uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt aangezien de dosis van sommigen van deze misschien moet worden aangepast terwijl u met Fareston behandeld wordt.

Deze zijn: diuretica (waterafdrijvende middelen) van het thiazidetype, anticoagulantia (antistollingsmiddelen) van het warfarine type, bepaalde anti-epileptica (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie b.v. carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital), bepaalde antimycotica (antischimmelmiddelen zoals ketoconazole) en bepaalde antibiotica (zoals erythromycine en troleandomycine).

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis of wanneer u een nieuw geneesmiddel wordt voorgeschreven, vertel uw arts dan dat u Fareston neemt.

3. HOE WORDT FARESTON INGENOMEN

De aanbevolen dosering is één 60 mg tablet per dag, oraal ingenomen.

De behandelingsduur is voorgeschreven door uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Fareston heeft ingenomen dan u zou mogen:

Waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Symptomen van overdosering kunnen duizeligheid en hoofdpijn zijn.

Wat u moet doen als u Fareston vergeet te gebruiken:

Dagelijkse toediening is aanbevolen.
Indien een dosis niet werd genomen, neem de volgende tablet zoals gewoonlijk en zet de behandeling voort zoals aanbevolen. Indien verschillende doses niet werden genomen, stel uw arts op de hoogte en volg zijn aanwijzingen op.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Fareston wordt gestopt:

De behandeling met Fareston mag alleen gestopt worden op advies van uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Fareston bijwerkingen hebben.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: opvliegers, zweten, vaginale bloedingen, witte vloed, vermoeidheid, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, duizeligheid en depressie.

Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, gewichtstoename, zwelling, slaapstoornissen, kortademigheid, verstopping, verlies van eetlust, omkeerbare zichtproblemen en braken.

Zeldzame maar ernstige bijwerkingen zijn: bloedstolsels in de vaten van de benen en/of long, veranderingen van het baarmoederslijmvlies (endometrium) en leverproblemen.

Raadpleeg uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt: zwelling of gevoeligheid in uw kuit, onverklaarbare kortademigheid of plotselinge pijn op de borst, vaginale bloeding of veranderingen in de vaginale afscheiding.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U FARESTON

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Geen speciale instructies voor opslag. Niet gebruiken na de uiterste op etiket vermelde gebruiksdatum.

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd op