BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Fenistil 1mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing
Fenistil 1mg, omhulde tabletten
Fenistil Retard 2,5 mg, tabletten met verlengde afgifte
dimetindeenwaterstofmaleaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is FENISTIL en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u FENISTIL inneemt.
3. Hoe wordt FENISTIL ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u FENISTIL?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS FENISTIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Fenistil behoort tot een groep van geneesmiddelen die men antihistaminica heet. Het heft bepaalde verschijnselen van overgevoeligheid (allergie) op.
Fenistil wordt voorgeschreven ter behandeling van:
- allergische neusverkoudheid, zoals hooikoorts,
- allergische huidaandoeningen gepaard gaande met jeuk, zoals eczeem, netelroos, galbulten (bvb. bij insectenbeten, geneesmiddel- en voedselallergie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FENISTIL INNEEMT.
Neem FENISTIL niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor dimetindeenwaterstofmaleaat of voor één van de andere bestanddelen van FENISTIL.
- bij vergroting van de prostaat gepaard gaand met moeilijkheden bij het plassen,
- bij acuut glaucoom (dit is een ernstige vorm van te hoge druk in de oogbol).
- bij kinderen jonger dan 1 maand, met name te vroeg geborenen.

Wees extra voorzichtig met FENISTIL
- bij kinderen jonger dan 1 jaar: de slaapverwekkende werking zou aanleiding kunnen geven tot perioden van ademstilstand tijdens de slaap.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Fenistil kan de versuffende werking van bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen versterken, waardoor uw reactievermogen aanzienlijk verminderd kan worden. Het gelijktijdige gebruik van Fenistil met bepaalde geneesmiddelen tegen depressiviteit verhoogt de kans op het ontstaan van glaucoom.Inname van FENISTIL met voedsel en drank

Zoals ook voor vele andere geneesmiddelen geldt, moet u voorzichtig zijn bij gelijktijdig gebruik van alcohol en Fenistil. Fenistil kan de versuffende werking van alcohol versterken, waardoor de kans op ongelukken wordt vergroot, bv. in het verkeer.

Zwangerschap en borstvoeding
Het is gewenst het gebruik van Fenistil tijdens de zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding te mijden. Overleg in deze situaties met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Soms kan het gebruik van Fenistil aanleiding geven tot een lichte vorm van slaperigheid. U dient daarom voorzichtig te zijn als u deelneemt aan het verkeer (bv. bij het auto rijden) of bij het bedienen van machines. Ook bij kinderen die Fenistil gebruiken moet men rekening houden met een verminderd reactievermogen (spelen op straat, deelname aan het verkeer). Het is het beste om de eerste dagen extra voorzichtig te zijn om te zien hoe u op Fenistil reageert.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van FENISTIL Niet van toepassing.

3. HOE WORDT FENISTIL INGENOMEN?

Volg bij het innemen van FENISTIL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is :
Kinderen van 1 tot 3 jaar:  3 x daags 10-15 druppels*
Kinderen ouder dan 3 jaar:  3 x daags 15-20 druppels*
(Jong) volwassenen:  3 x daags 20-40 druppels* of
3 X daags 1 à 2 omhulde tabletten of
2 X daags 1 ** tablet met verlengde afgifte.

*1 ml = ca. 20 druppels **1 of meer, op voorschrift van de arts.

Tablet heel doorslikken, niet kauwen.

Fenistil druppels mogen niet aan voeding met een hoge temperatuur worden toegevoegd; wel aan lauwe voeding of onverdund op een theelepel.

Wat u moet doen als u meer van FENISTIL heeft ingenomen dan u zou mogen Acute
verschijnselen van overdosering kunnen zijn: diepe slaap, hallucinaties, pupil
verwijding, darmkrampen, rode vlekken in het gezicht, moeilijkheden met het plassen, koorts. U dient direct medische hulp in te roepen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten FENISTIL in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van FENISTIL
Als u te vroeg stopt met het innemen van Fenistil, kunnen uw allergische aandoeningen opnieuw verschijnen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan FENISTIL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms kunnen er klachten als sufheid (slaperigheid) optreden, maar ook het tegenovergestelde, een lichte mate van opwinding is mogelijk. Klachten als misselijkheid, lichte duizeligheid, lichte hoofdpijn, droge mond en huiduitslag zijn ook af en toe gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FENISTIL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Fenistil druppels in de oorspronkelijke verpakking, beneden 30 °C. De druppels niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaar Fenistil tabletten in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25 °C op een droge en donkere plaats.
Gebruik FENISTIL niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Niet gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat FENISTIL?

- Het werkzaam bestanddeel is dimetindeenwaterstofmaleaat

- De andere bestanddelen zijn
Druppels voor oraal gebruik, oplossing: dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat, citroenzuur monohydraat , benzoëzuur (E210), dinatriumedetaat, natriumsaccharine , propyleenglycol (E1 520), gezuiverd water.

Omhulde tabletten: lactose poeder, talk, tarwezetmeel, magnesiumstearaat, arabische gom, calciumcarbonaat, titaandioxide, sucrose, polyethyleenglycol 8000.

Tabletten met verlengde afgifte: tragacanth, lactose, stearinezuur, gehydrogeneerde ricinusolie, talk, magnesiumstearaat, polyethyleenglycol 8000, sacharose, titaandioxide.

Hoe ziet FENISTIL er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Fenistil 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik is verpakt in een doosje met een bruin glazen flesje van 20 of 50 ml met druppelteller. Het flesje bevat een polyethylenen druppelteller en een wit polypropylenen schroefdop.
Fenistil 1 mg, omhulde tabletten is verpakt in een doosje met 20 of 100 tabletten in blisterverpakkingen van 20 tabletten.
Fenistil Retard 2,5 mg, tabletten met verlengde afgifte is verpakt in een doosje met 100 tabletten in blisterverpakkingen van 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan, 142
4818 CP Breda.
Tel.: 076 / 533 00 00

Fabrikant
Novartis Consumer Health S.A. 1260 Nyon
Zwitserland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2008